AKTUALIZACE: Sdělení děkana o fungování fakulty a postupném návratu k běžnému provozu

AKTUALIZACE: Sdělení děkana o fungování fakulty a postupném návratu k běžnému provozu

Na základě nových opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví, která dále rozvolňují dosavadní omezení, došlo dne 12. května 2020 po jednání kolegia děkana k další aktualizaci sdělení děkana. Změny jsou níže v textu sdělení vyznačeny tučně a týkají se především následujících témat:

 • Od 18. května bude budova fakulty opět otevřena a volně přístupná. Obnovuje se i řádný provoz všech fakultních pracovišť, byť zatím v omezených úředních hodinách (viz níže v bodu IX).
 • Konzultační hodiny mohou probíhat po dohodě, doporučuje se však upřednostnit distanční formy.
 • Od stejného data bude také v provozu menza (zatím jen studentská výdejna).
 • Byla upravena organizačně hygienická pravidla zkoušek a konzultací v budově fakulty: přehled změn je uveden na samostatné stránce.
 • Reflektuje se zvýšení počtu osob, které smějí být podle krizových opatření přítomny v místnosti, z původních pěti na 15.
 • Drobně byla doplněna Pravidla ústního zkoušení distanční formou na PF UK v letním semestru 2019/2020: přehled změn je uveden na samostatné stránce.
 • Rektorát zrušil červnové termíny promocí; nové termíny by měly být stanoveny po 19. květnu.

 

I. Magisterský studijní program

a) Výuka a zkouškové období v magisterském studijním programu

 1. Výuka bude až do konce semestru pokračovat distančně, kontaktní výuka už v tomto semestru obnovena nebude.
 2. Zápočtový týden bude probíhat od 11. května (v tomto týdnu se může se souhlasem studenta konat předtermín zkoušky), zkouškové období začne 18. května.
 3. V případech, kde garanti předmětů rozhodli o distanční formě kontroly studia, je možné nadále průběžně vypisovat termíny kontrol v SIS.
 4. Katedry a další akademická pracoviště vypíší v SIS do 4. května 2020 do 12:00 zbývající termíny kontrol studia (ústní zkoušky a ústní části kombinovaných zkoušek a rovněž písemné zkoušky a písemné části kombinovaných zkoušek, které nebyly vypsány podle bodu 3).  
 5. Zápis studentů na zkouškové termíny se bude konat od 5. května 2020 od 19:00. 
 6. Kontroly studia podle bodu 4 proběhnou ve vypsaných termínech kontaktní formou, pokud to bude možné s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. To nevylučuje, aby některé tyto termíny byly konány distančně. Skutečnost, zda jde o kontaktní nebo distanční termín musí být uvedena v SIS. Garant předmětu zajistí možnost kontaktních termínů pro studenty, kteří se nemohou či nechtějí účastnit termínů distančních. 
 7. Fakulta zajistí ochranné pomůcky pro zkoušející v kontaktních termínech (rukavice, roušky, popř. respirátory) a odpovídající ochranné prostředky pro desinfekci prostor, kde bude kontaktní zkoušení probíhat. Pro kontaktní ústní zkoušky nebo ústní části kombinovaných zkoušek platí aktuální organizačně hygienická pravidla pro konání individuálních konzultací a ústních zkoušek v budově fakulty. 
 8. Pokud nejpozději 14 dní před příslušným kontaktním termínem nebude zřejmé, že je možné kontrolu studia konat kontaktní formou, bude oznámeno, že bude konána distanční formou, nebo bude vypsán náhradní termín. 
 9. Zkouškové období bude na základě novelizovaného harmonogramu akademického roku na UK (opatření rektora č. 11/2020) probíhat od 18. května 2020 do 31. července 2020 (první část) a od 1. září 2020 do 25. září 2020 (druhá část).
 10. Je možné konat kontroly studia se souhlasem studenta a vyučujících i v průběhu srpna.
 11. Pro studenty, kteří jsou momentálně v zahraničí (včetně cizích státních příslušníků), od 27. dubna 2020 platí výjimky ze zákazu vstupu do ČR, které jim umožňují i účast na kontaktních kontrolách studia.
 12. Katedry by při řešení studijních problémů měly studentům v maximální možné míře vycházet vstříc. 

b) Zkoušky konané distanční formou

 1. Distanční forma kontroly studia je možná u povinně volitelných a volitelných předmětů; v případě povinných předmětů je možná tehdy, je-li předmět zakončen zápočtem, a u písemných částí kombinovaných zkoušek. U ústních zkoušek a ústních částí kombinovaných zkoušek z povinných předmětů je distanční forma přípustná za podmínek uvedených výše. 
 2. Rozhodnutí o tom, zda bude kontrola studia probíhat distanční formou, závisí na garantovi předmětu s vědomím vedoucího katedry a musí být učiněno a zveřejněno v SIS v sekci “Nástěnka” a u každého předmětu v sekci “Požadavky ke zkoušce“.
 3. Kontrola studia by měla co nejvíce reflektovat proběhlou distanční výuku, její zapsání v SIS proběhne s datem, kdy byla kontrola studia získána distančním způsobem (tj. není nezbytné čekat na zahájení zkouškového období).
 4. V případě, že ústní zkouška proběhne distanční formou, neuplatní se vzhledem k mimořádné situaci ustanovení čl. 25 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia a v souladu s doporučením v univerzitní metodice k provádění distančních zkoušek studentovi nebude poskytnuto 10 minut na přípravu. V případě, že by s takovým postupem student nesouhlasil, má právo ještě před vylosováním otázek od zkoušky odstoupit s tím, že termín mu v takovém případě nepropadá.

c) Zkoušky konané hybridní formou

 1. Je-li to výslovně připuštěno v tomto sdělení, lze v případě komisionálního zkoušení využít také hybridní formy zkoušení. Zkoušený student a předseda komise musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference.
 2. U 3. a 4. části SSZK hybridní formu po technické stránce zajistí oddělení informačních technologií s využitím fakultního vybavení. U ostatních zkoušek je možné přednostně využít vlastní techniku zkoušejících (např. notebook s webkamerou); v případě potřeby využít fakultní vybavení či technickou podporu je třeba termín před jeho vypsáním konzultovat s oddělením informačních technologií.

d) Kontroly studia předmětu

 1. V případě zrušení výuky předmětu z důvodu na straně fakulty se zruší zápis studentům tohoto předmětu. Pokud by z toho jednotlivým studentům vyplývaly zásadní problémy, je možné s vědomím studijní proděkanky povolit dodatečný zápis jiného předmětu.
 2. Informace o zrušení předmětu nahlásí garant předmětu vedoucímu studijního oddělení.
 3. Pokud má student již zapsán předmět „předstátnicová výuka“ v letním semestru 2020, studijní oddělení kontrolu studia bez dalšího zapíše do SIS do 15. května 2020.
 4. U diplomových seminářů studentů, kteří budou přihlášeni na letní či podzimní termín SZZK, dojde k zapsání kontroly studia na základě distanční konzultace s vedoucím jejich diplomové práce.

e) Klauzurní práce 

 1. Pro studenty přihlášené na letní termíny 3. a 4. části SZZK, kteří dosud úspěšně neabsolvovali klauzurní práci ze správního, trestního nebo občanského práva, byl vypsán zvláštní termín, který proběhne distanční formou. 
 2. Termíny klauzurních prací v květnu se ruší. 
 3. Termíny klauzurních prací (při respektování třítýdenních rozestupů mezi jednotlivými termíny): 

 

OBČANSKÉ PRÁVO (HP1000) OBCHODNÍ PRÁVO (HP3000) SPRÁVNÍ PRÁVO (HP0805) TRESTNÍ PRÁVO (HP0765)

pá 18.10.2019

pá 11.10.2019

pá 24.04.2020 zrušen

náhrada pá 15.05.2020

distančně 15:00 hod.

pá 17.04.2020 zrušen

náhrada pá 12.06.2020 

distančně 

pá 22.11.2019

pá 08.11.2019

pá 22.05.2020 zrušen

náhrada pá 05.06.2020

distančně 

pá 15.05.2020 zrušen

náhrada pá 03.07.2020 

distančně 

pá 07.02.2020

pá 21.02.2020

pá 19.06.2020 zrušen

náhrada pá 26.06.2020

distančně 

pá 04.09.2020

kontaktně

pá 20.03.2020 zrušen

náhrada pá 15.05.2020

distančně (10:00)

pá 03.04.2020 zrušen

náhrada pá 10.07.2020 

kontaktně

pá 11.09.2020

distančně

náhrada

čt 24.09.2020

kontaktně

 

 1. Klauzurní práce vypsaná kontaktně se bude konat kontaktně, pokud to bude možné s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.  
 2. Pokud nejpozději 14 dní před příslušným termínem nebude zřejmé, že je možné klauzurní práci konat kontaktní formou, bude oznámeno, že bude konána distanční formou, nebo bude vypsán náhradní termín. 

f) 1. a 2. část SZZK 

 1. Přihláška k 1. a 2. části SZZK se zasílá pouze elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) na sekretariát příslušného akademického pracoviště. 
 2. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě nahráním do příslušného modulu v SIS. 
 3. Jeden výtisk v listinné podobě přinese diplomant k obhajobě.  
 4. Za den odevzdání diplomové práce se bude považovat datum jejího nahrání do SIS. 
 5. Lhůta 90 dní pro konání první a druhé části SZZK od odevzdání diplomové práce je zachována, nebude se však stavět po dobu letních prázdnin. 
 6. Katedry vyjdou studentům vstříc, aby i v případě, že student odevzdá práci později, než je stanoveno, proběhla 1. a 2. část SZZK, bude-li to možné, do konce září. 
 7. Je možné stanovit termíny pro 1. a 2. část SZZK tak, aby se kontaktním způsobem konaly nejdříve 4. května 2020. V případě rozhodnutí katedry je možné použít i hybridní formu státní zkoušky (viz výše v bodě c), za realizaci v tom případě odpovídá katedra. 

g) 3. a 4. část SZZK 

 1. Vypsané letní termíny 3. a 4. části SZZK zůstávají v platnosti. Konat se budou ve zvláštním režimu, tak aby se v maximální možné míře zajistila ochrana členů komisí i studentů, případně veřejnosti. 
 2. Ve zkušební místnosti může být podle opatření Ministerstva zdravotnictví přítomno nejvýše 15 osob
 3. Pro každý termín bude sestaven harmonogram, podle kterého budou ve stanovených časech jednotliví studenti nastupovat k vylosování otázek, tak aby se minimalizovala doba čekání. 
 4. Komise se na hodnocení zkoušeného studenta usnese bezprostředně po skončení jeho státní zkoušky a následně výsledek vyhlásí, nebude tedy probíhat společné závěrečné vyhlašování výsledků. 
 5. Rozlosování studentů ke komisím proběhne pouze za přítomnosti proděkana (nebo jím pověřené osoby), který losování řídí, studijní referentky a dalších osob do stanoveného limitu (aktuálně 15 osob). Ostatní studenti se mohou losování zúčastnit prostřednictvím videopřenosu.
 6. Příprava „na potítku“ po vylosování otázek nebude probíhat ve zkušební místnosti, nýbrž v posluchárně č. 300, pod dohledem pověřeného akademického pracovníka nebo doktoranda. 
 7. Fakulta garantuje, že v září bude vypsáno dostatečné množství termínů, aby se mohli zúčastnit všichni studenti, kteří se budou chtít přihlásit (včetně těch, kteří se z objektivních či subjektivních důvodů rozhodnou z letního termínu odhlásit). 
 8. Komise budou sestavovány s ohledem na preventivní ochranu učitelů, kteří patří do epidemiologicky rizikových skupin; využita může být také hybridní forma zkoušení. V případě hybridní formy zkoušení musí být ve zkušební místnosti přítomen předseda komise, kterým nemusí být ve výjimečných případech profesor nebo docent.  
 9. Složení komisí bude uveřejněno nejpozději týden před začátkem termínů státnic; v důsledku změny okolností se složení komise může změnit. 
 10. Každá zkušební místnost bude připravena na hybridní formu zkoušení. 
 11. Zároveň fakulta zajistí potřebné ochranné pomůcky a prostředky (respirátory, dezinfekce apod.) k minimalizaci rizika. 
 12. Veřejnost státnic je zajištěna možností účasti dalších osob mimo členů komise a zkoušeného studenta až do stanoveného limitu.
 13. Pro kontaktní nebo hybridní zkoušení platí aktuální organizačně hygienická pravidla pro konání 3. a 4. části SZZK v budově fakulty. 

 

 II. Státní rigorózní zkoušky

 1. Do konce dubna jsou zrušeny všechny termíny pro konání státní rigorózní zkoušky.
 2. Je možné stanovit termíny pro konání kontaktní formy státní rigorózní zkoušky tak, aby se zkouška konala nejdříve 4. května 2020. V dalším se použijí přiměřeně organizačně hygienická pravidla pro 1. a 2. část SZZK (viz výše).
 3. V případě rozhodnutí příslušné katedry může státní rigorózní zkouška proběhnout hybridní formou.
 4. Rigorózní práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS.
 5. Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce je možné podávat doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

 

III. Doktorské studijní programy

 1. Termín pro podání přihlášek ke studiu v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021 je posunut na 30. dubna 2020.
 2. Červnové termíny státních doktorských zkoušek proběhnou, konkrétní termíny budou vyhlášeny alespoň 2 týdny před datem konání. Přihláška ke zkoušce včetně příloh se odevzdává pouze elektronicky, podpis školitele lze nahradit jeho e-mailovým potvrzením příslušné studijní referentce.
 3. Disertační práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS. Doktorandi zároveň mohou dodat e-mailem autoreferát a životopis. E-mailem školitele je poté třeba doložit seznam publikací s vyznačením splnění povinnosti publikovat část disertačního výzkumu, případně je možno předložit potvrzení nakladatele o plánovaném vydání disertace jako celku. Termín pro odevzdání disertačních prací pro obhajoby konané do konce září se stanovuje na 3. července 2020.
 4. Je možné stanovit termíny pro konání kontaktní formy státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce tak, aby se zkouška nebo obhajoba konala nejdříve 4. května 2020.
 5. V případě rozhodnutí příslušné katedry může státní doktorská zkouška proběhnout hybridní formou a obhajoba disertační práce i zcela distanční formou; za realizaci v tom případě odpovídá katedra. V případě distanční formy obhajoby disertační práce bude zveřejněn odkaz na virtuální místnost, kde obhajoba probíhá. 
 6. Katedry vyjdou studentům vstříc, aby i v případě, že student odevzdá disertační práci později, než je stanoveno, proběhla, bude-li to možné, obhajoba do konce září. 

 

IV. Promoce

 1. Všechny promoční obřady jsou do konce června zrušeny.  
 2. Další informace k termínům promocí by fakulta měla získat po 19. květnu, následně budou zveřejněny.

 

V. Přijímací řízení – magisterský studijní program:  

 1. Termín pro konání hlavní přijímací komise je nově stanoven na 9. července 2020.
 2. Pro naše přijímací řízení proto nově akceptujeme všechny termíny Scio testů OSP a ZSV, které proběhly od prosince 2019 až do konce června 2020.
 3. V návaznosti na tento termín jsou stanoveny termíny pro zápis do studia.

 

VI. Zahraniční služební cesty

 1. Všechny zahraniční cesty do konce května 2020 se ruší.
 2. Cesty plánované od června do konce září 2020 doporučujeme velmi zvážit a vždy předem konzultovat se zahraničním oddělením.

 

VII. Vědecké konference

 1. Veškeré vědecké konference či semináře s plánovaným konáním do 30. dubna 2020 se ruší.
 2. V případě vědeckých konferencí a seminářů s předpokládaným konáním mezi 1. – 31. květnem 2020 je třeba předpokládat další restrikce.
 3. V současné době není důvod omezovat vědecké akce konané po 1. červnu 2020, ovšem je třeba mít na paměti, že účast zahraničních hostů může být omezena z rozhodnutí našich orgánů, či orgánů příslušných států. Pokud by po uvolnění restrikcí v rámci EU a na našich hranicích měli později na konference dorazit i zahraniční hosté, je třeba předem vedle ekonomického oddělení kontaktovat i zahraniční oddělení. Prosím všechny organizátory podobných akcí, aby v náležitém předstihu kontaktovali ekonomické oddělení ohledně případných nákladů storna, či jiných potencionálních ztrát pro rozpočet fakulty, které je třeba odvrátit, či alespoň minimalizovat.
   

VIII. Pravidla komunikace se studenty v době krizových opatření

 1. Primárním kontaktem se studenty ohledně výuky je garant předmětu a u seminářů vyučující příslušné seminární skupiny.
 2. Pokud tento garant nebo vyučující nereaguje na email studenta do tří pracovních dnů, je možné se obrátit na vedoucího a tajemníka katedry, aby zajistili nápravu.
 3. Pokud ani vedoucí nebo tajemník nereagují do dvou pracovních dnů, je možné se obrátit na děkana.

 

IX. Budova

 1. Od 18. května 2020 je budova PF UK plně otevřena dle níže přiloženého časového harmonogramu:

 

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Budova PF

7 – 20

7 – 20

7 – 20

7 – 20

7 – 20

Podatelna

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 –  15

Pokladna

9 – 11

9 – 11

9 –11

13 –14

9 –11

x

Studijní oddělení

x

9 – 11

13 – 15

9 –11

x

Knihovna

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 – 14

PC učebna 017

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 – 16

9 – 15

Zahraniční oddělení

9 – 12

9 – 12

12 – 15

9 – 12

x

Sekretariáty

x

9 – 11

13 – 15

9 – 11

x

Psychologická poradna

x

x

16 – 20

x

x

Menza (studentská)

10:45 – 14

10:45 – 14

10:45 – 14

10:45 – 14

10:45 – 14

Bufet (od 25. 5. 2020!)

8 – 15

8 – 15

8 – 15

8 – 15

8 – 14

 

X. Zaměstnanci

 1. Provoz akademických pracovišť se řídí pokyny jejich vedoucích, přičemž je plnohodnotně zajištěn chod sekretariátu v době úředních hodin (viz tabulka výše) sekretářkou, případně tajemníkem katedry.
 2. Konzultace mohou probíhat po dohodě, doporučujeme však upřednostnění distančních forem.
 3. Neakademičtí pracovníci budou od 18. května 2020 osobně přítomni na svých pracovištích i mimo úřední hodiny, a to dle běžné pracovní doby. Ve výjimečných případech lze s vedoucím pracoviště a se souhlasem tajemníka fakulty domluvit práci z domova.

 

XI. Orgány fakulty

 1. Akademický senát PF UK bude dne 28. května 2020 jednat opět distanční formou.
 2. Květnový termín vědecké rady byl zrušen. Červnové jednání (4. 6.) proběhne prezenčně, ale výjimečně v místnosti č. 100, tak aby bylo možné zajistit potřebné rozestupy.

 

 

Řešení otázek související s maximální dobou studia a poplatky za delší studium není v pravomoci fakulty. Rektor o této otázce rozhodl ve svém opatření z 20. 3. 2020, který je zveřejněn na webových stránkách univerzity

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem si vědom toho, že současná situace a zejména často překotný vývoj nejrůznějších omezení pracovního i osobního života pro nás pro všechny představuje velké zatížení. Velmi si vážím toho, že i v této situaci vynakládáte velké úsilí, abychom tuto krizovou situaci na fakultě zvládli, i když je jasné, že nás čeká mnoho problémů i po skončení nouzového stavu. Všem nám držím palce, abychom to přečkali ve zdraví!

 

V Praze dne 12. 5. 2020

 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan