AKTUALIZACE: Opatření v souvislosti se zákazem kontaktní výuky na vysokých školách (stav k 19. listopadu)

AKTUALIZACE: Opatření v souvislosti se zákazem kontaktní výuky na vysokých školách (stav k 19. listopadu)

Vydáno 18. září 2020, aktualizace:

 • 22. září 2020: přidány body 4 až 9 po jednání kolegia děkana
 • 25. září 2020: doplněna informace o formě klauzurních prací, které se budou konat v říjnu
 • 1. října 2020: vypuštěny některé již neaktuální informace a doplněno rozhodnutí o mírném omezení provozní doby knihovny a úředních hodin studijního oddělení
 • 9. října 2020: doplněna informace o omezení zahraničních cest
 • 12. října 2020: zpřísnění přístupu do budovy, další omezení úředních hodin studijního oddělení a mírné omezení provozní doby počítačové učebny; zachovány jsou vypsané termíny státních zkoušek a obhajob závěrečných prací, přičemž i nadále je možné je konat hybridní formou
 • 15. října 2020: nová úprava úředních hodin sekretariátů kateder (bod 12), možnost home office pracovníků děkanátu (bod 13), zrušení konzultačních hodin a přesun k distančním konzultacím (bod 3), všechny klauzurní práce až do odvolání pouze v distanční formě (bod 7), zrušení promocí (bod 15) a uzavření menzy pro studenty a veřejnost (bod 6)
 • 21. října 2020: v návaznosti na přijaté krizové opatření vlády, které výrazně omezuje volný pohyb osob a zakazuje poskytování většiny služeb, bude od 22. října uzavřena knihovna a počítačová učebna (body 9 a 10). Samotná budova fakulty bude nadále přístupná pouze zaměstnancům a studentům, vstup bude omezen na karty (bod 4).
 • 22. října 2020: ruší se úřední hodiny studijního oddělení a zavádí se alternativní způsoby pro podávání žádostí a jiných podání (bod 11), zavádí se omezená možnost výpůjček knih pro zaměstnance a interní doktorandy (bod 9), zrušení všech promocí je prodlouženo až do konce roku 2020 (bod 16) a pevné linky administrativních pracovníků děkanátu a sekretářek kateder budou v pracovní době přesměrovány, tak aby byli k zastižení (bod 14)
 • 5. listopadu 2020: rektor vyhlásil mimořádný stav (bod 17)
 • 19. listopadu 2020: byla vydána pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021

V pátek 18. září 2020 odpoledne bylo vydáno nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým se s účinností od pondělí 21. září 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu vysoké školy. Tento zákaz se nevztahuje mj. na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace a zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob. Toto nařízení bylo vydáno zatím s účinností do 31. října 2020. Vláda následně s účinností od 5. října vyhlásila nouzový stav, v rámci nějž vydala postupně několik krizových opatření, která také výrazným způsobem omezují výuku na vysokých školách

S ohledem na tyto zákazy tedy fakulta přijala následující opatření:

 1. Veškerá výuka probíhá pouze distanční formou, a to v souladu s dříve oznámenými pravidly.
 1. Státní zkoušky a obhajoby diplomových, rigorózních a disertačních prací probíhají i nadále. I nadále je však možné využívat hybridní formu (s tím, že předseda komise a zkoušený musí být přítomen osobně) a u obhajob disertačních prací i plně distanční formu (viz níže v bodě 9).
 1. Konzultační hodiny se ruší a konzultace mohou probíhat pouze distanční formou. 
 1. Budova fakulty je pro veřejnost uzavřena, přístupná zůstává pouze pro zaměstnance a studenty (vstup na karty). Studentům nadále doporučujeme, aby své návštěvy a zejména dobu strávenou v budově fakulty omezili na nutné minimum. Podatelna zůstává v provozu: pondělí až čtvrtek 9:00-16:00, pátek 9:00-15:00.
 1. Od čtvrtka 24. září 2020 je uzavřena tělocvična a posilovna.
 1. Na základě rozhodnutí Kolejí a menz UK je menza uzavřena pro studenty a veřejnost. Prozatím se nadále vaří pro zaměstnance, výdej obědů je v prostoru zaměstnanecké jídelny, a to v době od 11:00 do 13:00.
 1. Všechny termíny klauzurních prací budou až do odvolání probíhat v distanční formě.
 1. I nadále platí již na jaře zavedená pravidla pro odevzdávání závěrečných prací a konání obhajob a státních doktorských zkoušek:
  1. Přihláška k první a druhé části SZZK se zasílá pouze elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) na sekretariát příslušného akademického pracoviště. 
  2. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě nahráním do příslušného modulu v SIS. 
  3. Jeden výtisk v listinné podobě přinese diplomant k obhajobě.  
  4. Za den odevzdání diplomové práce se bude považovat datum jejího nahrání do SIS. 
  5. Lhůta 90 dní pro konání první a druhé části SZZK od odevzdání diplomové práce je zachována.
  6. Obhajoby diplomových prací a oborovou část státní závěrečné zkoušky je možné konat hybridně (zkoušený student a předseda komise musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference).
  7. Rigorózní práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS.
  8. Obhajoby rigorózních prací a státní rigorózní zkoušky je možné konat hybridně (uchazeč a předseda komise musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference).
  9. Příjem nových přihlášek ke státní rigorózní zkoušce a žádostí o uznání diplomových nebo disertačních prací za práce rigorózní byl od 18. září 2020 do konce roku 2020 zastaven.
  10. Disertační práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS. Doktorandi zároveň mohou dodat e-mailem autoreferát a životopis. E-mailem školitele je poté třeba doložit seznam publikací s vyznačením splnění povinnosti publikovat část disertačního výzkumu, případně je možno předložit potvrzení nakladatele o plánovaném vydání disertace jako celku.
  11. Státní doktorské zkoušky mohou proběhnout hybridní formou (zkoušený student a předseda komise musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference) a obhajoba disertační práce i zcela distanční formou. V případě distanční formy obhajoby disertační práce bude zveřejněn odkaz na virtuální místnost, kde obhajoba probíhá.
 1. Knihovna je od 22. října uzavřená. Zaměstnanci a interní doktorandi mohou zasílat požadavky na výpůjčky na knihovna@prf.cuni.cz. Studentům a veřejnosti však bohužel po dobu účinnosti současných krizových opatření vlády není možné knihy půjčovat.
 1. Počítačová učebna (017) je od 22. října rovněž uzavřená.
 1. Úřední hodiny studijního oddělení se zcela ruší. Studenti mohou žádosti a jiná podání činit některým z následujících způsobů:
 • poštou
 • do datové schránky
 • v případě nutnosti osobně v podatelně (její úřední hodiny jsou zachovány: pondělí až čtvrtek 9:00-16:00, pátek 9:00-15:00)
 • a dále se studentům rovněž umožňuje zasílat podání e-mailem na adresu podatelna@prf.cuni.cz (s naskenovanými dokumenty v příloze).
 1. Provoz sekretariátů kateder a dalších akademických pracovišť se řídí rozhodnutím jejich vedoucího. Buď je možné omezit úřední hodiny tak, aby odpovídaly úředním hodinám studijního oddělení (úterý 9:00-11:00, středa 13:00-15:00), nebo je možné úřední hodiny zrušit zcela, lze-li vyřizování agendy zajistit vzdáleně. V každém případě je však nezbytné během všech pracovních dnů zajistit jak úřední agendu, tak komunikaci se studenty elektronickou formou.
 1. Rozsah osobní přítomnosti pracovníků děkanátu se řídí rozhodnutím vedoucích jednotlivých pracovišť; lze-li agendu plnohodnotně zabezpečit z domova, mohou rozhodnout o home office.
 1. Pevné linky pracovníků administrativy a sekretářek kateder, kteří nejsou přítomni v budově, budou nejpozději od 26. října přesměrovány na jejich soukromé telefony, tak aby byli průběžně k zastižení. Přesměrování bude probíhat v době: pondělí až čtvrtek 9:00-16:00, pátek 9:00-15:00.
 1. S ohledem na výrazná omezení v přeshraničním pohybu osob a jejich neustálý vývoj (na straně ČR i na straně ostatních států) se zaměstnancům PF UK výrazně doporučuje, aby zvážili nezbytnost plánovaných zahraničních cest, a to až do odvolání. Kritérium nezbytnosti zahraniční pracovní cesty bude vzato v úvahu též při schvalování případných podaných žádostí o uvolnění na zahraniční pracovní cestu. Obdobně v případě plánování příjezdů zahraničních kolegů na PF UK se silně doporučuje zvážit namísto toho jejich aktivitu na PF UK pouze v distanční formě (zejména se to týká přednášek zahraničních odborníků či účasti jejich účasti na odborných seminářích apod.). Veškeré fyzické příjezdy zahraničních hostů na PF UK je nutno s předstihem dohodnout se zahraničním oddělením, a to až do odvolání.
 1. Z rozhodnutí rektorátu jsou až do konce roku 2020 zrušeny všechny promoce. Náhradní termín bude stanoven, až bude jejich konání s ohledem na epidemickou situaci možné.  Absolventi si budou moci diplom vyzvednout na studijním oddělení v původně ohlášeném termínu promoci (4. a 5. 11.), aniž by tím byla dotčena jejich možnost se následně zúčastnit náhradního termínu promoce.  
 1. Rektor s účinností od 5. listopadu vyhlásil na Univerzitě Karlově mimořádný stav. V období mimořádného stavu mohou všechny univerzitní orgány a komise, fakultní orgány a orgány dalších součástí jednat distančně nebo hlasovat per rollam, a to bez ohledu na zvláštní úpravu ve vnitřních předpisech univerzity či fakulty. Je také možné zkrátit procesní lhůty pro jednání orgánů, které jsou stanoveny vnitřními předpisy univerzity, fakulty nebo další součásti. Podrobněji je možné se s důsledky mimořádného stavu seznámit ve Statutu Univerzity Karlovy, konkrétně v nově vložených § 66a až 66e.
 1. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je nutné se připravit na to, že i zkouškové období v zimním semestru 2020/2021 bude muset proběhnout s jistými omezeními. Jejich rozsah bude záležet na opatřeních vlády a Ministerstva zdravotnictví, která v té době budou platit, v zájmu jisté předvídatelnosti byla však vydána obecná pravidla zkoušení v zimním semestru, kterými se bude průběh zkouškového období řídit.

 

Rád bych zároveň vám všem, členům akademické obce i zaměstnancům fakulty, poděkoval za to, jak se s touto situací, která opět přišla téměř ze dne na den, dokážete vyrovnat. V mnohém to připomíná nelehké jarní měsíce, což je ale zároveň důvod k alespoň drobnému optimismu: zvládli jsme to tehdy, zvládneme to i teď.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan