Právnická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí katedry na katedře trestního práva.

Právnická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí katedry na katedře trestního práva.

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (vedoucího/vedoucí katedry) na katedře trestního práva.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.),
 • jmenování docentem nebo profesorem v oboru trestního práva výhodou,
 • nejméně 7 let praxe v oboru trestního práva,
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru trestního práva,
 • doložitelná aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou,
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit,
 • doložená publikační činnost s vyznačením pěti nejvýznamnějších vědeckých publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou,
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích,
 • zkušenost s formulací a získáváním grantových projektů výhodou,
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou.

Předpokládaný nástup: říjen 2021

Uchazeči předloží:

 nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

...................................

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an

open hiring procedure

regarding one position as an academic – Head of the Department of Criminal Law

 

Requirements:

 • Completed university master´s degree in law; scholarly degree (CSc., Dr., Ph.D.);
 • Granted associate professorship or full professorship in criminal law is an advantage;
 • At least 7 years of legal practice in criminal law;
 • Teaching and research activities in criminal law;
 • Provable proficiency in one international (world) language; competence in another international language is an advantage;
 • Non-existence of a work-load at another university exceeding 8 hours a week; alternatively, the termination of such work-load in the case of success in the hiring procedure;
 • The list of publications where 5 most significant scholarly publications will be highlighted along with information indicating their citation references; provable citation index and publications in foreign impact journals is an advantage;
 • Active participation in Czech and international conferences;
 • Experience in drafting and obtaining research grant projects is an advantage;
 • Membership in national and international organizations significant for criminal law is an advantage.

Expected commencement of work: October 2021

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving their completed university education and granted scholarly degrees;
 • An outline of their scholarly research and teaching experience;
 • A project of teaching subjects for which the Department of Criminal Law has been responsible (obligatory, elective and optional subjects) within the implemented study programmes, focussing on the master´s programme in Law and Jurisprudence (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021)
 • A design of the development and management of the Department of Criminal Law with a special focus on personnel development, scholarly activities and international cooperation,
 • Response to the mode of fulfilment of objectives stated in the draft of the Strategic Plan of the Law Faculty for 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/aktuality/vyzva-ke-komentovani-strategickeho-zameru-pf-2021-2025)
 • A motivation letter (optional)

Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 within 30 days of the publishing of the open hiring procedure invitation.

                                                                       prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Dean