prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 428

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 215 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

Konzultační a úřední hodiny:
 Konzultace - Úterý 9:30 - 11:00 hodin     

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 428

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 215 (mapa)Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

ústavní teorie

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

právnická

právo

1998

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Politologie

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

2006

Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů.

DSc. Sociální a humanitní vědy Akademie věd ČR 2016 Ústava mezi právem a politikou: Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

Právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1998

JUDr.

Teorie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2000

Ph.D.

Teorie, filosofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

1998/dosud

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

tajemník

2001/2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

odborný asistent

2006/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

docent

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Politologie

garant

Právnická fakulta UK

Státověda

vyučující

Právnická fakulta UK

Parlament ČR: teorie a praxe

vyučující

Právnická fakulta UK

Právní filozofie

vyučující

Právnická fakulta UK

Vybrané otázky politického myšlení

garant

Právnická fakulta UK

Politický kontext soudní moci I.

garant

Právnická fakulta UK

Politický kontext soudní moci II.

garant

Právnická fakulta UK

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012/2014

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

P408/12/1255

Grantová agentura ČR

řešitel

2010

Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátního projednávání

Klikněte sem a zadejte text.

Ministerstvo zahraničních věcí

řešitel

2013/dosud

PRVOUK 04

Klikněte sem a zadejte text.

Univerzita Karlova

Člen rady programu

2009/2011

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

Klikněte sem a zadejte text.

Grantová agentura ČR

Člen týmu

2006/2008

Aktuální otázky tvorby práva v relaci k členství České republiky v EU

Klikněte sem a zadejte text.

Grantová agentura ČR

Člen týmu

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

2011/dosud

vedoucí katedry politologie a sociologie

Právnická fakulta UK

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2010/dosud

redakční rada „Právník“

Praha

člen

2010/dosud

redakční rada „Správní právo“

Praha

člen

2011/dosud

redakční rada „Státní zastupitelství“

Praha

člen

2012/dosud

Akademická rada VŠ CEVRO Institut

Praha

člen

2012/dosud

oborová rada „Politologie“ Fakulty sociálních věd UK

Praha

člen

2007/dosud

oborová rada doktorského studijního programu „Politologie“ Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

Praha

člen

2011/2013

hodnotící panel „P408 – Právní vědy, politologie“

Grantová agentura ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu?

konference

Brno

2006

Postavení prezidenta republiky v ústavním systému ČR

konference

Brno

2007

Monseho právnické dny

konference

Olomouc

2008

Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád

konference

Praha

2009

Sovereignty and Competences of the European Union

konference

Praha

2009

Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy

konference

Praha

2010

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha

2011

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Postavení Senátu a úprava legislativního procesu v Ústavě ČR

Praha

1999

Senát v České republice – proč a jaký?

Praha

1999

Deset let Ústavy České republiky

Praha

2002

Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech: vznik, vývoj, problémy a úvahy de lege ferenda

