Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví

Vědecké ceny Francouzského velvyslanectví

Francouzské velvyslanectví v Praze vyhlásilo 27. kolo Vědeckých cen Francouzského velvyslanectví

Francouzské velvyslanectví v Praze letos opět ocení nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. Vědecké ceny jsou rozděleny do sedmi kategorií, z nichž každá má svého sponzora.

 

Cena Jacques Derrida – Cena v oblasti společenských a humanitních věd

Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD., ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice zahajují soutěž o vědecké ceny, jejichž smyslem je ocenit nejlepší výzkumné doktorské práce českých studentů doktorského studia v oblasti společenských a humanitních věd. Výherci mají možnost získat finanční příspěvek a uskutečnit stáž ve francouzské výzkumné laboratoři.

Soutěžící musí splnit tyto podmínky:

  • je české nebo slovenské národnosti a je mladší 33 let (do 1. 5. 2021)
  • je v současné době zapsán do doktorského studia na české vysoké škole nebo obhájil disertační práci v roce 2020 nebo 2021
  • jeho doktorské studium nekoliduje s žádnou prací pro nadaci Karla Janečka
  • je autorem alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného nebo přijatého k publikaci (prokazuje se dopisem redaktora) v recenzovaném mezinárodním periodiku

Zájemce o zapojení do soutěže prosíme, aby se přihlásili do 13. 4. 2021. Ve stanovené lhůtě zašlete, prosím, na holcovam@prf.cuni.cz svůj vědecký životopis včetně seznamu publikací (u publikací v recenzovaném akademickém časopise uznávaném databázemi jako Web of Science nebo Scopus uveďte jejich hodnocení), prezentaci svých výzkumných aktivit a perspektiv (max. 5 str. včetně ilustrací) v AJ nebo FJ, max. půlstránkové shrnutí této prezentace se základními informacemi v ČJ a v AJ nebo FJ, doporučující dopis od vědeckého supervizora, který představuje uchazeče i jeho výzkumnou práci.

 

Cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek

V rámci této iniciativy bude také udílena zvláštní cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise. Výherci mají možnost získat finanční příspěvek.

Soutěžící musí splnit tyto podmínky:

  • je české nebo slovenské národnosti
  • je v současné době zapsán do doktorského studia na české vysoké škole nebo obhájil disertační práci nejdříve v roce 2012
  • publikoval článek v oboru společenských a humanitních věd v AJ nebo FJ v recenzovaném odborném časopise registrovaném v databázi jako Web of Science, Scopus nebo v Evropském referenčním indexu pro humanitní a sociální vědy (ERIH plus)
  • zveřejnil tento článek v letech 2017–2020 (články přijaté k publikaci budou vyloučeny)
  • je možné odeslat článek napsaný více než jednou osobou, pokud každý spoluautor splňuje požadavky na způsobilost

Zájemce o zapojení do soutěže prosíme, aby se přihlásili do 13. 4. 2021. Ve stanovené lhůtě zašlete, prosím, na holcovam@prf.cuni.cz svůj vědecký životopis včetně seznamu publikací, separátní otisk příspěvku zaslaného do soutěže (soubory obsahující více článků budou vyloučeny), úplné bibliografické odkazy (uveďte, ve které databázi se periodikum objevuje: Web of Science, Scopus nebo Evropský referenční index pro humanitní a sociální vědy), krátké shrnutí článku ve FJ nebo AJ, dopis v AJ vysvětlující originalitu a perspektivy výzkumu, který je jádrem předloženého článku.

 

Kompletní informace včetně vyhlášení a zadávací dokumentace jsou uveřejněny pod tímto odkazem.

Fakultním koordinátorem soutěže je Mgr. Martina Holcová, email: holcovam@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 335, kancelář č. 121.