AKTUALIZACE: Opatření v souvislosti se zákazem kontaktní výuky na vysokých školách (stav k 23. květnu)

AKTUALIZACE: Opatření v souvislosti se zákazem kontaktní výuky na vysokých školách (stav k 23. květnu)

Vydáno 18. září 2020, aktualizace:

 • 22. září 2020: přidány body 4 až 9 po jednání kolegia děkana
 • 25. září 2020: doplněna informace o formě klauzurních prací, které se budou konat v říjnu
 • 1. října 2020: vypuštěny některé již neaktuální informace a doplněno rozhodnutí o mírném omezení provozní doby knihovny a úředních hodin studijního oddělení
 • 9. října 2020: doplněna informace o omezení zahraničních cest
 • 12. října 2020: zpřísnění přístupu do budovy, další omezení úředních hodin studijního oddělení a mírné omezení provozní doby počítačové učebny; zachovány jsou vypsané termíny státních zkoušek a obhajob závěrečných prací, přičemž i nadále je možné je konat hybridní formou
 • 15. října 2020: nová úprava úředních hodin sekretariátů kateder (bod 12), možnost home office pracovníků děkanátu (bod 13), zrušení konzultačních hodin a přesun k distančním konzultacím (bod 3), všechny klauzurní práce až do odvolání pouze v distanční formě (bod 2), zrušení promocí (bod 15) a uzavření menzy pro studenty a veřejnost (bod 10)
 • 21. října 2020: v návaznosti na přijaté krizové opatření vlády, které výrazně omezuje volný pohyb osob a zakazuje poskytování většiny služeb, bude od 22. října uzavřena knihovna a počítačová učebna (body 9 a 10). Samotná budova fakulty bude nadále přístupná pouze zaměstnancům a studentům, vstup bude omezen na karty (bod 4).
 • 22. října 2020: ruší se úřední hodiny studijního oddělení a zavádí se alternativní způsoby pro podávání žádostí a jiných podání (bod 11), zavádí se omezená možnost výpůjček knih pro zaměstnance a interní doktorandy (bod 9), zrušení všech promocí je prodlouženo až do konce roku 2020 (bod 16) a pevné linky administrativních pracovníků děkanátu a sekretářek kateder budou v pracovní době přesměrovány, tak aby byli k zastižení (bod 14)
 • 5. listopadu 2020: rektor vyhlásil mimořádný stav (bod 17)
 • 19. listopadu 2020: byla vydána pravidla zkoušení v zimním semestru 2020/2021
 • 8. prosince 2020: doplnění informace o pokračující distanční výuce v prvním ročníku (bod 19) a obnovení provozu knihovny (bod 9).
 • 17. prosince 2020: znovuomezení provozu knihovny kvůli 4. stupni PES (bod 9)
 • 23. prosince 2020: doplnění informace o kontrolách studia do 10. ledna 2021 (bod 18)
 • 30. prosince 2020: další omezení provozu knihovny kvůli 5. stupni PES (bod 9)
 • 22. ledna 2021: doplněn odkaz na pravidla organizace výuky v letním semestru 2020/2021 (bod 1)
 • 27. února 2021: vypuštění některých již neaktuálních informací, doplnění informací o povinném užívání respirátorů (bod 4) 
 • 13. března 2021: zkrácení provozní doby podatelny (bod 4), omezení vstupu zaměstnanců od 17. března (bod 5), možnosti testování na UK (bod 6) a drobné úpravy v informacích o provozu sekretariátů kateder (bod 12) a fakultních pracovišť (bod 13), které s tím souvisejí
 • 25. března 2021: byla vydána pravidla zkoušení v letním semestru 2020/2021 (bod 1), aktualizace informací o testování zaměstnanců (bod 6)
 • 19. dubna 2021: rozšíření provozní doby podatelny (bod 4)
 • 23. dubna 2021: změna podmínek pro vstup studentů od 26. dubna (bod 7), rozšíření provozu knihovny včetně studoven (bod 9)
 • 10. května 2021: doplnění aktuálních podmínek pro prezenční zkoušky (bod 1), klauzurní práce výhradně distanční formou až do konce akademického roku (bod 2), změna pravidel pro vstup zaměstnanců do budovy (bod 5), prodloužení středeční provozní doby knihovny (bod 9), obnovení provozu menzy a PC učebny (bod 10) a částečné obnovení úředních hodin studijního oddělení (bod 11)
 • 23. května 2021: v návaznosti na novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zmírňují podmínky pro vstup na fakultu, zejména pro již očkované (bod 5 a 7), další rozšíření provozní doby knihovny (bod 9)

V pátek 18. září 2020 odpoledne bylo vydáno nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy, kterým se s účinností od pondělí 21. září 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu vysoké školy. Vláda následně opakovaně vyhlásila nouzový stav, v rámci nichž vydala postupně několik krizových opatření, která také výrazným způsobem omezují výuku na vysokých školách. 