Praha

2006

Tvorba práva v České republice po vstupu do Evropské unie

Praha

2007

Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku

Praha

2007

20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed

Praha

2012

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

pasivně

angličtina

aktivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Kysela J.Moc výkonná jako činitel právotvorby. Přehled rolí a problémů2018článek v časopise0139-6005
Kysela J.Milost jako uznání limitů práva2018článek v časopise1210-6410
Kysela J.Miloš Brunclík, Michal Kubát: Kdo vládne Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal, 2017, 144 stran2018článek v časopise0231-6625
Kysela J., Kokeš M.Role vlády v procesu právotvorby v České republice se zřetelem k efektivitě vládnutí2018článek v časopise0139-6005
Kysela J.Historická zkušenost jako prvek konstruování českého bikameralismu2018část knihy978-80-86296-57-9
Agha P., Drápal J., Kosek J., Kuklík J., Kysela J., Píša R., Pithart P., Urban M., Veis J., Wintr J., Venclík J., Seltenreich R.Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2017kniha978-80-7502-220-2
Kysela J.Tomoszek Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015, 192 s2017článek v časopise0231-6625
Kysela J.Hapla Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 156 s2017článek v časopise0231-6625
Kysela J.Mucha Ivan. Proměny práva a společnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 174 s2017článek v časopise0231-6625
Kysela J.Qvortrup, Matt (ed.). The British Constitution: Continuity and Change2017článek v časopise1210-9126
Kysela J.Van Ooyen Robert Chr. Integration. Die antidemokratische Staatslehre von Rudolf Smend im politischen System der Bundesrepublik2017článek v časopise0231-6625
Kysela J., Antoš M.Czech Constitutional Court: Twists and Turns of Recent Judgments of the Highests Courts in Cases of Parliamentary Immunity2017článek v časopise2306-3734
Kysela J., Marian K.§ 19 Úřad2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J., Marian K.§ 20 Státní příspěvěk2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J., Marian K.§ 21-23 Přechodná a závěrečná ustanovení2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J.Metafyzické prvky v současném českém ústavním diskursu2017článek v časopise0231-6625
Kysela J., Wintr J.Ústavní rozměr vládní krize z května 20172017článek v časopise1210-6410
Kysela J.Stát rozpínající se, drolící2017část knihy978-80-200-2681-1
Kysela J.§ 1-5 Úvodní ustanovení2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J.§ 6-11 Vznik strany a hnutí2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J., Marian K.§ 12-16 Zánik, zrušení a pozastavení činnosti strany a hnutí2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J., Marian K.§ 17-18 Hospodaření stran a hnutí2017část knihy978-80-7552-731-8
Kysela J.Doslov jako tři tečky2017část knihy978-80-7502-220-2
Kysela J.Poznámky ke stavu oboru ústavního práva a státovědy2017článek v časopise1210-9126
Kysela J.Prosincová ústava v kontextu diachronní komparatistiky2017článek v časopise0231-6625
Kysela J.Stát rozpínající se, drolící2017část knihy978-80-200-2681-1
Kysela J.Jak mocná je soudní moc?2017část knihy978-80-7502-258-5
Kysela J.Jablka a hrušky v právu nejen ústavním2017část knihy
Wintr J., Antoš M., Kysela J.Direct election of the president and its constitutional and political consequences2016článek v časopise1803-8220
Kysela J., Ondřejek P., Broz J., Grinc J., Kindlová M., Ondřejková J., Urban M.Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho rolí2016kniha978-80-7502-149-6
Kysela J.Michal Šejvl: Idea právního státu v dějinách filozofie2016článek v časopise0231-6625
Kysela J.Jean-Francois Kervégan: Co s Carlem Schmittem?2016článek v časopise0231-6625
Kysela J.Ondřej Preuss: Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?2016článek v časopise0231-6625
