Technologická agentura ČR vyhlásila 3. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila 3. kolo veřejné soutěže v programu ÉTA

Program ÉTA se zaměřuje na zapojení společenskovědních a humanitních oborů do aplikovaného výzkumu. Podpořeny budou projekty s přínosem pro udržení a zvyšování kvality života v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

V rámci programu jsou definovány 4 oblasti:

  1. člověk a společnost
  2. člověk a prostředí pro jeho život
  3. člověk a ekonomika
  4. člověk a společenský systém

Charakteristika oblastí a jednotlivých výzev je k dispozici zde.

Jako výstupy těchto aktivit se předpokládají nové nebo podstatně inovované výrobky, postupy, procesy nebo služby. V případě práva mezi podporované výstupy patří mj. výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg) či předpisů nelegislativní povahy (Hneleg), metodik a dále odborné knihy, statě, články apod.

Vzhledem k účelu aplikovaného výzkumu - realizace výstupů v praxi, je v rámci projektu vyžadována účast tzv. aplikačního garanta. Může jím být orgán státní správy či samosprávy nebo právnická či fyzická osoba se sídlem v ČR. Většina ministerstev vyhlásila prioritní cíle, které potřebují řešit. Jejich přehled najdete pod tímto odkazem. Zpracování návrhu v souladu s vypsanými tématy je v rámci hodnocení předmětem bonifikace. Bližší specifikace aplikačního garanta a jeho úloha je přiblížena v tomto dokumentu.

Maximální míra podpory představuje 80% celkových uznaných nákladů.

Projekt se předkládá elektronicky prostřednictvím aplikace ISTA.

Organizační informace:

Počátek řešení: nejdříve 1. dubna 2020 – nejdéle však 1. srpna 2020

Délka řešení: minimálně 12 měsíců, předpokládaná doba 3 roky, maximálně však 45 měsíců

Do 20.10.2019 žádáme o deklaraci zájmu o zapojení do soutěže. Minimálně název projektu, představení projektu (současný stav, podstata, přínos a harmonogram návrhu projektu), předpokládanou strukturu řešitelského týmu, spolupracující instituce, aplikačního garanta, výstupy a rámcové finanční požadavky sdělte ve stanovené lhůtě na dolejsi@prf.cuni.cz.

Kompletní informace včetně vyhlášení a zadávací dokumentace jsou uveřejněny na www.tacr.cz v sekci programu ÉTA.

Fakultním administrátorem programu je Bc. Kateřina Dolejší, email: dolejsi@prf.cuni.cz, tel.: 221 005 322, kancelář č. 113.