Hodnocení výuky studenty za letní semestr začíná 20. května 2018

x

 

 

Milé studentky a milí studenti,

výuková část letního semestru skončila a začíná zkouškové období. Opět můžete ohodnotit své vyučující za uplynulý letní semestr a vyjádřit se k dalším oblastem, které jsou s výukou spjaty nebo ji doprovázejí.

Prosím mějte na paměti, že otázky a systém hodnocení je stejný, jako byl v zimním semestru, včetně obrácené klasifikační stupni, tj. začíná se pětkou (nejhorší známka) a končí jedničkou (nejlepší hodnocení). Celkové vyhodnocení obráceného pořadí známek již bylo v Informačním systému opraveno Erudiem, neměl by tedy vzniknout v této souvislosti problém.

Opět se na Vás obracím s prosbou, abyste věnovali anketě trochu času a svými komentáři nám pomohli jít směrem, který je smysluplný pro Vás studenty i pro nás pedagogy.

Vaše názory a komentáře příslušní učitelé opravdu čtou a někteří také v anketě přímo reagovali, jak jste si mohli všimnout. Komentáři se zabývá vedení akademických pracovišť a vedení fakulty.

Kdo bude hodnotit

Ankety se mohou účastnit všichni zapsaní studenti v magisterském programu, ale také všichni účastníci kurzu CŽV!

Kdy bude anketa probíhat

Hodnocení výuky studenty bude v informačním systému spuštěno v neděli 20. května 2018 v 9 hodin.  Uzavřeno bude v pondělí 1. října 2018 v 9 hodin. Anketu najdete pod přihlášením v informačním systému v sekci „Výuka“.

Jak bude anketa probíhat

I.     Anketa bude spojena se zápisem předmětů do rozvrhu na letní semestr

Ti z Vás, kdo vyplní anketu do 18:00 v pondělí 24. 09. 2018. (podle harmonogramu ak. roku zápis předmětů do rozvrhu pro zimní semestr začíná v 19 hodin), si budou moci zapisovat předměty do rozvrhu pro zimní semestr již od prvního okamžiku spuštění zápisu v 19 hodin.

Ponecháváme v úvodu možnost odpovědět na otázku, zda jste ochotni výuku hodnotit, tj. vyjádřit se k jednotlivým předmětům, jež jste v LS absolvovali, nebo ne.

Odpovědí NE sice splníte svou účast v anketě a můžete si předměty pro ZS 2018/19 zapisovat okamžikem otevření zápisu v SIS, ale k hodnocení výuky bohužel nepřispějete.

 II.   Instrukce k jednotlivým položkám a hodnotící škála

Pokusili jsme se zjednodušit a zpřesnit otázky, snížili jsme jejich počet ze sedmi na šest, u pěti jsme zachovali pětistupňovou slovní škálu hodnocení. Bohužel i přes opakovanou urgenci u společnosti Erudio a jejich opakované sliby stále nedošlo od posledního hodnocení výuky za ZS k požadované úpravě SIS na změnu pořadí škály od nejhoršího k nejlepšímu, jak bylo požadováno evaluační komisí PF UK. Zůstává tedy hodnocení od nejlepšího k nejhoršímu. 

Otázka1

Po obsahové stránce byl výklad vyučujícího v rámci výuky daného předmětu

Škála: výborný-nadprůměrný-adekvátní-podprůměrný-špatný

Otázka 2

Jak vyučující komunikuje se studenty (např. zda odpovídá na otázky během výuky a po výuce, konzultuje, odpovídá na emaily)

Škála: výborně-nadprůměrně-adekvátně-podprůměrně-špatně

Otázka 3

Srozumitelnost výkladu vyučujícího byla při seminární výuce / přednáškách

Škála: výborná-nadprůměrná-adekvátní-podprůměrná-špatná

Otázka 4

Připravenost učitele hodnotím jako

Škála: výbornou-nadprůměrnou-adekvátní-podprůměrnou-špatnou

Otázka 5

Zajímavost a podnětnost výuky hodnotím jako

Škála: výbornou-nadprůměrnou-adekvátní-podprůměrnou-špatnou

Otázka 6

Dodržování rozvrhu (např. zda se výuka konala pravidelně, vyučující byl dochvilný, dodržoval konzultační hodiny, případná absence byla pedagogem včas oznámena)

Škála: ANO - NE

V obecné části máte možnost napsat svůj komentář k dalším oblastem:

 • Připomínky k IS, webu a facebooku fakulty
 • Připomínky k anketě
 • Připomínky k rozvrhu
 • Připomínky ke studijnímu oddělení
 • Připomínky k zahraničnímu oddělení
 • Připomínky ke knihovně
 • Připomínky k sekretářkám akademických pracovišť
 • Připomínky k neakademickým pracovníkům
 • Připomínky k prostředí a vybavení fakulty
 • Připomínky k menze a možnostem občerstvení
 • Ostatní připomínky


III.    Nikdo – ani vyučující ani studenti – nemá přístup k průběžným číselným ani slovním hodnocením po dobu otevření ankety.

 • Přístup k výsledkům se otevře až po skončení ankety 15. října 2018 se stejnými pravidly jako u minulé ankety:
 • Akademická obec pod přihlášením do IS uvidí číselná hodnocení předmětů a všechny komentáře k obecným tématům.
 • Každý vyučující bude mít přístup ke všem číselným údajům a slovním komentářům (podepsaným i nepodepsaným) ve svých předmětech a k hodnocení u obecných témat.
 • Tajemník a vedoucí akademického pracoviště bude mít přístup ke všem údajům za své pracoviště.
 • Děkan a příslušný proděkan bude mít přístup ke všem číselným hodnocením a slovním komentářům.
 • V souladu s opatřením děkana budou slovní komentáře k předmětům a vyučujícím zveřejněny pouze na základě výslovného souhlasu příslušného učitele v aplikaci moodle, přístupné pod individuálním přihlášením členů akademické obce.

IV.     Anketa je anonymní

Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z pedagogů ani zaměstnanců Právnické fakulty nemůže jakkoliv identifikovat odpovědi či slovní komentáře konkrétní studentky nebo konkrétního studenta (ledaže se student/ka pod komentář podepíše), protože k údajům nemá nikdo z nich přístup.

V.      Prosba nakonec

Jak všichni dobře víme, čísla mají jen omezenou vypovídací hodnotu a mnozí vyučující dávají přednost slovním komentářům, které jako zpětná vazba mají pro ně podstatně větší smysl. 

Proto bychom Vás všechny chtěli opět poprosit, abyste při hodnocení věnovali trochu času i slovním komentářům k předmětům bez ohledu na to, jestli se k nim podepíšete nebo ne.

Anketa za LS bude vyhodnocena do konce listopadu 2018 a budete se závěry seznámeni na webu fakulty.

 

Děkujeme Vám všem za čas, který vyplnění ankety věnujete.

Marta Chromá, proděkanka pro magisterský studijní program

Stanislav Potěšil, vedoucí IT oddělení

Miroslav Sojka, vedoucí studijního oddělení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111