doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra správního práva a správní vědy

Email:

Telefon:
+420 221 005 316

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 108 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
pondělí 14:00 - 15:00 konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T., Kopecký M. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Pomahač R., Bažantová I., Bohuslav L., Flídrová K., Gřivna T., Handrlica J., Havlíček K., Kopecký M., Kostelanský L., Kryska D., Prášková H., Rajchl J., Staša J., Svoboda P.Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty)2017kniha978-80-87975-64-0
Kopecký M.Jmenování vysokoškolským profesorem - správněprávní a ústavněprávní otázky2017článek v časopise1210-9126
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The Process of Budgeting and Issues of Indebtendness in the Czech Republic2016část knihy978-3-319-41203-0
Pichrt J., Kopecký M.Poznámka ke skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance2016článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Kopecký M., Morávek J., Adamec M., Aldorf L., Čebisová T., Doušová J., Eliášová K., Hálová M., Horáková M., Janoušek M., Jouzová L., Kačerová L., Kahle B.Služební vztahy a výkon závislé práce2016kniha978-80-7552-429-4
Gřivna T., Gerloch A., Kopecký M., Prášková H., Šámal P., Tlapák Navrátilová J., Mlsna P.Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století2016kniha978-80-7380-593-7
Kopecký M.Limity práva na obhajobu v řízení o správních deliktech2016část knihy978-80-7380-593-7
Jelínek J., Šámal P., Bohuslav L., Gřivna T., Tlapák Navrátilová J., Novotný O., Pelc V., Císařová D., Musil J., Bakeš M., Bláhová I., Kohajda M., Kopecký M., Prášková H.Trestní právo procesní - minulost a budoucnost2016kniha978-80-7502-185-4
Rajchl J., Kaucký J., Staša J., Mlsna P., Pomahač R., Ondračková V., Vičarová Hefnerová H., Pouperová O., Kryska D., Horčičková M., Čebišová T., Prášková H., Millerová I., Vedral J., Kopecký M. , et al.Správní řád : 10 let v akci2016kniha978-80-87975-57-2
Kopecký M.Uplatňování zásady ne bis idem v souvislosti s přestupky a kárnými delikty2016část knihy978-80-7160-430-3
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 1-32015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Ukládání sankce zákazu pobytu za přestupek2015část knihy978-83-7490-843-6
Pichrt J., Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 23-342015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M., Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 51-602015část knihy978-80-7478-843-7
Pichrt J., Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 71-752015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M., Pichrt J.Zákon o státní službě, komentář § 87-972015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 7-82015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 10-192015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 20a-352015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 58-602015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 123-129b2015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Zákon o obcích. Komentář § 147-1552015část knihy978-80-7478-758-4
Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 3-42015část knihy978-80-7478-843-7
Tomší I., Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 52015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 35-422015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M.Zákon o státní službě, komentář § 159-1692015část knihy978-80-7478-843-7
Kopecký M.3.5. Právo účasti na správě věcí veřejných2015část knihy978-83-7490-906-8
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Kahle B., Kaucký J., Kopecký M., Morávek J., Rothová E., Smejkal L., Stádník J., Štefko M., Tomší I.Zákon o státní službě : Komentář2015kniha978-80-7478-843-7
Kopecký M.K některým otázkám postavení obviněného v přestupkovém řízení2014článek v časopise0139-6005
Marková H., Kopecký M., Suchánek R.The process of budgeting and issues of indebtedness in the Czech Republic2014článek v časopise1805-8396
Kopecký M.Přezkumné řízení podle správního řádu k opatřením obecné povahy2014článek v časopise1802-3843
Kopecký M.Civilní odpovědnost za výkon veřejné moci2014část knihy978-80-87975-10-7
Kopecký M.K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů2013článek v časopise0139-6005
Jelínek J., Císařová D., Danková K., Bohuslav L., Gřivna T., Herczeg J., Kalvodová V., Klátik J., Kočan Š., Kopecký M., Kordík M., Kurilovská L., Burda E., Lukášová K.Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy2013kniha978-80-87576-58-8
Kopecký M.MATES, P. Správní uvážení. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 120 s2013článek v časopise0139-6005
Kopecký M.Kontrola rozhodnutí a jiných postupů orgánů veřejnoprávních korporací2013část knihy978-80-7160-365-8
Kopecký M.K důsledkům zániku právní subjektivity pachatele správního deliktu2012článek v časopise1210-6410
Kopecký M.Postavení účastníků správního řízení a princip dobré správy2011část knihy978-80-8082-460-0
Kopecký M.K otázce uplatňování zákazu reformace in peius ve správním řízení obecném a trestním2010článek v časopise978-80-246-1788-6
Kopecký M.K zárukám transparentnosti a hospodárnosti při nakládání s komunálním majetkem2010článek v časopise1210-6410
Kopecký M.Možnosti přezkumu rozhodnutí v odvolacím správním řízení2010část knihy978-80-7160-293-4
Kopecký M.Správní řízení ve věcech soukromého práva2010část knihy978-80-7160-304-7
Kopecký M.Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva2010kniha978-80-7357-561-8
Kopecký M.6.10 Porušení místních právních předpisů jako správní delikt2009část knihy
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Kopecký M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Kopecký M.Způsoby soudního přezkumu správních rozhodnutí v podmínkách České republiky2009část knihy978-80-8082-269-9
Kopecký M.Města a jiné obce2009část knihy978-80-210-4784-6
Kopecký M.K vymezení okruhu účastníků územního a stavebního řízení2009článek v časopise1210-6410
Kopecký M.Územní samospráva2009část knihy978-80-7400-049-2
Kopecký M.K některým otázkám přenesené působnosti vykonávané orgány obcí. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Kopecký M.Města a jiné obce 2008Příspěvek na konferenci
Kopecký M.Nový druh soudního deliktu (k zákonu o střetu zájmů)2007článek v časopise0139-6005
Kopecký M.Uplatňování zásad jednotnosti a koncentrace ve správním řízení2007článek v časopise1210-6410
Kopecký M.Odkladný účinek odvolání podle správního řádu2007článek v časopise1210-6348
Kopecký M.Nicotná správní rozhodnutí (zejména z pohledu teorie a praxe českého správního práva)2007článek v časopise0032-6984
Kopecký M.K právní povaze rozhlasových a televizních poplatků2005článek v časopise0139-6005
Kopecký M.K právní povaze rozhlasových a televizních poplatků2005článek v časopise0139-6005
Kopecký M.Řízení před správním orgánem v prvním stupni - vybrané otázky2005část knihy80-7357-109-9
Kopecký M.Řízení před správním orgánem v prvním stupni - vybrané otázky2005část knihy80-7357-109-9
Kopecký M.Soudní řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem2003část knihy80-86395-65-0
Kopecký M.Kapitola XV. Oddíl 1.-7. Správní řízení.2003část knihy80-7179-671-9
Kopecký M.Jaký bude dozor nad obcemi po zrušení okresních úřadů?2002článek v časopise
Kopecký M.K soukromoprávním činnostem územní samosprávy2002část knihy80-86395-47-2
Kopecký M.Správní řízení2001část knihy80-7179-470-8
Kopecký M.Mandát člena zastupitelstva v obci2000článek v časopise0139-6005
Kopecký M.Účastníci správního řízení1998článek v časopise1210-6410
Kopecký M.Doručování ve správním řízení1998článek v časopise1210-4817
Kopecký M.Obec v soudním řízení1998článek v časopise1210-0900
Kopecký M.Obec v soudním řízení1998článek v časopise1210-0900
Kopecký M.Právní postavení obcí: základy obecního práva1998kniha80-85963-73
Kopecký M.Správní řízení1998část knihy80-7179-184-9
Kopecký M.K článku 'Mimořádné opravné prostředky ve správním řízení'1997článek v časopise1210-4817
Kopecký M.Obecní samospráva a právní subjektivita obcí1997část knihy
Kopecký M.Postavení obcí jako subjektů správního řízení1997článek v časopise1210-0900
Mikule V., Kopecký M., Staša J.Správní řízení ve věcech stavebních1997kniha1211-6386
Kopecký M., Marková H., Plíva S.[název neuveden]1996část knihy
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111