Studium jednotlivých předmětů

Pravidla pro studium jednotlivých předmětů

na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě

pro akademický rok 2016/2017

(dříve mimořádné studium)

 

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Právnická fakulta možnost studia jednotlivých předmětů. Toto studium je určeno především k doplnění znalostí a vědomostí absolventů středních a vysokých škol.

1.   V rámci uvedeného programu celoživotního vzdělávání si lze zapsat výhradně předměty vyučované katedrami fakulty. V rámci této formy vzdělávání nelze skládat státní zkoušky, klauzurní práce ani získat ucelené vysokoškolské vzdělání. Výuka probíhá společně se studenty prezenčního magisterského studia.

2.   Pokud si posluchač zapsal předmět, který je součástí státní zkoušky, vykoná v takovém případě pouze zkoušku na úrovni zkoušky postupové. Z výběru předmětů jsou vyloučeny cizí jazyky. Úspěšné vykonání zkoušek v rámci této formy studia nezvýhodňuje uchazeče o prezenční magisterské studium při přijímacím řízení.

3.   Požadavky na způsob splnění studijních povinností určují jednotlivé katedry. Výsledky splněných povinností zapisuje pověřený pracovník katedry do zvláštního výkazu, který obdrží účastník studia na studijním oddělení po prokázání úhrady předepsané částky.

4.   Po úspěšném absolutoriu zvoleného předmětu získá účastník osvědčení o jeho absolvování, ve kterém se uvádí název předmětu podle schválené akreditace. Osvědčení se vystavuje vždy po skončení akademického roku (říjen) a účastníkům SJP se zasílá doporučeně společně s výpisem vykonaných studijních povinností.

5.   Studium je realizováno za úplatu. Poplatek za studium jednoho akreditovaného předmětu činí 5 000 Kč. Celková výše platby za studium závisí na počtu zapsaných předmětů. Jedním předmětem se rozumí jednotlivý akreditovaný předmět např. Občanské právo I., Občanské právo II. – každý předmět má samostatné označení a zakončení. Poplatek je možné hradit po semestrech.

6.   Účastníci studia jednotlivých předmětů nemají statut studenta.

7.   Přihlášky ke studiu, obsahující odůvodnění a označení zvolených předmětů, se podávají na studijním oddělení nejpozději 15 dnů před začátkem semestru akademického roku, ve kterém je předmět vyučován. Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení. Zmeškání této lhůty může prominout děkan.

8.   O přijetí ke studiu jednotlivého předmětu rozhodne děkan fakulty nebo z jeho pověření příslušný proděkan do zahájení výuky příslušného předmětu. Studium lze povolit nejdéle na dobu pěti semestrů.

 Přihláška ke stažení zde

Adresa k podání přihlášky:

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, k rukám pí. Lady Šafrové

Zápis předmětů do zimního semestru: nejpozději do 31. 10. 2016.

Zápis předmětů do letního semestru: nejpozději do 17. 2. 2017.

Informace o kurzu:

 

Studijní oddělení Právnické fakulty
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Lada Šafrová, tel. 221 005 591, e-mail: safrova @ prf.cuni.cz 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2017

více...

Jurisprudence 1/2017

více...

Právněhistorické studie č. 46/2

více...

PLWP (Working Papers) 2017/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111