Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky

Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky

Požadavky na uchazeče:

I. Bakalářský či magisterský vysokoškolský titul (popř. jejich ekvivalent ze zahraniční vysoké školy). Ověřenou kopii diplomu je nutné doložit do 30.9., jinak se tato podmínka považuje za nesplněnou;
II. Životopis; 
III. Motivační dopis v rozsahu cca. 1-2 strany textu;
IV. Dvě doporučení z akademického či profesního prostředí;
V. Vyplněný Formulář přihlášky (zde);
VI. Doklad o úhradě nevratného poplatku za podání a administrativní zpracování přihlášky ve výši 1.000,-Kč (možno zaslat jako potvrzení o provedení elektronické platby na účet uvedený v sekci Kurzovné; do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“).


Lhůta pro podání přihlášek pro každý akademický rok je do 30.8. včetně. Přihlášky je možno odevzdávat na podatelně PF UK, popř. elektronicky na emailovou adresu llmcz@prf.cuni.cz. Kapacita programu může být omezena, otevření programu je s výhradou dostatečného počtu přihlášených zájemců.


Uchazeči budou přijati na základě posouzení písemné přihlášky obsahující shora uvedené dokumenty. Informace o přijetí do kurzu je zasílána elektronicky emailem na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Formuláři přihlášky. V případě přijetí bude uchazeči současně podána nabídka uzavření Smlouvy o vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu LL.M. za podmínek uvedených v této sekci stránek PF UK a případných bližších podmínek daných touto Smlouvou. Přijetí do programu LL.M. je podmínečné do zaplacení kurzovného v plné výši dle podmínek stanovených v sekci Kurzovné a doložení ověřené kopie předchozího vysokoškolského diplomu uchazeče.