Krátkodobé mobility Erasmus+ pro postgraduální studenty (studijní výjezdy zejména za účelem práce na disertaci)

Krátkodobé mobility Erasmus+ pro postgraduální studenty (studijní výjezdy zejména za účelem práce na disertaci)

Krátkodobé mobility Erasmus+ pro postgraduální studenty (studijní výjezdy zejména za účelem práce na disertaci)

 

Co to je?

Krátkodobá studijní nebo výzkumná stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je otevřena pro studenty prezenční i kombinované formy doktorského studia. Administrativní postup vychází z pravidel běžného Erasmus+ výjezdu s přihlédnutím k níže uvedeným pravidlům.

 

Kam?

Při hledání zahraniční instituce a vyjednávání podmínek pobytu postupuje každý student individuálně a v předstihu před fakultním výběrovým řízením.

Při oslovování zahraničních univerzit není student omezen pouze na okruh univerzit, se kterými má PF UK dohody ERASMUS+ (tj. může oslovit kteroukoliv univerzitu, která se podílí na programu Eramus+).

 

Na jak dlouho? Výše stipendia?

 • délka mobility 5 – 30 dní
 • výše stipendia[1] (platí pro studijní pobyty i praktické stáže):

1 - 14 dní             70 Eur/den

15 - 30 dní          50 Eur/den

 

Z oprávněných důvodů je možno stipendium udělit také na jeden den před začátkem mobility

a jeden den po skončení mobility.

 

Jak?

Zahraniční oddělení PF UK tímto vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé mobility doktorandů v programu Erasmus+ za podmínek uvedených dále. Zájemci mohou podat přihlášku na fakultní úrovni emailem na lorencka@prf.cuni.cz, a to nejpozději do 20.4.2022.

 

Požadované náležitosti přihlášky (v českém či anglickém jazyce, není předepsán žádný formulář) jsou následující:

 • Uvedení cílového zahraničního pracoviště a předběžné délky plánovaného výjezdu;
 • Předběžný příslib přijetí v rámci krátkodobé mobility Erasmus+ z odborného pracoviště zahraniční univerzity či její knihovny (může být i v jiném jazyce, postačí emailem);
 • Vyjádření souhlasu s navrhovaným výjezdem spolu s doporučením od školitele na PF UK;
 • Motivační dopis obsahující předběžný studijní plán pro navrhovanou mobilitu, popis přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též popis aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • Doložení jazykové způsobilosti (podle jazyka zamýšlené mobility: certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF, popř. dřívějším alespoň semestrálním pobytem v zahraničí na univerzitě s totožným vyučovacím jazykem);
 • Životopis.

 

Žádosti o tuto formu mobility budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • Přínos mobility pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
 • Přínos pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
 • Plnění povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu;

(Kritériem bude též množství alokovaných prostředků na tuto formu mobility Rektorátem UK);

(Hodnocení proběhne na základě písemných podkladů podaných uchazečem s tím, že se nevylučuje možnost ústního pohovoru, na který bude doktorand případně pozván).

 

POZN.: Předpokládá se, že tato forma výběrových řízení se bude pravidelně opakovat cca. jednou za 3 měsíce, pokud budou nadále k dispozici finanční prostředky na podporu studentů. Při výběrových řízení bude přihlíženo později k tomu, zda již žadatel tuto formu (či jinou obdobnou formu) doktorandského výjezdu absolvoval či nikoliv.

 

V Praze dne 21.3.2022

 

 

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK

 

[1] Příklad výpočtu stipendia:

Pokud student vyjíždí na 20 dní, má nárok na 14x70 + 6x50 = 980 + 300 = 1280 Eur

 

Příklad přidání dne navíc:

Student přijíždí na místo pobytu den (či několik dní) před začátkem programu (typicky kvůli dopravě).

Lze mu přidat pouze jeden den k původně plánované délce programu. Obdobné platí i pro odjezd.