Aktuální informace o fungování fakulty v souvislosti s covid-19

Aktuální informace o fungování fakulty v souvislosti s covid-19

Respirátory

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje mj. na: 

  • studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,
  • akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

To znamená, že :

  • pro studenty platí, že na chodbách jsou povinné respirátory, v učebnách, pokud jsou usazeni v lavici, ta povinnost není, pokud není současně přítomno 50 a více studentů
  • akademičtí pracovníci mohou při výuce odložit respirátor v případě, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení respirátoru.

Nad rámec těchto pravidel nicméně vedení fakulty prosí o nošení respirátorů i při výuce v menších místnostech, kde je přítomno méně než 50 studentů.

 

Výuka a zkoušky

Výuka nadále probíhá v souladu se stanovenými pravidly a vedení fakulty předpokládá, že do konce semestru již ke změně nedojde (nebude-li omezena rozhodnutím veřejné moci). To znamená, že semináře povinných předmětů a výuka (povinně) volitelných předmětů do 50 studentů by měly probíhat kontaktně, tedy klasickým způsobem; výjimky jsou možné jen se souhlasem garanta studijního programu. Přednášky povinných předmětů a další výuka pro více než 50 studentů probíhají hybridním způsobem, což umožňuje, aby konkrétní podobu určil garant předmětu. Může jít buď o kontaktní výuku, která je současně nahrávána, nebo o distanční výuku v časech dle rozvrhu, nebo o předtáčení přednášek. Ve všech těchto případech budou nahrané přednášky k dispozici nejméně do konce akademického roku.

Zveřejněna byla též pravidla zkoušení v zimním semestru, ze kterých plyne, že pokud nedojde ke změně, všechny zkoušky by měly probíhat pouze kontaktní formou.

 

Státní zkoušky

Státní zkoušky (včetně obhajob diplomových prací), státní rigorózní zkoušky a státní doktorské zkoušky mohou probíhat i v hybridním režimu, což znamená, že zkouška probíhá na fakultě, část členů komise však může být připojena pouze distančním způsobem. Obhajoby disertačních prací mohou probíhat i čistě distanční formou.

S ohledem na metodický pokyn rektorátu je však nutné, aby i distančně přítomní členové komise posléze připojili svůj podpis na listinný protokol o průběhu státní zkoušky.