doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 473

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 333 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
konzultační hodiny v zimním semestru nejsou  - studijní zahraniční pobyt

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 473

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 333 (mapa)


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu
interpretace práva
tvorba práva
parlamentní kultura
ústavní soudnictví

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

název kvalifikační práce

Univerzita Karlova

Právnická

právo

2001

Jednací řády našich parlamentů v letech 1861-2000

Univerzita Karlova

Filozofická

historie-politologie

2004

Polistopadové změny českého práva: politika a zákonodárství v letech 1989-1998

Univerzita Karlova

Právnická

teoretické právní vědy

2006

Obecné a odvětvové principy současného českého práva

 Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce

Doc.

Teorie, filozofie a sociologie práva

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2014

Metody a zásady interpretace práva

 Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2001

JUDr.

právo

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2002

Mgr.

historie-politologie

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

2004

Ph.D.

teoretické právní vědy

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

2006

PhDr.

politologie

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

2010

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2004–2006

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Asistent

1,0

2006–2014

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1,0

2014–dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Docent

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Teorie práva I. a II.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politologie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právní filosofie

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vybrané otázky politického myšlení

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Politický kontext soudní moci I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Tvorba a interpretace zákonů – teorie a praxe garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Čtení k právnímu a politickému myšlení

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Působení základních práv a svobod v právním řádu garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Deutsch-Tschechisches Rechtsseminar Berlin/Prag garant Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědecký seminář z teorie práva a ústavního práva vyučující Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu

garant

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta

Základní práva a svobody v českém právu

garant

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta

Úvod do studia práva

garant

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2005–2007

Tvorba práva s přihlédnutím k členství České republiky v Evropské unii

GAČR, č. 407/05/0822

Grantová agentura ČR

Člen týmu

2005–2010

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

MSM 0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Člen týmu

2010–2012

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

GAČR, č. 408/10/1599

Grantová agentura ČR

Člen týmu

2010–dosud

Specifický vysokoškolský výzkum – více projektů

SVV č. 260413, 262412, 264411, 260016, 260139,...

Univerzita Karlova

Akademický pracovník

2012–2014

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE, č. 204006/2012

Univerzita Karlova

Člen týmu – junior

2012–2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK č. P04

Univerzita Karlova

Člen týmu

2010–2011

Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa

CZ.1.04./4.1.00/27.00005 v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Evropská unie

Člen týmu

2017–2019 Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kultury GAČR, č. 17-02033S Grantová agentura ČR Řešitel
2017–dosud Právo v měnícím se světě Progres Q 04 Univerzita Karlova Člen týmu
2017–dosud Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Progres Q 18 Univerzita Karlova Člen týmu

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2002–2003

Ludwig-Maximilians-Universität München

Německo

10 měsíců

studijní

2005

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main

Německo

10 dnů

studijní

2010

Universität Heidelberg

Německo

5 dnů

studijní

2012

Uniwersytet Jagielloński Kraków

Polsko

9 dnů

studijní

2013

Eötvös Loránd University in Budapest

Maďarsko

5 dnů

přednášející na letní škole

2009

Universität Passau

Německo

3 dny

přednášející na 3. česko-německém právním festivalu

2013

Universität Passau

Německo

3 dny

přednášející na 4. česko-německém právním festivalu

2014 Eötvös Loránd University in Budapest Maďarsko 4 dny přednášející na letní škole
2015 Eötvös Loránd University in Budapest Maďarsko 5 dní přednášející na letní škole
2016 Eötvös Loránd University in Budapest Maďarsko 4 dny přednášející na letní škole

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2008–2017

Akademický senát fakulty

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen (2014–2017 předseda)

2014–2017 Kolegium děkana Univerzita Karlova, Právnická fakulta člen

2014–2017

Akademický senát univerzity

Univerzita Karlova

člen

2014–2018 Legislativní komise Akademický senát Univerzity Karlovy člen

2008–2014

Komise pro koncepci studia

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2008–2015

Rada SVOČ

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

člen

2014–dosud Vědecká rada Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd člen
2016–dosud Vědecká rada Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta člen
2016–dosud Vědecká rada Univerzita Karlova, Právnická fakulta člen
2017–dosud Oborová rada doktor. stud. programu Mez. terit. studia Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd člen
2017–dosud Oborová rada doktor. stud. programu Politologie Univerzita Karlova, Filosofická fakulta člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006–dosud

České sdružení pro právní a sociální filozofii

IVR

člen (2006–2010 tajemník)

2008–dosud

Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva

Vláda ČR

člen

2012–2017

Rada ČTK

Česká tisková kancelář

člen (2014–2015 předseda)

2014–dosud Legislativní rada vlády Vláda ČR člen

2008–dosud

odborné analýzy, vyjádření a přednášky pro státní orgány

Vláda ČR, Senát Parlamentu ČR, Veřejný ochránce práv,…

 

2015–dosud Redakční rada časopisu Právník Ústav státu a práva AV ČR člen
2016–dosud Rada Naukowa časopisu Przegląd Sejmowy Sejm RP člen
2017–dosud Rozkladová komise Český statistický úřad člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

23. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii

kongres

Krakov/Polsko

2007

A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles

Výroční konference Junges Forum Rechtsphilosophie

konference

Tübingen/Německo

2008

Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik

Staatsgründung und Verfassungsordnung

konference

Vídeň/Rakousko

2008

Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

konference

Praha

2011

Výklad sociálních práv v českém právu

Dny práva

konference

Brno

2012

Výklad principu rovnosti a jeho rizika pro dělbu moci

20 let Ústavy České republiky

konference

Praha

2012

Dvacet let české parlamentní kultury

Politická kultura v českých zemích a Československu 1848–1948

konference

Praha

2013

K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938

27. světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofie kongres Washington/USA 2015 Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture
Přímá demokracie konference Brno 2015 Forma a právní síla závazného výsledku referenda
Dimensions of religious freedom in contemporary Europe konference Walbrzych/Polsko 2016 Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung
20 let Senátu Parlamentu ČR konference Praha 2016 Parlamentní kultura v Senátu po změně senátní většiny v roce 2010

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě

Praha

2011

Výjezdní semináře z ústavního práva ČR, SR 2006–dosud

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena

Univerzita Karlova

2006

Cena Antonína Randy

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd

2007

Vysoce kvalitní monografie na UK Univerzita Karlova 2015

Nejlepší příspěvek do monotematického čísla časopisu Právník

Ústav státu a práva Akademie věd 2017

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

němčina

aktivně

polština

aktivně

angličtina

pasivně

 

Osobní stránka

http://wintr.cz/

 

  

Monografie
Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006
Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Auditorium, Praha 2010
Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013


Učebnice a učební texty
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního), Eurolex Bohemia, Praha 2006
Gerloch, A.; Beran, K.; El-Dunia, J.; Kühn, Z.; Maršálek, P.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Praktikum teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2009
kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Ministerstvo vnitra, Praha 2011
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 2. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2013

Kapitoly v monografiích
Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008 (několik kapitol)
Wintr, J.: Krize české parlamentní kultury?, in: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy, Leges, Praha 2011
Wintr, J.: Výklad sociálních práv v českém právu, in: Gerloch, A.; Šturma, P. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Auditorium, Praha 2011
Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012 (několik článků)
Wintr, J.: Metodologie interpretace práva a moderní hermeneutika, in: Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Aleš Čeněk, Plzeň 2012
Wintr, J.: Parlamentní projednávání návrhů zákona o registrovaném partnerství, in: Seidl, J. a kol.: Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti, Host, Brno 2012
Wintr, J.: Karl III (1824-1904) et le parlementarisme tchèque, in: Chaline, O. (ed.): Les Schwarzenberg. Une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Lavauzelle, Panazol 2012
Wintr, J.: Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek, in: Bobek, M.; Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J. a kol.: Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, C. H. Beck, Praha 2013
Wintr, J.: Homosexualita jako téma v české právní vědě 1989-2009, in: Himl, P.; Seidl, J.; Schindler, F. (edd.): "Miluji tvory svého pohlaví". Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí, Argo, Praha 2013
Wintr, J.: Dvacet let české parlamentní kultury, in: Gerloch, A.; Kysela, J. (eds.): 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Aleš Čeněk, Plzeň 2013

Odborné články
Wintr, J.: Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy, in: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1-2/2004, str. 31-43
Wintr, J.: Čtyři otázky o evropské ústavě, in: Právník č. 12/2005, str. 1364-1377
Wintr, J.: K hermeneutice v právní vědě a historiografii, in: Právník č. 9/2006, str. 993-1004
Wintr, J.: Ústav pro studium totalitních režimů před Ústavním soudem: Bude stát dobrým historikem?, in: Jurisprudence č. 4/2008, str. 37-44
Wintr, J.: První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv, in: Jurisprudence č. 5/2008, str. 31-39
Wintr, J.: Smí prezident republiky nejmenovat způsobilého kandidáta soudcem?, in: Jurisprudence č. 6/2008, str. 39-45
Wintr, J.: První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy, in: Jurisprudence č. 1/2009, str. 21-31
Wintr, J.: Desáté září českého ústavního systému, in: Jurisprudence č. 1/2010, str. 4-17
Wintr, J.; Raček, P: Zvyšování trestní represe v letech 1993 až 2008, in: Právník č. 6/2010, str. 545-575
Wintr, J.: A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles, in: Borowski, M. (ed.): On the Nature of Legal Principles, ARSP Beiheft 119, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 169-179.
Wintr, J.: Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo Ústavního soudu?, in: Jurisprudence, č. 5/2010, str. 30-38.
Wintr, J.: Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik. Die öffentliche Vernunft, demokratische Legitimität und "politische" Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts im Jahre 2008, in: Schramm, E.; Frey, W.; Kähler, L.; Müller-Mall, S.; Wapler, F. (ed.): Konflikte im Recht - Recht der Konflikte, ARSP Beiheft 125, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 29-37
Wintr, J.: Tečka za nálezy o organizaci soudnictví a o legislativním procesu?, in: Jurisprudence č. 8/2010, str. 22-31.
Konůpka, P.; Wintr, J.: Svoboda projevu a postihování tzv. hate speech, in: Jurisprudence č. 5/2012, str. 33-42
Wintr, J.: Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2/2012, str. 396-404


Příspěvky ve sbornících
Wintr, J.: Interpretace práva a řešení obtížných případů, in: Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.-20. 6. 2002), Praha 2003, str. 105-110
Wintr, J.: Dualismus moci krále a stavů v českém stavovském státě podle pojednání Pavla Stránského O státě českém, in: Jirásková, V.; Suchánek, R. (eds.): Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám, Linde, Praha 2004, str. 226-240
Wintr, J.: Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy, in: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1-2/2004, str. 31-43
Wintr, J.: Vliv politických idejí a programů na české zákonodárství v letech 1989-1998, in: Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds.): Zákon v kontinentálním právu, Praha 2005, str. 293-341
Wintr, J.: Odpovědnost vlády vůči parlamentu očima československé právní vědy 1918-1989, in: Klíma, K.; Jirásek, J. (eds.): Pocta Doc. Dr. Jánu Gronskému k 80. narozeninám, Praha 2008, str. 93-102
Wintr, J.: Prezident republiky jako reprezentant státu, garant řádu a moderátor politických sporů, in: Šimíček, V. (ed.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, Brno 2008, str. 24-34
Wintr, J.: Patnáct let české parlamentní kultury, in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc 2008, str. 129-136
Wintr, J.: Princip subsidiarity, princip suverenity lidu a dělba moci mezi stát a kraje, in: Cabada, L.; Piknerová, L. (eds.): Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Výroční konference Česko-německého diskusního fóra / Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 51-62
Wintr, J.: Parlamentní procedury ve světle ústavních principů, in: Kokeš, M.; Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem, Masarykova univerzita, Brno 2009, str. 211-220
Wintr, J.: Das tschechische Rechtssystem. Zu den aktuellen Fragen des unveränderlichen Kerns der tschechischen Verfassung, in: Hromadka, W.; Wilding, M. Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 28. 09. - 03. 10. 2009 in Prag und Passau, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, str. 26-34.
Wintr, J.: Co mají chránit ústavní soudy?, in: Přibáň, J.; Holländer, P. (eds.): Právo a dobro v ústavní demokracii, Brno 2011, str. 191-197.

Ediční činnost (editor)
Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volební právo a volební systémy – české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. – 9. 4. 2006), Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2006
Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Parlamentarismus. Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2008
Gerloch, A.; Wintr, J. (ed.): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Aleš Čeněk, Plzeň 2009
Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volby, demokracie, politické svobody, Leges, Praha 2010
Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Parlamenty - funkce, kultura, procedury, Leges, Praha 2011
Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Sociální práva, Leges, Praha 2011
Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (ed.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Aleš Čeněk, Plzeň 2012
Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě, Leges, Praha 2012
Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Ústavní právo v mezinárodním kontextu, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2013


Recenze a anotace
Wintr, J.: Recenze: Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize, Praha: C. H. Beck, 2005, 201 s., in: Soudní rozhledy č. 5/2006, str. 198-200
Wintr, J.: Recenze: Jan Kysela: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Eurolex Bohemia, Praha 2004, 630 s., In: Právník, 2005, roč. 144, č. 2, s. 1155-1159.
Wintr, J.: Recenze: Kühn, Z.; Bobek, M.; Polčák, R. (eds.): Judikatura a právní argumentace. teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou, Praha: Auditorium 2006, In: Právní rozhledy č. 24/2006, str. 897-899
Wintr, J.: Recenze: Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci, In: Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4/2007, str. 388-390
Wintr, J.: Recenze: Jiří Přibáň: Právní symbolismus. O právu, čase a evropské identitě, Praha: Filosofia 2007, In: Právník, č. 11/2009, str. 1236-1238
Wintr, J.: Recenze: Stefan-Ludwig Hoffmann (ed.), Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert. Střed, č. 1/2011, str. 158-163.
Wintr, J.: Recenze: Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky), Dokořán, Praha 2010, In: Právník, č. 2/2011, str. 197-199
Wintr, J.: Recenze: Tomáš Sobek: Právní myšlení. Kritika moralismu, 2011, in: Právník č. 5/2013, str. 522-523
Wintr, J.: Recenze: Michal Kubát: Současná česká politika, 2013, in: Právník č. 9/2013, str. 932-935

Seznam všech publikací viz http://wintr.cz/index.php/publikace 

 

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Wintr J.Hans Kelsen und der Parlamentarismus2018část knihy978-3-214-14760-0
Wintr J., Chmel J.Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí v parlamentních debatách2018část knihy978-80-7598-037-3
Wintr J.Principy českého ústavního práva2018kniha978-80-7380-730-6
Wintr J.Wpływ polskich nauk prawnych na czeską teorię prawa i prawo konstytucyjne po 1989 roku2018část knihy978-83-63910-84-6
Wintr J.Kafka und Schwejk : Karikatur des modernen Rechtssystem und Gefühl der Ungerechttigkeit2018část knihy978-3-658-21995-6
Wintr J.Sozialistische Straftheorie und -praxis in der Tschechoslowakei am Beispiel der Straftat der Ausschreitung2018část knihy978-3-8487-4870-9
Wintr J.Místo závaznosti judikatury v systému metodologie interpretace kontinentálního práva2018část knihy978-80-905562-8-7
Blažej L., Fronc J., Hátlová S., Kaluha Š., Mairovský Š., Paulík Š., Petrů S., Tamchyna L., Vaverka T., Wintr J.Problémy parlamentarismu2018kniha978-80-87975-80-0
Agha P., Drápal J., Kosek J., Kuklík J., Kysela J., Píša R., Pithart P., Urban M., Veis J., Wintr J., Venclík J., Seltenreich R.Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2017kniha978-80-7502-220-2
Kysela J., Wintr J.Ústavní rozměr vládní krize z května 20172017článek v časopise1210-6410
Wintr J.Úvahy nad politickými institucemi republikánského Říma2017část knihy978-80-87284-64-3
Wintr J.Karikatura moderního právního systému v románech Franze Kafky a Jaroslava Haška2017část knihy978-80-7502-220-2
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Ondřejková J., Tryzna J., Žák Krzyžanková K., Janeček V., Anzenbacher V., Henčeková S., Chmel J., Koloušek M.Praktikum teorie práva2017kniha978-80-7380-674-3
Wintr J.Předlitavské kořeny jednacích řádů českého a rakouského parlamentu2017článek v časopise0231-6625
Wintr J., Askari D.Parlamentní obstrukce ve světle ústavněprávních diskusí2017článek v časopise0139-6005
Wintr J.Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung2017část knihy978-83-63839-54-3
Wintr J.Má stát základní práva? Glosa k nálezu Pl. ÚS 20/152017část knihy978-80-7380-705-4
Wintr J.Alexyho vážící formule2016článek v časopise0231-6625
Wintr J., Antoš M., Kysela J.Direct election of the president and its constitutional and political consequences2016článek v časopise1803-8220
Wintr J., Antoš M., Kysela J.Direct election of the president and its constitutional and political consequences2016článek v časopise1803-8220
Wintr J., Askari D.Lidská práva a rozhodování v referendu2016článek v časopise0231-6625
Wintr J.Bezbřehost zákazu diskriminace?2016část knihy978-80-87949-37-5
Wintr J.Forma a právní síla závazného výsledku referenda2016část knihy978-80-210-8351-6
Antoš M., Wintr J.Ústavní právo a ekonomie2016kniha978-80-87975-54-1
Wintr J., Antoš M.Vybrané problémy ústavního práva v historické perspektivě2016kniha978-80-87975-56-5
Wintr J.Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture2016část knihy978-1-4438-9982-6
Kozubík J., Wintr J.Ústavní soudy a práva gayů a leseb - veřejné mínění jako determinant rozhodnutí soudů?2016článek v časopise1802-3843
Wintr J.Parlamentní kultura v Senátu po změně senátní většiny v roce 20102016část knihy978-80-7502-166-3
Wintr J.Tři podnětné knihy k otázkám parlamentarismu2016článek v časopise0231-6625
Pítrová L., Rychetský P., Svoboda P., Bröstl A., Wintr J., Kysela J., Maršálek P., Preuss O., Reschová J., Kudrna J., Grinc J., Mlsna P., Král R., Ondřejek P.Rule of Law and mechanisms of its protection : Czech perspective2015kniha978-3-9816855-4-1
Wintr J.Dvacet let fungování Ústavního soudu2015článek v časopise0079-4929
Wintr J., Koželuha P.Teleological Interpretation in Czech Case Law2015článek v časopise1805-8396
Wintr J.Principy českého ústavního práva2015kniha978-80-7380-564-7
Wintr J.Recenze: Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie2015článek v časopise0231-6625
Wintr J.Die Verfassung der Tsechischen Republik - Grundlagen und aktuelle Entwicklungen2015část knihy978-80-87975-24-4
Wintr J.Parlamentní působení Viktora Knappa2014část knihy978-80-7380-509-8
Wintr J.Proměny práva a jejich dopady na politiku2014článek v časopise0323-0619
Wintr J., Antoš M., Askari D., Bečvářová B., Derka V., Friedel T., Géryk J., Holakovská Z., Chmel J., Krausová P., Kuk M., Nehasilová P., Ochodek T., Růžičková S.Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi2014kniha978-80-87975-04-6
Antoš M., Wintr J., Koloušek M., Horák F., Léko K., Andreska D., Holakovská Z., Vodehnal O., Chmel J., Malý M., Hořeňovský J., Bernardová A., Kubitová A., Ochodek T.Ústavní rámec politiky2014kniha978-80-87975-09-1
Wintr J.K československé parlamentní kultuře v letech 1935-19382014článek v časopise1804-1132
Himl P., Seidl J., Řídký J., Kolářová K., Wintr J., Sloboda Z., Sokolová V., Dufka J., Nozar L., Ciprová K., Cornwall M., Schindler F., Hall T."Miluji tvory svého pohlaví" : Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí2013kniha978-80-257-0876-7
Wintr J.Metody a zásady interpretace práva2013kniha978-80-87284-36-0
Wintr J.Kubát M. Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? Brno, Barrister & Principal, 2013, 120 s2013článek v časopise0231-6625
Wintr J.Sobek T. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, 620 s2013článek v časopise0231-6625
Wintr J.Principy českého ústavního práva2013kniha978-80-7380-449-7
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Wintr J.Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek2013část knihy978-80-7400-460-5
Wintr J.Homosexualita jako téma v české právní vědě 1989-20092013část knihy978-80-257-0876-7
Seidl J., Wintr J., Nozar L.Od žaláře k oltáři : Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti2012kniha978-80-7294-585-6
Wintr J.Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918-19202012článek v časopise2221-8890
Mlsna P., Kysela J., Suchánek R., Kněžínek J., Maršálek P., Jirásková V., Kudrna J., Wintr J., Vedral J., Holländer P., Šimíček V., Jirásek J., Hamuľák O., Klíma K.Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy2011kniha978-80-87212-63-9
Wintr J.Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky), Dokořán, Praha 20102011článek v časopise0231-6625
Mlsna P., Boháč R., Bohadlo D., Horčička E., Kněžínek J., Kohajda M., Kysela J., Pítrová L., Valachová K., Vavera F., Váňa L., Vedral J., Veselský O., Vopálka V., Wintr J. , et al.Legislativní proces: (teorie a praxe)2011kniha978-80-7312-074-0
Kysela J., Wintr J.K čemu je praxi teorie? Nástin základních témat teorie tvorby práva2011část knihy978-80-7312-074-0
Kysela J., Wintr J.Zákonodárný proces v Parlamentu2011část knihy978-80-7312-074-0
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Wintr J. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Wintr J.Výklad sociálních práv v českém právu2011část knihy978-80-87284-23-0
Wintr J.Co mají chránit ústavní soudy?2011část knihy978-80-7419-045-2
Wintr J.Ústavněprávní úvahy nad návrhy legislativních zásahů proti "nepřizpůsobivým" občanům2011článek v časopise1804-3070
Wintr J.Stefan-Ludwig Hoffmann (ed.), Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert2011článek v časopise1803-9243
Wintr J., Antoš M.Proč se zabývat sociálními právy?2011část knihy978-80-87576-02-1
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J., Wintr J. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Wintr J.Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo Ústavního soudu?2010článek v časopise1802-3843
Wintr J.Desáté září českého ústavního systému2010článek v časopise1802-3843
Wintr J., Raček P.Zvyšováni trestní represe v letech 1993 až 20082010článek v časopise0231-6625
Wintr J.Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik. Die öffentliche Vernunft, demokratische Legitimität und "politische" Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts im Jahre 20082010článek v časopise0001-2343
Wintr J.A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles2010článek v časopise0001-2343
Wintr J.Das tschechische Rechtssystem. Zu den aktuellen Fragen des unveränderlichen Kerns der tschechischen Verfassung2010část knihy978-80-87146-32-3
Wintr J.Tečka za nálezy o organizaci soudnictví a o legislativním procesu?2010článek v časopise1802-3843
Wintr J.Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva2010článek v časopise1801-3678
Wintr J.Princip subsidiarity, princip suverenity a dělba moci mezi stát a kraje2009část knihy978-80-7380-204-2
Wintr J.Ústavněprávní kolokvium o jednorázových ústavních zákonech2009článek v časopise0231-6625
Wintr J.První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy2009článek v časopise1212-9909
Gerloch A., Beran K., El Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Praktikum teorie práva2009kniha978-80-7380-200-4
Gerloch A., Wintr J.Předmluva2009část knihy978-80-7380-192-2
Wintr J.Evropská unie a pluralita legitimit2009část knihy978-80-7380-192-2
Wintr J.Parlamentní procedury ve světle ústavních principů2009část knihy978-80-210-4837-9
Wintr J.Poslanec Zdeněk Jičínský a současná česká parlamentní kultura2009část knihy978-80-7357-417-8
Wintr J.Jiří Přibáň: Právní symbolismus. O právu, čase a evropské identitě, Filosofía, Praha 2007, 274 s2009článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Wintr J.Aktuální projevy české parlamentní kultury. 2008část knihy978-80-903400-2-2
Wintr J.Karel III. ze Schwarzenbergu a počátky parlamentarismu v Čechách. 2008část knihy978-80-85033-10-6
Wintr J.Odpovědnost vlády vůči parlamentu očima československé právní vědy 1918-1989. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Wintr J.První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv. 2008článek v časopise1802-3843
Wintr J.Smí prezident republiky nejmenovat způsobilého kandidáta soudcem?2008článek v časopise1802-3843
Wintr J.Patnáct let české parlamentní kultury.2008část knihy978-80-903400-3-9
Wintr J.Prezident republiky jako reprezentant státu, garant řádu a moderátor politických sporů. 2008část knihy978-80-210-4520-0
Wintr J.Ústav pro studium totalitních režimů před Ústavním soudem: Bude stát dobrým historikem?2008článek v časopise1802-3843
Wintr J.Úvahy nad Lisabonskou smlouvou a její ratifikací 2008článek v časopise1801-3678
Wintr J.Aktuální úvahy o evropské ústavní smlouvě Přednáška na předávání Ceny Antonína Randy, Karolinum, 15 března 2007 2008článek v časopise1801-3678
Wintr J., Antoš M.Parlamentarismus jako téma výjezdního semináře PF UK 2008část knihy978-80-85889-99-4
Bílková V., Dobiáš P., Kubištová M., Šouša J., Wintr J.Mezinárodní konference u příležitosti 660. výročí založení Univerzity Karlovy ?Nové jevy v právu na počátku 21.století, Praha, 17. a 18. dubna 2008 2008Příspěvek na konferenci0231-6625
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Kysela J., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Teorie a praxe tvorby práva2008kniha978-80-7357-362-1
Wintr J.Jak zacházet s ústavním principem rovnosti? Komentář nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 42/042007článek v časopise1802-3843
Wintr J.Dvě diskuse na pražské právnické fakultě o postavení soudní moci v systému dělby moci2007článek v časopise0231-6625
Wintr J.Konference Tvorba práva v ČR po vstupu do EU2007článek v časopise0231-6625
Wintr J.Zpráva z vědeckého života : právo, politika a postmoderní situace2006článek v časopise0231-6625
Wintr J.Základní lidská práva jako právní principy2006část knihy80-85889-81-1
Wintr J.K hermeneutice v právní vědě a v historiografii2006článek v časopise0231-6625
Wintr J.Kühn, Z. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize2006článek v časopise1211-4405
Wintr J.Kühn, Z., Bobek, M., Polčák, R. (eds.) Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou2006článek v časopise1210-6410
Wintr J.Co je a co není volební zákon podle čl. 40 Ústavy?2006článek v časopise1212-9909
Wintr J.Principy českého ústavního práva : (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního)2006kniha80-86861-75-9
Wintr J.Říše principů : obecné a odvětvové principy současného českého práva2006kniha80-246-1246-1
Wintr J.Téma výjezdního semináře - volební systémy a volební právo 2006část knihy80-85889-77-3
Antoš M., Wintr J.Volební právo a volební systémy české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. 9. 4. 2006)2006kniha80-85889-77-3
Gerloch A., El-Dunia J., Kišš P., Beran K., Kühn Z., Wintr J., Maršálek P., Tryzna J.Seminární praktikum z teorie práva2006kniha80-86861-74-0
Gerloch A., Wintr J.Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně2005článek v časopise1210-6410
Wintr J.Vliv politických idejí a programů na české zákonodárství v letech 1989-19982005část knihy80-86861-06-6
Wintr J.Čtyři otázky o evropské ústavě2005článek v časopise0231-6625
Wintr J.Jan Kysela: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů, Eurolex Bohemia, Praha 2004, 630 s.2005článek v časopise0231-6625
Wintr J.Čtyři otázky o evropské ústavě2005článek v časopise0231-6625
Wintr J.Jan Kysela: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů, Eurolex Bohemia, Praha 2004, 630 s.2005článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Tryzna J., Wintr J.Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně2005článek v časopise1210-6410
Wintr J.Vliv politických idejí a programů na české zákonodárství v letech 1989-19982005část knihy80-86861-06-6
Wintr J.Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy2004část knihy80-246-0838-3
Wintr J.Profesor Weinberger na pražské právnické fakultě2004článek v časopise0231-6625
Wintr J.Vědecká konference 'Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence'2004článek v časopise0231-6625
Gerloch A., El-Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J.Seminární praktikum z teorie práva2004kniha80-86432-77-7
Wintr J.Dualismus moci krále a stavů v českém stavovském státě podle pojednání Pavla Stránského O státě českém2004část knihy80-7201-487-0
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111