Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK (mimo Erasmus+)

Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK (mimo Erasmus+)

 

PF UK vypisuje pro kalendářní rok 2022 zvláštní stipendijní program pro doktorandy z finančních prostředků fakulty z Fondu internacionalizace v rámci PPSŘ.

Stipendium je určeno na podporu individuálních výjezdů doktorandů do zahraničí zejména za účelem střednědobých výzkumných pobytů. Podporovány by měly být především výzkumné pobyty, které nelze podpořit z programu tzv. krátkodobých mobilit Erasmus+ (tj. výzkum na univerzitách mimo země zapojené v programu Erasmus +, popř. na institucích, které nejsou vysokými školami). Primárně se jedná o střednědobé výzkumné pobyty v době trvání cca. 2 až 6 týdnů, které nemohou být podpořeny z jiných finančních zdrojů (např. na základě meziuniverzitních či fakultních smluv, DAAD, Aktion Österreich, Fulbright, programy Domu zahraniční spolupráce, Cooperatio). Výzkumný pobyt by měl proběhnout v době od cca. konce května do konce kalendářního roku 2022.

Žádat o stipendium mohou doktorandi PF UK, kteří studují v prezenční nebo kombinované formě studia a kteří budou v době plánovaného výjezdu do zahraničí maximálně ve čtvrtém roce doktorského studia.

Výše přiznaného stipendia je max. 30.000,- Kč na každý měsíc cesty, přidělena však může být v rámci posuzování žádosti i částka nižší, a to zejména s ohledem na předpokládané reálné náklady pobytu v plánované destinaci a celkový objem stipendijních finančních prostředků. Stipendijní podpora představuje příspěvek na úhradu nákladů pobytu v zahraničí a nemusí pokrýt veškeré náklady výzkumného pobytu.

O přidělení stipendia rozhoduje po projednání v Kolegiu děkana, popř. z jeho pověření, a po projednání s proděkanem pro doktorský studijní program proděkanka pro zahraniční vztahy. Na toto stipendium není právní nárok.

Žádosti s níže uvedenými přílohami podávejte do 17.5.2022 včetně emailem či osobně prostřednictvím zahraničního oddělení, kontaktní osoba Mgr. Kateřina Lorencová (lorencka@prf.cuni.cz). Nebude-li výše uvedený celkový objem finančních  prostředků v rámci této výzvy vyčerpán, je možné podávat průběžně další žádosti i po tomto termínu, a to až do vyčerpání prostředků. Informace o takovémto prodloužení výzvy bude případně uveřejněna na webu PF UK.

Pro přihlášku využijte formulář žádosti o přiznání účelového stipendia, do příloh připojte další požadované podklady:

  1. předběžný příslib přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity, knihovny či jiné instituce (může být i v cizím jazyce, postačí emailem), zpravidla s uvedením očekávané doby pobytu;
  2. souhlas školitele na PF UK s navrhovaným výjezdem spolu s doporučením;
  3. motivační dopis žadatele (včetně předběžného studijního plánu pro navrhovanou mobilitu, přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, stupně rozpracovanosti disertační práce);
  4. doklad jazykové způsobilosti (dle destinace mobility) certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF, popř. dřívějším alespoň semestrálním studijním pobytem na univerzitě s totožným vyučovacím jazykem;
  5. životopis žadatele.

Kritéria hodnocení podaných žádostí:

  • přínos zahraničního pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
  • přínos zahraničního pobytu pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
  • plnění povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

Po skončení zahraničního výjezdu je doktorand povinen ve lhůtě deseti dnů po návratu (nejpozději však do 31.12.2022) odevzdat podrobnou písemnou zprávu o průběhu a výsledcích výzkumného pobytu. Způsob vynaložení stipendijních prostředků se nevyúčtovává.

 

V Praze dne 27.4.2022

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK