Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře jazyků

Děkan PF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře jazyků

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

výběrové řízení

na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice vedoucího/vedoucí katedry na Katedře jazyků

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti lingvistiky nebo translatologie, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.)
 • jmenování docentem/docentkou nebo profesorem/profesorkou v oblasti cizích jazyků nebo práva výhodou
 • nejméně 7 let praxe v oblasti právnických cizích jazyků
 • pedagogická a vědecká činnost v oblasti právnických cizích jazyků, právní lingvistiky nebo překladové právní lexikografie
 • znalost českého jazyka na úrovni C1
 • doložitelná znalost druhého světového jazyka výhodou
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit
 • publikační činnost s vyznačením 3 nejvýznamnějších publikací; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou

Předpokládaný nástup: říjen 2023

Uchazeči/uchazečky předloží:

 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 23. dubna 2023 personálnímu oddělení na
e-mail
zichova@prf.cuni.cz.                                

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 


 

 

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University 

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 

invites applicants to take part in an  

 open hiring procedure 

regarding one position as an academic – Head of the Department of Foreign Languages

Requirements:

 • Completed university master´s degree in linguistics or translation studies; scholarly degree (CSc., Dr., Ph.D.);
 • Granted associate professorship or full professorship in foreign languages is an advantage; 
 • At least 7 years of practice in the area of foreign languages in law;
 • Teaching and research activities in foreign languages in law, legal linguistics and/or translational legal lexicography;
 • C1 proficiency in the Czech language;
 • Provable proficiency in another international language is an advantage;
 • Non-existence of a work-load at another university exceeding 8 hours a week; alternatively, the termination of such work-load in the case of success in the hiring procedure;
 • The list of publications where 3 most significant scholarly publications will be highlighted; provable citation index and publications in foreign impact journals is an advantage;
 • Experience in drafting and obtaining research grant projects is an advantage.

 

Expected commencement of employment: October 2023

 

Applicants are to submit: 

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving their completed university education and granted scholarly degrees;
 • An outline of their teaching experience and scholarly research;
 • A project of teaching subjects for which the Department of Foreign Languages has been responsible (obligatory, elective and optional subjects) within the implemented study programmes, focussing on the master´s programme in Law and Jurisprudence (https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/studijni-program-pravo-a-pravni-veda-od-20202021 )
 • A design of the development and management of the Department of Foreign Languages with a special focus on human resources development and teaching; 
 • Response to the mode of fulfilment of objectives stated in the draft of the Strategic Plan of the Law Faculty for 2021-2025 (https://www.prf.cuni.cz/aktuality/vyzva-ke-komentovani-strategickeho-zameru-pf-2021-2025

Applications along with all attachments are to be delivered by 23 April 2023 to the Personnel Department to email zichova@prf.cuni.cz .                                  

 

 

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., Dean