S ohledem na tyto zákazy tedy fakulta přijala následující opatření:

 1. Veškerá výuka probíhá pouze distanční formou, a to v souladu s pravidly organizace výuky v letním semestru 2020/2021 (tzv. hybridní jaro). Průběh zkouškového období bude záležet na tom, jaká protiepidemická omezení budou v té době platit, v zájmu právní jistoty už však byla vydána aktualizovaná pravidla zkoušení v letním semestru 2020/2021. Podle nejnovějšího opatření Ministerstva zdravotnictví, které je účinné od 10. května 2021, je zkoušky v prezenční formě možné konat bez omezení maximálního počtu účastníků, je však nezbytné dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru.
 1. Státní zkoušky a obhajoby diplomových, rigorózních a disertačních prací probíhají i nadále. I nadále je však možné využívat hybridní formu (s tím, že alespoň jeden člen komise, zpravidla předseda, a zkoušený musí být přítomen osobně) a u obhajob disertačních prací i plně distanční formu (viz níže v bodě 8). Všechny termíny klauzurních prací budou až do konce akademického roku 2020/2021 probíhat v distanční formě.
 1. Konzultační hodiny se ruší a konzultace mohou až na stanovené výjimky probíhat pouze distanční formou. 
 1. Budova fakulty je pro veřejnost uzavřena, přístupná zůstává pouze pro zaměstnance a studenty (vstup na karty). Všem doporučujeme, aby své návštěvy a zejména dobu strávenou v budově fakulty omezili na nutné minimum. Podatelna zůstává v provozu: pondělí až čtvrtek 9:00-16:00, pátek 9:00-15:00. Každý, kdo vstupuje do budovy, musí mít nasazený respirátor alespoň třídy FFP2.
 1. Od 10. května byla s ohledem na nastupující zkouškové období udělena výjimka z obecně nařízené práce z domova dle opatření rektora všem zaměstnancům. Všichni zaměstnanci tak opět mohou vstupovat do budovy. Nadále však platí, že se musí prokázat buď potvrzením o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 7 dnů, nebo čestným prohlášením o tom, že v posledních 90 dnech toto onemocnění prodělal, popř. o tom, že byl proti němu očkován a od podání první dávky již uplynulo nejméně 22 dnů (podrobnosti jsou v samostatné aktualitě). Vzory čestných prohlášení jsou k dispozici na univerzitních stránkách.
 1. Univerzita Karlova nabízí dvě možnosti testování: buď na Albertově (pondělí, středa a pátek, 7:00 až 16:00), nebo na některém z mobilních testovacích stanovišť, jejichž lokalita se každý den mění (u nás na PF UK je každý čtvrtek od 9:00 do 13:00, na FF UK každé úterý 12:30 až 14:30 atd.). Pro všechny lokality je třeba si předem rezervovat termín, na mobilních stanovištích je testování možné i bez rezervace (na Albertově už od 1. června výhradně s rezervací).

  Pro účely vstupu na fakultu je možné využít i potvrzení o testu, který byl vykonán jinde, není tedy nezbytné podstoupit přímo test organizovaný univerzitou. Více informací lze nalézt v informační brožuře, kterou vydal rektorát.

