AKTUALIZACE: Pravidla ústního zkoušení distanční formou na PF UK v letním semestru 2019/2020

AKTUALIZACE: Pravidla ústního zkoušení distanční formou na PF UK v letním semestru 2019/2020

Vydány po jednání kolegia děkana dne 5. května 2020 s výhradou případných technických změn, které budou zapracovány nejpozději 12. května 2020.

Aktualizace k 12. květnu 2020 (u jednotlivých bodů vyznačeno tučně):

 • doporučuje se vytvořit přesný harmonogram zkoušení jednotlivých studentů, tak aby ve virtuální místnosti nemuseli být po celou dobu zkoušení přítomni všichni (doplněno v bodě 3)
 • pokud by mělo dojít k pořizování záznamu, je s ohledem na univerzitní pravidla nutné předem domluvit přesný postup s proděkanem pro IT (doplněno v bodě 5)
 • pokud má student odpovídat na dvě samostatně losované otázky, doporučuje se losování druhé otázky provést až poté, co zodpoví první (doplněno v bodě 6)
 • v případě, že by byla (např. při používání generátoru náhodných čísel) vylosována otázka, na kterou už v daném termínu odpovídal jiný student, losování se opakuje (taktéž doplněno v bodě 6)

 

  Platformy a technické vybavení

  1. Univerzita Karlova nabízí tři základní platformy pro distanční komunikaci, kterými jsou:

  1. Tyto platformy jsou vyzkoušené, schválené a pokryté centrální IT podporou na Univerzitě Karlově, a to i s ohledem na ochranu osobních údajů. Všechny uvedené platformy vyžadují pro stabilní fungování instalaci počítačového programu (byť u některých z nich je možný i základní přístup čistě z internetového prohlížeče) a je vhodné, aby zkoušející měl také k dispozici funkční webkameru. Webkamera na straně studenta je povinná a vedle studentovy identifikace umožňuje monitorovat jeho okolí. Zkoušející ve všech třech platformách může studenta požádat také o nasdílení plochy, aby ověřil, co student dělá během zkoušky na počítači.

  Příprava

  1. Zkoušce, na kterou se student přihlásí skrze Studijní informační systém, předchází rozeslání linku na virtuální konferenci zkoušeným studentům – k rozeslání musí dojít s dostatečným předstihem, tak aby e-mail nebo jiná forma sdělení mohla být studentovi doručena včas. Doporučuje se distribuce odkazu mezi 13:30 a 16:00 předchozího pracovního dne (po skončení lhůty pro přihlášení nových studentů na zkoušku). Pravidla propadání pokusů a omlouvání neúčasti studenta přihlášeného na zkoušku se uplatní beze změn. Doporučuje se také stanovit přesný časový harmonogram začátku zkoušení jednotlivých studentů, tak aby nemuseli být všichni neustále přítomni po celou dobu zkoušení.

  1. Po přihlášení účastníků do konference se doporučuje zkontrolovat nastavení a fungování všech nástrojů potřebných pro konání zkoušky (viz níže). Učitel může studentům ukázat, jak aplikaci ovládat, např. nasdílením vlastní obrazovky. Doporučuje se také hned v úvodu seznámit studenty s pravidly zkoušky a jejím zamýšleným průběhem včetně pravidla, že studenti, kteří nejsou právě zkoušeni mají mít vypnuté mikrofony.

  Zahájení zkoušky

  1. Zkouška by měla začít identifikací zkoušeného. Pro identifikaci studenta je nezbytné, aby měl k dispozici vlastní webkameru s dostatečným rozlišením, díky které se může prokázat osobním dokladem (občanský průkaz, pas) nebo studentským průkazem tím, že jej ukáže na kameru. Vzhledem k citlivosti údajů na osobních dokladech je doporučeno, aby se student prokazoval studentským průkazem. V rámci video konference by měli být vždy připojeni alespoň dva studenti, podobně jako tomu bývá v případě kontaktních zkoušek. Toto pravidlo nemusí být dodrženo v případě komisionální zkoušky, ale je doporučeno, aby takto bylo postupováno i v těchto případech. Záznam zkoušky je možné pořizovat jen se souhlasem všech zúčastněných, tj. zkoušejícího i studentů. Vzhledem k tomu, že záznam musí být uložen způsobem, který bude v souladu s univerzitou stanovenými pravidly na ochranu osobních údajů, je nutné v tomto případě v dostatečném předstihu domluvit přesný postup s proděkanem pro IT.

  1. Po identifikaci si student losuje otázku, resp. otázky. Zkoušející může vygenerovat náhodné číslo pomocí on-line generátoru (např. tento). Proces generování čísla vyučující studentovi zpřístupní nasdílením obrazovky. Čísla losovaných otázek odpovídají okruhům otázek zveřejněných katedrami v souladu se studijními předpisy. Také je možné, aby losování otázky provedl zkoušející jiným způsobem. Je však potřebné zajistit nezpochybnitelnost losování, např. losování otázky na webkameru či povinnost studentovi prokázat, že sada otázek je kompletní a otázky nejsou zastoupeny vícekrát. Pro případ, že má student odpovídat na dvě samostatně losované otázky, se doporučuje po zahájení zkoušky losovat jen první z nich a teprve po jejím zodpovězení vylosovat i druhou. V případě, že je vylosována otázka, na kterou už v daném zkouškovém termínu odpovídal jiný student, losování se opakuje.

  2. Vzhledem k mimořádné situaci se neuplatní ustanovení čl. 25 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia na PF UK a v souladu se Zvláštními pravidly studia na UK studentovi nebude poskytnuto 10 minut na přípravu. V případě, že by s takovým postupem student nesouhlasil, má právo ještě před vylosováním otázek od zkoušky odstoupit s tím, že termín mu v takovém případě nepropadá.

  Průběh zkoušky

  1. V případě, že katedra umožňuje používání předpisů v průběhu zkoušky nebo v průběhu přípravy, student použije vlastní právní předpisy, do kterých umožní zkoušejícímu na vyzvání nahlédnout skrze webkameru, ev. sdílením obrazovky. Zde je potřeba upozornit na skutečnost, že v distanční formě není možné skutečně zkontrolovat, jaké všechny materiály má student během přípravy skutečně k dispozici. Tomu by měly odpovídat doplňující dotazy studentovi kladené zkoušejícím (komplexní, průřezové).

  1. Průběh zkoušky odpovídá zkoušce kontaktní. V případě ztráty spojení se studentem je vhodné především se pokusit toto spojení obnovit. V případě, že se spojení obnovit nepodaří, zkoušející může rozhodnout o známce, jestliže dosavadní průběh zkoušky mu již umožnil si učinit závěry o studentových znalostech. V opačném případě se na zkoušku hledí jako na neuskutečněný pokus (bez sankce v podobě propadlého termínu). Studentovi nevzniká nárok na vypsání zvláštního termínu, nicméně situace by měla být posuzována vstřícně. Zkoušející a student se mohou předem domluvit na záložním komunikačním kanálu (e-mail, telefon) pro operativní řešení výpadku spojení.

  1. Po skončení zkoušky zkoušející zajistí zanesení výsledku zkoušky bez zbytečného odkladu do SIS. Přehled klasifikace zkoušek (tj. konsignaci) předá pověřené osobě na katedře při nejbližší vhodné příležitosti nebo jí zašle sken podepsané konsignace. Případný záznam o složení zkoušky do indexu zkoušející zapíše na žádost studenta po dohodě později.

  Závěrečná ustanovení

  1. Celkový počet vypsaných termínů zahrnuje jak termíny pro distanční kontrolu studia, tak termíny pro absolvování kontroly studia kontaktně v budově fakulty. Do celkového počtu pokusů (obvykle 1 řádný a dva opravné pokusy) se počítají jak distanční, tak nedistanční termíny, na které se student přihlásí v SIS. Nadále platí povinnost rovnoměrného rozložení termínů zkoušek na celé zkouškové období, tj. včetně září, kdy by se zkoušky měly již konat kontaktně.

  1. V případě, že student nemá možnost se zkoušky zúčastnit distančně, určitou pomoc nabízí RUK, pro což je kontaktní osobou Mgr. Jana Vlasáková, jana.vlasakova@ruk.cuni.cz, tel.: 224 491 604. Garant povinného předmětu zajistí možnost kontaktních termínů pro studenty, kteří se nemohou či nechtějí účastnit termínů distančních.