prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
profesorka v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Právnická fakulta, Katedra obchodního práva, Univerzita Karlova, Praha
 
Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva.
Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.
 
Vzdělání:
 
1975
 
absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze
1975-1979
 
v interní aspirantuře v oddělení mezinárodního práva soukromého a srovnávacího práva Ústavu státu a práva ČSAV v Praze
1980
 
obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží“ a získala titul CSc.
Od 1980
 
vědecká pracovnice v Ústavu státu a práva ČSAV v Praze
od 1993
 
asistentka v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Katedře obchodního práva na Právnické fakultě UK v Praze
1996
 
na UK obhájila habilitační práci na téma „Společnosti v mezinárodním právu soukromém“ a byla jmenována docentkou
2002
 
jmenována profesorkou UK v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
2009
 
obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a Vědecká rada AV ČR jí udělila vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“
 
 
Zaměstnání:
od
1975 Ústav státu a práva AV ČR, od r. 1993 vědecká pracovnice v Oddělení soukromého práva pouze na částečný úvazek
 
 
od
1993 
profesorka (původně asistentka, později docentka) mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na Právnické fakultě UK v Praze, Katedra obchodního práva
 
 
 
 
Členství ve významných vědeckých a odborných společnostech:
 
od 1999 předsedkyně Českého národního komitétu Mezinárodního sdružení právních věd (IALS - International Association of Legal Science)
 
od 1976 členka České (původně Československé) společnosti pro mezinárodní právo
 
od 2002 členka České společnosti pro dopravní právo
 
od 1991 členka Českého národního komitétu International Law Association
 
od 2003 členka Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL - International Academy of Comparative Law, Paříž)
 
od 2003 členka International Committee of Comparative Law, od r. 2010 místopředsedkyně IALS (International Association of Legal Science, Paris)
 
od 2006 členka Evropské skupiny pro mezinárodní právo soukromé Groupe européen de droit international privé (Luxemburg), jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU
 
od 2007 předsedkyně Českého národního komitétu International Academy of Comparative Law
 
od 2003 členka Vědecké rady Právnické fakulty UK
od 2007 členka Vědeckého kolegia Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
od 2009 členka Vědecké rady Právnické fakulty ZČU
od 2011 členka Vědecké rady Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.
 
členka redakční rady časopisu Právník
od 1985 rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 
od 1914 členka Řídící rady (Governing Council) Mezinárodního ústavu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT, Řím
 
  projekt od do
Pauknerová Monika GAČR 1999 2001 jediný řešitel Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v evropské perspektivě
Pauknerová Monika GAČR 2002 2004 jediný řešitel Právo mezinárodního obchodu – nové trendy z hlediska českého práva
Pauknerová Monika GAČR 2005 2007 jediný řešitel Evropské mezinárodní právo soukromé 
Pauknerová Monika GAČR 2008 2010 jediný řešitel Kodifikace mezinárodního práva soukromého - bilance a výhledy
Pauknerová Monika PRVOUK P05 2012 2016 člen týmu
Pauknerová Monika
SVV264401  
2012 2012 hlavní řešitel Mezinárodní právo soukromé a obchodní právo v době rekodifikace
Pauknerová Monika SVV260004  2014 2014 hlavní řešitel Rekodifikace obchodního práva a mezinárodního práva soukromého v evropském kontextu
Pauknerová Monika SVV260137  2015 2015 spoluřešitel Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím
Pauknerová Monika SVV260402  2010 2010 spoluřešitel Smlouva jako nástroj ochrany zájmů účastníků obchodně právních vztahů
Pauknerová Monika SVV266401  2013 2013 člen týmu Nové tendence v obchodním právu a mezinárodním právu soukromém z pohledu rekodifikace soukromého práva v ČR
Pauknerová Monika SVV260246  2016 2016 spoluřešitel Smlouva jako nástroj regulace vztahů v obchodním právu
Pauknerová Monika JUST/2014/
JCOO/PR/CIVI/0051
2015 2016 spoluřešitel Study on the law applicable to companies with the aim of a possible harmonisation of conflict of laws rules on the matter
Pauknerová Monika IP/C/JURI/IC/2015-020 2015 2015 spoluřešitel The Evidentiary Effects of Authentic Acts in the Member States of the European Union, in the Context of Successions
Pauknerová Monika JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/4000007736 2016 2017 spoluřešitel Unalex-multilingual information for the uniform interpretation of the instruments of judicial cooperation in civil matters
Pauknerová Monika JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/4000007693 2016 2017 spoluřešitel Save Comp., Collection and development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies
 
 
Jazykové znalosti: němčina, angličtina, španělština, ruština, francouzština, pasivně portugalština
 
 
 

 

 
 
List of selected publications
Monika Pauknerová
 
I. Monographs, chapters in monographs
Smluvní odpovědnost v mezinárodní přepravě (Contractual liability in international transport, Czech with English summary), Academia Prague 1985, 140 p.
Tsjechoslowakije (Inleiding in het Tsjechoslowaakse recht), in: Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek, Ed. D. Kokkini-Iatridou. Kluwer, Deventer 1988, p. 531 ff.
The Pensions Insurance Scheme in Czechoslovakia, Ch.I.5., in: International Handbook on Pensions Law, Ed. L. Mok, Graham & Trotman, London (Dordrecht), Boston 1989, p. 203 ff.
The Procedure for Establishing and Monitoring Joint Ventures and FDI Companies, Corporate Forms of Joint Ventures and FDI Enterprises, Status of Joint Ventures, Termination and Dissolution (Ch. 5, 6, 7, 16), in: Foreign Investment in Central and Eastern Europe, ed. V. Pěchota, M. Knappová, Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University - New York, Graham & Trotman 1993
Evropské společenství, Jednotný trh, Společné politiky, Koordinace politik, Systém orgánů, Právo, (European Community, Internal market, Common policies, System of organs, Law, Czech, jointly with L. Neustupná, J. Skála, J. Zachariáš, J. Zemánek), Prospektrum, Prague 1992, 186 p.
M. Pauknerová, The Czech Republic, in: European Agency and Distribution Law, Reporter, publ. D. Campbell, Salzburg, ed. Matthew Bender & Co., Matthew Bender, USA 1998
V. Knapp, M. Pauknerová, Gesellschaftsrecht und ausländische Investitionen in Tschechien, Das Gesellschaftsrecht in Osteuropa, Heft 3, Hrsg. G. Roth, Schriftenreihe Wirtschaftsraum Mitteleuropa, Wien 1993, 33 p.
P. Kalenský, M. Pauknerová, The Economic Legislation of the Czech Republic and the Requirements for Compatibility with the European Community Law, Institute of Sociology, Prague, July 1993, 34 p.
Z. Madar et al., Slovník českého práva (Dictionary of the Czech Law, Czech, co-author in the field of private international law and responsible for the field of European law), 1st ed. Linde Prague 1995, 2nd ed. Linde Prague 1998, 3rd ed. Linde Prague 2002
Z. Kučera et al., Úvod do českého práva mezinárodního obchodu (Introduction to the Czech international trade law, Czech, jointly with M. Pauknerová, K. Růžička, V. Zunt), West Bohemian University Pilsen, 1997
M. Pauknerová, Společnosti v mezinárodním právu soukromém (Companies in Private International Law, Czech with English summary), Charles University Prague 1998
M. Pauknerová (ed.), Doing Business in the Czech Republic, Juris Publishing, Yonkers, New York  1999
M. Pauknerová, Private International Law, Czech Republic, International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International 2002, 156 p.
Z. Kučera, M. Pauknerová, K. Růžička, V. Zunt, Úvod do práva mezinárodního obchodu (Introduction to International Trade Law), Czech, ed. Aleš Čeněk, POLS 2003, 302 p.
M. Pauknerová, K. Růžička, Arbitration in the Czech Republic, in: P. Oberhammer, U. Haas, H. Heiss, Ch. Liebscher, Arbitration in Central Europe, ed. P. Oberhammer, Manz Verlag, Wien 2005, p. 253- 374 (in English)
M. Pauknerová, Einige Bemerkungen zum heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der Tschechischen  Republik unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Verbraucherprivatrechts, in: M. Paschke, M. Pauknerová (ed.), Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts, Karolinum, Prague 2006 (in German)
M. Pauknerová, Brussels II bis: Its Impact and Application in the Czech Republic, in K. Boele-Woelki and C. Gonzáles-Beilfuss (eds), Brussels II bis: Its Impact and Application in the Member States,  European Family Law Series, Antverpen - Oxford, Intersentia 2007, ISBN 978-90-5095-644-4, 69-82 (in English)
M. Pauknerová, „Some remarks on the recodification of Czech Private Law with special regard to Private International Law and European Law”, p. 102-112, in M. Pauknerová, J. Přibáň, A. Kerner with J. Young (eds), “Changes of  Judicial Culture and Decision Making in Different Branches of Law”, Karolinum Prague 2007 (in English)
M. Pauknerová, Einflüsse des Europarechts auf das internationale Privatrecht in der Tschechischen Republik, in Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue, Oslo 2007,  390-401 (in German)
 
