prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
profesorka v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, Univerzita Karlova, Praha
 
Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva.
Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.
 
Vzdělání:
 
1975
 
absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
1975-1979
 
v interní aspirantuře v oddělení mezinárodního práva soukromého a srovnávacího práva Ústavu státu a práva ČSAV v Praze
1980
 
obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží“ a získala titul CSc.
Od 1980
 
vědecká pracovnice v Ústavu státu a práva ČSAV v Praze
od 1993
 
asistentka v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě UK v Praze
1996
 
na UK obhájila habilitační práci na téma „Společnosti v mezinárodním právu soukromém“ a byla jmenována docentkou
2002
 
jmenována profesorkou UK v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
2009
 
obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a Vědecká rada AV ČR jí udělila vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“
 
 
Zaměstnání:
od
1975 Ústav státu a práva AV ČR, od r. 1993 vědecká pracovnice v Oddělení soukromého práva pouze na částečný úvazek
 
 
od
1993 
profesorka (původně asistentka, později docentka) mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Právnické fakultě UK v Praze, Katedra obchodního práva
 
 
 
 
Členství ve významných vědeckých a odborných společnostech:
 
od 1999 předsedkyně Českého národního komitétu Mezinárodního sdružení právních věd (IALS - International Association of Legal Science)
 
od 1976 členka České (původně Československé) společnosti pro mezinárodní právo
 
od 2002 členka České společnosti pro dopravní právo
 
od 1991 členka Českého národního komitétu International Law Association
 
od 2003 členka Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL - International Academy of Comparative Law, Paříž)
 
od 2003 členka International Committee of Comparative Law, od r. 2010 místopředsedkyně IALS (International Association of Legal Science, Paris)
 
od 2006 členka Evropské skupiny pro mezinárodní právo soukromé Groupe européen de droit international privé (Luxemburg), jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU
 
od 2007 předsedkyně Českého národního komitétu International Academy of Comparative Law
 
od 2003 členka Vědecké rady Právnické fakulty UK
od 2007 členka Vědeckého kolegia Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
od 2009 členka Vědecké rady Právnické fakulty ZČU
od 2011 členka Vědecké rady Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
členka redakční rady časopisu Právník
od 1985 rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 
od 1914 členka Řídící rady (Governing Council) Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT, Řím
 
  projekt od do
Pauknerová Monika GAČR 1999 2001 jediný řešitel Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v evropské perspektivě
Pauknerová Monika GAČR 2002 2004 jediný řešitel Právo mezinárodního obchodu – nové trendy z hlediska českého práva
Pauknerová Monika GAČR 2005 2007 jediný řešitel Evropské mezinárodní právo soukromé 
Pauknerová Monika GAČR 2008 2010 jediný řešitel Kodifikace mezinárodního práva soukromého - bilance a výhledy
Pauknerová Monika PRVOUK P05 2012 2016 člen týmu
Pauknerová Monika
SVV264401  
2012 2012 hlavní řešitel Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v době rekodifikace
Pauknerová Monika SVV260004  2014 2014 hlavní řešitel Rekodifikace obchodního práva a mezinárodního práva soukromého v evropském kontextu
Pauknerová Monika SVV260137  2015 2015 spoluřešitel Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím
Pauknerová Monika SVV260402  2010 2010 spoluřešitel Smlouva jako nástroj ochrany zájmů účastníků obchodně právních vztahů
Pauknerová Monika SVV266401  2013 2013 člen týmu Nové tendence v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém z pohledu rekodifikace soukromého práva v ČR
Pauknerová Monika SVV260246  2016 2016 spoluřešitel Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu
Pauknerová Monika JUST/2014/
JCOO/PR/CIVI/0051
2015 2016 spoluřešitel Study on the law applicable to companies with the aim of a possible harmonisation of conflict of laws rules on the matter
Pauknerová Monika IP/C/JURI/IC/2015-020 2015 2015 spoluřešitel The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the European Union, in the Context of Successions
Pauknerová Monika JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/4000007736 2016 2017 spoluřešitel Unalex-multilingual information for the uniform interpretation of the instruments of judicial cooperation in civil matters
Pauknerová Monika JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/4000007693 2016 2017 spoluřešitel Save Comp., Collection and development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies
 
