Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení pozici akademického pracovníka/pracovnice na katedře finančního práva a finanční vědy

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení pozici akademického pracovníka/pracovnice na katedře finančního práva a finanční vědy

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje 
výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice (vedoucího/vedoucí katedry) na katedře finančního práva a finanční vědy.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.),
 • jmenování docentem nebo profesorem v oboru finančního práva a FV výhodou,
 • nejméně 7 let praxe v oboru finančního práva a FV,
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru finančního práva a FV,
 • doložitelná aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou,
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit,
 • doložená publikační činnost s vyznačením pěti nejvýznamnějších vědeckých publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou,
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích,
 • zkušenost s formulací a získáváním grantových projektů výhodou,
 • členství v oborově významných tuzemských a zahraničních organizacích výhodou.

 

Předpokládaný nástup: únor 2022

 

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • koncepci výuky zajišťované katedrou finančního práva a FV (povinné, povinně volitelné a volitelné předměty) v rámci uskutečňovaných studijních programů, zejména magisterského studijního programu Právo a právní věda (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021)
 • koncepci vedení a rozvoje katedry finančního práva a FV s důrazem na personální rozvoj, vědeckou činnost a zahraniční spolupráci
 • vyjádření ke způsobu naplňování cílů v návrhu Strategického záměru PF UK na roky 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/aktuality/vyzva-ke-komentovani-strategickeho-zameru-pf-2021-2025)
 • případně motivační dopis.

 

Přihlášku s přílohami doručí uchazeči do 31.12.2021 v označené obálce (Výběrové řízení – vedoucí KFPaFV) Personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan