JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra práva životního prostředí

Email:

Telefon:
+420 221 005 382

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 138 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Čtvrtek 10:00 - 12:00Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Právo životního prostředí
- průřezové nástroje ochrany ž.p.
- právní úprava odpadového hospodářství
- právní úprava ochrany vod
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

 

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická

Právo

1996

Akademické kvalifikace

Titul

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

PF UK Praha

2000

Ph.D.

PF UK Praha

2000

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1996 - 2000

PF UK Praha

asistent

 

2001 - dosud

PF UK Praha

odborný asistent

1,0

1997 - 2007

MŽP

referent

 

2007 - dosud

Policejní Akademie ČR

 

0,5

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Právo životního prostředí I, II

vyučující

PF UK

Právo životního prostředí EU

vyučující

PF UK

Mezinárodní právo životního prostředí

vyučující

PF UK

Mořské a vodní právo

garant

PF UK

Czech and European Environmental Law

vyučující

PF UK

Natural Resources Law

vyučující

PF UK

Právo životního prostředí

garant

Policejní Akademie ČR

Správní právo

vyučující

Policejní Akademie ČR

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2012

University College Cork

Irsko

Říjen/listopad

studijní

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2008 - dosud

Rada odpadového hospodářství ČR

MŽP

člen

2010 - dosud

Komise pro veřejné právo I

Legislativní rada vlády

člen

SOBOTKA, Michal. Kapitola II. Oddíl 4. – úsek II. Nástroje nepřímého působení. Damohorský, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 41-47. ISBN 978-7400-338-7.
SOBOTKA, Michal. Kapitola VI. Oddíl 3. Integrovaná prevence a snižování znečištění. Damohorský, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 232-237. ISBN 978-7400-338-7.
SOBOTKA, Michal. Kapitola VII. Oddíl 2. Ochrana vody. Damohorský, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 275-294. ISBN 978-7400-338-7.
SOBOTKA, Michal. Kapitola VIII. Oddíl I. Odpady a obaly. Damohorský, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 423-448. ISBN 978-7400-338-7.
FRANKOVÁ, Martina - SOBOTKA, Michal. Předmluva. In: Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. Beroun: Eva Roztoková, 2017. s. 5-6. ISBN 978-80-87488-27-0.
SOBOTKA, Michal - HUMLÍČKOVÁ, Petra. Zjišťovací řízení: "malá" EIA?. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 76-83. ISBN 978-80-210-8343-1.
SOBOTKA, Michal. Zadania gminy w ochronie środowiska. Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce. 1. vyd. Szcecin: Wydawnictvo naukove Universitetu Sceciňskiego, 2016, s. 217-224. ISBN 978-83-7972-070-5.
SOBOTKA, Michal. Mezinárodní a unijní aspekty vodního práva. Vodní právo. 2. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 30-33. ISBN 978-80-7514-027-2.
SOBOTKA, Michal. Související enviromentální legislativa. Vodní právo. 2. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 157-167. ISBN 978-80-7514-027-2.
SOBOTKA, Michal. Česká inspekce životního prostředí. Vodní právo. 2. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 185-188. ISBN 978-80-7514-027-2.
SOBOTKA, Michal. Ekologická újma na vodách. Vodní právo. 2. vyd. Vodňany: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, s. 168-170. ISBN 978-80-7514-027-2.
SOBOTKA, Michal. K souběhu deliktní odpovědnosti a odpovědnosti za ekologickou újmu při nakládání s odpady. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2015, 61(1), 87-95. ISSN 0323-0619.
SOBOTKA, Michal. One-stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného povolovacího procesu. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2015, s. 368-374. ISBN 978-80-210-7951-9.
SOBOTKA, Michal. Waste Law in the Czech republic. Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2014, s. 121-132. ISBN 978-80-244-4027-9.
SOBOTKA, Michal. Řešení potenciálních konfliktů při nakládání s vodami. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 15-21. ISBN 978-80-210-7155-1.
SOBOTKA, Michal. Legal regulation of Watercourses protection in the Czech Republic. In: Umweltrecht in Tschechien und Deutschland: Aktuelle probleme mit einem Schwerpunkt auf den Schutz von grossen europäischen Wasserflüsse und Gebirge : Sammelband der Beiträgen des internationalen Studentenseminars in Prag. 1. vyd. Praha: Karlsuniversität zu Prag, Juristische Fakultät mit Verlag Vodnář, 2014. s. 70-77. ISBN 978-80-87975-05-3.
SOBOTKA, Michal. 2. Role soudů v ochraně životního prostředí 2.8 Správní soudnictví a ochrana životního prostředí.. Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 133-137. ISBN 978-80-246-1662-9.
SOBOTKA, Michal - HUMLÍČKOVÁ, Petra. Rozšíření účasti veřejnosti (?) aneb několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. České právo životního prostředí, 2010, 27(1), 94-98. ISSN 1213-5542.
SOBOTKA, Michal. Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými pro životní prostředí a její promítnutí do českého práva. . In: In Rada Európy a ochrana životného prostredia. Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008.. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8082-243-9.
SOBOTKA, Michal. 2. kapitola: Ochrana mezinárodních vodních toků.. In Mezinárodní právo životního prostředí - II. část (zvláštní).. Beroun: Eva Rozkotová - IFEC, 2008, ISBN 80-903409-8-9.
SOBOTKA, Michal. Odpad : opravdu pouze jen věc movitá?. In: Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2007. s. 166;170. ISBN 978-80-85889-85-7.
STEJSKAL, Vojtěch - SOBOTKA, Michal. Právo životního prostředí v judikatuře českých soudů. Jurisprudence, 2006, 15(2), 77;85. ISSN 1212-9909.
SOBOTKA, Michal. Právní nástroje ochrany životního prostředí ve vztahu k právní úpravě ochrany přírody a krajiny. In: Acta Facultatis Iuridicae Comenianae. Tomus XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 289;298. ISBN 80-223-2236-9.
SOBOTKA, Michal. Novela zákona o odpadech. České právo životního prostředí, 2006, 6(1), 62;66. ISSN 1213-5542.
STEJSKAL, Vojtěch - SOBOTKA, Michal. Mezinárodní konference 'Rada Evropy a ochrana životního prostředí' . České právo životního prostředí, 2008, 8(2), 102-104.
SOBOTKA, Michal. Vybrané principy práva životního prostředí v oblasti právní úpravy nakládání s odpady. In: Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica č. 285. Aktuální otázky práva životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 138-143. ISBN 80-210-3629-X.
SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. č. 3-4/2001. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. s. 115-184. ISBN 80-246-0444-2.
SOBOTKA, Michal. Jak jsme na tom s právem na příznivé životní prostředí. Správní právo, 1996, 29(6), 383-384. ISSN 0139-6005.
SOBOTKA, Michal. Administrativně-právní techniky kontroly znečišťování prostředí v České republice. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. č. 3-4/1999. Praha: Karolinum, 2000. s. 27-35. ISBN 80-246-0078-1.
SOBOTKA, Michal. Koncepční nástroje v oblasti odpadového hospodářství. In: Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Vodnář, 2003. s. 152-156. ISBN 80-85889-47-1.

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Damohorský M., Franková M., Sobotka M.Půda, voda a krajina: Adaptace na klimatické změny z pohledu práva2017kniha978-80-87488-27-0
Franková M., Sobotka M.Předmluva2017část knihy978-80-87488-27-0
Sobotka M.Zadania gminy w ochronie środowiska2016část knihy978-83-7972-070-5
Sobotka M., Humlíčková P.Zjišťovací řízení: "malá" EIA?2016část knihy978-80-210-8343-1
Sobotka M.Česká inspekce životního prostředí2015část knihy978-80-7514-027-2
Sobotka M.One-stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného povolovacího procesu2015část knihy978-80-210-7951-9
Sobotka M.K souběhu deliktní odpovědnosti a odpovědnosti za ekologickou újmu při nakládání s odpady2015článek v časopise0323-0619
Sobotka M.Mezinárodní a unijní aspekty vodního práva2015část knihy978-80-7514-027-2
Sobotka M.Související enviromentální legislativa2015část knihy978-80-7514-027-2
Sobotka M.Ekologická újma na vodách2015část knihy978-80-7514-027-2
Sobotka M.Řešení potenciálních konfliktů při nakládání s vodami2014část knihy978-80-210-7155-1
Sobotka M.Waste Law in the Czech republic2014část knihy978-80-244-4027-9
Sobotka M.Legal regulation of Watercourses protection in the Czech Republic2014část knihy978-80-87975-05-3
Kuklík J., Honusková V., Urban M., Fatura M., Flídrová E., Gřivna T., Hanko J., Chromá M., Kaiserová I., Klán T., Kloubová K., Macková A., Sobotka M., Stehlíková E.Metodologie praktických forem právního vzdělávání2013kniha978-80-87146-74-3
Fatura M., Honusková V., Kloubová K., Sobotka M., Stejskal V., Urban M., Žákovská K.Modelové interaktivní metody výuky práva2013kniha978-80-87146-75-0
Gřivna T., Honusková V., Flídrová E., Macková A., Potucký J., Sobotka M.Manuál k výuce práva prostřednictvím stáží u spolupracujících externích institucí2013kniha0-000-00000-0
Sobotka M., Humlíčková P.Rozšíření účasti veřejnosti (?) aneb několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí2010článek v časopise1213-5542
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Sobotka M. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Damohorský M., Drobník J., Franková M., Sobotka M., Stejskal V., Žákovská K.Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí2010kniha978-80-7357-593-9
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Sobotka M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Sobotka M.2. Role soudů v ochraně životního prostředí 2.8 Správní soudnictví a ochrana životního prostředí.2009část knihy978-80-246-1662-9
Sobotka M.2. kapitola: Ochrana mezinárodních vodních toků.2008část knihy80-903409-8-9
Sobotka M.Úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené činnostmi nebezpečnými pro životní prostředí a její promítnutí do českého práva. 2008část knihy978-80-8082-243-9
Stejskal V., Sobotka M.Mezinárodní konference 'Rada Evropy a ochrana životního prostředí' 2008článek v časopise
Sobotka M.Odpad : opravdu pouze jen věc movitá?2007část knihy978-80-85889-85-7
Sobotka M.Kapitola VI. Oddíl 2. Posuzování vlivů na životní prostředí2007část knihy978-80-7179-498-1
Sobotka M.Kapitola VI. Oddíl 3. Integrovaná prevence a snižování znečištění.2007část knihy978-80-7179-498-1
Sobotka M.Kapitola VII. Oddíl 2. Ochrana vody.2007část knihy978-80-7179-498-1
Sobotka M.Kapitola VIII. Oddíl 1. Odpady a obaly2007část knihy978-80-7179-498-1
Stejskal V., Sobotka M.Právo životního prostředí v judikatuře českých soudů2006článek v časopise1212-9909
Sobotka M.Právní nástroje ochrany životního prostředí ve vztahu k právní úpravě ochrany přírody a krajiny2006část knihy80-223-2236-9
Sobotka M.Novela zákona o odpadech2006článek v časopise1213-5542
Sobotka M.Vybrané principy práva životního prostředí v oblasti právní úpravy nakládání s odpady2005část knihy80-210-3629-X
Jirásková I., Sobotka M.Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy2005kniha80-7201-561-3
Jirásková I., Sobotka M.Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy2005kniha80-7201-561-3
Sobotka M.Vybrané principy práva životního prostředí v oblasti právní úpravy nakládání s odpady2005část knihy80-210-3629-X
Sobotka M.Ochrana vod2004část knihy80-7357-036-X
Damohorský M., Drobník J., Sobotka M., Stejskal V.Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí2004kniha80-7357-036-X
Drobník J., Sobotka M.Průřezové nástroje ochrany životního prostředí (územní plánování, EIA, IPPC)2004část knihy80-7357-036-X
Sobotka M.Právo na informace o životním prostředí2004část knihy80-7357-036-X
Sobotka M.Nakládání s odpady a obaly2004část knihy80-7357-036-X
Sobotka M.Kapitola VI. Oddíl 2. Posuzování vlivů na životní prostředí2003část knihy80-7179-747-2
Sobotka M.Kapitola VI. Oddíl 3. Integrovaná prevence a snižování znečištění2003část knihy80-7179-747-2
Sobotka M.Kapitola VII. Oddíl 2. Ochrana vody2003část knihy80-7179-747-2
Sobotka M.Kapitola VIII. Oddíl I. Odpady a obaly2003část knihy80-7179-747-2
Sobotka M.Koncepční nástroje v oblasti odpadového hospodářství2003část knihy80-85889-47-1
Jirásková I., Sobotka M.Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy2002kniha80-7201-317-3
Sobotka M.Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu2002článek v časopise1213-5542
Sobotka M.Normotvorba a životné prostredie - Universitas Comeniana: Acta Facultatis Iuridicae XX, Bratislava 20012002článek v časopise0231-6625
Sobotka M.Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí2002část knihy80-246-0444-2
Sobotka M.Posuzování vlivů na životní prostředí2001část knihy80-86-22927-0
Sobotka M.Nová právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí2001část knihy80-86-22927-0
Sobotka M.Nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám2001článek v časopise1213-5542
Sobotka M.Deliktní odpovědnost za nedovolené vypouštění odpadních vod2001článek v časopise1213-5542
Damohorský M., Sobotka M.Posuzování vlivů na životní prostředí. Stručný průvodce českou právní úpravou2000kniha
Sobotka M.Administrativně-právní techniky kontroly znečišťování prostředí v České republice2000část knihy80-246-0078-1
Damohorský M., Drobník J., Sobotka M.Cvičení z práva životního prostředí1999kniha80-85305-40-2
Sobotka M.Vstup na cizí pozemky - omezení vlastnického práva1998článek v časopise1210-9789
Sobotka M.Kdo uhradí zemědělcům škody způsobené průmyslovou činností?1998článek v časopise1210-9789
Sobotka M.Směrnice Evropské unie a právo životního prostředí1997kniha80-7078-474-1
Sobotka M.Zákon o ochraně přírody a krajiny - jaké povinnosti z něj vyplývají?1997článek v časopise1210-9789
Sobotka M.Jak jsme na tom s právem na příznivé životní prostředí1996článek v časopise0139-6005
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111