Navržené projekty

Navržené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2019 20-08097J Veřejnoprávní ochrana zahraničních investic v Ruské Federaci a v České republice: komparativní analýza doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. GAČR 3
2019 20-21506S Právo a jeho vliv na druhovou skladbu volně žijících druhů živočichů v české přírodě: k historickému vývoji práva druhové ochrany z práva myslivosti Mgr. Dominik Andreska, LL.M. GAČR 3
2019 20-03731S Komparace právních prostředků k vynucování rozpočtové kázně v Evropské unii a v České republice doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. GAČR 3
2019 20-21840S Právní omyl ve světle globalizace doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. GAČR 3
2019 20-01320S Mezinárodní právo správní: Znovuobjevení právní disciplíny doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M. Ph.D. GAČR 3
2019 20-31555S Analýza autoritativních prvků vlády v politickém a ústavním systému zemí střední Evropy doc. JUDr. Helena Hofmannová Ph.D. GAČR 3
2019 20-15390S Terorismus a organizovaný zločin - výzvy pro trestní právo v 21. století prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. GAČR 3
2019 20-11036S Principy a metody kompenzací v mezinárodním právu, se zvláštním zaměřením na zločin agrese JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. GAČR 3
2019 20-20405S Děti a uhlí: Znečištění ovzduší, zdraví novorozenců a jednání omezující expozici Ing. Josef Montag, Ph.D. GAČR 3
2019 20-11674S Význam sídla parlamentu pro ústavní systém JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. GAČR 3
2019 20-10233S Vznik a vývoj Frýdlantského vévodství doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. GAČR 3
2018 19-12047S Svoboda podnikání a její limity JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. GA ČR 3
2018 19-10723S Co současné právo sjednocuje a co jej fragmentarizuje z pohledu právní teorie a soudní praxe? JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. GA ČR 3
2018 19-24473S Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se zaměřením zejména na pracovněprávní vztahy JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. GA ČR 3
2017 18-08130S Lidská práva starších osob JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. GA ČR 3
2017 18-06728S Základní právní podmínky podnikání jako přípustné bariéry dovoleného podnikání v českém právu (s důrazem na ústavní a evropské právo) JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. GA ČR 3
2017 18-04757S Fiduciární povinnosti (základní povinnosti správců cizích záležitostí) JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. GA ČR 3
2017 18-05599S Soudní rozhodnutí a judicializace společnosti: současné české civilní právo a proces jako příklad JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. GA ČR 3
2017 18-14409S Mediace jako forma alternativního řešení sporů, stav a perspektivy v českém a evropském pohledu doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. GA ČR 3
2017 18-03380S Překlad pramenů římského práva do českého jazyka prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. GA ČR 3
2017 18-14114S Státní soud prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. GA ČR 3
 2016  17-17314Y  Z pacienta osobou závislou na péči jiné osoby a zpět  JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. GA ČR   2
2016 17-26705S Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. GA ČR 3
 2016  17-16764S  Nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem - výzvy pro českou právní úpravu  JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. GA ČR 
 2016  17-13600S  Překlad pramenů římského práva do českého jazyka  prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.  GA ČR  3
 2016  17-22564S  Efektivita výkonu rozhodnutí a exekuce ve světle aktuálních kodifikací civilního práva procesního  doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.  GA ČR  3
 2016  17-25625S  Správa akciové společnosti v historických a ekonomických souvislostech  JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. GA ČR   2
 2016  17-07252S  Analýza právní úpravy hospodářské soutěže v České republice v právně-historickém kontextu a mezinárodním teoretickém srovnání  doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.  GA ČR  3
 2016  17-03398S  Mezinárodní organizace práce a její význam pro rozvoj sociálního práva v Evropě  doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.  GA ČR  3
 2016  17-08176S  Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?  JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.  GA ČR  3
2016 17-02033S Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kultury doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. GA ČR 3
 2015  16-22016S  Právní jednání a odpovědnost osob  doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. GA ČR 
2015 16-24091S Správa akciové společnosti v historických a ekonomických souvislostech JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D. GA ČR 3
2015  16-19672Y  Z pacienta osobou závislou na pomoci jiné osoby a zase zpět: provázanost systémů zdravotních a sociálních služeb  JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. GA ČR 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111