Zápis předmětů do zimního semestr bude zahájen 24. 9. 2019 od 19 hod

Zápis předmětů do zimního semestr bude zahájen 24. 9. 2019 od 19 hod

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracíme se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro zimní semestr ak. roku 2019/2020, který začne v úterý 24. září v 19:00.

V této souvislosti připomínáme, že studenti, kteří nebudou před zahájením zápisu předmětů zapsáni do vyššího ročníku (tj. nestačí, že před tímto termínem podají elektronickou žádost), nebudou mít možnost zapisovat si předměty do rozvrhu ve vyšším ročníku (do doby, než se zapíší).
Jak víte, možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je také vázána na podmínku Vaší účasti v anketě. Konstatujeme, že do této chvíle se ankety zúčastnilo cca 1949 studentů; ankety se do této chvíle nezúčastnilo cca 1005 studentů, kteří budou mít možnost zapsat si předměty až v okamžiku, kdy se ankety zúčastní alespoň tím, že u každého předmětu v anketě zaškrtnou „nechci odpovídat“, nebo po uplynutí 7 dnů od okamžiku zahájení zápisu předmětů.

Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty, je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu „Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:
1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;
2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.

Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:

1. V první vlně od 20:00 si budete moci zapsat ze skupiny obecných PVP nebo VP nejvýše 2 předměty podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder.
2. Ve druhé vlně od 20:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).
3. Ve třetí vlně zápisu, která začne v 20:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.

Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.

Při zápisu je třeba respektovat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti (viz Pravidla pro organizaci studia). Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat. Často se však stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, na které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti a Vaším zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro ty studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Proto provede studijní oddělení před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětu s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy, a na které nesplňujete rekvizity.

Podotýkáme, že v odůvodněných případech mohou být rekvizity stanovené pro zápis povinného nebo povinně volitelného předmětu vyučovaného jak na této fakultě, tak na jiné fakultě UK, prominuty. K dodatečnému zápisu s prominutím rekvizit je třeba podat písemnou žádost proděkanovi pro magisterský studijní program, ke které se kladně vyjádří garant příslušného předmětu (k tomu viz zápis předmětů ).Takovou žádost můžete podat i v případě, že předmět nemáte v tzv. předběžném zápisu. Bez ohledu na to, zdali jste takovou žádost již podali nebo nepodali, však bude Váš předběžný zápis vymazán (pokud nebude předtím Vaší žádosti vyhověno). Každá taková žádost musí být podána prostřednictvím podatelny PF UK, poté ji studijní referentka předá na katedru k vyjádření garantovi předmětu.

Po skončení období zápisu jsou tyto zápisy hromadně potvrzeny studijním oddělením, čímž se předběžný zápis změní na závazný zápis, který je již trvalý. Od akademického roku 2015/2016 platí, že závazně zapsané předměty již není možné vymazat. Toto pravidlo se vztahuje jak na všechny předměty vyučované na naší fakultě (tj. povinné, povinně volitelné i volitelné předměty), tak na předměty vyučované na jiných fakultách, které jsou vždy považovány za volitelné. Jakmile si tak zapíšete jakýkoliv předmět, bude natrvalo evidován ve studijním informačním systému bez ohledu na to, zdali jej splníte nebo nesplníte.

Prosíme, abyste při tvorbě Vašeho rozvrhu vzali také na vědomí podmínky pro zápis do vyššího ročníku tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen POS). Tyto podmínky se liší podle toho, jaký studijní plán se na Vás vztahuje.

Odpovědi na otázky

• Co je to studijní plán a jak poznám podle jakého studijního plánu se mám řídit?
• Kolik studijních plánů na PF UK existuje a proč?
• Jak bezpečně poznám, jaký studijní plán se na mne vztahuje?

naleznete také v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Pro studenty se studjním plánem HPRAVO2017 platí:

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.10.2017 (dále jen POS), tj. zejména v čl. 3 a čl. 4

A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:
• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS účinných od 1.10.2017 přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 10 kreditů pro zápis so druhého až pátého ročníku a 15 kreditů pro zápis do šestého a vyššího ročníku.
V této souvislosti podotýkám, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, tj. i když nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů a povinně volitelných předmětů, které již byly zapsány opakovaně a jejichž absolvování je podmínkou absolvování studia.

Pro studenty se studijním plánem HPRAVO5 platí:

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účinných od 1.10.2017 (dále jen POS). Vzhledem k tomu, že jste zahájili své studium za účinnosti Pravidel pro organizaci studia z roku 2015 (dále jen POS2015), neaplikuje se však na Vás platný a účinný POS v celém rozsahu. Na základě čl. 92 odst. 2 POS pro Vás bude až do ukončení Vašeho studia rozhodný čl. 4 a čl 11 POS 2015, který se právě týká podílu kreditů za volitelné předměty pro zápis do vyššího ročníku, jakož i podílu kreditů za volitelné předměty pro absolvování studia.

A) Podle účinného znění těchto předpisů je pro zápis do dalšího ročníku třeba získat alespoň minimální počet kreditů:
• do 2. ročníku 55 kreditů,
• do 3. ročníku 120 kreditů,
• do 4. ročníku 170 kreditů,
• do 5. ročníku 230 kreditů,
• do 6. až 10. ročníku 290 kreditů.

B) Z čl. 4 POS2015 přitom dále vyplývá, že kredity za volitelné předměty, bez kterých by nebylo možné dosáhnout této hranice, by neměly převyšovat 16 % z doporučeného počtu kreditů (tedy z 60 kreditů za každý absolvovaný ročník). V opačném případě o přiměřenosti poměru kreditů potřebných pro dosažení této hranice rozhodne děkan.
Při zápisu do vyššího ročníku s účinností od akademického roku 2016/2017 bude děkan postupovat výlučně podle Opatření děkana č. 2/2016, které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku. V souladu s tímto opatřením se za maximální počet kreditů za volitelné předměty, který lze započíst do celkového počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku, považuje:

ročník

kreditů za všechny VP

kreditů za VP
vyučované pouze na PF

2.

10

10

3.

19

19

4.

29

45

5.

38

60

6. - 10.

48

75


Abyste si mohli ověřit, zdali kredity, které můžete získat za Vámi zapsané předměty, budou stačit k Vašemu zápisu do dalšího ročníku, připravil pro Vás Mgr. Sojka níže uvedenou tabulku:

V této souvislosti podotýkáme, že přestože kredity nebudou započteny z hlediska kontroly pro postup do dalšího ročníku, tj. i když nebudou zohledněny při kontrole pro postup do vyššího ročníku, budou se započítávat do celkového počtu kreditů.

C) Další podmínkou zápisu je též absolvování těch povinných předmětů, které již byly zapsány opakovaně.

Další informace, které se týkají otázek, jako jsou:

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?

naleznete také v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.

Pevně doufáme, že zápis proběhne v pořádku. V případě, že by v průběhu zápisu nastaly neočekávané technické problémy, budeme Vás bezprostředně po ukončení zápisu informovat o řešení nastalé situace.

S přáním úspěšného zápisu

Marta Chromá

Miroslav Sojka