M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé (European Private International Law), C.H.Beck Prague 2008, 1st  ed.,  409p., ISBN 978-80-7400-034-8, GAČR č. 407/05/2008, (in Czech, summary in English)
Z. Kučera, M. Pauknerová, K. Růžička et al., Právo mezinárodního obchodu (International Trade Law), A. Čeněk, Plzeň 2008, 407 p., VZ MSM, co-author: Chapters  3 (p. 49-71), 6 (p. 110-133), 7 (p. 134-155) a 15 (p. 294-314), in Czech
M. Pauknerová, K. Růžička (eds.), Pocta Zdeňkovi Kučerovi k 80. narozeninám (Liber amicorum Zdeněk Kučera, 80th Anniversary), AUC Iuridica 1/2008 Prague, 303 p., in Czech
M. Pauknerová, M. Tomášek et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století IV. Proměny soukromého práva ((New phenomena in law at the beginning of  21st century. IV. Changes of private law, in Czech), Charles University in Prague, 424 p., ISBN 978-80-246-1687-2
Pauknerová, Monika, Codification of private international law in the EU: does it make sense to recodify Czech private international law? in Tomášek, M. et al., Czech Law between Europeanization and Globalization, Karolinum press Prague 2010,  305-317
Pauknerová, Monika. Mezinárodní právo soukromé. In Masopust, Zdeněk Právo a stát na stránkách Právníka : 150 let českého právnického časopisu. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, p. 363-386. ISBN 978-80-87439-05-0
Pauknerová, M. - Brodec, J.: Czech Republic and Slovakia in: Esplugues, C.,  Iglesias, J.L., Palao, G. (eds), Application of Foreign Law, Munich, Sellier, European Law Publishers, 2011, s. 173-183
M. Pauknerová, Private International Law in the Czech Republic, Wolters Kluwer Law & Business,  2011, 188 p.

 

M. Pauknerová, 'National Report on Surrogacy: Czech Republic' in P Beaumont & K Trimmings, International Surrogacy Arrangements: Legal Regulation at the International Level, Hart Publishing, Oxford 2013

 

Pauknerová, M.: ABGB a rakouské kořeny českého mezinárodního práva soukromého (ABGB and Austrian roots of the Czech private international law, in Czech), in Dvořák, J., Malý K. (ed), 200 let Všeobecného občanského zákoníku (200 years of the General Civil Code, in Czech), Wolters Kluwer 2012, p. 281-291

  Pauknerová, M. - Brodec, J.- Pfeiffer, M. Mediation in the Czech Republic  in: Esplugues, C.,  Iglesias, J.L., Palao, G. (eds), Civil and Commercial Mediation in Europe, Intersentia 2012, p. 97-130

 

M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé (European Private International Law), C.H.Beck Prague 2013, 2nd  ed.,  ISBN 978-80-7400-034-8, GAČR No. 408/11/0368, (in Czech, summary in English)

Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. et al., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář (Act on Private International Law, Commentary, in Czech), Wolters Kluwer Prague 2013 ISBN 978- 80-7478-368-5
Pauknerová, M. chapter Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé (Civil law and private international law, in Czech), in Dvořák, J. Švestka, J. Zuklínová, M. Občanské právo hmotné 1 (Civil Law 1), Wolters Kluwer 2013, s. 61-67
David Elischer, Ondřej Frinta, Monika PauknerováRECODIFICATION OF PRIVATE LAW IN THE CZECH REPUBLIC, in Rivera, J. C., The Scope and Structure of Civil Codes - A comparative Analysis, Springer Verlag 2013
PAUKNEROVÁ, Monika a BRODEC, Jan a PFEIFFER, Magdalena. Czech Republic In: Esplugues, Carlos (ed.) Civil and Commercial Mediation in Europe, Cross-Border Mediation. sv. II, 2014, Intersentia, Cambridge. ISBN 978-1-78068-130-6, p. 125-138
Pauknerová, M., Růžička, K. Rekodifikované mezinárodní právo soukromé (Recodified private international law, in Czech), Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Eva Rozkotová, Beroun), 2014, autoři: Pauknerová, Růžička, Pfeiffer, Dobiáš, Vybíral, Koričanská, Brodec, 193 p.
KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé (Private International Law, in Czech), 8. ed., Plzeň – Brno. Aleš Čeněk – Doplněk, 2015. Chapters 1-3, 5-22, 24
 
PAUKNEROVÁ, Monika; PFEIFFER, Magdalena. Act on Mediation – Significant Step on a Long Way to Make Mediation Work in the Czech Republic. In: ESPLUGUES, Carlos, MARQUIS, Louis (Eds.). New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspective. Springer Verlag, 2015, s. 225 – 244.
 
II. Translations of monographs and of encyclopaedias
M. Pauknerová, chief translator, Black's Law Dictionary, Victoria Publishing, Prague 1994
M. Pauknerová, chief translator, I. Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht (Public International Law), Codex Prague 1999
 
