Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK

Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK

Dne 30. dubna 2021 byla Akademickým senátem UK schválena druhá novela Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK. Mezi hlavní témata novely patří:

  1. doplnění další podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky (získání alespoň 40 kreditů za bezprostředně předcházející ročník jinak než uznáním kontroly studia studijních předmětů)
  2. přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky i studentům, kteří uzavřou studium (tj. splní podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky) studijního programu za kratší dobu, než je standardní doba studia
  3. zobecnění podmínek pro přiznávání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu v případě projektů financovaného v rámci institucionální podpory vědecké a výzkumné činnosti na Univerzitě Karlově
  4. umožnění přiznávání stipendií v případech zvláštního zřetele hodných nejenom na žádost studenta, ale i z moci úřední
  5. zrušení nutnosti vydávat rozhodnutí o zvýšení doktorandského stipendia v průběhu akademického roku.

Účinnost novely nastává dnem 1. května 2021.

Znění druhé novely společně s důvodovou zprávou je k dispozici zde.