Detail člověka URL

JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D.

 

Aktuální oblast odborného zájmu
- historie obchodního práva
- sruktura totalitních režimů 20. století
- vývoj soukromého práva v českých zemích
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1983

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

JUDr.

Dějiny státu a práva v Československu

PFUK

1983

Klikněte sem a zadejte text.

Ph.D.

Právní dějiny

PFUK

2005

Vznik a vývoj obchodního práva se zřetelem na poměry v českých zemích (pol. 19. - pol. 20. stol.)

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1983/1991

Ústav státu a práva ČSAV, odd. teorie státu a práva

Studijní pobyt, aspirantka

1,0

1991/dosud

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav právních dějin

Samostatný vědecký pracovník

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Úloha kodifikace v právních dějinách

vyučující

PFUK

Československé právní dějiny

vyučující

FFUK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2003/2005

Vývoj české ústavnosti v letech 1627 – 1918

407/03/0527

GAČR

řešitel

Do 2003

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989

407/00/1692

GAČR

řešitel

2006/2008

Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1939) a jejich místo ve střední Evropě

406/07/0039

GAČR

řešitel

2009/2011

Práva městská království českého

404/09/0813

GAČR

řešitel

1993/1998

Normdurchsetzung in Osteneuropäischen Nachkriegsgesellschaften /1944 – 1989/

 

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

řešitel

2005/2008

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM 0021620804

MŠMT

řešitel

2002/2006

Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers

 

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

řešitel

2013/dosud

Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj

NAKI DF12P0OVV013

MK ČR

řešitel

2012/dosud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK P05

UK

řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1991 a 1992

UNI Kiel

Německo

1 měsíc a 3 měsíce

studijní

2000, 2001, 2006, 2014

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main

Německo

1 až 2 měsíce

studijní

1998, 2003

UNI Konstanz

Německo

1 týden

studijní

1995

UNI Passau

Německo

2 týdny

studijní

2004

UNI Siena

Itálie

1 týden

studijní

2003

UNI Granada

Španělsko

1 týden

studijní

2005

UNI Heidelberg

Německo

2 týdny

studijní

opakovaně

UNI Jena

Německo

1 až 2 týdny

studijní

2006, 2011

UNI Regensburg

Německo

1 až 2 týdny

studijní

opakovaně

UNI Wien

Německo

1 až 2 týdny

studijní

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1995/2002

IURIDIKUM

PFUK

vedoucí

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989

konference

Praha

2002

Státní zásahy do pracovněprávních vztahů v poválečné době

Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2002

Die Modernisierung des Privatrechts in der Tschechischen Rechtsgeschichte

Moderenisierung osteuropäische Rechte zwischen den Weltkriegen

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2003

Umwandlung der tschechoslowakischen Rechtsordnung 1918 - 1938

Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Erten Weltkrieg

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2004

Juristen Ausbildung in der Bömischen Ländern

Rechstwissenschaft in Osteuropa

konference

Frankfurt a./Main, Německo

2005

Rechtswissenschaft in den Böhmischen Ländern seit der Aufklärung bis zum Jahre 1918

Vývoj české ústavnosti v letech 1618 - 1918

konference

Praha

2005

Promítání zásad rakouských ústav do obchodního práva 19. století

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1948 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě

konference

Herbertov

2005

Snahy o novelizaci obchodního a živnostenského práva za první republiky

Československé právo a právní věda v meziválečném období /1918 - 1939/ a jejich místo ve střední Evropě

konference

Praha

2008

Vývoj obchodního a živnostenského práva v ČSR

Die Habsburger Monarchie auf der Wege zum Rechtsstaat

konference

Wien/Rakousko

2008

Wirtschaft und Handelsrecht in böhmischen Ländern im 19. Jahrhundert

The Roots of European Legal Culture (1550 – 1750)

konference

Lille/Francie

2008

The Forms and Ways of Penetration of Roman Law into the Municipal Law in Middle Ages

Práva městská Království českého

konference

Praha

2011

Závazkové vztahy v Koldínově zákoníku

200 let Všeobecného občanského zákoníku

konference

Praha

2011

Nástupnické státy a další osudy Všeobecného občanského zákoníku

Problémy právního postavení menšin

konference

Praha

2012

Zákon a jeho právní jazyk v minulosti a současnosti

Panelová diskuse u příležitosti 20 let vzniku samostatných států - Slovenské a České republiky - rozdělení československého státu z pohledu pamětnického a akademického

kulatý stůl

Praha

2013

Československá federace – retrospekce ústavněprávního vývoje ve zkratce

Češi a Němci v meziválečném Československu

konference

Brno

2013

Robert Mayr - Harting a jeho působení na Německé univerzitě v Praze

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Seminar zur Recht und Verfassungsgeschichte Prag, Böhmen und die Tschechoslowakei

Praha

2013

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Angličtina

aktivně

Němčina

aktivně

Ruština

pasivně