prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
Aktuální oblast odborného zájmu
finanční právo
daňové právo
pojišťovací právo
Vzdělání a akademické kvalifikace
Vzdělání
Fakulta
Obor
rok ukončení studia
Univerzita Karlova
Právnická
právo
1974
Vědeckopedagogický titul
Titul
Obor
Instituce
rok udělení titulu
název kvalifikační práce (jen Doc.)
Doc.
Finanční právo,
Finanční právo a finanční věda
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1987, 2006
Soubor publikovaných prací z finančního hospodaření právnických a fyzických osob a jejich daňových povinností k veřejným rozpočtům
Prof.
Finanční právo a finanční věda
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2007
 
Akademické kvalifikace
Titul
Obor
Instituce
rok udělení titulu
JUDr.
Finanční právo
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1976
CSc.
Finanční právo a hospodářské právo
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
1985
Přehled zaměstnání
Od r. do r./dosud
Instituce
Funkční místo
Výše úvazku
od r. do r. 1974/1975
Ministerstvo financí České republiky
Odborný referent
1,0
od r. do r. 1975/1977
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Asistent
1,0
od r. do r. 1977/1987
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Odborný asistent
1,0
od r. do r. 1987/2007
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Docent
1,0
od r. do r. 2007/dosud
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Profesor
1,0
Pedagogická činnost
Předmět (+ specializace v rámci předmětu)
Garant/vyučující
Instituce
Finanční právo
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Finanční právo
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Pojišťovací právo
garant
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Pojišťovací právo
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Dějiny daní a poplatků
vyučující
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Vědeckovýzkumná činnost
Rok/roky
Název úkolu
Specifikace úkolu (číslo atp.)
Udělující instituce
Postavení
1999 - 2004
Reforma českého právního řádu se zřetelem k právu EU - ústavnost, lidská práva a reforma veřejné moci
VZ MSMT 112200004
UK
řešitel
2005 - 2011
Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy
VZ MSM 0021620804
UK
řešitel
2011
Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015
SVV 262 410/2011
UK
řešitel
2012
Finančně-právní nástroje boje s dluhovou krizí
SVV 264 407/2012
UK
řešitel
2013
Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie
SVV 266 407/2013
UK
hlavní řešitel
2014
Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou
SVV 260 006/2014
UK
hlavní řešitel
2011 - 2015
Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace
Prvouk P06
UK
řešitel
 
Akademické pobyty na zahraničních institucích
Rok
Instituce
Stát
Délka pobytu
druh pobytu (studijní, invited speaker)
1981
Právnická fakulta v Pobaltských republikách Právnická fakulta v Kyjevě
SSSR
3 týdny
studijní
1985
Uniwersytet Warszawski Wydzial prawa i administraci
Polsko
1 týden
studijní
1987
Právnická fakulta Univerzity Habana, San Lázaro y L
Kuba
2 týdny
studijní
1989
Universität Passau Juristische Fakultät
Německo
1 týden
studijní
1995
Universität Passau Juristische Fakultät
Německo
1 týden
studijní
2001
University of Chicago
USA
1 týden
studijní
2006
Právnická fakulta Sankt Peterburgské Státní univerzity
Rusko
2 týdny
studijní
Akademické aktivity
Od r. do r./dosud
Název
Instituce/stát
Postavení (předseda/člen atp.)
od r. do r. 2006/dosud
Redakční rada AUC
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
od r. do r. 2006/dosud
Oborová rada doktorského studijního programu
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
od r. do r. 2007/dosud
Vědecká rada
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
člen
od r. do r. 2012/dosud
Katedra finančního práva a finanční vědy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
vedoucí
od r. do r. 2014/dosud
Vědecká rada
Fakulta právnická, Západočeské univerzity v Plzni
člen
od r. do r. 2014/dosud
Magisterský studijní program Právo a právní věda
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
garant studijního programu
od r. do r. 2014/dosud
Doktorský studijní program Teoretické právní vědy studijní obor Finanční právo a finanční věda
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
garant studijního programu
 
Další odborné aktivity
Od r. do r./dosud
Název
Instituce/stát
Postavení (předseda/člen atp.)
od r. do r. 1999/září 2006
Legislativní rada vlády
Vláda ČR
člen
od r. do r. 1998/31.3.2006
Stálá rozkladová komise ministra financí při výkonu státního dozoru v pojišťovnictví
Ministerstvo financí
předsedkyně
od r. do r. 1.4.2006/dosud
Rozkladová komise České národní banky
Česká národní banka
člen
od r. do r. 2009/dosud
Prezidium Rady pro veřejný dohled nad auditem
Rada pro veřejný dohled nad auditem
člen
od r. do r. 2010/dosud
Vědecká rada
Národní technické muzeum
člen
od r. do r. 2013/dosud
Redakční rada STUDIA IURIDICA Cassoviensia
Univerzita P.J.Šafárika v Košicích, Právnická fakulta
člen
od r. do r. 2013/dosud
Redakční rada Obchodné, finančné a hospodárské právo
Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta
člen
od r. do r. 2015/dosud
Redakční rada Public Governence, Administration and Finances Law Review
Győr, Széchenyi István University Faculty of Law
člen
od r. do r. 2016/dosud
Redakční rada Pravoprimenenie
Omsk, Státní univerzita F.M.Dostojevského
člen
od r. do r. 2016/dosud
Etický výbor
Česká asociace pojišťoven
člen
od r. do r. 2016/dosud
Kárný senát pro řízení ve věcech soudců
Nejvyšší správní soud
člen
od r. do r. 2016/dosud
Předsedkyně Rozhodčího soudu
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
předsedkyně
Účast na konferencích
Název konference
Typ konference
Místo/stát konání
Rok konání
Název přednášky/referátu
Symposion Unternehmens gründung und joint ventures in der ČSFR
konference
Pasov/Německo
1991
Nová daňová soustava v ČSFR
Institute of Central and Eastern European Business Law
konference
Vídeň/Rakousko
1998
Harmonizace daňové soustavy v České republice s právem EU
Český stát a vzdělanost
konference
Lužany/Česká republika
2001
Úloha daňového systému při zajišťování funkcí státu
I.sympozium finančních právníků českých a slovenských právnických fakult
konference
Praha/Česká republika
2003
Postavení daňového práva v systému práva
II.sympozium finančních právníků českých a slovenských právnických fakult
konference
Danišovce/ Slovensko
2004
Pojišťovací právo v České republice a jeho legislativní změny
III.sympozium finančních právníků českých a slovenských právnických fakult
konference
Olomouc/Česká republika
2004
Právní úprava státního dozoru v pojišťovnictví
IV.Mezinárodní vědecká konference – Aktuálne otázky efektívnosti veřejných financií, finančního práva a daňového práva v štátoch strednej a východnej Európy
konference
Košice/Slovensko
2005
Změny v právní úpravě daně z příjmů fyzických osob po vstupu České republiky do Evropské unie
Vědecká konference věnovaná 175. výročí narození PhDr. Josefa Hlávky, významného českého architekta, kulturního a společenského činitele
konference
Černovice/Ukrajina
2006
Právní podmínky existence a působení Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Právní úprava veřejných služeb
konference
Sankt Peterburg/Rusko
2006
Rozpočtová soustava České republiky
Centrum informací a organizace výzkumu veřejných financí a daňového práva v zemích střední a východní Evropy – Tvorba finančního práva a jeho aplikace v zemích střední a východní Evropy
konference
Grodno/Polsko
2006
Daňová soustava v České republice v kontextu s naším vstupem do Evropské unie
Nové jevy v právu na prahu 21. století
konference
Praha/Česká republika
2008
Převodní daně
The Basic Problems of Public Finance Reforms in the 21st Century in Europe
konference
Paříž/Francie
2008
The reform of public finance in the Czech Republic (Reforma veřejných financí v České republice)
Mezinárodní vědecká konference
konference
Bratislava/ Slovensko
2009
Měna a její právní úprava
Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
konference
Štrbské Pleso/Slovensko
2011
Daňový systém v České republice jako jeden z regulačních nástrojů
Public Finance - Administrative Autonomies
konference
Györ/Maďarsko
2011
State Funds of Czech Republic (Státní fondy České republiky)
Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
konference
Štrbské Pleso/Slovensko
2012
Hospodaření s rozpočtovými prostředky a rozpočtová odpovědnost v České republice
Annual and long term public finances in central and eastern European countries
konference
Bialystok/Polsko
2012
Právní úprava procesního práva v České republice
Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
konference
Štrbské Pleso/Slovensko
2013
Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva a daňových zákonů
Problémy daňového práva v zemích střední a východní Evropy
konference
Omsk/Rusko
2013
Důkazy a dokazování v daňovém procesu v České republice
Judicial and Administrative Problems of State structures and Economical subjects of the Russian Federation: Russian and International experience
konference
Moskva - Domodědovo, Sankt Peterburg/Rusko
2013
Daňová politika v České republice z hlediska rozpočtové odpovědnosti a rekodifikace soukromého práva
Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
konference
Štrbské Pleso/Slovensko
2014
Daňové právo v České republice po účinnosti nového občanského zákoníku
Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
konference
Štrbské Pleso/Slovensko
2015
Kodifikace ve finančním právu v České republice
Annual and long term public finances in central and eastern European countries
konference
Bialystok/Polsko
2016
Concepts of Tax Codes
Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
konference
Štrbské Pleso/Slovensko
2016
Je daňové penále trestem?
Organizace konferencí
Název akce
Místo/stát konání
Rok konání
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010
Praha/Česká republika
2010
Ocenění
Název ocenění
Instituce
Rok udělení
Medaile PFUK
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
2010
Pamětní Svatováclavská plaketa za reprezentaci města v oblasti vzdělanosti, práva a právních věd
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
2012
Plaketa Centra informacji a organizacji badan financów publicznych i prawa podatkowego krajów Europy środkowej i wschodnie
Univerzita v Bialystoku
2012
Pamětní medaile za vzájemnou dlouholetou spolupráci
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právnická fakulta
2013
Jazykové znalosti
Jazyk
Úroveň znalosti
ruština
aktivně
němčina
aktivně
angličtina
pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Karfíková M., Bakeš M., Boháč R., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P., Vybíral R.Teorie finančního práva a finanční vědy2018kniha978-80-7552-935-0
Karfíková M., Vybíral R., Přikryl V., Čechová J., Jandová L., Kozojedová E., Laur M.Pojišťovací právo2018kniha978-80-7502-271-4
Karfíková M.Daně jako nástroj fungování státu2018článek v časopise0323-0619
Karfíková M.Občanský soudní řád a daňový řád2018část knihy978-80-85305-53-1
Karfíková M.Rozhodčí řízení a Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR2018článek v časopise2464-5982
Karfíková M.Optimization of Public Revenues and Expenditure2018část knihy978-83-65696-08-3
Karfíková M.Daňové povinnosti ve světle zákonnosti a judikatury2018část knihy978-80-8152-649-7
Karfíková M., Vybíral R.Povinné pojištění v moderní ekonomice2018článek v časopise0862-6162
Vybíral R., Karfíková M.Dohled v pojišťovnictví2018část knihy978-80-7502-271-4
Karfíková M.Zúžení povinnosti mlčenlivosti v českém daňovém právu2018část knihy978-80-8152-660-2
Karfíková M.Příjmy ze závislé činnosti a jejich zdaňování2018část knihy978-80-7380-735-1
Karfíková M.Pojišťovnictví a pojištění2018část knihy978-80-7502-271-4
Karfíková M., Přikryl V., Čechová J.Povinná pojištění, zákonné pojištění a pojištění se zárukou státu2018část knihy978-80-7502-271-4
Karfíková M., Diro M.Rozhodčí řízení: Kritika přichází od neúspěšných2018článek v časopise1802-1247
Karfíková M., Bělohlávek A.Stálý rozhodčí soud znamená stabilitu procesních postupů2018článek v časopise1210-6348
Karfíková M., Vybíral R.Nový zákon o spotřebitelském úvěru ve vazbě na sektor pojišťovnictví2017článek v časopise0862-6162
Karfíková M.Financial disciplines in the Czech Republic2017část knihy978-5-7749-1242-1
Karfíková M.Daňové předpisy a podnikatelské prostředí2017část knihy978-80-8152-528-5
Karfíková M.Kontrolní hlášení2017článek v časopise2533-736X
Karfíková M.Štraf za neuplatu naloga i princip "non bis in idem"2017článek v časopise2542-1514
Karfíková M.Environmental Taxes in the Czech Republic (Taxes on Environmental Protection)2017část knihy978-5-9273-2334-0
Karfíková M.Zákon o pojišťovnictví. Komentář2017článek v časopise1210-6348
Karfíková M., Růžička K.Rozhodčí soudy musí lépe komunikovat2017článek v časopise1210-4817
Karfíková M.Rozhodčí soud je tu pro rychlé a spolehlivé řešení sporů2017článek v časopise0000-0000
Karfíková M.Aktuální výzvy pro daňové právo ve vztahu k daňovým únikům2017část knihy978-80-8152-584-1
Karfíková M., Sejkora T., Marková H., Radvan M.Následky porušení povinností ve finančním právu a zásada ne bis in idem2017část knihy978-80-7502-250-9
Karfíková M., Boháč R.Tax Procedure Code in the Czech Republic2017článek v časopise2498-6275
Karfíková M., Karfík Z.International Cooperation in Tax Administration in the Czech Republic2016část knihy978-90-824603-1-5
Karfíková M., Karfík Z.Mezinárodní spolupráce při správě daní2016část knihy978-80-7478-976-2
Karfíková M.Czech Tax Procedure Code2016část knihy978-83-62813-88-9
Karfíková M., Karfík Z.Penalty under the Tax Procedure Code (in the Context of the Case Law of the Supreme Administrative Court)2016část knihy978-83-62813-88-9
Karfíková M., Havlíček K.Výzvy, které se neodmítají: rozhovor2016článek v časopise1211-5347
Karfíková M.Vztah daňového práva jako části finančního (resp. veřejného) práva a práva soukromého2016článek v časopise1801-6006
Karfíková M., Bělohlávek A.Rozhovor s novou předsedkyní Rozhodčího soudu profesorkou Marií Karfíkovou2016článek v časopise1210-6348
Karfíková M., Karfík Z.Je daňové penále trestem? (v kontextu judikatury Nejvyššího správního soudu)2016část knihy978-80-8152-443-1
Karfíková M., Chernikova E.Finansovye discipliny v Rossii i v Čechii: Istoriko-pravovoj obzor razvitija2016článek v časopise1991-6027
Karfíková M.Petr Liška, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Petr Kotáb a Tomáš Rýdl: Zákon o bankách. Komentář2016článek v časopise1210-6348
Karfíková M.Zákon o bankách. Komentář (recenze)2016článek v časopise1210-6348
Karfíková M.Vztah daňového práva jako části finančního práva resp. veřejného práva a práva soukromého2016článek v časopise1801-6006
Moon J., Tomášek M., Hobza M., Bílková V., Dobiáš P., Forejtová M., Frinta O., Horáček V., Hurychová K., Karfíková M., Kotáb P., Král R., Navrátilová J., Pauknerová M.Law crossing Eurasia: From Korea to the Czech Republic2015kniha978-3-9816855-2-7
Karfíková M.International double taxation in relation to Korea2015část knihy978-3-9816855-2-7
Karfíková M., Boháč R.Considerations about the System of Financial Law and Financial Science2015část knihy978-80-210-7826-0
