JUDr. Mgr. Pavel Caban, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

ŽIVOTOPIS

JUDr. Pavel Caban, Ph.D.

 

Osobní údaje:

trvalé bydliště: Uzbecká 4, 625 00 Brno, Česká republika

pracovní adresa: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Loretánské náměstí 5, 160 00 Praha

korespondenční adresa: Na okraji 70, 160 00 Praha

datum a místo narození: 11. ledna 1976, Brno (Česká republika)

občanství: Česká republika

stav: svobodný


Vzdělání:

2001 - (únor) 2007: postgraduální (doktorské) studium (Ph.D.) v oboru mezinárodního práva veřejného, evropského práva a ústavního práva; Právnická fakulta University Karlovy; téma disertační práce: „Jurisdikční imunity států“;

1994 - 1999: magisterské studium v oboru „právo“ (absolvoval s vyznamenáním); Právnická fakulta University Karlovy.


Zaměstnaní:

2000 - nyní: - právník, mezinárodněprávní odbor, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky;
- pracovní náplň: mezinárodní právo smluvní, mezinárodní trestní právo, diplomatické a konzulární výsady a imunity, výsady a imunity mezinárodních organizací, jurisdikční imunity států, mezinárodněprávní úprava potírání terorismu a organizovaného zločinu, právo mezinárodních prostorů;

11/2009 - 7/2013: - diplomat na Velvyslanectví České republiky v Nizozemském království,
- agenda mezinárodních soudů a mezinárodních organizací (Mezinárodní trestní soud, Organisace pro zákaz chemických zbraní, Mezinárodní soudní dvůr OSN, Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, Zvláštní tribunál pro Libanon, Stálý rozhodčí soud, Haagská konference mezinárodního práva soukromého);

2006 - 2009 externí vyučující v oboru mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta University Karlovy;

2013 - nyní externí vyučující v oboru mezinárodního práva veřejného, Právnická fakulta University Karlovy


 

Jazykové znalosti: 

- anglický jazyk:                     pokročilý (plynně ústně i písemně) 

- německý jazyk:                    středně pokročilý (pasivní znalost)

- francouzský jazyk:               základní znalost

- ruský jazyk:                          základní znalost             

 

Zájmy: 

literatura (klasická, populárně naučná), sport (tenis, fotbal, floorbal), hudba (klavír)

Publikace:

- Rozhodnutí Sněmovny lordů o imunitě cizích států a jejich úředníků vůči civilním nárokům na náhradu újmy způsobené zločinem mučení, Jurisprudence, č. 7/2006;

- Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku, Právní rozhledy, č. 24/2006;

- Jurisdikční imunity států, Prameny a nové proudy právní vědy č. 38, PF UK, Praha 2007, 160 stran;

- (s M. Kunclovou) Námitky proti výhradám k mezinárodním smlouvám - informace o aktuální praxi České republiky a srovnání této praxe s výsledky práce Komise pro mezinárodní právo při posuzování tématu „Výhrady ke smlouvám“; in: Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (Smolenice 1.-3. október 2007), SSMP, Bratislava 2008;

- Představují výlučné vnější pravomoci Evropského společenství a Evropské unie podle doktríny AETR příliš široké a neurčité omezení pravomocí členských států?; in: III. Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (Bratislava, 23. - 24. októbra 2009), SSMP, Bratislava 2010, s. 177-191;

- Obsahuje čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES?; in: Právník, č. 12/2009, s. 1347-1358;

- Poznámky k poradnímu posudku mezinárodního soudního dvora o legalitě jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova; in: Stát vs. nestátní aktéři (sborník z konference), ČSMP, Praha 2012, s. 25-41;

- Preliminary Examinations by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court; in: Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 4, Prague 2013, pp. 199-216;

- Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora OSN o imunitě států v případě civilních žalob plynoucích ze závažných porušení lidských práv v rámci ozbrojených konfliktů; in: Jurisprudence č. 2/2013;

- Universal Jurisdiction under Customary International Law, International Conventions and Criminal Law of the Czech Republic: Comments; in: Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 4, Prague 2013, pp. 173-200;

- Diplomatic Protection and Other Mechanisms for the Protection of the Individual against Serious Human Rights Violations: Limiting the Discretion; in: Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 5, Prague 2014, pp. 167-180.
 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111