 1. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 26. dubna uvedená omezení pro vstup do budovy nově týkají také studentů (podrobnosti jsou v samostatné aktualitě).
 1. I nadále platí již na jaře zavedená pravidla pro odevzdávání závěrečných prací a konání obhajob a státních doktorských zkoušek:
  1. Přihláška k první a druhé části SZZK se zasílá pouze elektronicky (e-mailem, datovou schránkou) na sekretariát příslušného akademického pracoviště. 
  2. Diplomová práce se odevzdává pouze v elektronické podobě nahráním do příslušného modulu v SIS. 
  3. Jeden výtisk v listinné podobě přinese diplomant k obhajobě.  
  4. Za den odevzdání diplomové práce se bude považovat datum jejího nahrání do SIS. 
  5. Lhůta 90 dní pro konání první a druhé části SZZK od odevzdání diplomové práce je zachována.
  6. Obhajoby diplomových prací a oborovou část státní závěrečné zkoušky je možné konat hybridně (zkoušený student a alespoň jeden člen komise, zpravidla předseda, musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference).
  7. Rigorózní práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS.
  8. Obhajoby rigorózních prací a státní rigorózní zkoušky je možné konat hybridně (uchazeč a alespoň jeden člen komise, zpravidla předseda, musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference).
  9. Příjem nových přihlášek ke státní rigorózní zkoušce a žádostí o uznání diplomových nebo disertačních prací za práce rigorózní byl od 18. září 2020 do konce roku 2020 zastaven.
  10. Disertační práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě, a to nahráním do SIS. Doktorandi zároveň mohou dodat e-mailem autoreferát a životopis. E-mailem školitele je poté třeba doložit seznam publikací s vyznačením splnění povinnosti publikovat část disertačního výzkumu, případně je možno předložit potvrzení nakladatele o plánovaném vydání disertace jako celku.
  11. Státní doktorské zkoušky mohou proběhnout hybridní formou (zkoušený student a alespoň jeden člen komise, zpravidla předseda, musí být v tomto případě přítomni na místě zkoušky v budově fakulty, zatímco zbývající člen či členové komise se mohou zúčastnit distančně, zpravidla prostřednictvím videokonference) a obhajoba disertační práce i zcela distanční formou. V případě distanční formy obhajoby disertační práce bude zveřejněn odkaz na virtuální místnost, kde obhajoba probíhá.
 1. Od 24. května bude dále prodloužen provoz knihovny, včetně studoven. Aktuální otevírací doba: pondělí a středa: 10.00 - 17.00 hod., úterý, čtvrtek, pátek: 10.00 - 15.00 hod. Více informací je průběžně zveřejňováno na stránkách knihovny.
 1. Počítačová učebna (017) je od 10. května znovu otevřena. Od čtvrtka 24. září 2020 je uzavřena tělocvična a posilovna. Od 10. května je znovu otevřená menza.
 1. Od 10. května se úřední hodiny studijního oddělení konají takto: Út a Čt 9.00 - 11.00 hod., St 13.00 - 15.00 hod. Studenti mohou žádosti a jiná podání nadále činit některým z následujících způsobů:
  • poštou
  • do datové schránky
  • v případě nutnosti osobně v podatelně (její úřední hodiny viz výše v bodu 4)
  • a dále se studentům rovněž umožňuje zasílat podání e-mailem na adresu podatelna@prf.cuni.cz (s naskenovanými dokumenty v příloze).
 1. Provoz sekretariátů kateder a dalších akademických pracovišť se řídí rozhodnutím jejich vedoucího. Úřední hodiny je možné zcela zrušit, lze-li vyřizování agendy zajistit vzdáleně. V každém případě je však nezbytné během všech pracovních dnů zajistit jak úřední agendu, tak komunikaci se studenty elektronickou formou i po telefonu (viz bod 14).
 1. Rozsah osobní přítomnosti pracovníků děkanátu se řídí rozhodnutím vedoucích jednotlivých pracovišť (s přihlédnutím k bodu 5).
 1. Pevné linky pracovníků administrativy a sekretářek kateder, kteří nejsou přítomni v budově, jsou přesměrovány na jejich soukromé telefony, tak aby byli průběžně k zastižení. Přesměrování bude probíhat v době: pondělí až čtvrtek 9:00-16:00, pátek 9:00-15:00.
 1. S ohledem na výrazná omezení v přeshraničním pohybu osob a jejich neustálý vývoj (na straně ČR i na straně ostatních států) se zaměstnancům PF UK výrazně doporučuje, aby zvážili nezbytnost plánovaných zahraničních cest, a to až do odvolání. Kritérium nezbytnosti zahraniční pracovní cesty bude vzato v úvahu též při schvalování případných podaných žádostí o uvolnění na zahraniční pracovní cestu. Obdobně v případě plánování příjezdů zahraničních kolegů na PF UK se silně doporučuje zvážit namísto toho jejich aktivitu na PF UK pouze v distanční formě (zejména se to týká přednášek zahraničních odborníků či účasti jejich účasti na odborných seminářích apod.). Veškeré fyzické příjezdy zahraničních hostů na PF UK je nutno s předstihem dohodnout se zahraničním oddělením, a to až do odvolání.
 1. Z rozhodnutí rektorátu byly až do odvolání zrušeny všechny promoce. Náhradní termíny byly stanoveny na červen 2021. 
 1. Rektor s účinností od 5. listopadu vyhlásil na Univerzitě Karlově mimořádný stav. V období mimořádného stavu mohou všechny univerzitní orgány a komise, fakultní orgány a orgány dalších součástí jednat distančně nebo hlasovat per rollam, a to bez ohledu na zvláštní úpravu ve vnitřních předpisech univerzity či fakulty. Je také možné zkrátit procesní lhůty pro jednání orgánů, které jsou stanoveny vnitřními předpisy univerzity, fakulty nebo další součásti. Podrobněji je možné se s důsledky mimořádného stavu seznámit ve Statutu Univerzity Karlovy, konkrétně v nově vložených § 66a až 66e.

 

Rád bych zároveň vám všem, členům akademické obce i zaměstnancům fakulty, poděkoval za to, jak se s touto situací, která opět přišla téměř ze dne na den, dokážete vyrovnat. V mnohém to připomíná nelehké jarní měsíce, což je ale zároveň důvod k alespoň drobnému optimismu: zvládli jsme to tehdy, zvládneme to i teď.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan