Tresty za nouzového stavu: nedořešený problém (studie Legal Data Hub)

obr

Tresty za nouzového stavu: nedořešený problém (studie Legal Data Hub)

Jeden a půl roku odnětí svobody za krádež pěti housek či dva roky za krádež vibrátoru: Tresty uložené za bagatelní krádeže za nouzového stavu byly přísné i kvůli automatickému užívání kvalifikovaných skutkových podstat. V březnu 2021 velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu tuto praxi odmítl s argumentací, že samotné spáchání krádeže během nouzového stavu není důvodem pro použití kvalifikované skutkové podstaty a aplikaci přísnějších trestních sazeb. Kdyby byli tito zloději odsouzeni dle správné právní kvalifikace dnes, byli by potrestáni řádově mírnějšími tresty.

Dosud neznámý počet osob tak vykonává přísný a nespravedlivý trest. V nové studii projektu Legal Data Hub autoři Jakub Drápal a Libor Dušek kvantifikují počet takto dotčených osob za využití databáze pravomocných soudních rozsudků z roku 2020. Autoři dále upozorňují na vysoké náklady vzniklého stavu a navrhují řešení. Problém se týká minimálně 466 zlodějů z jarního nouzového stavu odsouzených do konce roku 2020. Celkový počet, zahrnující i další trestné činy a skutky z podzimního a zimního nouzového stavu, se nicméně pohybuje pravděpodobně mezi 1 000 a 1 500.

Jediným nástrojem, jak docílit spravedlivých trestů, je stížnost pro porušení zákona, kterou může Nejvyššímu soudu podat pouze ministryně spravedlnosti. Dle Jakuba Drápala a Libor Duška lze podání velkého počtu stížností provést efektivně s využitím dat a existujících funkcionalit elektronizace justice; je tak i příležitostí k novému využití těchto nástrojů v rozhodovací činnosti Ministerstva spravedlnosti a soudů.

Podání stížností pro porušení zákona v případech přísných trestů z nouzového stavu povede k odstranění nespravedlností v trestání a k naplnění zásady rovnosti v trestání. A povede též k podstatným úsporám, neboť věznění stovek odsouzených po celou délku přísných trestů, které jim neměly být uloženy, je nákladné. Úsporu nákladů státu spojenou s vyřízením stížností
a uložením mírnějších trestů odhadují autoři studie v řádu 200-250 milionů korun.


 

Studie je k dispozici zke stažení:

DRÁPAL, Jakub a DUŠEK, Libor: Tresty za nouzového stavu: nedořešený problém
Studie Legal Data Hub 1/2021, květen 2021

https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/LDH2021-1-Tresty-za-nouzoveho-stavu-nedoreseny-problem_1.pdf


Legal Data Hub je novým projektem Právnické fakulty UK. Sdružuje akademiky a studenty, kteří zkoumají fungování justice, právní regulace a kriminalitu pomocí analýzy dat a statistických metod. Poskytuje technické zázemí pro datové analýzy a má za cíl publikovat krátké studie k aktuálním tématům a popularizovat výsledky akademických studií pro širší publikum.

www.prf.cuni.cz/legal-data-hub

 

logo