Vnitřní soutěž na rozdělení prostředků PF UK z Institucionálního plánu UK pro kalendářní roky 2019-2020

Vnitřní soutěž na rozdělení prostředků PF UK z tzv. fixního limitu z Institucionálního plánu UK pro kalendářní roky 2019-2020

V souvislosti s přípravou Institucionálního plánu UK (dále jen „IP”) vyhlašuje PF UK vnitřní soutěž na rozdělení 1.380.000,- Kč v rámci fixního limitu IP určeného pro využití na PF UK. Uvedená částka je alokována pro tyto účely na kalendářní rok 2019. Pro kalendářní rok 2020 má být ze strany MŠMT (prostřednictvím rektorátu UK) přidělena částka v identické výši.

Tyto prostředky mohou být rozděleny na projekty jedno až dvouleté, jejich aktivity musejí směřovat k naplnění alespoň jednoho z cílů dle určení daného IP: 


 • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů
 • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 

Projekty přihlášené do vnitřní soutěže navazují na podporované aktivity. V případě aktivit zaměřených na inovaci kurzů/ předmětů musejí být v souladu rovněž s profilem absolventa daného studijního programu, s důrazem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění.

Struktura předkládaných projektů může být variabilní dle specifických cílů projektu (věcně souvisejících se zadaným tematickým okruhem). Minimální povinné náležitosti projektů jsou tyto:

 • Název projektu;
 • Tematický okruh;
 • Jméno řešitele (popř. spoluřešitelů);
 • Název fakulty;
 • Stručný popis činností vedoucích k naplnění cílů projektu;
 • Popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu;
 • Finanční požadavky a jejich závazné rozdělení na investiční a neinvestiční prostředky zaokrouhlené na celé tisíce. Preferovaná výše projektů je do 500 000 Kč/rok.
 • Doba trvání projektu (1-2 roky)

 

Cíle a aktivity musejí být naplánovány alespoň rámcově (včetně jejich indikátorů) u víceletých projektů na všechny roky dopředu, v průběhu let 2019-2020 již nebude možné fakultní IP aktualizovat (tj. nebude již možno v tomto období schválit žádné nové a dosud nepřihlášené projekty, možné budou zřejmě jen odůvodněné převody části prostředků mezi různými již schválenými aktivitami).

Přihlášky projektů může podat akademický (vědecký či učitelský) pracovník PF UK, popř. prostřednictvím svého vedoucího odborné pracoviště PF UK.

Termín pro odevzdání přihlášek do vnitřní soutěže je nejpozději do 20. 9. 2018 do 12:00 na sekretariátu děkana fakulty (paní Jarmila Váňová).

Přihlášené projekty budou následně posouzeny komisí ve složení proděkan Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., tajemník fakulty JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D., a Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Kritéria hodnocení předkládaných projektů jsou zejména tato:

 • Naplnění povinných náležitostí projektu;
 • Návaznost projektu na cíle stanovené v Dlouhodobém záměru (PF) UK a jeho obecná přínosnost.

 

Aktivity nesmějí být totožné/duplicitní s aktivitami realizovanými v rámci projektů financovaných z fondů ESIF.

Komise si vyhrazuje právo učinit změny ve finančních požadavcích vybraných projektů tak, aby bylo možno realizovat i více projektů.

Vybrané projekty v rámci fixního limitu IP budou poté fakultou postoupeny spolu s popisem metodiky výběru a hodnotících kritérií Odboru analýz a strategií RUK ke konečnému posouzení a zařazení do celouniverzitního IP.

V Praze dne 17. 8. 2018

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111