 
Jazykové znalosti: němčina, angličtina, španělština, ruština, francouzština, pasivně portugalština
 
 
 

 

 
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pauknerová M.Escape Clauses and Legal Certainty in Private International Law2018část knihy978-3-504-08012-9
Pauknerová M.Mezinárodní příslušnost soudu a právo použitelné na smlouvu o převodu obchodního podílu2018část knihy978-80-85305-53-1
Pauknerová M.Réflexions sur la Convention de Bruxelles du point de vue tchèque - Reflections on the Brussels Convention from the Czech perspective2018článek v časopise2114-5156
Pauknerová M.International jurisdiction of a court and the law applicable to a share transfer agreement2018část knihy978-3-7694-1199-7
Pauknerová M., Skalská H.Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic2018část knihy978-3-319-78430-4
Feigerlová M., Pauknerová M.Private International Law for Corporate Social Responsibility2018článek v časopise1805-8396
Pauknerová M., Pfeiffer M.Use of Unidroit Principles of International Commercial Contracts to Interpret and Supplement Czech Contract Law2018článek v časopise1805-8396
Pauknerová M.Czech Republic2017část knihy978-1-78254-722-8
Tomášek M., Pauknerová M., Skalská H.Zpráva z tématického kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva "Vykonatelnost a efektivita práva", Uruguay, Montevideo, 16.-18. listopadu 20162017článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Some remarks on the treatment of foreign law in arbitration2017část knihy978-83-8107-156-7
Pauknerová M.Od římského práva k unifikaci soukromého práva - několik poznámek2017část knihy978-80-87284-64-3
Pauknerová M., Zavadilová M., Grygar J.Czech Republic2017část knihy978-1-78225-676-2
Pauknerová M., Skalská H.Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic2017článek v časopise1805-8396
Brodec J., Pauknerová M., Pfeiffer M.International Insolvency Law in the Czech Legal System2017část knihy978-88-255-0906-9
Pauknerová M., Růžička K.Za profesorem Zdeňkem Kučerou (17.6.1928-23.12.2016)2017článek v časopise1210-6410
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Pauknerová M. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Pauknerová M.Únikové doložky v mezinárodním právu soukromém2017část knihy978-80-7552-595-6
Pauknerová M.UNIDROIT Principles and Czech Law2016část knihy978-88-86449-36-6
Pauknerová M.Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém. Ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy2016článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Žalovaný neznámého pobytu a evropské unijní právo2016část knihy978-80-7478-976-2
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Pauknerová M.Poznámky k hodnocení publikací v rámci Oborového a verifikačního hodnotícího panelu pro obor právní vědy a v rámci Expertního panelu společenské vědy2016článek v časopise1802-3843
Pauknerová M.Mediation in the Czech Republic2015část knihy978-3-9816855-2-7
Pauknerová M., Pfeiffer M.Act on Mediation - Significant Step on a Long Way to Make Mediation Work in the Czech Republic2015část knihy978-3-319-18134-9
Pauknerová M.Escape clauses in private international law2015příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Treatment of foreign law in arbitration2015příspěvek na konferenci
Pauknerová M., Pfeiffer M.Mediation, more particulary cross-border and judicial mediation2015článek v časopise1805-8396
Pauknerová M.Proof of and information about foreign law2015článek v časopise1805-8396
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Pfeiffer M., Vybíral P.Mezinárodní právo soukromé2015kniha978-80-7380-550-0
Pauknerová M.Mediation in the Czech Republic and in Korea2015příspěvek na konferenci
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Pauknerová M. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Pauknerová M.Private International law as a necessary component of private law in a modern society2015část knihy978-3-9816855-4-1
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Pauknerová M.Law Applicable to Unilateral Juridical Acts and Uniform Conflict-of-law Rules2014článek v časopise2213-4514
Pauknerová M., Pfeiffer M., Brodec J.Czech republic2014část knihy978-1-78068-130-6
Pauknerová M., Pfeiffer M.International Aspects of Mediation (from a Czech Law Perspective)2014část knihy978-960-562-281-7
Růžička K., Pauknerová M.Rekodifikované mezinárodní právo soukromé2014kniha978-80-87146-94-1
Pauknerová M.Tereza Kadlecová: Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva2014článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.Sánchez Cordero J. A. (ed.). The 1970 UNESCO Convention. New Challenges. La convención de la UNESCO de 1970. Sus nuevos desafíos. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Instituto de investigaciones juridicas. Serie Doctrina jurídica No. ...2014článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Pfeiffer M.The New Act on Private International Law in the Czech Republic: Starting Points and Perspectives within the European Union2014článek v časopise1744-1048
