AKTUALIZACE: Organizačně hygienická pravidla pro konání zkoušek a konzultací v budově fakulty

AKTUALIZACE: Organizačně hygienická pravidla pro konání zkoušek a konzultací v budově fakulty

Aktualizace pravidel po jednání kolegia děkana dne 12. 5. 2020:

  • Ministerstvo zdravotnictví svým novým mimořádným opatřením s účinností od 12. května 2020 poskytlo výjimku z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky apod.), co se týče "studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob". Tato povinnost proto ve své striktní podobě byla vypuštěna i z našich pravidel. S ohledem na usnesení Akademického senátu PF UK ze dne 23. dubna 2020, který doporučil uplatnit princip předběžné opatrnosti při kontaktním zkoušení, však i nadále používání roušek či obdobných pomůcek doporučujeme.
  • Vzhledem k tomu, že od pondělí 18. května bude budova fakulty opět otevřena a volně přístupná, ruší se od tohoto dne povinnost předem hlásit  na vrátnici seznam studentů přihlášených ke zkoušce.
  • Vzhledem k tomu, že maximální počet osob v místnosti byl vládou zvýšen z původních pěti na 15, je možné veřejnost státních zkoušek zajistit osobní přítomností dostatečného množství zástupců veřejnosti ve zkušební místnosti. Bylo proto zrušeno pravidlo o možném audiopřenosu do jiné místnosti včetně nutnosti předem hlásit svůj zájem o účast v roli veřejnosti studijní referentce.
  • Vzor čestného prohlášení byl doplněn o poznámku, kterou lze využít v případě, že chce student deklarovat, že se u něj projevují symptomy chronického onemocnění (např. alergie), které jsou zaměnitelné s příznaky virového infekčního onemocnění.

 

Vzhledem k tomu, že sdělení děkana ze dne 29. dubna počítá s tím, že bude postupně obnovena možnost konání individuálních konzultací a zkoušek kontaktní formou v budově fakulty, byla vydána pravidla, podle kterých budou probíhat.

V pravidlech pro konání třetí a čtvrté části jsou popsány i významné odchylky oproti dosavadnímu průběhu státních zkoušek (přesný časový harmonogram začátku zkoušení jednotlivých studentů, alternativní způsob losování komisí, příprava studenta mimo zkušební místnost v "přípravně" apod.).

Součástí pravidel je také vzor čestného prohlášení, ke kterému je student podle krizového opatření vlády povinen.

 

Organizačně hygienická pravidla pro konání první a druhé části SZZK (aktualizovaná verze z 12. 5. 2020)

 

Organizačně hygienická pravidla pro konání třetí a čtvrté části SZZK (aktualizovaná verze z 12. 5. 2020)

 

Organizačně hygienická pravidla pro konání kontaktních individuálních konzultací, ústních zkoušek a ústních částí kombinovaných zkoušek (aktualizovaná verze z 12. 5. 2020)

 

Lze předpokládat, že se tato pravidla v příštích týdnech budou upravovat, a to jednak v návaznosti na případné další uvolňování omezení ze strany vlády, a dále pokud dojde k širšímu otevření budovy fakulty.