Wintr J., Antoš M., Kysela J.Direct election of the president and its constitutional and political consequences2016článek v časopise1803-8220
Kysela J.Úvodní poznámka. Leviathan a ti druzí2016část knihy978-80-7502-149-6
Kysela J.Nad diagnózami současného státu: "soumrak", "smrt", nebo "úsvit"?2016část knihy978-80-7502-149-6
Kysela J., Urban M.Stát a společnost - spojené nádoby2016část knihy978-80-7502-149-6
Kysela J., Kindlová M.Závěr aneb výhledy2016část knihy978-80-7502-149-6
Kysela J.Referendum jako součást české ústavní politiky2016část knihy978-80-210-8351-6
Šturma P., Bílková V., Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J., Flídrová E., Lipovský M., Scheu H., Honusková V., Kindlová M., Kryska D.Výjimečné stavy a lidská práva2016kniha978-80-87284-57-5
Kysela J.Evropský konstitucionalismus: hierarchie, heterarchie a povídání mezi soudy2016část knihy978-80-87687-07-9
Kysela J.Metodologie v právnickém psaní: dobrý sluha, špatný pán2016článek v časopise1802-3843
Kysela J.Právo jako relativně uzavřený systém a dvojí pojetí výjimečného stavu. Předběžné ohledání schmittovského tématu2016část knihy978-80-87284-57-5
Kysela J.Dvě dekády Senátu v systému vládnutí České republiky: Mezi sněním a realitou2016část knihy978-80-7502-166-3
Kysela J.Dvě dekády Senátu v systému vládnutí České republiky: mezi snem a realitou2016část knihy978-80-7502-166-3
Kysela J.Právo jako relativně uzavřený systém a dvojí pojetí výjimečného stavu. Předběžné ohledání schmittovského tématu.2016část knihy978-80-87284-57-5
Kysela J.O zaplňování bílých míst2016část knihy978-80-7502-172-4
Kysela J.The Contemporary Czech Bicameralism and Its Predecessors. History Interconnected2015část knihy978-3-7001-7564-3
Kysela J.Jinak, anebo jinak a lépe? Malá reflexe velkého tématu2015část knihy978-80-905562-5-6
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Kysela J.O imunitě třikrát jinak2015článek v časopise1210-6410
Kysela J.David Kosař, Marek Antoš, Zdeněk Kühn, Ladislav Vyhnánek: Ústavní právo. Casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 635 str.2015článek v časopise1210-6348
Kysela J.Jiří Malenovský: Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům2015článek v časopise0231-6625
Kysela J.Předmluva2015část knihy978-80-7502-074-1
Kysela J.Ústavní inženýrství na český způsob aneb ke změnám pravomocí prezidenta republiky2015článek v časopise0231-6625
Kysela J.Evropský konstitucionalismus: hierarchie, heterarchie a povídání mezi soudy2015část knihy978-80-87687-07-9
Kysela J.The Influence of the Constitutional Court on the Rules of Legislative Process in the Czech Republic2015část knihy978-3-9816855-4-1
Kysela J., Blažková K., Chmel J., Friedel T., Tokarský V., Rybář Holubová E., Askari D., Váňa J., Mundl P., Fuksová V., Střeleček T., Píša R., Broz J., Říha M.Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR2015kniha978-80-7502-074-1
Kysela J.Quality of democracy and rule of law after 25 years - have we estabilished them strong enough?2015část knihy978-80-260-8134-0
Kysela J.Outline of the field of research2014část knihy978-3-631-65375-3
Kysela J., Urban M.Societal limits on the State2014část knihy978-3-631-65375-3
Kysela J.Conclusions2014část knihy978-3-631-65375-3
Kysela J.Stát jako obr na hliněných nohou. Opožděné poznámky k seriálu o budoucnosti státu2014článek v časopise0231-6625
Kysela J.Věčné návraty aneb středověk neskončil2014článek v časopise0323-0619
Kysela J.The Influence of the Constitutional Court on the Rules of Legislative Process in the Czech Republic2014článek v časopise2336-5811
Kysela J.Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie.2014kniha978-80-7502-022-2
Kysela J.Doteky, imunity, prozařování. K působení ústavního pořádku na trestní právo.2014článek v časopise1214-3758