Pauknerová M., Pfeiffer M.Zpráva z V. konference "Journal of Private International Law"2014článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Pfeiffer Magdalena. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013, 192 s2014článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.La nueva Ley de Derecho internacional privado de la República Checa. Observaciones introductorias2014článek v časopise0034-9380
Pauknerová M., Pfeiffer M.Mezinárodní mediace a české právo2013článek v časopise1210-6410
Pauknerová M., Rozehnalová N., Zavadilová M., Růžička K., Pfeiffer M., Brodec J.Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář2013kniha978-80-7478-368-5
Elischer D., Frinta O., Pauknerová M.Recodification of Private Law in the Czech Republic2013část knihy978-94-007-7941-9
Pauknerová M.Defendants with unknown address2013část knihy978-91-544-0563-3
Pauknerová M.Velký komentář k nařízením Řím I a Řím II. Thomas Rauscher (Hrsg).Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Kommentar, Rom I-VO, Rom II-VO Bearbeitung 2011, Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov 2011, 1059 s2012článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Děkovný projev po převzetí Pamětní medaile Jana Patočky2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Inspirativní publikace k nejvýznamnějšímu evropskému nařízení v oblasti kolizního práva: Franco Ferrari, Stefan Leible (Eds.), Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnich...2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Gerte Reichelt (Hrsg) 30 Jahre österreichisches IPR-Gesetz - Europäische Perspektiven, Manzsche Verlag und Universitätsbuchhandlung, Wien 2009, 87 s.2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Zpráva o Journal of Private International Law Conference, Milano (14.-16.4.2011)2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Mezinárodní právo soukromé2011část knihy978-80-87439-05-0
Pauknerová M.Bohumil Poláček: Mezinárodní říční doprava, C.H.Beck Praha 2011, 650 s.2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Brodec J.Czech Republic and Slovakia2011část knihy978-3-86653-155-0
Pauknerová M.Milena Horálková: Česko-německý právnický slovník Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2011, 520 stran, 499 Kč.2011článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.Všeobecný občanský zákoník a rakouské kořeny českého mezinárodního práva soukromého2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Pauknerová M. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Pauknerová M. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Pauknerová M.Overriding Mandatory Rules and Czech Law2010část knihy978-1-57823-272-7
Pauknerová M.Společný referenční rámec pro evropské smluvní právo (Common Frame of Reference for European Contract Law) - tři zajímavé publikace nakladatelství Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov2010článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Chromá M.Transformation of private law2010část knihy978-80-246-1785-5
Pauknerová M.Conflict of laws conventions and their reception – Czech Republic2010část knihy978-607-02-1598-8
Pauknerová M.Jednostranné právní úkony a rozhodné právo2010článek v časopise1214-7966
Pauknerová M.Nutně použitelné normy v mezinárodním styku - tradiční a nové pohledy2009část knihy978-80-7357-432-1
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Pauknerová M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Pauknerová M.Law applicable to obligations in the European Union – some questions on the borderline (Procedural and unilateral undertakings)2009článek v časopise0035-3256
Pauknerová M.Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém2009článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Jurisdictional Immunity of States and Brussels I Regulation - Recent Development in the Czech Republic2009článek v časopise1861-8383
Pauknerová M.4.1 Kodifikace mezinárodního práva soukromého v EU: má ještě smysl rekodifikace českého mezinárodního práva soukromého?2009část knihy978-80-246-1687-2
Pauknerová M., Šturma P., Tomášek M.Zpráva o Tématickém kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva „Vliv unifikovaného práva na národní právo: limity a možnosti“, Mexico City, Mexiko, 13.-15.11.20082009článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Conflict of laws conventions and their reception – Czech Republic, Czech national report2009část knihy
Pauknerová M.International Conventions and Community Law: Harmony and Conflicts2009část knihy88-14-14932-1
Pauknerová M.Codification of Czech Private Law in the Middle and on the Outskirts of Europe2009část knihy978-9955-616-52-8
Pauknerová M.Mandatory rules and public policy2009příspěvek na konferenci
Pauknerová M.The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities2009příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé.2008kniha978-80-7400-034-8
Pauknerová M.Private International Law in the Czech Republic: Tradition, New Experience and Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 2008článek v časopise1744-1048
Pauknerová M.Czech Republic ? Jurisdiction over Consumer Contracts under Article 15(1) (B) of the Brussels I Regulation, and the Definition of the Concept of Consumers Domicile. 2008část knihy978-3-86653-071-3
Pauknerová M.Odpojovací klauzule v mezinárodních smlouvách a v evropském mezinárodním právu soukromém. 2008článek v časopise0323-0619
Pauknerová M.Smlouvy o dopravě v Evropské unii. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Pauknerová M.The Contrat Sans Loi in Czech and European Private International Law. 2008část knihy978-2-247-07910-0
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Dobiáš P.Právo mezinárodního obchodu2008kniha978-80-7380-108-3
Pauknerová M.Czech Republic ? Jurisdiction over Consumer Contracts under Article 15(1) (B) of the Brussels I Regulation, and the Definition of the Concept of 'Consumer's' Domicile 2008část knihy978-3-86653-071-3
Pauknerová M.Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Interim Outline Edition (Principy, definice a vzorová pravidla evropského soukromého práva, Návrh Společného referenčního rámce, mezitímní vy...2008článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Gerte Reichelt [Hrsg.]: Das Herkunftslandprinzip im europäischen Gemeinschaftsrecht, Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Institutes für Europarecht, Band 14., Manzsche Verlags und Universitätsbuchhandlung, Wien 2006, 227 s 2008článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Michael Bogdan: Concise Introduction to EU Private International Law [Stručný úvod do evropského mezinárodního práva soukromého], Europa Law Publishing, Groningen 2006, 220 s. Michael Bogdan a Ulf Manusbach: EU Private International Law: And EC C...2008článek v časopise0231-6625
Růžička K.Mezitímní a částečný rozhodčí nález 2008článek v časopise
Pauknerová M.Princip zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti a mezinárodní právo soukromé2007část knihy978-80-86775-14-2
Pauknerová M.Entwicklungen im tschechischen internationalen Gesellschaftsrecht 2007článek v časopise0720-6585
Pauknerová M.Brussels II bis: Its Impact and Application in the Czech Republic2007část knihy
Pauknerová M.Einflüsse des Europarechts auf das internationale Privatrecht in der Tschechischen Republik 2007část knihy978-3-86039-007-8
Pauknerová M.Kolizní úprava společností - srovnání českého, slovenského a evropského práva2007část knihy978-80-8083-401-2
Pauknerová M.Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu2007část knihy
Pauknerová M.Případ italsko-českého kulhajícího manželství: řešení nabízí evropské právo2007článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Some remarks on the recodification of Czech Private Law with special regard to Private International Law and European Law2007část knihy978-80-85889-90-1
Pauknerová M.Monika Brombach: Das Internationale Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld von Sitztheorie und Niederlassungsfreiheit, Studien zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2006, Band 3, 244 s2007článek v časopise
Pauknerová M.Brussels II bis: Its Impact and Application in the Czech Republic 2007část knihy
Pauknerová M.Franco Ferrari/Stefan Leible (Hrsg.), Ein neues Internationales Vertragsrecht für Europa Der Vorschlag für eine Rom I -Verordnung (Nové mezinárodní smluvní právo pro Evropu návrh nařízení Řím I), Studien zum Internationalen Privat- und Verfahren...2007článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Leander D. Loacker, Der Verbrauchervertrag im internationalen Privatrecht. Zum Anwendungsbereich von Artikel 5 des Europäischen Schuldvertragsübereinkommens aus österreichischer und deutscher Sich2007článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.The present situation of private international law in the Czech Republic2006článek v časopise1615-6048
Pauknerová M.Přechodná ustanovení nařízení Brusel II (č. 1347/2000) a pravomoc českého soudu v řízení o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu2006článek v časopise1212-9909
Pauknerová M.Komunitární právní řád2006článek v časopise1210-4817
Pauknerová M.Einige Bemerkungen zum heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der Tschechischen Republik unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Vebraucherprivatrechts2006část knihy80-85889-69-2
Salač J.Hlava XXIII., §7. Nájemní smlouva2006část knihy80-7357-131-5
Pauknerová M.Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa)2006článek v časopise1214-7966
Pauknerová M.Stefan Leible/Matthias Ruffert (Hrsg.), Völkerrecht und IPR, Studien zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2006, Band 1, 311 s., 2006článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz zum BGB/Internationales Privatrecht, Einleitung zum Internationalen Privatrecht, 2003, Sellier de Gruyter. Berlin, 1158 s.2006článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Paschke M.Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts2006kniha80-85889-69-2
Pauknerová M.Kolizní úprava společností - srovnání českého, slovenského a evropského práva2006příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Perspektivy mezinárodního práva soukromého a procesního v Evropského unii2005článek v časopise0231-6625
Růžička K.Institutions and arbitration rules2005část knihy3-7083-0314-8
Salač J.Historický vývoj občanského práva (Kapitola I.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Spotřebitelské smlouvy (Kapitola X. bod 3.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek (Kapitola X. bod 3.)2005část knihy80-86898-25-3
Pauknerová M.The feasibility study on the creation of a European research network in the field of judicial cooperation in civil matters, Czech Republic2005kniha
Pauknerová M.Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu České republiky do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?2005článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.České obchodní společnosti v EU z pohledu rekodifikace mezinárodního práva soukromého2005část knihy80-86898-29-6
Pauknerová M.EU Enlargement, Constitution and Czech Private International Law2005část knihy80-85889-66-8
Pauknerová M.Kolizněprávní úprava obchodních společností 2005článek v časopise1210-6410
Pauknerová M., Růžička K.Arbitration in the Czech Republic2005část knihy3-7083-0314-8
Pauknerová M.Perspektivy mezinárodního práva soukromého a procesního v Evropského unii2005článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Růžička K.Arbitration in the Czech Republic2005část knihy3-7083-0314-8
Pauknerová M.Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu České republiky do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?2005článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.České obchodní společnosti v EU z pohledu rekodifikace mezinárodního práva soukromého2005část knihy80-86898-29-6
Pauknerová M.EU Enlargement, Constitution and Czech Private International Law2005část knihy80-85889-66-8
Pauknerová M.Kolizněprávní úprava obchodních společností2005článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.EU Accession of the Czech Republic and Czech Private International Law (Impact of the Accession of the Czech Republic to the EU on Czech Private International Law)2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Einige Bemerkungen zu dem heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der tschechischen Republik mit besonderer Berücksichtigung das europäischen Verbraucherprivatrechts2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Úmluva CMR v Evropské unii - The CMR Convention in the European Union2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa) a mezinárodní civilní procesní právo České republiky - vybrané otázky2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.EU Accession of the Czech Republic and Czech Private International Law (Impact of the Accession of the Czech Republic to the EU on Czech Private International Law)2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Einige Bemerkungen zu dem heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der tschechischen Republik mit besonderer Berücksichtigung das europäischen Verbraucherprivatrechts2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Úmluva CMR v Evropské unii - The CMR Convention in the European Union2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa) a mezinárodní civilní procesní právo České republiky - vybrané otázky2005příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Aktuelle Probleme der Rekodifikation des Privatrechts in der Tschechischen Republik2004část knihy80-85889-59-5
Pauknerová M.Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo soukromé ve světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora2004článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Eingriffsnormen im tschechischen Internationalen Privatrecht2004část knihy3-406-51165-1
Pauknerová M.Marta Chromá, Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami. Druhé, opravené a doplněné vydání, nakladatelství LEDA, spol. s.r.o., 2003, 481 s.2004článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Mezinárodní civilní procesní právo po vstupu České republiky do EU - vybrané otázky2004článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Milena Horálková, Německo-český právnický slovník. První vydání, Praha, nakladatelství Leda, spol. s.r.o., 2003, 384 s.2004článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé a české právo2004část knihy80-246-0838-3
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Zunt V.Úvod do práva mezinárodního obchodu2003kniha80-86473-32-5
Pauknerová M.Fyzické a právnické osoby a státy2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Význam práva Evropských společenství a Evropské unie pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky České republiky2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Smlouvy o mezinárodní přepravě2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Gründungs-und Sitztheorie im tschechischen Gesellschaftsrecht2003část knihy
Pauknerová M.Sídlo společnosti a jeho přemístění - Der Sitz einer Gesellschaft und seine Verlegung,2003část knihy
Pauknerová M.Rozhodčí řízení ve vztahu k zahraničí - otázky rozhodného2003článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Gerhard Kegel, Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, 8. vyd., Mnichov, Beck, 2000, 1032 s.2003článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní - aktuální otázky2003článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a v právu Evropských společenství2002článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Private International Law - Czech Republic2002kniha90-411-1555-2
Pauknerová M.Die Haftung des Straßenfrachtführers und des Spediteurs nach tschechischem Recht2002článek v časopise
Pauknerová M.Hesla z oboru evropské právo a mezinárodní právo soukromé2002část knihy80-7201-377-7
Pauknerová M.Právo Světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo2002článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Sídlo společnosti a jeho přemístění - Der Sitz einer Gesellschaft und seine Verlegung2002část knihy80-85889-46-3
Pauknerová M.Svoboda usazování obchodních společností v Evropské unii2001článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Sicherungsrechte des Strassenfrachtführers, Tschechische Republik2000část knihy
Kučera Z., Pauknerová M.Nad mezinárodním právem soukromým a procesním2000článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé2000článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.The Czech Republic2000část knihy
Pauknerová M.N.Rozehnalová,V.Týč, M.Novotná, Evropské mezinárodní právo soukromé2000článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.A. Kanda, Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku2000článek v časopise0231-6625
Kučera Z., Pauknerová M.Nad mezinárodním právem soukromým a procesním2000článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Právo ES a energetika1999článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Mezinárodní právo veřejné1999část knihy80-85963-82-5
Pauknerová M.Doing Business in the Czech Republic1999kniha1-57823-033-0
Pauknerová M.The Czech Republic1998část knihy0-8205-2466-2
Pauknerová M.Osobní statut právnických osob.In:Aktuální otázky mezinárodního práva soukromého1998článek v časopise0323-0619
Pauknerová M.Právo Evropské unie a doprava1998článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.První učebnice mezinárodního ekonomického práva v České republice1998článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Smlouva o energetické chartě a energetické právo EU1998článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Společnosti v mezinárodním právu soukromém1998kniha80-7184-598-1
Pauknerová M.Svoboda usazování v právu ES - vybrané otázky1998článek v časopise1210-3977
Pauknerová M., Kalenský P.Problemy kompatibility práva České republiky s právem Evropské unie z hlediska tvorby práva1998část knihy80-7201-140-5
Pauknerová M.Otázka klauzulí o přednostní aplikaci mezinárodních smluv1997článek v časopise0323-0619
Pauknerová M.Růžička, K.:Mezinárodní obchodní arbitráž1997článek v časopise1210-4817
Pauknerová M.Rozehnalová, N.:Mezinárodní právo obchodní.I.část - obchodní transakce1997článek v časopise1210-4043
Pauknerová M.Smlouvy o mezinárodní přepravě1997část knihy
Pauknerová M.Státní příslušnost právnických osob1997článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Význam práva Evropské unie pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky České republiky1997část knihy
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Zunt V.Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu1997kniha80-7082-345-3
Larišová M., Tomaščínová J., Pauknerová M.Zásady mezinárodních obchodních smluv Unidroit1997kniha80-85963-29-9
Pauknerová M.Fyzické a právnické osoby a státy1997část knihy
Pauknerová M.K pojmu uznání zahraničních právnických osob1997článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky1997část knihy
Pauknerová M.Evropská dohoda o přidružení, volný pohyb průmyslových výrobků a technická normalizace1996článek v časopise0324-7007
Pauknerová M.II.Bezprostřední použitelnost ustanovení Evropské dohody týkajících se volného pohybu zboží1996část knihy
Pauknerová M.Tzv. nutně použitelné normy před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR1996článek v časopise1210-4043
Pauknerová M.Asociační dohoda - některé teoretické a praktické otázky1995článek v časopise0324-7007
Pauknerová M.Hamburská pravidla o námořní přepravě zboží se stávají součástí českého práva1995článek v časopise1211-1627
Pauknerová M.[název neuveden]1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111