III. Studies
Institut tzv. vyšší moci v mezinárodních úmluvách o přepravě zboží (Institution de la force majeure dans les conventions internationales de transport des marchandises, Czech with French summary), in: Studie z mezinárodního práva (Studies in International Law, hereinafter SMP) Vol. 16, Academia Prague 1982, p. 169 ff.
Přímá aplikace administrativněprávních norem v mezinárodním právu soukromém (L'application immédiate des règles de droit administratif en droit international privé, Czech with French summary), in: SMP Vol. 18, Academia Prague 1984, p. 145 ff.
Unification and Codification of International Transports Law, in: SMP Vol. 19, Academia Prague 1985, p. 78 ff.
Pojištění v právních vztazích s mezinárodním prvkem (Insurance in Legal Relations with an International Element, Czech with English summary), in: SMP Vol. 21, Academia Prague 1987, p. 272 ff.
Smíšené podnikání v socialistických státech a mezinárodní hospodářská spolupráce (Joint Ventures in Socialist States and International Economic Cooperation, Czech with English summary, in: SMP Vol. 22, Academia Prague 1989, p. 159 ff.
Jurisdictional Immunity of State and its Property (jointly with V. Balaš und J. Zemánek), in: SMP Vol. 23, Academia Prague 1990, p. 7 ff.
Studie über den Immobilienmarkt in der ČSFR, Prague 1991, 19 p.
Besicherungsmöglichkeiten nach tschechoslowakischem Recht mit besonderer Berücksichtigung der Regelung von Pfandrechten, Zurückbehaltungsrechten, Bürgschaften und Bankgarantien, Prague 1991, 35 p.
The Czechoslovak Approach to the Draft Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (jointly with V. Balaš), Michigan Journal of International Law, Vol. 12, Issue 4, Summer 1991, p. 874 ff.
Liberty of entrepreneurial activities and legal regulation of foreign trade, grant NATO "Democratic Institutions Fellowship", 50 p., Prague 1993
M. Pauknerová, The Czech Republic, in: European Agency and Distribution Law, Reporter, publ. D. Campbell, Salzburg, ed. Matthew Bender & Co.,  Release No. 2, New York, 1998
V. Lazic, Z. Kučera, M. Pauknerová, K. Růžička, The Czech Republic, in: Arbitration in Central and Eastern Europe, T.M.C. Asser Press & Kluwer, The Hague (in preparation)
M. Pauknerová, Sicherungsrechte des Straßenfrachtführers, Tschechische Republik, International Road Transport Union 2000 
M. Pauknerová, Odpojovací klauzule v mezinárodních smlouvách a v evropském mezinárodním právu soukromém (Disconnection clauses in international conventions and in European private international law, in Czech), in M. Pauknerová, K. Růžička (eds.), Pocta Zdeňkovi Kučerovi k 80. narozeninám (Liber amicorum Zdeněk Kučera, 80th Anniversary), AUC Iuridica 1/2008 Prague, p. 89-101
M. Pauknerová, The “Contrat Sans Loi” in Czech and European Private International Law,  in Vers nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Mélanges Hélène Gaudemet-Tallon, Paris Dalloz 2008, p. 775-787, in English
Pauknerová, Monika, International Conventions and Community Law: Harmony and Conflicts, in  „Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. New instruments of private international law“ – Liber Fausto Pocar – Giuffrè Editore, Milano 2009, ISBN 88-14-14932-1, p. 793-808, in English
Pauknerová, Monika, Presumptions, Escape Clauses and International Carriage of Goods Contracts, in K. Boele-Woelki, T. Einhorn, D. Ginsberger, S. Symeonides (eds.) Convergence and Divergence in Private Internatinal Law, Eleven International Publishing Schulthess 2010, ISBN 978-90-77596-93-7, The Hague, The Netherlands, p. 482-495
Pauknerová, Monika, Transformation of Private Law, in: Michal Tomášek et al., Czech Law between Europeanization and Globalization, Charles University in Prague, Karolinum Press 2010, p. 305-317
Pauknerová, Monika, Conflict of laws conventions and their reception – Czech Republic, in Jorge Sánchez Cordero (ed.), “The Impact of Uniform Law in National Law. Limits and Possibilities”,  299-304,  Instítuto de Investigaciones jurídicas, México 2010
Pauknerová, M., Frinta, O., Elischer, D., The Civil Codes – National Report, Czech Republic, Thematic congress of comparative law, Taiwan 2012, 39 p., http://www.law.ntu.edu.tw/iacl/law.html
 
IV. Papers (articles)
Koncepce odpovědnosti dopravce v mezinárodních úmluvách o přepravě zboží (Concept of liability of the carrier in international carriage of goods conventions, Czech with English summary), Právník (The Lawyer, hereinafter P) 1981/2, p. 188 ff.
Legal problems of pipeline transport (National report, International Congress on Comparative Law 1981), Travaux de droit comparé, Prague 1982, p. 180 ff.
Právní aspekty společné dopravní politiky členských států EHS (Legal aspects of common transport policy of EEC member States, in Czech), Doprava (Transport, hereinafter D)1980/3, p. 277 ff.
Některé problémy právní unifikace mezinárodní přepravy v úrovni RVHP (Some problems of international transports law unification in the CMEA framework, Czech), P 1982/3, p. 246 ff.
Právní otázky potrubní dopravy (Legal questions of pipeline transport, Czech), D 1982/2, p. 153 ff.
Skutečná či fiktivní ztráta při mezinárodní železniční přepravě zboží (Factual or fictitious loss in the int. carriage of goods by rail, Czech), Právní zpravodaj čs. zahr. obchodu (Czechoslovak law in foreign trade, hereinafter PZ) 1982/5, p. 20 ff.
Tzv. přímo použitelné administrativněprávní normy a mezinárodní právo soukromé (Administrative rules of immediate application and private int. law, Czech with English summary), P 1983/5, p. 477 ff.
Rechtsfragen des Binnenschiffahrtsgütertransports auf der Elbe zwischen der ČSSR und der DDR (jointly with U. Filter), Seewirtschaft 1984/3, p. 119 ff.
Právní otázky dopravy v Evropských společenstvích (Legal questions of transport in EC, Czech), P 1983/11, p. 1034 ff.
Das Problem des sogenannten scheinbaren Verlustes in der internationalen Eisenbahngüterbeförderung in der tschechoslowakischen Gerichts- und Schiedsgerichtspraxis, Zeitschrift für den internationalen Eisenbahnverkehr 92 (1984), 9/10, Bern, p. 102 ff.
International Transports Law and Particular Unification in the Framework of the CMEA, Travaux de droit comparé, Prague 1984, p. 172 ff.
The liability of the carrier in international carriage of goods conventions, AAA Yearbook of International Law, The Hague 1984, Vol. 51/52/53, p. 119 ff.
A KGST-én belüli nemzetközi szállítás jogi egységesítésének problémai, in: Magyar jog, 1983/2, p. 167 ff.
Unifikace práva mezinárodního obchodu a její limity (Unification of the law of international trade and its limitations, Czech with English summary), P 1986/11, p. 34 ff.
Conflict of Laws and Public Law (jointly with P. Kalenský), National report, International Congress on Comparative Law 1986, Travaux de droit comparé, Prague 1986, p. 90 ff.
Postupná harmonizace právní úpravy pojištění s mezinárodním prvkem (Progressive harmonization of legal regulation concerning insurance with int. element, Czech), Pojistný obzor (Insurance Review), 1986/7, p. 213 ff.
Mixed enterprises in CMEA members States, various articles (Czech), PZ 1986/3, p. 11 ff.; PZ 1987/2, p. 10 ff.; PZ 1988/1, p. 9 ff.; PZ 1988/4, p. 2 ff.; PZ 1989/2, p. 7 ff.
Smíšené podnikání - joint ventures v socialistických státech (Joint ventures in socialist States, Czech), P 1988/1, p. 42 ff.
Jurisdikční imunita státu v mezinárodním právu (Jurisdictional immunity of the State in int. law, Czech, jointly with V. Balaš and J. Zemánek), P 1988/5, p. 451 ff.
Law Applicable to National and International Marine Transport Claims, Czechoslovakia, AIJA Transports Law Committee, ed. H. Urlus, Rotterdam 1989 (20 p.).
Návrh úmluvy o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku a stanovisko Československa. Na okraj rozhodování rakouských soudů o čs. jaderných elektrárnách (Draft of Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property and Positions of Czechoslovakia. Some remarks to decisions of Austrian courts concerning Czechoslovak nuclear power plants, jointly with V. Balaš, Czech with English summary), P 1991/1,, p. 51 ff.
Svoboda podnikání a právní regulace zahraničně obchodních vztahů (Liberty of entrepreneurial activities and legal regulation of foreign trade relations, Czech with English summary), P 1991/7-8, p. 668 ff.
Das neue Gesellschaftsrecht in der Tschechoslowakei, Symposium Das Recht im Europäischen Binnenmarkt und die Rechtsreform in der Tschechoslowakei, Prag 1991
Svoboda usazování společností v Evropském společenství a české právo (Freedom of establishment of companies in the EC and Czech law, Czech with English summary), P 1/1994, p. 38 ff.
Svoboda usazování společností v praxi Evropského soudního dvora (Freedom of establishment of companies in the practice of the European Court of Justice, Czech with English summary), P 6/1994, p. 487 ff.
Kogentní normy v mezinárodní obchodní praxi (Mandatory rules in international commercial practice, Czech), Právní praxe v podnikání (Legal practice in business) 1994/11, 4 ff. and 1994/12, 22 ff.
Asociační dohoda - některé teoretické a praktické otázky (The Europe Agreement - some questions of theory and practice, Czech with English summary), P 1995/9, p. 833 ff.
Hamburská pravidla o námořní přepravě zboží se stávají součástí českého práva (Hamburg Rules on Carriage of Goods by Sea become part of the Czech law, Czech), Právo a doprava (Law and Transport), Beck Prague 1995/3, p. 14 ff.
Evropská dohoda o přidružení, volný pohyb průmyslových výrobků a technická harmonizace (The European Association Agreement, free movement of industrial products and technical harmonization, Czech with English summary), P 1996/12, p. 1013 ff.
Státní příslušnost právnických osob (Nationality of legal persons, Czech with English summary), P 1997/6, p. 457 ff.
K pojmu uznání zahraničních právnických osob (Concept of recognition of foreign legal persons, Czech with English summary), P 1997/10-11, p. 843 ff.
M. Pauknerová, Otázka klauzulí o přednostní aplikaci mezinárodních smluv (The Issue of Clauses on the Preferential Application of International Treaties) in: O vztahu ústavního a mezinárodního práva (On Relations of Constitutional and International Law, Czech with English summary), Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1/1997, p.73 ff.
M. Pauknerová, Osobní statut právnických osob v českém právu (Personal Statute of Legal Persons in the Czech Law, Czech with English summary), Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1998
M. Pauknerová, Právo Evropské unie a doprava (EC Law and Transport, in Czech), Právní rozhledy (Legal review), Beck Prague, No.  9/1998
M. Pauknerová, Svoboda usazování v právu ES - vybrané otázky (Freedom of Establishment in EC Law - Selected Questions, in Czech), Evropské a mezinárodní právo (European and International Law), No. 6/1998
M. Pauknerová, Právo ES a energetika (EC Law and Energy, in Czech), Právní rozhledy 8/1999
M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé (European Private International Law, in Czech), Právní rozhledy 9/2000
M. Pauknerová, Svoboda usazování obchodních společností v Evropské unii (Freedom of Establishment of Companies in the EU, in Czech), Právní rozhledy 9/2001
M. Pauknerová, Der Sitz der Gesellschaft und seine Verlegung, in: Symposium of Law Faculties Ludwig Maximilians Universität  München and  Charles University Prague, Prague – Munich  2002 (in German and Czech, p. 50-72)
 
