Organizační a hygienická pravidla pro konání 3. a 4. části SZZK v budově fakulty 10. 5. – 3. 6. 2021

Organizační a hygienická pravidla pro konání 3. a 4. části SZZK v budově fakulty 10. 5. – 3. 6. 2021

ČÁST I

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1.        Student, zkoušející a případně veřejnost se smí účastnit pouze při splnění následujících podmínek:

a)  je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

b)  nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a při vstupu do budovy (ve vrátnici) se prokáží jedním z následujících způsobů:

         negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl proveden v posledních 7 dnech;

         prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení;

         mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a odevzdají příslušné čestné prohlášení

d) u vstupu do učebny 303, kde probíhá příprava ke zkoušce, a do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou.

2.        Každá z místností bude vybavena tekutým desinfekčním prostředkem.

3.        Zástupce veřejnosti bude do zkušební místnosti vpuštěn po předložení některého z potvrzení viz 1 b) výše.

4.        Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR, resp. v Praze v danou dobu platná.

  

ČÁST II

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

5.        Studijní oddělení vytvoří harmonogram časů jednotlivých studentů přihlášených na termín státní závěrečné zkoušky. Tento harmonogram bude zveřejněn na internetových stránkách fakulty nejpozději do 18:00 hod. předchozího pracovního dne. Studenti se budou dostavovat do budovy 15 minut před uvedeným časem.

6.        Losování komisí se bude konat vždy v 8:00 hod. a 13:00 hod. v učebně č. 303 a bude streamováno na fakultní kanál Youtube. Losování provede proděkanka nebo jí pověřený akademický pracovník fakulty za přítomnosti příslušné studijní referentky, studentů a veřejnosti.

7.        Studenti uvedení v harmonogramu ve skupině jako první se dostaví k losování v učebně č. 303 nejpozději v 8:00 hod., resp. 13:00 hod.

8.        Po losování bude rozpis komisí a studentů doplněn v harmonogramu na webu fakulty a na nástěnkách vedle zkušebních místností.

9.        Studenti další v pořadí se dostaví v čase dle harmonogramu do učebny č. 303. Proděkanka nebo jí pověřený akademický pracovník fakulty ověří totožnost studentů a ti si postupně za dohledu proděkanky nebo jí pověřené osoby vylosují své otázky ze všech předmětů a košů příslušné části SZZK. Losování otázek a příprava bude probíhat přímo v učebně č. 303.

10.     První student si losuje své otázky cca 15 minut po rozlosování a přiřazování komisí ke skupinám studentů, tj. v 8:15 hod. pro dopolední zkoušení a 13:15 hod. pro odpolední zkoušení, a bude mít po vylosování svých zkušebních otázek alespoň 40 minut na přípravu. Samotné zkoušení komisí začne v dopoledním bloku v 9:00 hod. a v odpoledním bloku ve 14:00 hod.

11.     V učebně č. 303 bude zajištěn po celou dobu dohled z řad doktorandů a budou tam k dispozici seznamy otázek pro jednotlivé předměty SZZK a relevantní právní předpisy.

12.     Člen komise dojde do učebny č. 303 a vyzvedne si studenta prvního v pořadí, jemuž uplynulo 40 minut na přípravu. Časový limit na zkoušení jednoho studenta je 50 minut (včetně porady a vyhlášení výsledku). Jakmile komise ukončí zkoušení studenta, ten zkušební místnost na nezbytnou dobu opustí, aby se komise mohla poradit o výsledném hodnocení. Poté studenta pozve zpět do místnosti a vyhlásí výsledek.

Obdobně se bude postupovat i u dalších studentů v pořadí, kteří si rovněž budou losovat otázky v učebně č. 303 a nikoliv u příslušné komise.

13.     A na závěr malé připomenutí. K tomu, abyste mohli státní zkoušku konat, je třeba, abyste získali 300 kreditů, splnili předmět Diplomový seminář z příslušného tematického okruhu a splnili všechny ostatní studijní povinnosti (absolvovat předměty jedné podskupiny ze skupiny jazykových PVP, získat příslušný počet kreditů za předměty ze skupiny obecných PVP). Pouze v takovém případě můžete skládat státní zkoušku. V informačním systému v modulu Termíny zkoušek - přihlašování/ Státní závěrečné zkoušky musíte mít u příslušné státní závěrečné zkoušky informaci "Podmínky splněny dne: XX. XX. XXXX." Jakmile se tato informace zobrazí, znamená to, že můžete skládat státní zkoušku.

Přihlásit se v SIS na volný termín SZZK je možné nejpozději týden před příslušným termínem.

Odhlásit se z termínu je možné do 10:00 hod. 1 pracovní den před příslušným termínem.