Přihlašování na výjezdní seminář z obchodního práva „Podnikatel a jeho právní jednání“

foto

Přihlašování na výjezdní seminář z obchodního práva „Podnikatel a jeho právní jednání“

Obnovený, již jedenáctý ročník tradičního workshopu katedry obchodního práva bude věnován právě problematice právního jednání a zastoupení podnikatele.

Kdy: pátek 14. – neděle 16. dubna 2023

Kde: školicí středisko UK, Patejdlovka

Výjezdní seminář je určen především studentům 3. až 5. ročníku Právnické fakulty UK, kteří se hlouběji zajímají o obchodní právo. Podmínkou účasti pregraduálních studentů je písemné zpracování příspěvku na dané téma (seznam témat níže) v rozsahu 13 až 20 normostran, jeho prezentace před ostatními účastníky v délce cca 15 minut.

Na prezentaci příspěvků naváže diskuze, do níž se mohou zapojit všichni studenti i tzv. pozorovatelé. Poté proběhne zhodnocení příspěvku studenta ve snaze podpořit rozvoj nejen jeho odborných znalostí, ale i písemných schopností a řečnických dovedností. V závěru workshopu účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo. Vítězové budou odměněni.

Výjezdní seminář je dovednostním povinně volitelným předmětem. Zájemci o zápis zašlou motivační dopis v rozsahu 1 800 znaků obsahující vybrané téma ke zpracování a zdůvodnění jeho výběru, a to nejpozději do 12. února 2023 na email: klara.hurychova@prf.cuni.cz. Na základě vyhodnocení motivačního dopisu úspěšným zájemcům zpřístupníme diskusní skupinu Výjezdní seminář z obchodního práva na Facebooku. Ve skupině budeme uveřejňovat další informace vztahující se k workshopu a lze ji rovněž využít ke kontaktování ostatních studentů a domluvě na organizačních věcech (zaměření shodných příspěvků, rozdělení do pokojů, příjezd, odjezd apod.).

Každé téma může být zvoleno nejvýše dvěma studenty současně. V takovém případě předpokládáme, že oba studenti po předchozí vzájemné domluvě zvolí náplně svých příspěvků tak, aby se z převažující části obsahově nepřekrývaly. Písemné zpracování příspěvku je třeba odevzdat nejpozději do 2. dubna 2023, a to prostřednictvím přihlašovacího emailu uvedeného níže.

Workshop je koncipován jako intenzivní. Sobotní odpoledne nicméně tradičně vyhrazujeme pohybu na čerstvém horském vzduchu a sokratovským diskusím pod širým nebem. Cíl se mění s počasím. Pro zdar workshopu je důležité, aby jeho účastníci byli přítomni po celou dobu našeho rokování.

Kromě pregraduálních studentů i letos na workshopu rádi přivítáme „pozorovatele“ z kruhu doktorandů či absolventů fakulty, kteří rozšíří publikum a obohatí diskusi o další podněty a postřehy. Úkolem pozorovatelů je předem se seznámit s několika příspěvky, které jim přidělíme, zformulovat a autorovi zaslat jeden či dva doplňující dotazy a zapojit se do diskuse s vlastními podloženými názory. Pozorovatelem nemůže být student pregraduálního studia. Konečný počet pozorovatelů závisí na více faktorech (počet přihlášených studentů, kapacita pokojů atd.). Přihlášené zájemce o účast v roli pozorovatele vyrozumíme do 3. dubna 2022 vyrozumíme, zda jsme jejich přihlášku mohli přijmout. Přednostně k účasti pozveme aktivní účastníky předchozích ročníků i letité přátele a spolupracovníky katedry.

Garanty letošního workshopu jsou Lucie Josková, Kateřina Eichlerová, Klára Hurychová a Robert Pelikán. 

Jednotlivá témata:

 • Nová úprava předpokladů výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.
 • Následky překročení zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu a jiného zástupce podnikatele.
 • Dodatečné schválení při překročení zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu a jiného zástupce podnikatele (ratihabice).
 • Význam materiální publicity obchodního rejstříku pro zastoupení.
 • Právní jednání člena statutárního orgánu a jiného zástupce podnikatele v zájmového střetu.
 • Právní jednání podnikatele vůči spotřebiteli (dílčí otázky spotřebitelské novely).
 • Postavení prokuristy a rozsah jeho zástupčí oprávnění.
 • Postavení filiálního prokuristy a rozsah jeho zástupčí oprávnění.
 • Postavení likvidátora a rozsah jeho zástupčího oprávnění.
 • Postavení vedoucího odštěpného závodu a rozsah jeho zástupčího oprávnění.
 • Postavení obecného obchodního zmocněnce a rozsah jeho zástupčího oprávnění.
 • Následky nedodržení vnitřního omezení protokolovaných a neprotokolovaných zástupců podnikatele.
 • Následky nedodržení zákonného omezení člena statutárního orgánu a jiných zástupců podnikatele.
 • Pluralita zástupců a limity odchylného nastavení způsobu zastoupení.

K tématu výjezdního semináře se úzce vztahuje publikace Kateřiny EichlerovéZastoupení podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 444 s. Při zpracování dílčích témat je proto žádoucí se se závěry tam publikovanými seznámit a v příspěvku je kriticky zhodnotit.

S příspěvky lze soutěžit ve SVOČ, resp. je využít jako základ diplomové práce. Zdařilá díla doporučíme k uveřejnění v odborných časopisech, případně pomůžeme s jejich publikací. Konzultace k tvorbě příspěvku i prezentace rád poskytne kterýkoli garant.

Cena za ubytování a stravu bude hrazena prostřednictví stipendijního fondu fakulty.  Dopravu si zajišťuje a hradí každý účastník sám.

Bližší informace k organizaci workshopu a pokyny pro vypracování a odevzdávání příspěvků naleznete na webové stránce (bude brzy aktualizováno).

 


 

Za poskytnutou finanční podporu děkujeme partnerovi workshopu,
advokátní kanceláři
WOLF THEISS.