M. Pauknerová, Die Haftung des Straßenfrachtführers und des Spediteurs nach tschechischem Recht, Transportrecht 6-2002, Luchterhand Verlag, Neuwied, (in German), p. 226-231
 
M. Pauknerová, Společnosti v mezinárodním právu soukromém – k novému vývoji v českém právu a v právu ES (Companies in Private International Law – New Developments in Czech and European community Law, in Czech with English summary), Právník 3/2002, 321 – 342.
M. Pauknerová, Právo Světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo (WTO law, EC law, and Domestic Law, in Czech), Právní rozhledy 9/2002 
 
M. Pauknerová, Eingriffsnormen im tschechischen Internationalen Privatrecht, in: Festschrift für Hans-Jürgen Sonnenberger, Beck Verlag, München 2003 (German)
M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní – aktuální otázky (European private international law – topical questions, Czech), Právní rozhledy 8/2003
M. Pauknerová, Rozhodčí řízení ve vztahu k zahraničí – otázky rozhodného práva (Arbitration in international relations – questions of the applicable law, Czech), Právní rozhledy 12/2003, p. 587-594
M. Pauknerová, Sídlo společnosti a jeho přemístění – Der Sitz einer Gesellschaft und seine Verlegung, in: L. Tichý (ed.), Vývoj práva obchodních společností – Entwicklung des Rechts der Handelsgesellschaften,  Praha 2002, Univerzita Karlova,  Praha 2003, p. 50-72 (German and Czech)
M. Pauknerová, Gründungs –und Sitztheorie im tschechischen Gesellschaftsrecht, in: M. Nettesheim, Th. Oppermann, Die Tschechischen Republik und die Europäische Union, p. 81-94,  Duncker&Humblot, Berlin, Tübingen 2003
 
M. Pauknerová, Aktuelle Probleme der Rekodifikation des Privatrechts in der Tschechischen Republik, German,  in „2. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival“, Herbst 2003, Passau – Prag, Univerzita Karlova v Praze, Pravnicka fakulta  (Charles University, Faculty of Law), Prague 2004
 
M. Pauknerová, Mezinárodní civilní procesní právo po vstupu České republiky do EU – vybrané otázky (International civil procedure law after the accession of the Czech Republic to the EU, Czech), Právní rozhledy, 9/2004, p. 333-338
M. Pauknerová, Eingriffsnormen im tschechischen Internationalen Privatrecht, in: Festschrift für Hans Jürgen Sonnenberger, Verlag Beck, München 2004, p. 575-590
M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé a české právo (European private international law and Czech law, Czech), in: České právo na prahu Evropské unie (Czech law at the gate of the European Union), Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 1-2/2004, Prague 2004, p. 133–145
 
M. Pauknerová, EU Enlargement, Constitution and Czech Private International Law, in: EU Law and National Legal Systems (in English), ed. James Young, Jiri Priban, Antonin Kerner, Cardiff, Workshop 2004, Pravnicka fakulta  (Charles University, Faculty of Law), Prague 2005, p. 118-125
M. Pauknerová,  Competition Law in the Czech Republic, Enforcement of Art. 81 and 82 of the EC Treaty in an Enlarged Europe,  paper delivered at  the Colloquium "Current Issues of Competition Law in the Light of EU-Turkey Relations", Istanbul 2004
M. Pauknerová, Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo soukromé ve světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora (Freedom of establishment of commercial companies and private international law in the light of recent decisions of the European Court of Justice), Czech, English summary, Právník 12/2005, p. 1161 -1184
M. Pauknerová, Kolizněprávní úprava obchodních společností (Conflict of Laws and Commercial Companies, in Czech),  Právní rozhledy, 7/2005, p. 244-250
 
M. Pauknerová, České obchodní společnosti v EU z pohledu rekodifikace mezinárodního práva soukromého (Czech commercial companies in the European Union under the viewpoint of recodification of private international law,  in Czech), in Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám (Homage to Antonin Kanda), ed. L. Vostra, Ales Cenek, Pilsen 2005, p. 129-140
 
M. Pauknerová, The CMR Convention in the European Union, paper delivered at the international symposium to the CMR Convention, Prague, September 2005, to be published  in Czech and English in collection of papers  (Czech Association for Transports Law in cooperation with the ICC)
M. Pauknerová, Perspektivy mezinárodního práva soukromého a procesního v Evropské unii (Prospects of Private International Law and International Procedural Civil Law in European Union, in Czech with English summary), Právník 12/2005, p. 1422-1433
M. Pauknerová, EU Accession of the Czech Republic and Czech Private International Law (Impact of the Accession of the Czech Republic to the EU on Czech Private International Law), paper delivered at the annual meeting of the European Group for Private International Law, Chania, September 2005
M. Pauknerová, The feasibility study on the creation of a European research network in the field of judicial cooperation in civil matters, Czech Republic, Asser Institute The Hague, IPR Verlag Munich 2005
M. Pauknerová, The present situation of private international law in the Czech Republic, European Legal Forum 6-2005,  p. 265-268
 
M. Pauknerová, Contracts with no governing law in private international law and Non-State law, Czech Republic, National report, paper delivered at the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Utrecht, Netherlands, July 2006
M. Pauknerová, Přechodná ustanovení nařízení Brusel II (č. 1347/2000) a pravomoc českého soudu v řízení o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu (Transitional provisions of the Brussels II Regulation [No. 1347/2000] and the jurisdiction of the Czech court in proceedings on the settlement of the relationship of children for the time after the divorce, in Czech), EMP Jurisprudence 1/2006, p. 57-59
M. Pauknerová, Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa) a mezinárodní civilní procesní právo České republiky – vybrané otázky (European international civil procedure law  [Brussels I, Brussels IIa] and international civil procedure law of Czech Republic, in Czech), Právní fórum 4/2006, p. 45-53
M. Pauknerová, Legalisation of public documents within the EU Member States: Czech Republic (38 p.), Legalisation Study Project, British Institute of International and Comparative Law London 2006
M. Pauknerová, Entwicklungen im tschechischen internationalen Gesellschaftsrecht, IPRax 2/2007, 162-167 (in German)
M. Pauknerová, Případ italsko-českého kulhajícího manželství: řešení nabízí evropské právo (The case of an Italian-Czech limping marriage – the solution is offered by the Community law, in Czech), Právní rozhledy 16/2007, 597-601
M. Pauknerová, Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu (EC law and its impact upon the international company law in the Czech Republic, in Czech), in Šturma P., Ondřej J. (ed.), Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Economic and Legal Aspects of Enterpreneurial Activities in the EU and Protection of Human Rights), Charles University, Faculty of Law and SVSES, Praha 2007, 215-222
M. Pauknerová, „Kolizní úprava společností – srovnání českého, slovenského a evropského práva“ (Conflict of laws in company law – comparison of Czech, Slovak and European law, in Czech), in „Komunitárne právo a súkromné právo členského štátu“ (Community Law and Private Law of a Member State), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2007, Slovakia, 70-82
M. Pauknerová, Princip zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti a mezinárodní právo soukromé (Principle of prohibition of discrimination on grounds of nationality and private international law, in Czech), in Klíma K. (ed.), Pocta Josefu Blahožovi, Vysoká škola aplikovaného práva Praha 2007, 93-102
M. Pauknerová, Smlouvy o dopravě v Evropské unii (Carriage contracts in European Union, in Czech), in Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám (Liber amicorum Stanislav Plíva), ASPI Wolters Kluwer, Prague 2008, p. 258-269
M. Pauknerová, Private International Law in the Czech Republic: Tradition, New Experience and Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality, in: Journal of Private International Law Vol. 4, No. 1, April 2008, pp. 83-105 (in English) ISSN 1744-1048
M. Pauknerová, Czech Republic, Jurisdiction over consumer contracts under Article 15(1) of the Brussels I Regulation and the definition of the ‘consumer’s domicile’, Yearbook of Private International Law, Vol. IX 2007, Sellier, p. 495-502 (in English)
M. Pauknerová, Evropské právo a některé trendy v mezinárodním právu soukromém, (European Community Law and some trends in Private International Law, in Czech, summary in English), Právník 2/2009, p. 121-139
M. Pauknerová, Nutně použitelné normy v mezinárodním styku – tradiční a nové pohledy (Overriding mandatory rules in international relations – traditional and new views), in Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (Liber amicorum Senta Radvanová), ASPI Wolters Kluwer, Prague 2009, p. 377-387, in Czech
M. Pauknerová, Law applicable to obligations in the European Union – some questions on the borderline (Procedural and unilateral undertakings), Revue hellénique de droit international, Anniversary issue, Athens 2009, p. 531-554
M. Pauknerová, Codification of Czech Private Law in the Middle and on the Outskirts of Europe, Liber Amicorum Valentinas Mikelenas, Justitia, Vilnius 2008 (2009), p. 239-245, ISBN 978-9955-616-52-8
M. Pauknerová, Jurisdictional Immunity of States and Brussels I Regulation - Recent Development in the Czech Republic The European Legal Forum,  9, 2009, No 5/6, p. 241-245. ISSN 1861-8383
 
Pauknerová, Monika, Mandatory rules and public policy in international contract law, ERA Forum (2010) 11: 29–43, Springer Verlag
 
Pauknerová, Monika, Overriding Mandatory Rules and Czech Law, in Czech Yearbook of International Law, Vol. I, Juris Publishing, New York 2010, p. 81-94

  Pauknerová, Monika,Jednostranné právní úkony a rozhodné právo (Unilateral acts and the applicable law, in Czech), Právní fórum No 10/2010, p. 479-484

Pauknerová, M., Obchodní společnosti ve světle práva Evropské unie (Business companies in light of European Union law), in Pocta Ivaně Štenglové (Liber amicorum Ivana Štelnglová), C.H.Beck 2012, p. 197-210

Pauknerová, M., Treatment of foreign law in a comparative perspective, Revue hellénique de droit international, 1/2011, p. 5-25
M. Pauknerová, Tři pohledy na mezinárodní kupní smlouvu: Vídeňská úmluva OSN, Nařízení Řím I a Společné evropské právo kupní smlouvy (Three views on the international sales contract: CISG, Rome I Regulation and Common European Sales Law, in Czech), Obchodněprávní revue No 6/2012, p. 167-173
 
Elischer, D., Frinta, O., Pauknerová, M., Private Law – National Report, Czech Republic, The Lawyer Quarterly 2/12, p. 69-107
 
Pauknerová, M., Aktuální otázky používání zahraničního práva v soudním a v rozhodčím řízení (Current problems on the treatment of foreign law in arbitration proceedings, in Czech), Právník 12/2012, p. 1265-1290
 
Pauknerová, M., Law Applicable to Unilateral Juridical Acts and Uniform Conflict-of-law Rules, The Journal of Comparative Law, Association for Comparative legal Studies, Wallington, UK, 2011, p. 115-126
M. Pauknerová, M. Pfeiffer:Mezinárodní mediace a české právo (International mediation and the Czech law, in Czech), Právní rozhledy 1/2013, p. 21-25
 
Pauknerová, M., EU Regulations and International Conventions – Shifts in Time, in: Between Brussels and The Hague. Essays on the international and regional unification of Private International Law, Barcelona 2013, p. 671-684.
Pauknerová, M.  Defendants with unknown address, Essays in Honour of Michael Bogdan, Lund 2013, p. 411-424, ISBN 978-91-544-0563-3
PAUKNEROVÁ, Monika; PFEIFFER, Magdalena. Act on Mediation – Significant Step on a Long Way to Make Mediation Work in the Czech Republic. In: ESPLUGUES, Carlos, MARQUIS, Louis (Eds.). New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspective. Springer, 2015, p. 225 – 244.
 
