SVOČ

Vyhlášení X. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ke dni 12. prosince 2016 vyhlašuje Rada SVOČ X. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2016/2017.
Vybrané oceněné práce budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci, která proběhne ve druhé polovině roku 2017 v Brně.
Termíny X. ročníku SVOČ na PF UK:
 • přihlášení do soutěže od 12. 12. 2016 do 17. 3. 2017
 • odevzdání soutěžních prací do 18. 4. 2017
 • ústní obhajoby soutěžních pracíod 9. 5. 2017 do 16. 6. 2017
Zmeškání lhůty pro odevzdání soutěžní práce nelze prominout!
Ocenění v rámci každé oborové sekce v X. ročníku SVOČ na PF UK:
První cena:
peněžní odměna 8.000,- Kč a věcná odměna
Druhá cena:
peněžní odměna 6.000,- Kč a věcná odměna
Třetí cena:
peněžní odměna 4.000,- Kč a věcná odměna
Odevzdání přihlášky:
Pouze v elektronické formě na předepsaném formuláři
na adresu svoc @ prf.cuni.cz (Příjmení soutěžícího_SVOC2017_Prihlaska.docx, bez diakritiky).
Přihlašovací formulář ke stažení zde.
Odevzdání soutěžní práce:
V tištěné a elektronické formě,
v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ v jednom exempláři, svázanou,
v elektronické formě (spolu s anotací práce) na adresu svoc @ prf.cuni.cz
(Příjmení soutěžícího_SVOC2017_Prace.docx, bez diakritiky)
(Příjmení soutěžícího_SVOC2017_Anotace.docx, bez diakritiky).
Soutěžní práce může být napsána na libovolné téma, za předpokladu splnění požadavku uvedeného v bodu 4.1. Pravidel soutěže SVOČ na PF UK.

 

Pravidla soutěže ke stažení zde

 


Témata navrhovaná pro X. ročník soutěže SVOČ jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty) a externími partnery soutěže:
Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.

 

Témata budou průběžně doplňována.

-studenti mohou samozřejmě navrhnout i vlastní témata

Doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.,DSc.
 • Krize demokracie?
 • Podstata, obhajoba a kritika multikulturalismu
 • Výhledy parlamentní demokracie v 21. století
 • Právo a bezpráví, resp. spravedlnost a nespravedlnost jako téma literatury nízké i vysoké
Dr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
 • Gender a právo
 • Masová média a jejich role v mechanismu právní regulace
 • Právo a umění (symbolika, estetika, architektura)
 • Relativní (kvalifikovaná) lidská práva (např. svoboda projevu, náboženská svoboda)
Mgr. Bc. Jan Broz
 • Diskursivní teorie jako prostředek legitimizace abstraktní kontroly ústavnosti
 • Svoboda projevu v multikulturních společnostech
 • Svoboda projevu jako epistemický problém
 • Harm principle, právní moralismus a trestněprávní politika
 • Liberální perfekcionismus a význam práva na vzdělání
Mgr. Hana Draslarová
 • Právní vědomí
 • Neznalost práva neomlouvá
JUDr. Tomáš Friedel, Ph.D.
 • Právníci a profesní etika
 • Právníci a moderní technologie
JUDr. Tomáš Havel,Ph.D.
 • Systémové teorie a právní sociologie 
 • Komunální politika
 • Systém politických stran v meziválečné ČSR a jeho vliv na fungování ústavního systému
JUDr. Jan Kosek,Ph.D.
 • Sociální psychologie nacismu; konformismus a podléhání autoritě
 • Moderní stát a genocidy; osud tureckých Arménů a evropských Židů
 • Radbruchova formule v teorii a v praxi; přirozené a pozitivní právo
 • Romové jako nepohodlná menšina
 • Náboženské symboly jablkem sváru?
 • Feminismus a diskriminace žen
 • Rovnost před zákonem: ideál a skutečnost 
JUDr. Jana Ondřejková,Ph.D.
 • Právo a ideologie
 • Spravedlnost podle Amartye Sena
 • Judicializace politiky
 • Soudní rozhodování ve věcech politických stran - zásah do politiky nebo její ochrana?
 • Vnitrostranická demokracie
Mgr. Radek Píša
 • Izraelsko – palestinský konflikt
 • Levicová kritika ústavního přezkumu
 • Konzervativní kritika ústavního přezkumu
 • Politické souvislosti správního soudnictví
 • Postavení justice v Izraeli
 • Izrael: právo v hluboce rozdělené zemi
 • Brexit a britská politika
JUDr.Mgr. Michal Urban, Ph.D.
 • Právní vědomí
 • Právní gramotnost studentů SŠ/VŠ
 • Důvěra v právo v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 • Efektivita působení práva ve společnosti
 • Role Ústavního soudu v působení na právní vědomí občanů
 • Reforma právního vzdělávání v České republice
 • Obraz právníků ve filmu
 • Profesní etika
 • Právní gramotnost
 • Důvěra v právo
Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
 • Precedens v angloamerické právní kultuře
 • Teoretická analýza rozhodování velkých a rozšířených senátů nejvyšších soudů v České republice
 • Dokazování
 • Teoretické aspekty posuzování dopadů legislativních návrhů na rovnost žen a mužů
 • Srovnání stylu soudních rozhodnutí v České republice
 • Internet věcí a právo
 • Islámské právo
 • Islám a právní systém ČR v kontextu proměn na počátku 21. století
 • Intertemporalita práva
 • Poroty, přísedící a účast laiků na výkonu soudnictví
 • Precedens a soudcovské právo
 • Metodologie výkladu práva podle nového občanského zákoníku
 • Formalismus v právu
Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
 • Ideologie a právo
 • Globalizace a právo
 • Postmoderní jevy v právu
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
 • Existují limity přenosu pravomocí na Evropskou unii?
 • Strážce ústavy v podmínkách ústavního pluralismu počátku 21. století
 • Autonomie vůle versus ochrana lidských práv a právní jednání soukromoprávních subjektů
 • Právo jako autopoietický systém na počátku 21. století
Mgr. Jan Chmel
 • Veřejné mínění jako faktor ovlivňující soudní rozhodování
 • Princip kolegiality v soudním rozhodování
 • Použití komparativních argumentů v právu: kdy je přípustné a kdy je vhodné využít zahraniční inspiraci?
 • Argumentační strategie vysokých soudů v ČR: rozdíly a podobnosti
 • Veřejný obraz soudů: transparentnost a otevřenost vs. ochrana důvěry v justici?
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111