Kurzy

KURZY POŘÁDANÉ JURIDIKEM - ÚSTAVEM PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVNÍKŮ PF UK

Studium ve specializovaných kurzech pořádaných JURIDIKEM je určeno především pro absolventy právnických fakult, ale i ostatních vysokých škol. V omezeném rozsahu je možné přijmout ke studiu absolventy středních škol. V tomto případě výjimku uděluje proděkanka pro celoživotní vzdělávání právníků. Přijetí do kurzu není podmíněno zkouškou či jiným ověřením znalostí posluchačů. Kurz bude zahájen, pokud se přihlásí alespoň 15 účastníků. V odůvodněných případech může proděkanka rozhodnout o konání kurzu i při menším počtu účastníků. K omezení počtu zájemců může dojít pouze v důsledku prostorového limitu v daném kurzu.

 

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (podle novely § 60 zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb.)
Kurz celoživotního vzdělávání je určen uchazečům o studium, kteří nebyli úspěšní v přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan fakulty na základě výsledků přijímacího řízení. Přijímáni jsou uchazeči podle počtu získaných bodů. Kurz je dvousemestrální, s výukou převážně ve čtvrtek, v pátek a v sobotu.

 

Kurzy Univerzity třetího věku pořádá Právnická fakulta pro zájemce o právnickou problematiku z řad seniorů. Kurzy jsou dvousemestrální, akceptují sociální roli seniorů, jednotlivé přednášky se zaměřují na vybrané problémy z nejrůznějších oborů práva ( občanského, správního, obchodního, trestního, finančního) a sociální politiky. V průběhu kurzu se účastníci seznámí i s vybranými otázkami z dějinných oborů.

 

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111