Pauknerová, M. Proof and information about foreign law, Czech Republic, National Report, 19th International congress of comparative law, Vienna 2014 (to be published in Springer Verlag)
PAUKNEROVÁ, Monika,  PFEIFFER, Magdalena. New Act on Private International Law in the Czech Republic: Starting Points and Perspectives within the European Union. Journal of Private International Law. Volume 10, Number 2, 2014, s. 205-226
PAUKNEROVÁ, Monika; PFEIFFER, Magdalena.  International Aspects of Mediation (from a Czech Law Perspective), In: Essays in honour of Spyridon Vl. Vrellis, 2014, Nomiki Bibliothiki S.A., Athens 2014, s.763 - 775. ISBN 978-960-562-281-7

 

Pauknerová, Monika. La nueva Ley de Derecho internacional privado de la República Checa. Observaciones introductorias. Revista española de derecho internacional.2014,. 66, No. 2, p. 348-393. ISSN 0034-9380
PAUKNEROVÁ, Monika, Private International law as a necessary component of private law in a modern society,  in Pítrová (ed.) Rule of Law and Mechanisms of its Protection, rww 2015, p. 167-180
PAUKNEROVÁ, Monika. Mediation in the Czech Republic. In: MOON, Jaewan; TOMÁŠEK, Michal et alii. Law Crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic. 2015. rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, p. 46 -55.
PAUKNEROVÁ, Monika; PFEIFFER, Magdalena. Mediation, more particularly, cross-border and judicial mediation. The Lawyer Quarterly. n. 2, 2015. p. 116 – 132.
PAUKNEROVÁ, M. Proof and Information about Foreign Law, TLQ 4/2015, p. 246-260
PAUKNEROVÁ, M. Žalovaný neznámého pobytu a evropské unijní právo (Unknown Current Domicile and European Union Law, in Czech). In: Poláček, B. (ed.). Pocta Květoslavu Růžičkovi k 70. narozeninám. Wolters Kluwer 2016, p. 305-316
PAUKNEROVÁ, M. Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém. Ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy (Judicial Discretion in the Czech Private International Law: Looking Back at Czech Private International Law in Honour of Antonín Hobza), Právník 1/2016, p.  12-28.
PAUKNEROVÁ, M. The UNIDROIT Principles and Czech Law, in Eppur si muove, The Age of Uniform Law, Vol. 2, UNIDROIT, Rome 2016
 
V. Theses
Použití jiných než občanskoprávních předpisů v mezinárodním právu soukromém (Application of other than civil law regulations in private international law, Czech), Faculty of Law, Charles University, Prague 1976, 86 p. (Dr. Juris thesis)
Odpovědnost dopravce při mezinárodní přepravě zboží (Liability of the carrier in international carriage of goods, Czech), Institute of Law, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague 1979, 214 p. (Candidatus Scientiarum thesis)
Společnosti v mezinárodním právu soukromém (Companies in private international law, Czech), Faculty of Law, Charles University, Prague 1996, 254 p. (habilitation thesis)
Evropské mezinárodní právo soukromé (European Private International Law, Czech), Prague 2008, 409 p. (DSc. thesis) 

 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pauknerová M.Escape Clauses and Legal Certainty in Private International Law2018část knihy978-3-504-08012-9
Pauknerová M.Mezinárodní příslušnost soudu a právo použitelné na smlouvu o převodu obchodního podílu2018část knihy978-80-85305-53-1
Pauknerová M.Réflexions sur la Convention de Bruxelles du point de vue tchèque - Reflections on the Brussels Convention from the Czech perspective2018článek v časopise2114-5156
Pauknerová M.International jurisdiction of a court and the law applicable to a share transfer agreement2018část knihy978-3-7694-1199-7
Pauknerová M., Skalská H.Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic2018část knihy978-3-319-78430-4
Pauknerová M.Czech Republic2017část knihy978-1-78254-722-8
Tomášek M., Pauknerová M., Skalská H.Zpráva z tématického kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva "Vykonatelnost a efektivita práva", Uruguay, Montevideo, 16.-18. listopadu 20162017článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Some remarks on the treatment of foreign law in arbitration2017část knihy978-83-8107-156-7
Pauknerová M.Od římského práva k unifikaci soukromého práva - několik poznámek2017část knihy978-80-87284-64-3
Pauknerová M., Zavadilová M., Grygar J.Czech Republic2017část knihy978-1-78225-676-2
Pauknerová M., Skalská H.Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic2017článek v časopise1805-8396
Brodec J., Pauknerová M., Pfeiffer M.International Insolvency Law in the Czech Legal System2017část knihy978-88-255-0906-9
Pauknerová M., Růžička K.Za profesorem Zdeňkem Kučerou (17.6.1928-23.12.2016)2017článek v časopise1210-6410
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M., Pauknerová M. , et al.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Pauknerová M.Únikové doložky v mezinárodním právu soukromém2017část knihy978-80-7552-595-6
Pauknerová M.UNIDROIT Principles and Czech Law2016část knihy978-88-86449-36-6
Pauknerová M.Prostor pro uvážení v českém mezinárodním právu soukromém. Ohlédnutí se za mezinárodním právem soukromým k výročí Antonína Hobzy2016článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Žalovaný neznámého pobytu a evropské unijní právo2016část knihy978-80-7478-976-2
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Pauknerová M.Poznámky k hodnocení publikací v rámci Oborového a verifikačního hodnotícího panelu pro obor právní vědy a v rámci Expertního panelu společenské vědy2016článek v časopise1802-3843
Pauknerová M.Mediation in the Czech Republic2015část knihy978-3-9816855-2-7
Pauknerová M., Pfeiffer M.Act on Mediation - Significant Step on a Long Way to Make Mediation Work in the Czech Republic2015část knihy978-3-319-18134-9
Pauknerová M.Escape clauses in private international law2015Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Treatment of foreign law in arbitration2015Příspěvek na konferenci
Pauknerová M., Pfeiffer M.Mediation, more particulary cross-border and judicial mediation2015článek v časopise1805-8396
Pauknerová M.Proof of and information about foreign law2015článek v časopise1805-8396
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Pfeiffer M., Vybíral P.Mezinárodní právo soukromé2015kniha978-80-7380-550-0
Pauknerová M.Mediation in the Czech Republic and in Korea2015Příspěvek na konferenci
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P., Pauknerová M. , et al.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Pauknerová M.Private International law as a necessary component of private law in a modern society2015část knihy978-3-9816855-4-1
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Pauknerová M.Law Applicable to Unilateral Juridical Acts and Uniform Conflict-of-law Rules2014článek v časopise2213-4514
Pauknerová M., Pfeiffer M., Brodec J.Czech republic2014část knihy978-1-78068-130-6
Pauknerová M., Pfeiffer M.International Aspects of Mediation (from a Czech Law Perspective)2014část knihy978-960-562-281-7
Pauknerová M., Pfeiffer M.The New Act on Private International Law in the Czech Republic: Starting Points and Perspectives within the European Union2014článek v časopise1744-1048
Pauknerová M., Pfeiffer M.Zpráva z V. konference "Journal of Private International Law"2014článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Pfeiffer M.Mezinárodní mediace a české právo2013článek v časopise1210-6410
Pauknerová M., Rozehnalová N., Zavadilová M., Růžička K., Pfeiffer M., Brodec J.Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář2013kniha978-80-7478-368-5
Elischer D., Frinta O., Pauknerová M.Recodification of Private Law in the Czech Republic2013část knihy978-94-007-7941-9
Pauknerová M.Defendants with unknown address2013část knihy978-91-544-0563-3
Pauknerová M.Velký komentář k nařízením Řím I a Řím II. Thomas Rauscher (Hrsg).Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, Kommentar, Rom I-VO, Rom II-VO Bearbeitung 2011, Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov 2011, 1059 s2012článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Děkovný projev po převzetí Pamětní medaile Jana Patočky2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Inspirativní publikace k nejvýznamnějšímu evropskému nařízení v oblasti kolizního práva: Franco Ferrari, Stefan Leible (Eds.), Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnich...2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Gerte Reichelt (Hrsg) 30 Jahre österreichisches IPR-Gesetz - Europäische Perspektiven, Manzsche Verlag und Universitätsbuchhandlung, Wien 2009, 87 s.2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Zpráva o Journal of Private International Law Conference, Milano (14.-16.4.2011)2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Mezinárodní právo soukromé2011část knihy978-80-87439-05-0
Pauknerová M.Bohumil Poláček: Mezinárodní říční doprava, C.H.Beck Praha 2011, 650 s.2011článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Brodec J.Czech Republic and Slovakia2011část knihy978-3-86653-155-0
Pauknerová M.Milena Horálková: Česko-německý právnický slovník Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2011, 520 stran, 499 Kč.2011článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.Všeobecný občanský zákoník a rakouské kořeny českého mezinárodního práva soukromého2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Pauknerová M. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Pauknerová M. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Pauknerová M.Overriding Mandatory Rules and Czech Law2010část knihy978-1-57823-272-7
Pauknerová M.Společný referenční rámec pro evropské smluvní právo (Common Frame of Reference for European Contract Law) - tři zajímavé publikace nakladatelství Sellier, European Law Publishers, GmbH Mnichov2010článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Chromá M.Transformation of private law2010část knihy978-80-246-1785-5
Pauknerová M.Conflict of laws conventions and their reception – Czech Republic2010část knihy978-607-02-1598-8
Pauknerová M.Jednostranné právní úkony a rozhodné právo2010článek v časopise1214-7966
Pauknerová M.Nutně použitelné normy v mezinárodním styku - tradiční a nové pohledy2009část knihy978-80-7357-432-1
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Pauknerová M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Pauknerová M.Law applicable to obligations in the European Union – some questions on the borderline (Procedural and unilateral undertakings)2009článek v časopise0035-3256
Pauknerová M.Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém2009článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Jurisdictional Immunity of States and Brussels I Regulation - Recent Development in the Czech Republic2009článek v časopise1861-8383
Pauknerová M.4.1 Kodifikace mezinárodního práva soukromého v EU: má ještě smysl rekodifikace českého mezinárodního práva soukromého?2009část knihy978-80-246-1687-2
Pauknerová M., Šturma P., Tomášek M.Zpráva o Tématickém kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva „Vliv unifikovaného práva na národní právo: limity a možnosti“, Mexico City, Mexiko, 13.-15.11.20082009článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Conflict of laws conventions and their reception – Czech Republic, Czech national report2009část knihy
Pauknerová M.International Conventions and Community Law: Harmony and Conflicts2009část knihy88-14-14932-1
Pauknerová M.Codification of Czech Private Law in the Middle and on the Outskirts of Europe2009část knihy978-9955-616-52-8
Pauknerová M.Mandatory rules and public policy2009Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities2009Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé.2008kniha978-80-7400-034-8
Pauknerová M.Private International Law in the Czech Republic: Tradition, New Experience and Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 2008článek v časopise1744-1048
Pauknerová M.Czech Republic ? Jurisdiction over Consumer Contracts under Article 15(1) (B) of the Brussels I Regulation, and the Definition of the Concept of Consumers Domicile. 2008část knihy978-3-86653-071-3
Pauknerová M.Odpojovací klauzule v mezinárodních smlouvách a v evropském mezinárodním právu soukromém. 2008článek v časopise0323-0619
Pauknerová M.Smlouvy o dopravě v Evropské unii. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Pauknerová M.The Contrat Sans Loi in Czech and European Private International Law. 2008část knihy978-2-247-07910-0
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Dobiáš P.Právo mezinárodního obchodu2008kniha978-80-7380-108-3
Pauknerová M.Czech Republic ? Jurisdiction over Consumer Contracts under Article 15(1) (B) of the Brussels I Regulation, and the Definition of the Concept of 'Consumer's' Domicile 2008část knihy978-3-86653-071-3
Pauknerová M.Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Interim Outline Edition (Principy, definice a vzorová pravidla evropského soukromého práva, Návrh Společného referenčního rámce, mezitímní vy...2008článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Gerte Reichelt [Hrsg.]: Das Herkunftslandprinzip im europäischen Gemeinschaftsrecht, Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Institutes für Europarecht, Band 14., Manzsche Verlags und Universitätsbuchhandlung, Wien 2006, 227 s 2008článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Michael Bogdan: Concise Introduction to EU Private International Law [Stručný úvod do evropského mezinárodního práva soukromého], Europa Law Publishing, Groningen 2006, 220 s. Michael Bogdan a Ulf Manusbach: EU Private International Law: And EC C...2008článek v časopise0231-6625
Růžička K.Mezitímní a částečný rozhodčí nález 2008článek v časopise
Pauknerová M.Princip zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti a mezinárodní právo soukromé2007část knihy978-80-86775-14-2
Pauknerová M.Entwicklungen im tschechischen internationalen Gesellschaftsrecht 2007článek v časopise0720-6585
Pauknerová M.Brussels II bis: Its Impact and Application in the Czech Republic2007část knihy
Pauknerová M.Einflüsse des Europarechts auf das internationale Privatrecht in der Tschechischen Republik 2007část knihy978-3-86039-007-8
Pauknerová M.Kolizní úprava společností - srovnání českého, slovenského a evropského práva2007část knihy978-80-8083-401-2
Pauknerová M.Právo ES a jeho vliv na kolizní úpravu obchodních společností v českém právu2007část knihy
Pauknerová M.Případ italsko-českého kulhajícího manželství: řešení nabízí evropské právo2007článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Some remarks on the recodification of Czech Private Law with special regard to Private International Law and European Law2007část knihy978-80-85889-90-1
Pauknerová M.Monika Brombach: Das Internationale Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld von Sitztheorie und Niederlassungsfreiheit, Studien zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2006, Band 3, 244 s2007článek v časopise