Kysela J.Ondrej Hamuľák: Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc: Acta Iuridica Olomucensia, 2013, 133 str.2014článek v časopise0231-6625
Kysela J.Marek Káčer: Prečo zotrvať při rozhodnutom. Teória záväznosti precedentu. Praha: Leges, 2014, 167 str.2014článek v časopise1805-2789
Kysela J.Kubát Michal - Lebeda Tomáš a kol. O komparativní politologii a současné české politice. 20132014článek v časopise0231-6625
Kysela J., Ondřejková J., Ondřejek P., Grinc J., Broz J., Urban M.State as a Giant with Feet of Clay2014kniha978-3-631-65375-3
Kysela J.Tomáš Langášek: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920 - 1948. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 319 str.2013článek v časopise0231-6625
Kysela J.K úvaze o rozšíření rozsahu poslanecké imunity. Parlamentní privilegia, rovnost před zákonem a role soudů2013článek v časopise1210-6410
Kysela J.Klepání na bránu očistce. K opakovaným snahám o změnu úpravy zákonodárného procesu2013článek v časopise1210-9126
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Kysela J."Finanční ústava" jako pokus o regulaci neregulovatelného2013část knihy978-80-210-6214-6
Kysela J.Úmluva a český zákonodárce2013část knihy978-80-7400-460-5
Kysela J.Ústava a politika: souvislost nejen náhodná2013část knihy978-80-87382-39-4
Kysela J.Glosa k výkladu čl. 27 Ústavy Nejvyšším soudem2013článek v časopise1214-3758
Kysela J.Vliv Ústavního soudu na pravidla zákonodárného procesu2013článek v časopise0139-6005
Kubát M., Kysela J.L'élection du Président au suffrage direct en République tchèque : beaucoup de paroles, peu d'arguments2013článek v časopise1632-451X
Kysela J.K politické stávce v ústavním řádu ČR aneb když je interpret tvůrcem2012článek v časopise1210-6410
Kysela J., Ondřejková J.Jak se píše o soudech a soudcích: soudní moc v mezioborové perspektivě2012kniha978-80-87576-40-3
Mlsna P., Kysela J., Suchánek R., Kněžínek J., Maršálek P., Jirásková V., Kudrna J., Wintr J., Vedral J., Holländer P., Šimíček V., Jirásek J., Hamuľák O., Klíma K.Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy2011kniha978-80-87212-63-9
Kysela J.Lenka Bahýlová, Jan Filip, Pavel Molek, Milan Podhrázký, Radovan Suchánek, Vojtěch Šimíček, Ladislav Vyhnálek: Ústava České republiky. Komentář. Praha: Linde 2010, 1533 s2011článek v časopise0231-6625
Mlsna P., Boháč R., Bohadlo D., Horčička E., Kněžínek J., Kohajda M., Kysela J., Pítrová L., Valachová K., Vavera F., Váňa L., Vedral J., Veselský O., Vopálka V.Legislativní proces: (teorie a praxe)2011kniha978-80-7312-074-0
Kysela J.Ústava ČR jako objekt futurologie aneb proč a jak ústavu (ne)měnit2011část knihy978-80-87212-63-9
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Narrow Gate? The Process of Entering International and EU Agreements into the Constitutional Order of an EU Member State: The Example of the Czech Republic2011článek v časopise1845-5662
Kysela J.Ústavní právo na stránkách Právníka - pokus o reflexi2011část knihy978-80-87439-05-0
Kysela J., Wintr J.K čemu je praxi teorie? Nástin základních témat teorie tvorby práva2011část knihy978-80-7312-074-0
Kysela J.V suterénu teorie lidských práv. Poznámky k jejich povaze, předpokladům a důsledkům2011část knihy978-80-87284-23-0
Kysela J.Vyjádření k části 2.1 "Působení práva EU ve sféře ústavního práva České republiky" konceptu závěrečné zprávy výzkumného záměru Právnické fakulty MU 2005 - 20112011článek v časopise1210-9126
Kysela J.Je to, co lid chce, dobré, protože to chce lid?2011část knihy978-80-7419-045-2
Kysela J.Politika a právo: úvod do ústavního práva2011část knihy978-80-7419-052-0
Kysela J., Wintr J.Zákonodárný proces v Parlamentu2011část knihy978-80-7312-074-0
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Kysela J. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Kysela J.Nejvyšší správní soud k retroaktivnímu ustanovení o nabytí účinnosti zákona2010článek v časopise0139-6005
Kysela J.Implementace Lisabonské smlouvy v pravidlech jednání Parlamentu ČR2010článek v časopise1210-9126
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Prozatímní provádění mezinárodních smluv jako problém (především) vnitrostátního práva2010článek v časopise0231-6625
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext2010článek v časopise1210-9126
Kysela J., Ondřejek P., Ondřejková J.Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 2. část. Problémy stávající úpravy a praxe2010článek v časopise1210-9126
Kysela J.Vojtěch Belling: Legitimita moci v postmoderní době. Proč potřebuje Evropská unie členské státy? Brno, Mezinárodní politologický ústav 2009, 211 s.2010článek v časopise1210-9126
Kysela J.Předpoklady soudní kontroly ústavnosti ústavních zákonů2010článek v časopise1802-3843
Kysela J.Eduard Bárány: Pojmy dobrého práva2009článek v časopise0231-6625
Kysela J.Pavel Maršálek: Právo a společnost2009článek v časopise0231-6625
Kysela J.Marek Antoš: Principy voleb v České republice. Doplněno o srovnání se státy Evropské unie2009článek v časopise1211-3247
Kysela J.Kemal Gözler: Judicial review of constitutional amendments. A comparative study2009článek v časopise0231-6625
Kysela J.Čl.10b, 15,16, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 62 písm. b) c) e) h) i) l), 63 odst. 1 písm. b), 84 Ústavy Čl. 1-13 Ústavního zákona o bezpečnosti ČR2009část knihy978-80-7380-140-3
Kysela J.Eliška Wagnerová bojující2009část knihy978-80-210-4837-9
Kysela J.Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po "lisabonském nálezu" Ústavního soudu2009část knihy978-80-7380-192-2
Kysela J.Stykový zákon - fantom českého ústavního práva2009část knihy978-80-7357-417-8
Kysela J., Šimíček V.Ústavní právo2009část knihy978-80-210-4844-7
Kysela J."Lisabonské" novely jednacích řádů obou komor parlamentu ČR2009část knihy978-80-86855-55-4
Kysela J.Vladimír Klokočka jako inspirace na poli metodologie ústavního práva2009část knihy978-80-7201-791-1
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Kysela J.Ústavní principy, ústavní konvence a ústavní inženýrství. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Kysela J.Prezident republiky v ústavním systému ČR perspektiva ústavněprávní.2008část knihy978-80-7363-179-6
Kysela J.Parlament a parlamentarismus. 2008část knihy978-80-7201-697-6
Kysela J.Působnost Parlamentu v základních otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky. (Část 1, 2, 4, 5). 2008část knihy978-80-7201-697-6
Kysela J.Status a organizační struktura Senátu.2008část knihy978-80-7201-697-6
Kysela J.Přímá volba prezidenta republiky jako symptom krize legitimity ústavního systému?2008část knihy978-80-210-4520-0
Kysela J.Na okraj debat o modelu správy soudnictví v České republice 2008část knihy
Kysela J.Parlament v politickém systému České republiky 2008kniha978-80-7201-697-6
Kysela J.K 'politické' roli ústavních soudů 2008článek v časopise
Kysela J.Lisabonská smlouva v kontextu předběžného přezkumu Ústavním soudem 2008článek v časopise
Kysela J.Stykový zákon jako popření, nebo naplnění Ústavy? 2008článek v časopise
Kysela J.Eliška Wagnerová, Martin Dostál, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil: Zákon o Ústavním soudu s komentářem Praha: ASPI, 2007, 636 s. 2008článek v časopise
Kysela J.Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku 2008kniha
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Kysela J., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Teorie a praxe tvorby práva2008kniha978-80-7357-362-1
Kysela J.Kdopak by se "soudcovského státu" bál?2007část knihy978-80-210-4262-9
Kysela J.Souhrn problémů tvorby práva v České republice z pohledu teorie i praxe2007část knihy978-80-7357-287-7
Kysela J.Hledání řádu v českém zákonodárství2007článek v časopise1212-8694
