Detail člověka URL

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Profile picture for user 18265313

Telefon: +420221005532

Katedra finančního práva a finanční vědy

Katedra právních dějin

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

rozpočtové právo
daňové právo
financování územních samosprávných celků

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta Obor rok ukončení studia
Univerzita Karlova v Praze Právnická Právo 1973

 

Vědeckopedagogický titul

Titul Obor Instituce rok udělení titulu název kvalifikační práce
Prof. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova v Praze 2012  
Doc. Finanční právo a finanční věda Univerzita Karlova v Praze 1997 Právní úprava rozpočtové soustavy České republiky se zaměřením na na finanční hospodaření v České republice

 

Akademické kvalifikace

Titul Obor Instituce rok udělení titulu Název kvalifikační práce
JUDr. Finanční právo Univerzita Karlova v Praze 1974 Právní povaha a funkce místních poplatků a jejich správa národními výbory
CSc. Politická ekonomie Univerzita Karlova v Praze 1986 Vybrané aspekty financování společenské spotřeby obyvatelstva

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r. / dosud Instituce Funkční místo Výše úvazku
1973/1976 Univerzita Karlova v Praze Asistent 1
1976/1984 Univerzita Karlova v Praze Odborný asistent 1
1984/1997 Univerzita Karlova, Právnická fakulta Odborný asistent 1
1993/1997 Vysoká škola ekonomická v Praze Odborný asistent 0,5
1997/2012 Univerzita Karlova, Právnická fakulta Docent 1
1997/2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Docent 0,5
2012/dosud Univerzita Karlova, Právnická fakulta Profesor 1
2012/dosud Vysoká škola ekonomická v Praze Profesor 0,5

 

Pedagogická činnost

 Předmět (+ specializace v rámci předmětu)  Garant / vyučující Instituce
 Finanční právo  Vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Finanční hospodaření samosprávných územních celků Garant, vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Základy veřejného práva  Vyučující  Vysoká škola ekonomická v Praze
 Rozpočtové právo  Vyučující  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
 Právo cenných papírů  Garant  Vysoká škola ekonomická v Praze
 Právo kapitálového trhu  Garant  Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok / roky Název úkolu Specifikace úkolu (číslo atp.) Udělující instituce Postavení
1999-2014 Reforma čs právního řádu se zřetelem k právu EU – ústavnost, lidská práva a reforma veřejné moci VZ 112200004 MSMT řešitel
2004 Právní a finanční aspekty rozpočtového hospodaření Grant 543/2004 ATFP GAUK garant
2005-2011 Kvantitativní a kvalitativní změny právního řádu ČR na prahu 3.tisíciletí – perspektivy, východiska, kořeny VZ 0021620804 MSMT řešitel
2011 Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 -2015 SVV 262 410/2011 UK řešitel
2011-2015 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace P06 UK řešitel
2012 Finančněprávní nástroje boje s dluhovou krizí SVV 264 407/2012 UK řešitel
2012-2015 Národní a kulturní identity (NAKI) - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj DF 12P010VV013 Ministerstvo kultury ČR řešitel
2013 Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie SVV 266 407/2013 UK řešitel
2014 Tendence vývoje právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou SVV 260 006/2014 UK řešitel
2016 – 2022 Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání Progres – Q02 UK Praha řešitel
2017 – 2022 Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice NAKI 2 – DG 18P020VV64 Ministerstvo kultury ČR řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok Instituce Stát Délka pobytu Druh pobytu
2008 Sibiřská federální univerzita v Krasnojarsku Ruská federace - Rusko týden studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r. / dosud Název Instituce / stát Postavení (předseda / člen)
1995 -2001 Akademický senát Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2001-2006 Akademický senát Univerzita Karlova
Právnická fakulta
místopředseda
2006 -2010 Proděkanka pro rozvoj fakulty Univerzita Karlova
Právnická fakulta
 
2010-2014 Proděkanka pro celoživotní vzdělávání Univerzita Karlova
Právnická fakulta
 
2006-2014 Knihovní komise Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2014/2017 Knihovní komise Univerzita Karlova
Právnická fakulta
předseda
2006/2014 Komise pro koncepci studia Univerzita Karlova
Právnická fakulta
člen
2006/dosud Vědecká rada Univerzita Karlova
Právnická fakulta

člen

2014/dosud Vědecká rada Západočeská univerzita
Plzeň

člen

2015/dosud Vědecká rada Masarykova univerzita
Brno

člen

2017/dosud Vědecká rada Policejní akademie ČR – Fakulta bezpečnostního managementu - Praha člen

 

Účast na konferencích

Název konference Místo / stát konání  Rok konání Název přednášky / referátu
 Historie současný stav a perspektivy univerzit  Praha  2008  Fondy veřejných vysokých škol a nakládání s nimi
 Dny práva  Brno  2008  Zásady nejen rozpočtové
 Nové jevy v právu na počátku 21.století  Praha  2008  Daň z nemovitostí
 Glowne wyzwania i problemy systemu finansow publicnych  Polsko Lublin  2008  Fondy a jejich postavení (Funds and their position)
 Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie  Bratislava Slovensko  2008  Daňové rezidentství a volný pohyb pracovních sil
 The Basic Problems of Public Finance in the 21st Century in Europe  Paříž Francie  2008  Reforma veřejných financí v České republice (The Reform of Public Finance in the Czech Republic)
Dny práva   Brno  2009  Rozpočtové výdaje, jejich charakteristika a povaha
 Public Finance and Financial Law in a context of financial crises in the Eastern and Central Europe  Lvov Ukrajina  2009  Tax system as an instrument of solving the financial crisis (Daňový systém jako nástroj řešení finanční krize)
 Veřejné finance v prostředí hospodářské krize  Olomouc  2010  Sázení a krize – dopady na obecní rozpočty
 Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století  Petrohrad Rusko  2010  Právo na samosprávu a princip zákonnosti místních daní a poplatků
 Právo v europskej perspektive  Trnava Slovensko  2010  Finanční právo v evropské perspektivě
 Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010  Praha  2010  Stát, veřejný rozpočet a zásady jeho tvorby a realizace v období překonávání důsledků hospodářské krize
 Dny práva  Brno  2010  Rozpočtová odpovědnost
 Právní prostor  Seč Ústupky  2011  Problematika souběhu výkonu funkcí z pohledu finančního práva
 Dny práva  Brno  2011  Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů
 Karel Engliš-státník,vědec,pedagog  Brno  2011  Rozpočtová reforma a Karel Engliš
 Způsoby a limity právní regulace v podmínkách globalizace  Petrohrad Rusko  2011  Limity právní regulace v oblasti rozpočtového práva v podmínkách globalizace
 Public finances – Administrative autonomies  Gyor Maďarsko  2011  Fiskální rozhodování územních samospráv (Fiscal Decision-making of Self-governing Regional Authorities)
 Institucionální a normativní změny práva v evropském a globálním kontextu  Praha  2012  Rozpočtové problémy současné Evropy a ČR
 Roční a víceleté plánování veřejných financí v zemích střední a východní Evropy  Bialystok Polsko  2012  Uplatňování rozpočtových zásad a fiskální odpovědnost ( Applying of the budgetary principles and fiscal responsibility)
 Dny práva  Brno  2012  Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního
 Проблемы налогового правоприменения в странах Центральной и Восточной Европы  Omsk Rusko  2012  Subjekty aplikace daňového práva v podmínkách ČR
 Ulohy statu a prava pri rieseni sucasnej hospodarskej krizy  Bratislava  2012  Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
 Dny práva  Brno  2013  Regulatorní možnosti rozpočtového a daňového práva ve vztahu k právu soukromému
 Nástroje právní regulace  Moskva Rusko  2013 Rozpočtový dohled 
 Právní prostor  Seč Ústupky  2013  Daně a nový občanský zákoník
Aktuální problémy podnikatelského prostřední ČR a EU Praha VŠE 2013 Aktuální problémy finančního práva v podnikatelském prostředí ČR a EU
Bratislavské právnické fórum Bratislava UK 2013 Možnosti finančního práva při řešení současné hospodářské krize
Finance publiczne i prawo finansove – realia i perspektivy zmian Bialystok 2013 Inovační nástroje a rozpočtové výdaje EU
Systém finančního práva Mikulov 2014 Místo rozpočtového práva v systému práva
Dny práva - sekce Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti Brno MU 2014 Dotace, municipality a zneužití práva
The Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest Vilnius 2017 Obce a řešení výdajů ve veřejném zájmu
 Dny slovenského a českého daňového práva  Košice  2017  Daňová optimalizace či daňový únik
 Dny práva - sekce Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí  Brno MU 2017    Veřejné rozpočty a jejich

Organizace konferencí

Název akce Místo / Stát konání Rok konání
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 Praha 2010

 

Ocenění

Název ocenění Instituce Rok udělení
Stříbrná medaile PF UK
 
Univerzita Karlova Právnická fakulta 2010
Cena Český bestseller za rok 2009 v kategorii odborná literatura
Cena za mezinárodní spolupráci v rámci
Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries
SČNK a Nakladatelství Grada Publishing a.s.
Univerzita Bialystok - Polsko
2010 2012

 

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň znalosti
Ruština aktivně
Němčina pasivně
Angličtina pasivně