Pauknerová M.Brussels II bis: Its Impact and Application in the Czech Republic 2007část knihy
Pauknerová M.Franco Ferrari/Stefan Leible (Hrsg.), Ein neues Internationales Vertragsrecht für Europa Der Vorschlag für eine Rom I -Verordnung (Nové mezinárodní smluvní právo pro Evropu návrh nařízení Řím I), Studien zum Internationalen Privat- und Verfahren...2007článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Leander D. Loacker, Der Verbrauchervertrag im internationalen Privatrecht. Zum Anwendungsbereich von Artikel 5 des Europäischen Schuldvertragsübereinkommens aus österreichischer und deutscher Sich2007článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.The present situation of private international law in the Czech Republic2006článek v časopise1615-6048
Pauknerová M.Přechodná ustanovení nařízení Brusel II (č. 1347/2000) a pravomoc českého soudu v řízení o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu2006článek v časopise1212-9909
Pauknerová M.Komunitární právní řád2006článek v časopise1210-4817
Pauknerová M.Einige Bemerkungen zum heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der Tschechischen Republik unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Vebraucherprivatrechts2006část knihy80-85889-69-2
Salač J.Hlava XXIII., §7. Nájemní smlouva2006část knihy80-7357-131-5
Pauknerová M.Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa)2006článek v časopise1214-7966
Pauknerová M.Stefan Leible/Matthias Ruffert (Hrsg.), Völkerrecht und IPR, Studien zum Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2006, Band 1, 311 s., 2006článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz zum BGB/Internationales Privatrecht, Einleitung zum Internationalen Privatrecht, 2003, Sellier de Gruyter. Berlin, 1158 s.2006článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Paschke M.Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts2006kniha80-85889-69-2
Pauknerová M.Kolizní úprava společností - srovnání českého, slovenského a evropského práva2006Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Perspektivy mezinárodního práva soukromého a procesního v Evropského unii2005článek v časopise0231-6625
Růžička K.Institutions and arbitration rules2005část knihy3-7083-0314-8
Salač J.Historický vývoj občanského práva (Kapitola I.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Spotřebitelské smlouvy (Kapitola X. bod 3.)2005část knihy80-86898-25-3
Salač J.Smlouva o užívání budovy nebo její části na časový úsek (Kapitola X. bod 3.)2005část knihy80-86898-25-3
Pauknerová M.The feasibility study on the creation of a European research network in the field of judicial cooperation in civil matters, Czech Republic2005kniha
Pauknerová M.Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu České republiky do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?2005článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.České obchodní společnosti v EU z pohledu rekodifikace mezinárodního práva soukromého2005část knihy80-86898-29-6
Pauknerová M.EU Enlargement, Constitution and Czech Private International Law2005část knihy80-85889-66-8
Pauknerová M.Kolizněprávní úprava obchodních společností 2005článek v časopise1210-6410
Pauknerová M., Růžička K.Arbitration in the Czech Republic2005část knihy3-7083-0314-8
Pauknerová M.Perspektivy mezinárodního práva soukromého a procesního v Evropského unii2005článek v časopise0231-6625
Pauknerová M., Růžička K.Arbitration in the Czech Republic2005část knihy3-7083-0314-8
Pauknerová M.Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu České republiky do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?2005článek v časopise1210-6348
Pauknerová M.České obchodní společnosti v EU z pohledu rekodifikace mezinárodního práva soukromého2005část knihy80-86898-29-6
Pauknerová M.EU Enlargement, Constitution and Czech Private International Law2005část knihy80-85889-66-8
Pauknerová M.Kolizněprávní úprava obchodních společností2005článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.EU Accession of the Czech Republic and Czech Private International Law (Impact of the Accession of the Czech Republic to the EU on Czech Private International Law)2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Einige Bemerkungen zu dem heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der tschechischen Republik mit besonderer Berücksichtigung das europäischen Verbraucherprivatrechts2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Úmluva CMR v Evropské unii - The CMR Convention in the European Union2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa) a mezinárodní civilní procesní právo České republiky - vybrané otázky2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.EU Accession of the Czech Republic and Czech Private International Law (Impact of the Accession of the Czech Republic to the EU on Czech Private International Law)2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Einige Bemerkungen zu dem heutigen Stand und der künftigen Rekodifikation des Privatrechts in der tschechischen Republik mit besonderer Berücksichtigung das europäischen Verbraucherprivatrechts2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Úmluva CMR v Evropské unii - The CMR Convention in the European Union2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Evropské mezinárodní civilní procesní právo (Brusel I, Brusel IIa) a mezinárodní civilní procesní právo České republiky - vybrané otázky2005Příspěvek na konferenci
Pauknerová M.Aktuelle Probleme der Rekodifikation des Privatrechts in der Tschechischen Republik2004část knihy80-85889-59-5
Pauknerová M.Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo soukromé ve světle novějších rozhodnutí Evropského soudního dvora2004článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Eingriffsnormen im tschechischen Internationalen Privatrecht2004část knihy3-406-51165-1
Pauknerová M.Marta Chromá, Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami. Druhé, opravené a doplněné vydání, nakladatelství LEDA, spol. s.r.o., 2003, 481 s.2004článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Mezinárodní civilní procesní právo po vstupu České republiky do EU - vybrané otázky2004článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Milena Horálková, Německo-český právnický slovník. První vydání, Praha, nakladatelství Leda, spol. s.r.o., 2003, 384 s.2004článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé a české právo2004část knihy80-246-0838-3
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Zunt V.Úvod do práva mezinárodního obchodu2003kniha80-86473-32-5
Pauknerová M.Fyzické a právnické osoby a státy2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Význam práva Evropských společenství a Evropské unie pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky České republiky2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Smlouvy o mezinárodní přepravě2003část knihy80-86473-32-5
Pauknerová M.Gründungs-und Sitztheorie im tschechischen Gesellschaftsrecht2003část knihy
Pauknerová M.Sídlo společnosti a jeho přemístění - Der Sitz einer Gesellschaft und seine Verlegung,2003část knihy
Pauknerová M.Rozhodčí řízení ve vztahu k zahraničí - otázky rozhodného2003článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Gerhard Kegel, Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, 8. vyd., Mnichov, Beck, 2000, 1032 s.2003článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní - aktuální otázky2003článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a v právu Evropských společenství2002článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Private International Law - Czech Republic2002kniha90-411-1555-2
Pauknerová M.Die Haftung des Straßenfrachtführers und des Spediteurs nach tschechischem Recht2002článek v časopise
Pauknerová M.Hesla z oboru evropské právo a mezinárodní právo soukromé2002část knihy80-7201-377-7
Pauknerová M.Právo Světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo2002článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Sídlo společnosti a jeho přemístění - Der Sitz einer Gesellschaft und seine Verlegung2002část knihy80-85889-46-3
Pauknerová M.Svoboda usazování obchodních společností v Evropské unii2001článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Sicherungsrechte des Strassenfrachtführers, Tschechische Republik2000část knihy
Kučera Z., Pauknerová M.Nad mezinárodním právem soukromým a procesním2000článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Evropské mezinárodní právo soukromé2000článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.The Czech Republic2000část knihy
Pauknerová M.N.Rozehnalová,V.Týč, M.Novotná, Evropské mezinárodní právo soukromé2000článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.A. Kanda, Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku2000článek v časopise0231-6625
Kučera Z., Pauknerová M.Nad mezinárodním právem soukromým a procesním2000článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Právo ES a energetika1999článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.Mezinárodní právo veřejné1999část knihy80-85963-82-5
Pauknerová M.Doing Business in the Czech Republic1999kniha1-57823-033-0
Pauknerová M.The Czech Republic1998část knihy0-8205-2466-2
Pauknerová M.Osobní statut právnických osob.In:Aktuální otázky mezinárodního práva soukromého1998článek v časopise0323-0619
Pauknerová M.Právo Evropské unie a doprava1998článek v časopise1210-6410
Pauknerová M.První učebnice mezinárodního ekonomického práva v České republice1998článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Smlouva o energetické chartě a energetické právo EU1998článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Společnosti v mezinárodním právu soukromém1998kniha80-7184-598-1
Pauknerová M.Svoboda usazování v právu ES - vybrané otázky1998článek v časopise1210-3977
Pauknerová M., Kalenský P.Problemy kompatibility práva České republiky s právem Evropské unie z hlediska tvorby práva1998část knihy80-7201-140-5
Pauknerová M.Otázka klauzulí o přednostní aplikaci mezinárodních smluv1997článek v časopise0323-0619
Pauknerová M.Růžička, K.:Mezinárodní obchodní arbitráž1997článek v časopise1210-4817
Pauknerová M.Rozehnalová, N.:Mezinárodní právo obchodní.I.část - obchodní transakce1997článek v časopise1210-4043
Pauknerová M.Smlouvy o mezinárodní přepravě1997část knihy
Pauknerová M.Státní příslušnost právnických osob1997článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Význam práva Evropské unie pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky České republiky1997část knihy
Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Zunt V.Úvod do studia českého práva mezinárodního obchodu1997kniha80-7082-345-3
Larišová M., Tomaščínová J., Pauknerová M.Zásady mezinárodních obchodních smluv Unidroit1997kniha80-85963-29-9
Pauknerová M.Fyzické a právnické osoby a státy1997část knihy
Pauknerová M.K pojmu uznání zahraničních právnických osob1997článek v časopise0231-6625
Pauknerová M.Mezinárodní organizace významné pro mezinárodní obchodní a hospodářské styky1997část knihy
Pauknerová M.Evropská dohoda o přidružení, volný pohyb průmyslových výrobků a technická normalizace1996článek v časopise0324-7007
Pauknerová M.II.Bezprostřední použitelnost ustanovení Evropské dohody týkajících se volného pohybu zboží1996část knihy
Pauknerová M.Tzv. nutně použitelné normy před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR1996článek v časopise1210-4043
Pauknerová M.Asociační dohoda - některé teoretické a praktické otázky1995článek v časopise0324-7007
Pauknerová M.Hamburská pravidla o námořní přepravě zboží se stávají součástí českého práva1995článek v časopise1211-1627
Pauknerová M.[název neuveden]1995část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111