Detail člověka URL

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Profile picture for user 36787762

Telefon: +420221005558

Katedra národního hospodářství

Katedra národního hospodářství
Zástupce vedoucího

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

Právně-institucionální souvislosti národního hospodářství a hospodářské soutěže včetně analýzy metodou Law & Economics

Centrální bankovnictví

Komparace světových ekonomických škol

Dějiny českého ekonomického myšlení do poloviny 20. století včetně komparace se světovými dějinami ekonomických teorií


   Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Filozofická

politická ekonomie

1989

Univerzita Karlova                          

Filozofická  učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - ekonomie (dopl. pedagog. studium) 1991

Univerzita Karlova

Právnická Právo  1997

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

 

Doc.

ekonomie

FSV UK

2004

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

PhDr.

ekonomie

Univerzita Karlova

1991

CSc.

ekonomie

VŠE Praha

1993

Mgr.

právo

Univerzita Karlova

1997

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1989-1993

Univerzita Karlova

postgraduální studentka

1

1993-1994

Nakladatelství Prospektrum, s.r.o

odborná redaktorka

1

1994/dosud

Univerzita Karlova, PF

odborná asistentka/od r. 2004 docentka

(tajemník katedry NH PF 1996–2009; 
pověřená vedoucí katedry 2015–2018;
zástupce vedoucího katedry 2018–) 

1

2006/dosud

CEVRO Institut, vysoká škola

docentka 
(2006–2010 vedoucí katedry ekonomie a managementu)

0,5 

 

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení

garant/vyučující

Univerzita Karlova, PF

Hospodářská politika

Ekonomická analýza hospodářské soutěže

garant/vyučující

garant/vyučující              

Univerzita Karlova, PF

Univerzita Karlova, PF

Teorie národního hospodářství I., II.

vyučující

Univerzita Karlova, PF

Dějiny českého ekonomického myšlení

garant/vyučující

VŠE, NF

Ekonomie, Hospodářská politika

vyučující

CEVRO Institut, vysoká škola

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1999-2001

Dějiny českého ekonomického myšlení

GA ČR č. 402/99/0605

GA ČR

člen řešitel. týmu

2002-2004

Dějiny monetárních teorií na českém území

GA ČR č. 402/02/1366

GA ČR

člen řešitel. týmu

2006-2008

Československá právní věda v meziválečném období

GA ČR č. 407/06/0039

GA ČR

člen řešitel. týmu

2003-2005

Centrální bankovnictví v české historii

Studie č. 4/2005

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky

jediný řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

MŠMT ČR

člen řešitel. týmu

2012

2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 04

 

PRVOUK 06

 Univerzita Karlova

 

Univerzita Karlova

člen řešitel. týmu, člen Rady

člen řešitel. týmu

2017-

 

 2017- 

Právo v měnícím se světě                          

 

Analýza právní úpravy hospodář. soutěže v ČR 

 

PROGRES Q04 

 

GA ČR č. 17-07252S

Univerzita Karlova 

 

GA ČR

   

člen Rady 

 

hlavní řešitel

 Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

1995

Thames Valley University, Ealing Law School, London

Velká Británie

3 měsíce

studijní

1997

University of Wales, Cardiff

Velká Británie

1 měsíc

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2003–2010

Vědecká rada NF

VŠE v Praze, NF

              člen

2006/dosud

Akademická rada VŠ

CEVRO Institut, vysoká škola

              člen

2004/dosud

Inventarizační a náhradová komise

  PF UK

              člen 

2012/dosud            Oborová rada doktorského studia  
                              (Obecná ekonomická teorie
                              a dějiny ekonomických teorií)             NF VŠE                                           člen                                                                                                                                                                  
 2014/dosud         Komise pro vědu a výzkum                    PF UK                                             člen   

        

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2004 – 2009

 

2016 –2017  

2018 –dosud       

Hodnotící komise pro veřejné soutěže ve výzkumu

 

Expertní panel SHVa – obor právo Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Hodnotitel SVK-POPR          

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

Úřad vlády ČR (RVVI)                        

člen

 

 

 

 

 

2000/dosud

Členství v odborných společnostech:

  Česká společnost ekonomická

 

ČR

 

člen

2013/dosud

The European Society for History of Law

 

mezinárodní 

člen

 

 

1993/dosud

Členství v redakčních radách:

 

Redakční rada časopisu Obchodní právo

 

 

ČR

 

 

odpovědná redaktorka 1993–2017, od r. 2018 členka red. rady

2004/dosud

Redakční rada časopisu Všehrd

ČR

člen

2006/dosud

Redakční rada časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica

UK, PF

člen

2009/dosud

Redakční rada časopisu Strategic Management

Universita Novi Sad/Srbsko 

člen

2010/dosud

Redakční rada časopisu Naše společnost

Sociologický ústav AV ČR 

  člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

 

Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti. PF UK Bratislava

 


Dny práva 2017 – Days of Law 2017. 
PF MU Brno

 

Economy &Business, 16th International Conference. Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation

Knowledge for Market Use 2017: People in Economic - Decisions, Behavior and Normative Models. September 2017. FF UP Olomouc 

  

The 11th International Days of Statistics and Economics. September 2017, University of  Economics, Prague.

 

Economy &Business, 15th International Conference. Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation

 

Dny práva 2016 – Days of Law 2016. 
PF MU Brno

 

Economy &Business, 14th International Conference. Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, Science & Education Foundation 

 

Bratislava Legal Forum 2013, Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 110. výročí narození prof. JUDr. Imricha Karvaše. PF UK Bratislava

Mezinárodní

 

 

Mezinárodní 

 

 

Mezinárodní

 

 

 Mezinárodní, 

 

 

 Mezinárodní,

 

 

 

Mezinárodní

 

 

  Mezinárodní

 

 

Mezinárodní

 

 

 

Mezinárodní konference

SR

 

 

ČR

 

 

Bulharsko

 

 

 ČR

 

 

ČR

 

 

 

Bulharsko

 

 

  ČR

 

 

Bulharsko

 

 

 

Bratislava/SR

2017

 

 

2017
 

 

2017

 

 

2017 

 

 

2017

 

 

 

2016

 

 

2016  

 

 

2015

 

 

 

 

2013

Ekonomická analýza práva rakouské školy s přihlédnutím k právu hospodářské soutěže

 

Efektivita daňové soustavy na příkladu Englišovy daňové reformy

Experience of Inflation Targeting in the Czech Republic

 

Karel Engliš's view on competition

 

 Cross-culture differences in leadership

 

 

Moral Hazard, its Manifestations with Regard to Financial Sphere

 

 Karel Engliš a jeho vztah k centrálnímu bankovnictví

 

The Emergence and Development of Corporate Governance as an economic and institutional Phenomenon

 

 

Dílo I. Karvaše „Vliv kartelov na konjunktúru“ a jeho odkaz pro současnost

Praha a národní hnutí na konci 19. století. Centrum středoevropských studií Praha

Mezinárodní konference

Praha/ČR

2013

Sjednocení rakouských Slovanů pod vůdcovstvím Čechů - neuskutečněné vize Františka Cyrila Kampelíka

Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Mezinárodní konference

Praha, Lužany

2012

Německá historická škola, rakouská subjektivní škola a jejich vliv na formování ekonomických názorů Albína Bráfa

Prof. JUDr. Karel Engliš - státník, vědec, pedagog.
PF MU Brno, Dny Práva 2011

Mezinárodní konference

Brno/ČR

2011

Karel Engliš a rakouská subjektivně-psychologická škola

Law as a unifying factor of Europe - Jurisprudence and practice. PF UK Bratislava

Mezinárodní konference

Bratislava/SR

2010

Historický pohled na československou právně-ekonomickou vědu a výuku na PF Komenského univerzity v Bratislavě: osobnost Cyrila Čechráka

Učíme ekonomii 90 let. 
VŠE Praha

Mezinárodní konference

  ČR

2010

Albín Bráf, zakladatel české vysokoškolské ekonomické vědy

Muži 28 října. 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha

Mezinárodní konference

    ČR

2008

Tzv. „základní zákon“ a jeho tvůrci

Karel Kramář (1860–1937). Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha

 

Mezinárodní
konference   
                 

ČR           2007                 

Karel Kramář a jeho zájem o národohospodářskou
a finanční vědu

Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Katedra aplikované ekonomie FF UP Oomouc

   

Mezinárodní konference     

 ČR       2007                 

Pár poznámek k měnové politice Aloise Rašína

 Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Seminář "Inflační cílení ČNB a její standardní a nestandardní měnová politika"

Seminář "150 let od narození Aloise Rašína – právníka, politika a národohospodáře“

Mezinárodní konference "135. výročí zahájení výuky národohospodářské vědy v českém jazyce na pražské Právnické fakultě"

Konference "Právo pro ekonomickou praxi", Pocta JUDr. M. Tomsovi k 90. narozeninám.                                  

Mezinárodní konference „Fenomén hospodářské krize v českých zemích/střední Evropě 19. a 20. století“ (Proměna cyklického vývoje ekonomiky v procesu gradující globalizace)

PF UK

PF UK

PF UK

 

PF UK 

 

VŠE, UK 

2018

2017

2017

 

2016

 

2013

 Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Bolzanova cena UK za nejlepší doktorandskou práci

Univerzita Karlova v Praze

1994

Cena Karlovarských právnických dnů - Prestižní cena za nejlepší právní publikaci roku 1997 (Dědič, J. a kol: Komentář k obchodnímu zákoníku, člen aut. kolektivu)

Karlovarské právnické dny – Společnost německých, českých a slovenských právníků

1998

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

ruský

aktivně

polský

pasivně