Karfíková M., Karfík Z.Kodifikace ve finančním právu v České republice2015část knihy978-80-8152-315-1
Karfíková M.Daňové právo a jeho postavení v České republice2015článek v časopise1801-6006
Karfíková M., Karfík Z.Předcházení daňovým únikům v ČR2015část knihy978-80-8152-303-8
Karfíková M., Marková H.Principy tvorby finančního práva a legální definice2015část knihy978-80-7160-411-2
Karfíková M., Karfík Z.The Role of Foundations at the Beginning of the 21st Century2014část knihy978-1-57823-344-1
Karfíková M.Obecně ke vztahu rekodifikace soukromého práva a daňových zákonů2014článek v časopise0323-0619
Karfíková M.Viktor Knapp - právní kontinuita nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"2014část knihy978-80-7380-509-8
Karfíková M., Karfík Z.Daňové právo v České republice po účinnosti nového občanského zákoníku2014část knihy978-80-8152-164-5
Karfíková M.110. výročí založení "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"2014článek v časopise2464-5982
Karfíková M.Recodification of private law and tax laws in the Czech Republic2014část knihy978-5-4253-0802-3
Karfíková M.Jandová, L., Vojtek, P. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 20122013článek v časopise1210-6410
Karfíková M., Karfík Z.Доказательства и доказывание в процессе налогового правоприменения в Чешской Республике2013část knihy978-5-7779-1628-0
Karfíková M., Karfík Z.Налоги – доходы публичного бюджета2013část knihy978-83-62813-33-9
Karfíková M., Karfík Z.Daňové právo ve světle rekodifikace soukromého práva a daňových zákonů2013část knihy978-80-8152-056-3
Karfíková M., Karfík Z.Daňová politika v České republice2013část knihy978-80-7097-999-0
Karfíková M., Karfík Z.Hospodaření s rozpočtovými prostředky a rozpočtová odpovědnost v České republice2012část knihy978-80-87576-33-5
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kohajda M., Kotáb P., Marková H., Novotný P., Vondráčková P.Finanční právo2012kniha978-80-7400-440-7
Karfíková M., Karfík Z.Daňový systém v České republice jako jeden z regulačných nástrojů ekonomiky2011část knihy978-80-7097-903-7
Karfíková M.Dědicové Karla Engliše2011článek v časopise0000-0000
Karfíková M., Karfík Z.Daňový systém v České republice jako jeden z regulačních nástrojů ekonomiky2011část knihy978-80-7097-903-7
Bakeš M., Karfíková M., Karfík Z.Tax Aspects of Foreign Investment2011část knihy978-1-57823-305-2
Marková H., Karfíková M.Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize2010část knihy978-83-89620-85-9
Karfíková M., Přikryl V.Pojišťovací právo2010kniha978-80-87212-45-5
Karfíková M.Finanční a daňová politika ve světle hospodářské krize2010část knihy978-80-244-2663-1
Karfíková M., Bakeš M.Daňový systém v České republice2010část knihy978-80-7097-850-4
Karfíková M., Karfík Z.Některé aktuální problémy veřejných financí2010část knihy978-80-87212-57-8
Karfíková M., Bakeš M., Kotáb P., Boháč R.Pojetí finančního práva v České republice2010článek v časopise0323-0619
Bakeš M., Boháč R., Karfíková M., Kotáb P., Rezková J.Koncepcija finansovogo prava v Českoj Respublike2010článek v časopise0131-8039
Šturma P., Tomášek M., Bakeš M., Balaš V., Beran K., Bílková V., Boháč R., Císařová D., Čebišová T., Damohorský M., Dohnal F., Fenyk J., Handrlica J., Honusková V., Karfíková M. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva2009kniha978-80-246-1662-9
Boháč R., Karfíková M., Marková H.The Reform of Public Finance in the Czech Republic2009část knihy0-000-00000-0
Karfíková M.Karel Engliš2009část knihy978-80-7201-750-8
Karfíková M.Alois Rašín2009část knihy978-80-7201-750-8
Karfíková M.Vladimír Vybral2009část knihy978-80-7201-750-8
Karfíková M., Karfík Z.Zákoník práce a daň z příjmů2009část knihy978-80-7357-418-5
Karfíková M., Karfík Z.Antonín Švehla a Československo2009článek v časopise0231-6625
Karfíková M.Daně a poplatky v Československu v letech 1945-19922009část knihy978-80-87109-15-1
Karfíková M.Děti a daně2009část knihy978-80-7357-432-1
Karfíková M.Subjekty daňověprávních vztahů2009část knihy978-83-7363-792-4
Karfíková M.5. Daňové právo České republiky v kontextu s právem Evropské unie 5.8 Převodní daně2009část knihy978-80-246-1662-9
Karfíková M.Zamyšlení nad finančním právem na počátku 3.tisíciletí2009část knihy978-80-87212-23-3
Karfíková M.Nepřímé daně2009část knihy978-80-7400-801-6
Karfíková M.Přímé daně2009část knihy978-80-7400-801-6
Karfíková M.Daňové řízení2009část knihy978-80-7400-801-6
Karfíková M.Śirší souvislosti a dopady nové právní úpravy auditorské profese do práva ČR2009článek v časopise1210-9096
Karfíková M.Hesla z finančního práva v právnickém slovníku2009část knihy978-80-7400-059-1
Karfíková M., Karfík Z.Děti a daně2009část knihy978-80-7357-432-1
Karfíková M.Měna a její právní úprava2009část knihy978-80-7160-285-9
Karfíková M., Kotáb P., Vondráčková P.Státní dozor a finanční kontrola2009část knihy978-80-7400-801-6
Karfíková M., Karfík Z.Právní úprava zdaňování nemovitostí. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Karfíková M.Daně a poplatky ve světle ústavního pořádku. 2008část knihy978-80-7380-094-9
Karfíková M.100. výročí úmrtí Josefa Hlávky. 2008článek v časopise0231-6625
Karfíková M.Hlávkova nadace a další nadační fondy v ČR 2008článek v časopise1211-24
Karfíková M.Izměněnija v nalogovej sistěme Češskoj respubliki2007část knihy978-83-7363-634-7
Karfíková M.Navrhované změny v daňovém systému v České republice - 'ekologická daň'2007část knihy978-80-8054-410-2
Karfíková M.Pravovi umovi isnuvannja dijalnosti fondu 'Fundacija Jozefa, Marii i Zdenki Glavkovich'2006část knihy
Karfíková M.Daň z příjmu fyzických osob2006část knihy80-86229-17-3
Karfíková M.Nalogovaja sistema v Češskoj Respublike v kontekste prisojedinenija k Jevropejskomu Sojuzu2006část knihy985-417-835-8
Karfíková M.Zastupování ve věcech daňových - daňové poradenství2005část knihy80-8057-625-4
Karfíková M.Changes in Legal Regulation of The Individual Income Tax after The Entry of The Czech Republic to EU2005část knihy80-7097-604-7
Karfíková M.Pojišťovací právo v České republice a jeho legislativní změny2005část knihy80-7079-567-9
Karfíková M.Daň z příjmů fyzických osob2005část knihy80-86229-17-3
Karfíková M.Změny v právní úpravě daně z příjmů fyzických osob po vstupu České republiky do Evropské unie2005část knihy80-7097-604-7
Karfíková M.Právní úprava státního dozoru v pojišťovnictví2005článek v časopise1213-8770
Karfíková M., Marková H.Správa daní a poplatků2005část knihy80-7179-250-9
Karfíková M.Zastupování ve věcech daňových - daňové poradenství2005část knihy80-8057-625-4
Karfíková M.Státní rozpočet, jeho zdroje a ústavní principy2004část knihy80-7201-487-0
Karfíková M.Postavení daňového práva v systému práva2004část knihy80-246-0778-67
Karfíková M.Daň z příjmů fyzických osob2004část knihy80-86229-17-3
Karfíková M.Správa daní a poplatků2004část knihy80-7179-752-9
Karfíková M.Kapitola IX. Obecná problematika daňového práva2003část knihy80-7179-667-0
Karfíková M.Kapitola X. Nepřímé daně2003část knihy80-7179-667-0
Karfíková M.Kapitola XI. Oddíl A. Přímé daně důchodového typu2003část knihy80-7179-667-0
Karfíková M.Kapitola XIII. Daňové řízení2003část knihy80-7179-667-0
Karfíková M., Kotáb P., Vondráčková P.Kapitola V. Státní dozor a finanční kontrola2003část knihy80-7179-667-0
Karfíková M., Kotáb P.Kapitola XIV. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění2003část knihy80-7179-667-0
Karfíková M.Hesla ve slovníku2003část knihy80-7179-740-5
Karfíková M.Úloha daňového systému při zajišťování funkcí státu2002část knihy80-246-0491-4
Karfíková M.Část 72002část knihy80-86229-17-3
Karfík Z., Karfíková M.205 hesel2002část knihy80-7201-377-7
Karfíková M., Přikryl V., Čechová J.Základy pojišťovacího práva2001část knihy80-86199-27-4
Karfíková M., Karfík Z., Spáčil J.Pozemky a právo2001kniha80-86199-28-2
Karfíková M.slovníková hesla2001část knihy80-7179-360-4
Karfíková M.Soukromý právník pro podnikatele2001kniha80-86228-17-3
Karfíková M.Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 20002000článek v časopise1212-8600
Karfíková M.Spotřební daně2000část knihy80-901859-2-4
Karfíková M.Daň z příjmů fyzických osob2000část knihy80-86229-17-3
Karfíková M.Spotřební daně2000část knihy80-901859-6-7
Karfíková M.Zdanění akciové společnosti2000část knihy80-901859-6-7
Karfíková M.Daň z příjmů právnických osob2000část knihy80-901859-6-7
Karfíková M.Daň z příjmů fyzických osob2000část knihy80-901859-6-7
Karfíková M.Smlouvy o zamezení dvojího zdanění2000část knihy80-901859-6-7
Karfíková M.Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla1999článek v časopise1210-5813
Karfíková M.Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla1999článek v časopise1210-8103
Karfíková M.Pojištění a jeho právní úprava1999článek v časopise1210-8103
Karfíková M.Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 19991999článek v časopise1210-5813
Karfíková M., Kotáb P.Státní dozor na úseku finanční činnosti.Kap.V1999část knihy80-7179-264-0
Karfíková M., Kotáb P.Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.Kap.XIV1999část knihy80-7179-264-0
Borovička M., Karfíková M.Přímé daně.Kap.XI. odd.B1999část knihy80-7179-264-0
Karfíková M.Přímé daně.Kap.XI. odd.A1999část knihy80-7179-264-0
Karfíková M.Obecná problematika daňového práva.Kap.IX1999část knihy80-7179-264-0
Karfíková M.Daňové řízení.Kap.XIII1999část knihy80-7179-264-0
Karfíková M.Daně z příjmů a jejich novelizace v roce 19981998článek v časopise1210-5813
Karfíková M., Marková H.Zákon o správě daní a dodatků1998část knihy80-7179-096-6
Karfíková M.Daně z příjmů1997článek v časopise1211-1120
Karfíková M.Daně z příjmů po změnách k 1.1.19971997článek v časopise1210-5813
Karfíková M.Novela zákona o daních z příjmů1997článek v časopise1210-5813
Karfíková M.Zdanění akciové společnosti1997část knihy
Karfíková M.Zdanění příjmů jednatele1997část knihy
Karfíková M.Zdanění příjmů společníků společností s ručením omezeným1997část knihy
Karfíková M.Akciová společnost a její organizační a finanční řízení1996kniha80-901859-6-7
Karfíková M., Marková H.Zákon o správě daní a poplatků1996část knihy
Karfíková M.Daň z příjmů1995článek v časopise1210-5813
Karfíková M.Daňové řízení1995část knihy
Karfíková M.[název neuveden]1995část knihy
Karfíková M.Nepřímé daně1995část knihy
Karfíková M.Obecná problematika daňového práva1995část knihy
Karfíková M.Přímé daně1995část knihy
Karfíková M.Sankce ve smyslu zákona o správě daní a poplatků1995článek v časopise1210-5813
Karfíková M.Smlouvy o zamezení dvojího zdanění1995část knihy
Karfíková M.Změny v právní úpravě daní z příjmů1995článek v časopise1210-5813
Karfíková M., Kotáb P.Státní dozor na úseku finanční činnosti1995část knihy
Němeček E., Karfíková M., Borovička M., Marková H., Kotáb P., Aleš J.Úvod do studia českého finančního práva. II. Zvláštní část1995kniha80-85305-30-5
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111