Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK (mimo Erasmus+)

Stipendijní program na podporu krátkodobé mobility doktorandů PF UK (mimo Erasmus+)

PF UK vypisuje pro kalendářní rok 2023 zvláštní stipendijní program pro doktorandy z finančních prostředků fakulty z Fondu internacionalizace v rámci PPSŘ (alokováno 150 000,- Kč).

Stipendium je určeno na podporu individuálních výjezdů doktorandů do zahraničí zejména za účelem střednědobých výzkumných pobytů. Podporovány by měly být především výzkumné pobyty, které nelze podpořit z programu tzv. krátkodobých mobilit Erasmus+ (tj. výzkum na univerzitách mimo země zapojené v programu Erasmus +, popř. na institucích, které nejsou vysokými školami). 

Primárně se jedná o střednědobé výzkumné pobyty v době trvání cca. 2 až 6 týdnů,
které nemohou být podpořeny ani z jiných finančních zdrojů (např. na základě meziuniverzitních či fakultních smluv, DAAD, Aktion Österreich, Fulbright,
programy Domu zahraniční spolupráce, GAUK). Podpořeny mohou být pobyty, které se uskutečnily či které se uskuteční v období od dubna do prosince 2023.

Žádat o stipendium mohou doktorandi PF UK, kteří studují v prezenční nebo kombinované formě studia a kteří budou v době výjezdu do zahraničí maximálně ve čtvrtém roce doktorského studia.

Výše přiznaného stipendia je max. 30 000,- Kč na měsíc cesty (při kratších cestách se výše podpory přiměřeně krátí, v případě cest delších než měsíc lze žádat přiměřeně vyšší částku). Přidělena může být v rámci posuzování žádosti i částka nižší, a to zejména s ohledem na předpokládané reálné náklady pobytu v plánované destinaci a očekávaný přínos/výstupy dané cesty. Stipendijní podpora představuje příspěvek na úhradu nákladů pobytu v zahraničí a nemusí pokrýt veškeré náklady výzkumného pobytu. Předpokládá se, že na daný výjezd není čerpáno jiné stipendium v rámci Univerzity Karlovy.

O přidělení stipendia rozhoduje po projednání v kolegiu děkana, popř. z jeho pověření, a po projednání s proděkanem pro doktorský studijní program proděkanka pro zahraniční vztahy. Na toto stipendium není právní nárok.

Žádosti s níže uvedenými přílohami podávejte do 7. 9. 2023 včetně emailem či osobně prostřednictvím zahraničního oddělení, kontaktní osoba Bc. Gabriela Vernerová (gabriela.vernerova@prf.cuni.cz).

Nebude-li výše uvedený celkový objem finančních  prostředků v rámci této výzvy vyčerpán, je možné podávat průběžně další žádosti i po tomto termínu, a to až do vyčerpání prostředků. Informace o takovémto prodloužení výzvy bude případně uveřejněna na webu PF UK.

Pro přihlášku využijte formulář žádosti o přiznání účelového stipendia, do příloh připojte další požadované podklady:

 • potvrzení přijetí z odborného pracoviště zahraniční univerzity, knihovny či jiné instituce (může být i v cizím jazyce, postačí emailem), zpravidla s uvedením očekávané doby pobytu;
   
 • souhlas školitele na PF UK s výjezdem spolu s doporučením;
   
 • motivační dopis žadatele (včetně předběžného studijního plánu pro navrhovanou mobilitu, přínosu pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu, stupně rozpracovanosti disertační práce);
   
 • doklad jazykové způsobilosti (dle destinace mobility) certifikátem, popř. složením zkoušky z příslušného jazyka v doktorském studijním programu na PF, popř. dřívějším alespoň semestrálním studijním pobytem na univerzitě s totožným vyučovacím jazykem;
   
 • životopis žadatele.

 

Kritéria hodnocení podaných žádostí:
 

 • přínos zahraničního pobytu pro zpracování disertační práce či její podstatné části, popř. jiného významného publikačního výstupu;
   
 • přínos zahraničního pobytu pro další působení doktoranda na fakultě a/nebo jeho uplatnění v praxi;
   
 • plnění povinností doktoranda v rámci doktorského studijního programu.
   
 • Po skončení zahraničního výjezdu je doktorand povinen ve lhůtě deseti dnů po návratu (nejpozději však do 31. 12. 2023) odevzdat podrobnou písemnou zprávu o průběhu a výsledcích výzkumného pobytu. Způsob vynaložení stipendijních prostředků se nevyúčtovává.
Uložit událost do kalendáře