Zahraniční mobilita studentů mimo program Erasmus+ - 5. kolo

Zahraniční mobilita studentů mimo program Erasmus+ - 5. kolo

Studenti doktorských studijních programů a studenti magisterského studijního programu PF UK mohou vycestovat do zahraničí na individuálně připravené studijní nebo výzkumné pobyty, jakož i na konference s aktivní účastí. Pokud nemohou být tyto aktivity podpořeny zcela nebo alespoň z části z jiných finančních zdrojů (např. Erasmus+, DAADAktion ÖsterreichFulbright, programy Domu zahraniční spolupráceGAUKFond mobilityPOINT UK, meziuniverzitní či mezifakultní dohody), lze žádat o podporu na tyto cesty podle zde uvedených pravidel ze stipendijního fondu PF UK. 

Pro výjezdy, které mají být uskutečněny v zimním semestru akademického roku 2023/2024 a dále v průběhu kalendářního roku 2024, je vypsáno pět kol výzvy k podávání žádostí o podporu zahraničních mobilit ze stipendijního fondu PF UK. Žádosti lze podávat pouze před uskutečněním mobility, o jejíž podporu je žádáno, a to podle následujícího časového harmonogramu:

1. kolo pro mobility zahájené v době od 9. 10. 2023 do 31. 12. 2023 – uzávěrka 29. 9. 2023;

2. kolo pro mobility zahájené v době od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 – uzávěrka 15. 11. 2023;

3. kolo pro mobility zahájené v době od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 – uzávěrka 15. 2. 2024;

4. kolo pro mobility zahájené v době od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024 – uzávěrka 15. 5. 2024;

5. kolo pro mobility zahájené v době od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024 – uzávěrka 15. 8. 2024.

Na základě této výzvy budou zahraniční mobility studentů v uvedeném období podpořeny ze stipendijního fondu PF UK v každém z pěti kol částkou ve výši max. 250 000 Kč (souhrnně za všechny žádosti dohromady).

Žádost se podává prostřednictvím online formuláře s následujícími přílohami (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

 • vyplněná žádost o stipendium;
 • životopis; 
 • motivační dopis s předběžným studijním nebo výzkumným plánem v rámci zahraničního pobytu, uvedením cílového zahraničního pracoviště (popř. místa konání a pořadatele konference apod.) a předběžné délky pobytu; u doktorandů též s uvedením přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, a vždy též s informací o aktuální rozpracovanosti disertační práce;
 • v případě výzkumných pobytů předběžný příslib přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity/instituce či její knihovny (může být i v cizím jazyce a postačí emailem – student si jej zajišťuje sám), v případě konferenčních účastí doložení podání abstraktu, popř. jeho přijetí do programu konference;
 • doporučení školitele na PF UK (pouze doktorandi);
 • vyčíslení předpokládaných nákladů (např. formou doložení cen nabízeného ubytování v dané lokalitě, ceny za leteckou či jinou dopravu atp.).

V rámci výběrového řízení jsou uchazeči hodnoceni na základě podaných písemných podkladů s tím, že se nevylučuje ani možnost ústního pohovoru před komisí, na který bude student případně pozván. Žádosti o tuto formu zahraniční mobility se hodnotí na základě těchto kritérií, přičemž prioritou fakulty je v rámci této výzvy především podpora mobility doktorandů:

 • přínos mobility pro zpracování diplomové/disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu (preferovány jsou výstupy v časopise v databázích WoS a Scopus);
 • přínos pro další akademický i profesní rozvoj studenta a působení doktoranda na fakultě;
 • studijní prospěch, resp. plnění studijních povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.

 

O výsledcích rozhoduje děkan fakulty po projednání v kolegiu děkana a s přihlédnutím k doporučením hodnotící komise, které předsedá proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK.

Stipendium ze stipendijního fondu PF UK je přiznáváno s ohledem na hospodárnost a předpokládané reálné náklady daného zahraničního pobytu, míru naplnění hodnocených kritérií a s ohledem na celkový objem dostupných finančních prostředků. Na stipendijní podporu nemá student nárok a přiznána může být i částka nižší, než o kterou bylo žádáno. Stipendijní podpora představuje pouze příspěvek na úhradu nákladů pobytu v zahraničí a je třeba počítat s tím, že nemusí pokrýt veškeré náklady spojené se zahraničním pobytem.

Zahraniční mobilita může být ze stipendijního fondu PF UK takto podpořena maximálně v následující výši:

 1. Příspěvek na stravu a bydlení:
 • 1 - 14 dní: max. 1.650,- Kč/den
 • 15 - 30 dní: max. 1.200,- Kč/den
 • 31 - 61 dní: max. 3.600,- Kč za každý další započatý týden
 1. Příspěvek na cestovné (dle kalkulátoru vzdálenosti):
 • 0 - 500 km: max. 4.500,- Kč
 • 500 - 2 000 km: max. 6.600,- Kč
 • nad 2 000 km: dle předložené kalkulace ceny letenky (economy class)
 1. Poplatek za aktivní účast na mezinárodní konferenci: v plné výši.

Jsou-li předpokládané náklady nižší než výše uvedené limity, bude žádost posuzována na základě předpokládaných nákladů. V případech zvláštního zřetele hodných se vyhrazuje právo posoudit náklady individuálně i nad rámec uvedených limitů.

V případě, že student neuskuteční zahraniční mobilitu, která byla podpořena na základě této výzvy, je povinen stipendijní prostředky v plné výši bezodkladně vrátit PF UK. V případě, že student uskutečnil zahraniční mobilitu v jiném než v žádosti uváděném rozsahu, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat zahraniční oddělení PF UK a vrátit PF UK alikvotní část přiznaného stipendia u cest zmenšeného rozsahu.

Tato výzva se netýká stipendijní podpory studentů, kteří se účastní zahraničních moot courtových soutěží jakožto členové nebo kouči fakultních týmů, jejichž zapojení do dané soutěže bylo fakultou předem schváleno na základě výzvy v rámci tvorby rozpočtu. Dále se tato výzva netýká studentů žádajících o stipendium v souvislosti se zahraničním výjezdem v rámci mezifakultní či meziuniverzitní spolupráce a studentů, kteří se účastní jiných akcí, které PF UK zcela či částečně v zahraničí organizuje nebo se na nich jinak přímo participuje. Stipendijní podpora se v takovém případě řeší individuálně mimo tuto výzvu.

Uložit událost do kalendáře