Zápis předmětů do letního semestru bude zahájen 10. 02. 2020

Zápis předmětů do letního semestru bude zahájen 10. 02. 2020

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2019/2020, který začne v pondělí 10. února 2020 v 19:00 a bude trvat do 08. března 2020.

Jak víte, možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je také vázána na podmínku Vaší účasti v elektronické anketě v SIS - hodnocení výuky studenty. Do této chvíle se ankety zúčastnilo 1 942 studentů, ale 1 084 oprávněných studentů se prozatím nezúčastnilo. 

Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty, je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu „Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:

1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;

2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.

Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:

1. V první vlně od 20:00 si budete moci zapsat ze skupiny obecných PVP nebo VP nejvýše 2 předměty podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder.

2. Ve druhé vlně od 20:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).

3. Ve třetí vlně zápisu, která začne v 20:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.

Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat.

Často se bohužel stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, pro které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a u nichž existují neslučitelnosti, a svým zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů provede studijní oddělení před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětu s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy, a na které nesplňujete rekvizity.

Podotýkáme, že v odůvodněných případech mohou být rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného jak na této fakultě, tak na jiné fakultě UK, prominuty. K dodatečnému zápisu s prominutím rekvizit je třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu (k tomu viz zápis předmětů ). Žádost můžete podat i v případě, že předmět nemáte v tzv. předběžném zápisu. Bez ohledu na to, zda jste takovou žádost již podali nebo nepodali, však bude Váš předběžný zápis vymazán, pokud nebude předtím Vaší žádosti vyhověno.

Po skončení období zápisu jsou předměty zapsané do rozvrhu hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Závazně zapsané předměty již není možné vymazat, pokud se nejedná o výjimky podle čl. 5 odst. 6 a 7 POS. Jinak se toto pravidlo vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakýkoli zapsaný předmět tak bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zda bude nebo nebude splněn.

Prosíme, abyste při tvorbě Vašeho rozvrhu vzali také na vědomí podmínky pro zápis do vyššího ročníku tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen POS). Tyto podmínky se liší podle toho, jaký studijní plán se na Vás vztahuje.

Odpovědi na otázky

• Co je to studijní plán a jak poznám podle jakého studijního plánu se mám řídit?
• Kolik studijních plánů na PF UK existuje a proč?
• Jak bezpečně poznám, jaký studijní plán se na mne vztahuje?

naleznete také v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Pro studenty se studijním plánem HPRAVO2017 platí:

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.1.2020 (dále jen POS), tj. zejména v čl. 3 a čl. 4

A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:
• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS účinných od 1.1.2020 přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 10 kreditů pro zápis do druhého až pátého ročníku a 15 kreditů pro zápis do šestého a vyššího ročníku.
V této souvislosti podotýkám, že přestože kredity převyšující počet 10, resp. 15 nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů získaného běhen studia.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů a povinně volitelných předmětů, které již byly zapsány opakovaně a jejichž absolvování je podmínkou absolvování studia.

Pro studenty se studijním plánem HPRAVO5 platí:

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.1.2020 (dále jen POS). Vzhledem k tomu, že jste zahájili své studium za účinnosti Pravidel pro organizaci studia z roku 2015 (dále jen POS2015), neaplikuje se však na Vás platný a účinný POS v celém rozsahu. Na základě čl. 92 odst. 2 POS pro Vás bude až do ukončení Vašeho studia rozhodný čl. 4 a čl 11 POS 2015, který se právě týká podílu kreditů za volitelné předměty pro zápis do vyššího ročníku, jakož i podílu kreditů za volitelné předměty pro absolvování studia.

A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:
• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS2015 dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.
Při zápisu do vyššího ročníku s účinností od akademického roku 2016/2017 děkan postupuje výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje:

ročník

kreditů za všechny VP

kreditů za VP
vyučované pouze na PF

2.

10

10

3.

19

19

4.

29

45

5.

38

60

6. - 10.

48

75

Abyste si mohli ověřit, zdali kredity, které můžete získat za Vámi zapsané předměty, budou stačit k Vašemu zápisu do dalšího ročníku, připravil pro Vás Mgr. Sojka tuto tabulku:

V této souvislosti podotýkáme, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů, které již byly zapsány opakovaně.

Další informace, které se týkají otázek, jako jsou:

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?

naleznete také v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Pevně doufáme, že zápis proběhne v pořádku. V případě, že by v průběhu zápisu nastaly neočekávané technické problémy, budeme Vás bezprostředně po ukončení zápisu informovat o řešení nastalé situace.

S přáním úspěšného zápisu

Marta Chromá

Miroslav Sojka