6. ročník soutěže PRIMUS

6. ročník soutěže PRIMUS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás informovali o vyhlášení 6. ročníku soutěže PRIMUS, jehož cílem je umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a zvýšit tak úspěšnost v získávání mezinárodních grantech, například v získání projektu z grantu Evropské výzkumné rady (ERC).

V projektu PRIMUS jde tak především o excelentní vědu, utvoření vědeckého týmu a posunutí vědeckého bádání v konkrétní oblasti.

Vyhlášení soutěže PRIMUS je upraveno OR č. 56/2020.

Zásady soutěže PRIMUS jsou upraveny OR č. 55/2020.

Od 1. března do 20. dubna 2021 bude možno předkládat soutěžní návrhy do 6. kola soutěže Primus (s počátkem řešení od 2021) s dobou řešení až 4 roky.

 

Hlavní řešitel projektu musí splňovat následující podmínky:

  • akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let od udělení Ph.D./Th.D.;
  • s mezinárodními zkušenostmi, ve svém oboru vykazuje významné výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci; 
  • zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu minimálně 6 měsíců (lze vzít v úvahu další okolnosti).

Vybíráni budou tedy navrhovatelé s vysokým potenciálem uspět ve své oblasti výzkumu a posunout vědecké poznání. Indikátorem je zejména jejich publikační činnost ve vědeckých časopisech mezinárodního významu bez spoluautorství školitele, zahraniční monografie, účast v národních a mezinárodních projektech nebo další významná zahraniční vědecká spolupráce a výstupy.

Hlavní řešitel projektu by měl do jeho ukončení podat žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant. To je jedním z výstupů (tj. indikátorů splnění projektu PRIMUS). Máte-li o zapojení do soutěže PRIMUS zájem, je třeba mít na zřeteli, že jde o vysoce konkurenční soutěž, zaměřenou na vynikající výsledky a je třeba předem počítat i s povinností požádat o významný zahraniční grant.

Upozorňujeme, že uchazeč o projekt se může účastnit soutěže ERC STARTING GRANT nejdříve 2 roky a nejpozději 7. rok od udělení jeho prvního PhD. Titulu. (Lhůta se počítá k 1. lednu soutěžního roku).

Od 8. roku do 12. roku od udělení jeho prvního PhD. Titulu uchazeče se lze účastnit soutěže ERC CONSOLIDATOR GRANT. (Lhůta se počítá k 1. lednu soutěžního roku).

Od 12. roku od udělení prvního PhD. Titulu se lze účastnit pouze soutěže ERC ADVANCED GRANT.

 

V případě zájmu o účast v soutěži PRIMUS, zašlete deklaraci zájmu Oddělení pro vědu, výzkum a edici (aljanabi@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 16.3. 2021.

Podmínky deklarace zájmu:

  1. Zájemce předkládá návrh projektu na formuláři aplikace, která bude přístupná od 1. 3. 2021. Veškeré informace k vyplnění formuláře lze nalézt v Primus – manuálu pro předkladatele soutěžních návrhů. Manuál je dostupný zde u bodu s názvem Manuál pro předkladatele soutěžních návrhů. 
  2. V deklaraci zájmu navrhovatel předloží zejména:
  • anotaci, cíle a postupy dosažení, spoluřešitelské organizace;
  • výstupy z projektu;
  • návrh rozpočtu;
  • CV navrhovatele včetně uvedení data získání PhD. Titulu.
  1. Řešitelský tým může být hlavním řešitelem modifikován, nejpozději do 31. 12. roku následujícího po podání návrhu projektu však musí zahrnovat vedle hlavního řešitele minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Předkladatel akceptuje, že v případě doporučení projektu k financování, může být zapojen do dalších vnitrouniverzitních soutěží, nikoliv však jako hlavní řešitel.