Děkan Právnické fakulty UK vypisuje interní výběrové řízení v rámci projektu Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Děkan Právnické fakulty UK vypisuje interní výběrové řízení v rámci projektu Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení v rámci projektu

Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976 (program OP VVV – výzva 02_18_053)

 

na krátkodobé pracovní pobyty juniorních výzkumných pracovníků PF UK v zahraničí:

- v délce 6 měsíců s termínem zahájení leden 2022 nebo únor 2022;

- s výší úvazku 1,00;

- ve výzkumných organizacích (včetně univerzit) v zemích EU i mimo EU.

 

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

 • Musí být výzkumným pracovníkem – juniorem (titul Ph.D. získal maximálně 7 let (1) před datem zahájení mobility nebo má status studenta Ph.D. v instituci se sídlem na území ČR);
 • Po dobu pobytu je zaměstnancem PF UK;
 • Musí mít k dispozici mentora (2) na přijímající instituci.

 Povinnosti výzkumného pracovníka

 • Měsíční reportování o svém působení na zahraniční instituci;
 • Účast na minimálně jedné konferenci/semináři/workshopu (v případě akce organizované zahraniční institucí se musí jednat o mezinárodní akci);
 • Dodržení následné návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru na PF UK;
 • Uspořádání semináře/ workshopu v návratové fázi na PF UK za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na zahraniční instituci.

 

PODMÍNKY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Požadované dokumenty:

 • Motivační dopis;
 • Stručný popis výzkumného projektu, na kterém bude uchazeč po dobu svého zahraničního pobytu pracovat včetně: i) stručného popisu zahraničního hostitelského pracoviště a týmu, do kterého by byl uchazeč zapojen a ii) přesného termínu výjezdu do zahraničí upozorňujeme, že běžná výuka na pracovišti je vyloučena.
 • Profesní životopis (strukturovaný, včetně přehledu publikační činnosti a dosavadní praxe);
 • Souhlasné písemné vyjádření a doporučení od vedoucího pracoviště, na němž výzkumný pracovník na PF UK působí (u doktorandů navíc doporučení školitele).
 • Potvrzení od mentora o jeho připravenosti odborně vést uchazeče po dobu jeho pobytu na hostitelské instituci.

 

KRITERIA HODNOCENÍ PROJEKTŮ:

 • Splnění formálních kritérií výběrového řízení;
 • Obsahová kvalita předloženého projektu a jeho přínos pro uchazeče a jeho pracoviště na PF UK;
 • Kvalita dosavadní publikační historie uchazeče;
 • Kvalita výzkumného týmu hostitelské instituce a mentora.

Pořadí zařazení uchazečů do projektu bude na základě zaslaných návrhů vybírat alespoň tříčlenná komise jmenovaná děkanem PF UK, která může pozvat uchazeče na osobní pohovor (případně formou videokonference). O průběhu hodnocení bude pořízen písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; pořadí uchazečů a zdůvodnění pořadí. Komise může s ohledem na objem finančních prostředků rozhodnout o přiměřeném časovém krácení délky pobytu na zahraniční instituci. Konečný výběr a písemný protokol schvaluje děkan.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vypsání výběrového řízení:  15.9.2021

Uzávěrka pro podávání projektů:  15.10.2021

Posouzení přihlášek: do 25.10.2021

Oznámení výsledku: do 1.11.2021

Období realizace pobytu: v období mezi lednem 2022 a červencem 2022 včetně.

 

Přihlášky do tohoto výběrového řízení doručujte (elektronicky emailem) k rukám JUDr. David Kohouta, Ph.D. (zahraniční oddělení PF UK – kohout@prf.cuni.cz) do 15.10.2021 23:59 včetně.

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan PF UK

 

Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby. 

Mentorem může být pouze odborník ze zahraničního pracoviště, který měl podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy (tj. odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu „article“, „book“, „book chapter“, „letter“ a „review“).

 

loga