Vědecká konference "ÚSTAVNÍ KONTINUITA ČESKÉ REPUBLIKY S ČESKOSLOVENSKOU TRADICÍ" - 10.-11.května

x

 

POZVÁNKA
 
na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí
 
 
„ÚSTAVNÍ KONTINUITA ČESKÉ REPUBLIKY S ČESKOSLOVENSKOU TRADICÍ“
 
pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.
v rámci projektu Univerzita a republika
 (1918-2018)
 
 

ve dnech 10. – 11. května 2018 v Praze

 

 
 
v rámci programů Progres Q 04 „Právo v měnícím se světě“
a Progres Q 05 „Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin“
 
***
 
Konference se bude zabývat ústavním vývojem, vlivem československých ústavních tradicí na recentní ústavní a politický systém a právní řád České republiky a zejména též aktuálními souvislostmi jejich fungování a působení v evropském a světovém kontextu.
 
Předpokládá se prezentace stěžejních referátů na plenárním zasedání a detailnější rozprava na základě prezentace příspěvků k jednotlivým aspektům předmětné problematiky v odborných sekcích. Vytvoření diskusních panelů bude reflektovat zájem aktivních participantů na jednání konference.
 
Vedle představitelů akademické veřejnosti a stávající právní praxe České republiky se předpokládá i účast zahraničních odborníků ze států střední Evropy.
 
 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE

 

 
Plenární zasedání:             čtvrtek 10. 5. 2018 od 16:00 hod.
Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1
 
Jednání v sekcích:            pátek 11. 5. 2018   9:30 – 17:00 hod.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1
                                           
 

PŘIHLÁŠKA

 

 
V případě zájmu o účast prosíme o vyplnění přiložené přihlášky.
Doba pro přihlašování:      do 28. února 2018 (aktivní účast)
do 30. dubna 2018 (pasivní účast)
 
PŘÍSPĚVEK
 
Příspěvky určené k prezentaci na konferenci:
Název příspěvku určeného pro aktivní prezentaci na konferenci včetně jeho stručné anotace je třeba zaslat nejpozději do 28. února 2018.
Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených příspěvků určených k ústnímu přednesení na konferenci.
Doba příspěvku činí max. 15 minut.
 
Příspěvky určené do recenzovaného sborníku:
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník, do něhož budou zařazeny původní a doposud neuveřejněné texty, jež budou odevzdány nejpozději do 31. května 2018 a které splní předepsané formální náležitosti, jež budou upřesněné v programu a na internetové stránce konference.
 
DALŠÍ INFORMACE
Konferenční poplatek se nevybírá.
Detailní program bude přihlášeným účastníkům rozeslán nejpozději do 30. dubna 2018.
Aktuální informace o konferenci jsou dostupné na Ústavní kontinuita
 
 
Za organizační výbor srdečně zvou:
              
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.                                         Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
koordinátor                                                                       koordinátor
programu Progres Q 05                                                 programu Progres Q 04
 

 

V Praze dne 2. února 2018

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111