Organizace výuky v zimním semestru (tzv. hybridní podzim)

Organizace výuky v zimním semestru

Organizace výuky v zimním semestru (tzv. hybridní podzim)

Organizace výuky v zimním semestru 2020/2021 (tzv. hybridní podzim)

(stav k 17. září 2020)

Aktuálně nejsou plánovány žádné změny na univerzitní úrovni v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021, tj. výuka by měla být zahájena standardním způsobem. Ovšem fakulta se bude snažit minimalizovat rizika, tj. důraz bude kladen na platná hygienická preventivní opatření. Současně je však nutné se již nyní připravovat i na situaci, že by nám bylo v průběhu semestru znovu uloženo přejít na distanční formy výuky, ať už plošně, nebo jen v rámci některých předmětů či u výuky určené větším skupinám studentů (přednášky).

Univerzita zpracovala doporučení, jaké kroky učinit před začátkem semestru a v jeho průběhu, manuál „Hybridní podzim 2020“.

Z hlediska výuky na fakultě v magisterském studijním programu a kurzu celoživotního vzdělávání se tyto materiály upřesňují a dále konkretizují takto:

 1. S ohledem na to, že je možné, že výuka bude probíhat distančním způsobem, se doporučuje výuku koncipovat tak, aby studenti měli vedle standardních studijních opor (učebnice, právní předpisy, judikatura apod.) i dostatek dalších podkladových materiálů (prezentace, zadání domácích úkolů, handouty apod.), které budou pro studenty distančně dostupné v předstihu před příslušnou výukou nebo alespoň následně, a to

Tyto podklady budou sloužit studentům také jako studijní opory pro případ, že by nemohla být buď zcela, nebo částečně uskutečňována výuka kontaktním způsobem.

Systémem Moodle nebo prostřednictvím e-mailů přes SIS bude vyučující rovněž komunikovat se studenty.

 1. Pokud je v předmětu docházka nebo aktivita na kontaktní výuce podmínkou pro získání kontroly studia, garant nebo vyučující předmětu určí možnosti, jak se nahradí v případě, že určití studenti se nebudou moci výuky účastnit z důvodu nařízené karantény nebo protože budou mít respirační onemocnění s podezřením na možnou nákazu covid-19.
 2. V případě, že podle aktuálních epidemiologických opatření nebudou moci být konány přednášky z povinných předmětů buď celofakultně nebo v určitém předmětu kontaktním způsobem, garant předmětu zajistí přechod na některý z těchto způsobů distanční výuky:
  • přednášky budou nadále probíhat v některé místnosti na fakultě bez přítomnosti studentů ve dnech a časech podle rozvrhu s tím, že budou streamovány a se souhlasem přednášejícího uloženy na fakultním kanálu Youtube (dostupné buď veřejně, nebo pouze uživatelům, kteří získají příslušný odkaz),
  • přednášky budou vedeny online prostřednictvím MS Teams, Adobe Connect nebo Zoom ve dnech a časech podle rozvrhu s tím, že se souhlasem přednášejícího budou uloženy v příslušné aplikaci či na fakultním kanálu Youtube (dostupné buď veřejně, nebo pouze uživatelům, kteří získají příslušný odkaz),
  • přednášky budou předtočeny a zpřístupněny studentům (nebo odkazy na ně) do fakultního systému Moodle nebo do SIS k příslušnému předmětu (tam, kde jsou uloženy podkladové materiály podle bodu 1).

V rámci přednášek z jednoho předmětu je možné výše uvedené způsoby kombinovat, budou-li studenti v dostatečném předstihu před každou přednáškou informováni o tom, jakým způsobem bude vedena.

 1. V případě, že podle aktuálních epidemiologických opatření nebudou moci být konány semináře z povinných předmětů nebo výuka povinně volitelných předmětů buď celofakultně nebo v určitém předmětu kontaktním způsobem, garant předmětu zajistí přechod na některý z těchto způsobů distanční výuky:
  • semináře nebo výuka budou vedeny online prostřednictvím MS Teams, Adobe Connect nebo Zoom ve dnech a časech podle rozvrhu s tím, že podle rozhodnutí vyučujícího mohou být případně nahrány a uloženy v příslušné aplikaci,
  • nahrávání komentovaných prezentací nebo audionahrávek a jejich umísťování (nebo odkazu na ně) do fakultního systému Moodle nebo do SIS k příslušnému předmětu (tam, kde jsou uloženy podkladové materiály podle bodu 1)) s tím, že vyučující dále využije studijní opory podle bodu 1),
  • rozsáhlá “korespondenční” komunikace se studenty, která zahrnuje pravidelné zadávání úkolů studentům, jejich vyhodnocování a poskytování individuální zpětné vazby k řešení těchto úkolů s tím, že vyučující dále využije studijní opory podle bodu 1),

V rámci semináře z povinného předmětu nebo výuky povinně volitelného předmětu je možné výše uvedené způsoby kombinovat, budou-li studenti v dostatečném předstihu před každým seminářem informováni o tom, jakým způsobem bude veden.

 1. V případě, kdy se nebude moci vyučující účastnit kontaktní výuky z důvodu nařízené karantény nebo protože bude mít respirační onemocnění s podezřením na možnou nákazu covid-19, informuje studenty způsobem, kterým komunikuje se studenty podle bodu 1), buď o přechodu na distanční způsob výuky podle bodu 3), bude-li zdravotně způsobilý, nebo o zajištění náhradní výuky.
 2. V případě, že podle aktuálních epidemiologických opatření nebude vyučující moci konat výuku prezenčně, zajistí rovněž pro studenty alespoň prostřednictvím e-mailu, příp. formou on-line komunikace možnost konzultací.
 3. Garant předmětu zajistí, že na první kontaktní přednášce nebo semináři v rámci daného předmětu budou studenti informováni o opatřeních přijatých podle předchozích bodů.
 4. I nadále platí, že vyučující mohou OIT požádat o poskytnutí či zapůjčení potřebné techniky pro případné uskutečňování on-line distanční výuky, zejm. webkamer a náhlavních sad (mikrofon a sluchátka). Nebude-li zcela uzavřena budova fakulty, je po konzultaci s OIT možné k nahrávání využít také učebny, které jsou vybaveny příslušným zařízením.
 5. Na každém akademickém pracovišti je třeba již nyní určit koordinátora distanční výuky, který bude poskytovat podporu svým kolegům. Zároveň bude i nadále k dispozici technická podpora organizovaná na úrovni fakulty, stále je aktivní kontakt e-learning@prf.cuni.cz. Během září budou na fakultě i na univerzitě zorganizována školení zaměřená na doporučené postupy při distanční výuce, a to jak na prosté zvládnutí technických nástrojů, tak na způsob jejich optimálního využití.
 6. Přestože stále probíhá studentské hodnocení výuky v letním semestru 2019/2020, učitelům byly v SISu zpřístupněny průběžné výsledky včetně komentářů, aby při plánování výuky v dalším semestru mohli využít i zpětnou vazbu od studentů.
 7. Návody k jednotlivým nástrojům, které lze využít pro distanční výuku (Moodle, MS Teams, Zoom apod.) naleznete v Rozcestníku pro online výuku na PF UK.
 8. Aktuální nabídka univerzitních školení:
 9. Aktuální nabídka fakultních školení: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/nabidka-workshopu-k-priprave-distancni-vyuky-pro-vyucujici

 

Jsem si jist, že nikoho z nás netěší, že se musíme potýkat s těmito problémy. Leč taková je realita, a tak nám nezbývá než se s ní vypořádat co nejlépe.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan