Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2017 130217 Odklony v trestním řízení JUDr. Alena Tibitanzlová GA UK 2
2017 138417  Trestní odpovědnost obchodních společností  JUDr. Dalibor Šelleng GA UK 
2017 276217   Sankcionování mladistvých v evropském kontextu JUDr. Lucie Stupková  GA UK  
2017 410217  Právní dopady Brexitu v kontextu společné obchodní politiky EU Mgr. Ondřej Svoboda GA UK 
2017  544217  Právní aspekty elektronizace správy daní  Mgr. Michal Tuláček  GA UK
2017 798217  Mezinárodní spolupráce při správě daní v kontextu práva Evropské unie a mezinárodního práva  Mgr. Lukáš Hrdlička  GA UK 3
2017  1104217 Proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů na regulovaném trhu v České republice a vybraných zahraničních právních řádech (Německo, Rakousko, Polsko, Nizozemí, Lucembursko, Velká Británie, USA, Austrálie)   Mgr. Luboš Mazanec  GA UK 
2017 606517 Problém axiomů v právní argumentaci Madej Martin GA UK 2
2016 398216 Základní zásady trestního řízení de lege ferenda a právo na spravedlivý proces Mgr. Jiří Mulák GA UK 3
2016 580216 Současné problémy patentového práva jako legálního monopolu Mgr. Jiří Lajsek GA UK 2
2016 926116 Zneužití práva jako hranice daňového plánování Mgr. Petra Kamínková GA UK 2
2016 1077416 Lex Schwarzenberg a pozemkové vztahy po roce 1945 Tereza Stará GA UK 2
2016 1108616 Regulace přeshraničního provozování online hazardních her Mgr. Jan Řehola GA UK 3
2015 341515/2015  Problematika činnosti mimořádných lidových soudů středočeského kraje v letech 1945-1948  Mgr. Daniela Němečková GA UK 3
2015 336515/2015  Středoevropská rušení svěřenských právních institutů v průběhu 20. století  Mgr. Jan Kober GA UK 3
2015 270015/2015  Antická literatura jako zdroj poznání římského práva  Mgr. Martin Šlosar GA UK 3
2015 269915/2015  Originální způsob nabytí vlastníckého práva v římském právu a v současnosti  Mgr. Veronika Štětinová GA UK 3
           
           
    Ukončené projekty      
2016 276516 Analýza případů aplikace islámského práva v evropských právních řádech Mgr. Sára Valachová GA UK 3  
2016 0767161 Role Rady bezpečnosti při vyšetřování a stíhání trestného činu agrese Mezinárodním trestním tribunálem (ICC). Carollann Braum GA UK 1  
2015 240015/2015 Přeshraniční aspekty ozdravných postupů a řízení rizik vybraných subjektů finančního trhu Evropské unie Mgr. Vít Kropjok GA UK 2  
2014 16922/2014 Komparativní analýza pravidel Compliance ve vybraných zahraničních právních řádech (USA, Austrálie, Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) a v České republice Mgr. Klára Kulhánková GA UK 3  
2014 15785/2014 Poskytování služeb na finančním trhu pod vlivem rekodifikace Mgr. Martin Hobza GA UK 3
2014 3183/2014 Pracovnělékařské služby JUDr. Jakub Tomšej GA UK 3
2014 18343/2014 Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii Mgr. Aneta Vondráčková GA UK 3
2014 18122/2014 Působení a postavení Ministerstva spravedlnosti v československé justici v letech 1948-1953 Mgr. Lukáš Blažek GA UK 3
2014 17663/2014 Distributivní spravedlnost při poskytování zdravotních služeb v kontextu ústavně zaručeného práva na zdravotní péči Mgr. Bc. Michaela Povolná GA UK 3
2015 253515/2015 Právní ochrana moře Dominik Andreska GA UK 1
2014 3922/2014 Ochrana životního prostředí a vlastnické právo ve světle nového občanského zákoníku Mgr. Lukáš Krejčík GA UK 3
2014 20302/2014 Právo homosexuálů na asistovanou reprodukci v mezinárodním srovnání a jeho rozsah a praxe v České republice Nikol Roubíčková GA UK 2
2013 12222/2013 Rodina v římském právu. Postavení jejích členů jako formativní rámec pro fungování právního systému Mgr. Kamila Stloukalová GA UK 3
2013 7724/2013 Mimosmluvní odpovědnost EU: její geneze, pojetí a místo v rámci soudní ochrany poskytované unijním právem Mgr. Petr Navrátil GA UK 3
2013 3643/2013 Komparativní analýza právní úpravy adhezního řízení z hlediska práva mezinárodního, evropského a vybraných zahraničních právních řádů (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) Mgr. Andrea Beranová GA UK 3
2012 6897/2012  Trestný čin praní peněz (hmotněprávní aspekty tzv. legalizace výnosů z trestné činnosti)  Mgr. Vladimír Pelc GA UK 3
2012 6222/2012  Definice základních pojmů svobod volného pohybu Evropské Unie s ohledem na judikaturu Soudního dvora EU  Mgr. Veronika Vilímková GA UK 3
2012 6939/2012  Trestněprávní nástroje boje s organizovaným zločinem  Mgr. Katarína Danková GA UK 3
2012 6947/2012   Současnost a budoucnost ekonomických přístupů k právu ve střední Evropě: Hledání adekvátního paradigmatu „Law Economics“ s ohledem na podmínky České republiky, recentní vývoj metodologie a nové oblasti zkoumání ekonomických přístupů k právu  Mgr. Ing. Jan Bartošek GA UK 3