Kysela J.Uvedení do teorie legislativní tvorby práva aneb pokus o 'právní politologii'?2007článek v časopise0231-6625
Kysela J.Marek Loužek (ed.): Soudokracie v ČR: fikce, nebo realita? Sborník textů. CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2006, 183 s.2007článek v časopise0231-6625
Kysela J.Jan Wintr: Principy českého ústavního práva s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního. Praha: Eurolex Bohemia 2006, 248 s.2007článek v časopise0231-6625
Kysela J.Malá poznámka k rozpouštění Poslanecké sněmovny2007článek v časopise1212-8694
Kysela J.Zákon o Ústavním soudu ve světle vybraných problémů ústavní praxe2006část knihy80-86861-57-0
Kysela J.Zákonodárství bez parlamentů : delegace a substituce zákonodárné pravomoci2006kniha80-85889-78-1
Kühn Z., Kysela J.Nomination of Constitutional Justices in Post-Communist Countries: Trial, Error, Conflict in the Czech Republic2006článek v časopise1574-0196
Kysela J.Právo na odpor a občanskou neposlušnost 2006kniha80-7239-197-6
Kysela J.Česká republika mezi poloprezidentským a parlamentním režimem? 2006článek v časopise1211-0353
Kysela J.Tvorba práva v ČR : truchlohra se šťastným koncem?2006článek v časopise1212-8694
Kysela J.Delegace zákonodárné pravomoci z komparativní perspektivy2006článek v časopise1210-9126
Kysela J.Konsolidace právního státu v ČR : stav a perspektivy2006část knihy80-210-4164-7
Kysela J.Ohlédnutí za první dekádou českého Senátu - 'nechtěné dítě' dostálo očekáváním ústavodárce2006článek v časopise1212-8694
Kysela J.Michal Kubát: Demokracie v Polsku. Politický systém Polské republiky (1989-2005), SLON, Praha, 2005 2006článek v časopise1211-0353
Kysela J.Heinz Mohnhaupt, Dieter Grimm: Verfassung. Zur Geschichte des Begriffes von der Antike bis zur Gegenwart; Frank J. Michelman, Alessandro Ferrara: Polemika o ústavě2006článek v časopise0231-6625
Kysela J.Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech: vznik, vývoj, problémy s úvahy de lege ferenda2006kniha80-86861-57-0
Kysela J.Bicameralism in the Czech Republic: Reasons, Functions, Perspectives2006část knihy88-1413-260-7
Kysela J.Substitution of Legislative Power of Czechoslovak Parliaments in the Years 1918-19922006článek v časopise0260-6755
Kysela J.Parlamenty a jejich funkce v 21. století : sborník příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky2006kniha80-86861-99-6
Kysela J.Parlamenty a jejich funkce v 21. století : uvedení do tématu2006část knihy80-86861-99-6
Kysela J.Zdeněk Kühn: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize.2006článek v časopise1211-3247
Kysela J.Zákonodárný proces v České republice jako forma racionálního právního diskursu?2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Spor o výklad pojmu 'volební zákon'2005článek v časopise1211-0353
Kysela J.Substituce výkonu zákonodárné pravomoci parlamentů v Československu, České republice a na Slovensku2005článek v časopise1210-9126
Kysela J.Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva - 1. část2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva - 2. část2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Na okraj platnosti, účinnosti a retroaktivity zákonů2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Zákonodárný proces v České republice jako forma racionálního právního diskursu?2005část knihy80-86898-52-0
Kysela J.Transformace systému vládnutí v JAR a role Národní rady provincií jako reprezentace regionů2005článek v časopise
Kysela J.Úvod k teorii zákonodárné delegace: pojem a typy2005část knihy80-86861-06-6
Hůlka Š., Kysela J.Mezinárodní smlouvy - jejich klasifikace, sjednávání, ratifikace a právní účinky2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Eveline T. Feteris: Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston - London, 1999, 225 s. 2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Vít Hloušek a Lubomír Kopeček: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě, Brno 2004, 224 s. 2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Michal Kubát a kol.: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy (Eurolex Bohemia, Praha 2004), 432 s.2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Radoslav Procházka: Mission Accomplished. On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe. CEU Press, Budapest - New York, 2002, 358 str.2005článek v časopise1210-9126
Kysela J.Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoratativních režimů, Dokořán, Praha, 2004, 167 str.2005článek v časopise1210-9126
Kysela J.Dvojí verdikt Ústavního tribunálu o vztahu polského ústavního systému a Evropské unie2005článek v časopise
Kysela J.Roman Chytilek, Jakub Šedo (eds.), Volební systémy2005článek v časopise1211-0353
Kysela J.Zákonodárný proces v České republice jako forma racionálního právního diskursu?2005část knihy80-86898-52-0
Kysela J.Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva - 2. část2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Na okraj platnosti, účinnosti a retroaktivity zákonů2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Eveline T. Feteris: Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston - London, 1999, 225 s.2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Vít Hloušek a Lubomír Kopeček: Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě, Brno 2004, 224 s.2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Michal Kubát a kol.: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy (Eurolex Bohemia, Praha 2004), 432 s.2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Zákonodárný proces v České republice jako forma racionálního právního diskursu?2005článek v časopise0231-6625
Kysela J.Radoslav Procházka: Mission Accomplished. On Founding Constitutional Adjudication in Central Europe. CEU Press, Budapest - New York, 2002, 358 str.2005článek v časopise1210-9126
Kysela J.Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoratativních režimů, Dokořán, Praha, 2004, 167 str.2005článek v časopise1210-9126
Kysela J.Transformace systému vládnutí v JAR a role Národní rady provincií jako reprezentace regionů2005článek v časopise
Kysela J.Dvojí verdikt Ústavního tribunálu o vztahu polského ústavního systému a Evropské unie2005článek v časopise
Hůlka Š., Kysela J.Mezinárodní smlouvy - jejich klasifikace, sjednávání, ratifikace a právní účinky2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Spor o výklad pojmu 'volební zákon'2005článek v časopise1211-0353
Kysela J.Rok 2004 ve vývoji vybraných institutů českého ústavního práva - 1. část2005článek v časopise1210-6410
Kysela J.Roman Chytilek, Jakub Šedo (eds.), Volební systémy2005článek v časopise1211-0353
Kysela J.Substituce výkonu zákonodárné pravomoci parlamentů v Československu, České republice a na Slovensku2005článek v časopise1210-9126
Kysela J.Úvod k teorii zákonodárné delegace: pojem a typy2005část knihy80-86861-06-6
Kysela J.Kopecký, Jan - Parliaments in the Czech and Slovak Republics, Aldershot: Ashgate, 20012004článek v časopise1211-3247
Georgiev J., Kysela J.Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení : Sborník příspěvků z 54. konference Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu v Praze2004kniha80-86861-31-7
Kysela J.Substitution of Legislative Power of Czechoslovak Parliaments in the Years 1918-19922004část knihy80-86861-31-7
Kysela J.Reflexe způsobu konstituování 'druhého' Ústavního soudu ČR2004část knihy80-210-3318-5
Kysela J.Zakaria, Fareed - The future of freedom : liberal democracy at home and abroad2004článek v časopise1211-3247
Kysela J.Vít Hloušek a Lubomír Kopeček (eds.) : Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie2004článek v časopise1210-9126
Kühn Z., Kysela J.Na základě čeho bude působit komunitární právo v českém právním řádu?2004článek v časopise1210-6410
Kysela J.Právní a institucionální rámec působení Parlamentu v podmínkách členství ČR v Evropské unii2004článek v časopise1210-9126
Kysela J.Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu jako smlouva podle čl. 10a Ústavy České republiky a role národních parlamentů v ní2004část knihy80-246-0838-3
Kysela J.Úprava kompetencí ústavních orgánů ČR v oblasti bezpečnosti státu a její možné změny2004část knihy80-85889-57-9
Kysela J.Dvoukomorové systémy : teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů2004kniha80-86432-89-0
Kysela J.R. C. Tripathy, ed.: Second Chambers. Bicameralism Today. New Delhi, 2002, 272 str.2003článek v časopise1211-3247
Kühn Z., Kysela J.Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy2003článek v časopise1210-9126
Kysela J.Michal Kubát: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě, Nakl. Dokořán, Praha, 2003, 126 s.2003článek v časopise0231-6625
Kysela J.Několik poznámek k interpretaci ústav, jakož i Ústavy ČR a jejího článku 46 zvláště2003část knihy80-86432-12-2
Kysela J.Deset let Ústavy České republiky : východiska, stav, perspektivy2003kniha80-86432-45-9
Kysela J.Senát-očekávání a skutečnost aneb šestiletá bilance2003část knihy80-86432-45-9
Kysela J.Trojí plod parlamentního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR2003článek v časopise0231-6625
Kysela J.Konference k 10. výročí přijetí Ústavy ČR2003článek v časopise0231-6625
Kysela J., Kühn Z.Kreace ústavních soudů ze srovnávací perspektivy2003článek v časopise1210-9126
Kysela J.Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy2003článek v časopise1210-9126
Kysela J.Vybraná ústavní pravidla a jejich provedení v návrhu novely zákona o jednacím řádu Senátu2003článek v časopise1210-9126
Kysela J.Nad jedním z 'bezpečnostních aspektů' ústavního pořádku ČR : k výkladu a aplikaci čl. 43 Ústavy2003článek v časopise1210-6410
Kysela J.Parlamentní projednávání mezinárodních smluv po novele Ústavy2002článek v časopise
Kysela J.Referendum opět na scéně2002článek v časopise1210-9126
Kysela J.Jiří Přibáň: Disidenti práva2002článek v časopise1210-9126
Kysela J.Reinhold Zippelius: Juristische Methodenlehre2002článek v časopise1210-9126
Kysela J.Klaus von Beyme: Die Parlamentarische Demokratie. Entstehung und Funktionsweise 1789-19992002článek v časopise1211-3247
Kysela J.Ronald Dworkin: Když se práva berou vážně2002článek v časopise1211-3247
Kysela J.Petr Kolář, Štěpán Pecháček, Jindřiška Syllová: Parlament České republiky 1993-20012002článek v časopise1211-3247
Kysela J.Pavel Maršálek: Protektorát Čechy a Morava2002článek v časopise1211-3247
Kysela J.Bikameralismus a demokracie2002článek v časopise0231-6625
Kysela J.Philip Norton (ed.): Parliaments and Pressure Groups in Western Europe2002článek v časopise0231-6625
Kysela J.Spory mezi komorami v dvoukomorových parlamentech a způsoby jejich řešení2002článek v časopise0231-6625
Kysela J.Trend internacionalizace a europizace právního řádu v praxi Parlamentu ČR2002část knihy80-246-0415-9
Kühn Z., Kysela J.Euronovela Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu č. 3/2002 Sb.2002článek v časopise1211-4405
Kysela J., Kühn Z.Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR2002článek v časopise1210-6410
Kysela J.Evropská agenda v Parlamentu ČR po vstupu do Evropské unie2001článek v časopise
Kysela J.Senátní seminář o reformě organizačního pilíře českého soudnictví2001článek v časopise1211-0825
Kysela J.Veřejné slyšení k budoucí podobě EU2001článek v časopise1210-9126
Kysela J.Senát Národního shromáždění Republiky československé2001článek v časopise1210-9126
Kysela J.Robert A.Dahl: O demokracii: průvodce pro občany2001článek v časopise1210-9126

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111