Aktualizované SDĚLENÍ VEDENÍ PF UK k fungování fakulty během zákazu prezenční výuky na vysokých školách

Aktualizované SDĚLENÍ VEDENÍ PF UK k fungování fakulty během zákazu prezenční výuky na vysokých školách

V návaznosti na včerejší sdělení a po dalším jednání vedení fakulty, které se dnes detailně věnovalo dalším otázkám, které jež vyvstaly v důsledku zákazu prezenční výuky, vydáváme aktualizované sdělení všem studentům, učitelům a dalším zaměstnancům fakulty:

 1. Vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho budou  vyhlášená mimořádná opatření trvat, zatím u všech omezení pracujeme jen s výhledem do konce března. Z tohoto důvodu také zatím nedochází k žádným úpravám harmonogramu akademického roku.
 1. Sdílíme přesvědčení rektora UK, že ani za nynější situace není možné rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK, současně se však domníváme, že odpovědný přístup k sobě a zejména ke svému okolí vyžaduje v co největší míře omezit osobní kontakty, které zvyšují riziko šíření viru. Z tohoto důvodu je budova fakulty pro studenty až na nezbytné výjimky uzavřena, jak již bylo oznámeno včera. Činnost fakulty se nezastaví, všem ale doporučujeme používat primárně elektronické prostředky komunikace.
 1. Jak již bylo oznámeno, od 11. března do odvolání je zrušena veškerá výuka i konzultační hodiny vyučujících.
 1. Naplánované státní závěrečné zkoušky (včetně obhajob diplomových, rigorózních a disertačních prací) se plošně neruší a měly by proběhnout v původně stanovených termínech. V individuálních případech (zejména pokud by uchazeč projevil zájem zkoušku odložit) je po domluvě s příslušným proděkanem možný odlišný postup. V případě zvýšeného zdravotního rizika u některého z členů zkušební komise je také po domluvě s příslušným proděkanem možné rozhodnout o změně složení komise.
 1. Ostatní termíny zkoušek a zápočtů v magisterském studijním programu a CŽV v období od 11. do 31. března se v souladu s instrukcí MŠMT ruší.
 1. V provozu zůstane podatelna fakulty, která bude otevřená denně od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00. Je možné sem doručovat i písemná podání, která se standardně podávají na sekretariátech kateder (např. žádosti, diplomové práce apod.).
 1. Sekretariáty kateder, center a ústavů budou mít úřední hodiny vždy v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin, případně i v dalších časech dle rozhodnutí vedoucího. Rovněž na neakademických pracovištích fakulty (studijní oddělení, provozní oddělení apod.) bude v úterý a ve čtvrtek vždy od 10:00 do 12:00 přítomen alespoň jeden pracovník; mimo uvedený čas se přítomnost pracovníků na pracovištích řídí pokyny vedoucího. Osobní návštěva studentů v úředních hodinách je však možná pouze po předchozí e-mailové domluvě s příslušným pracovníkem.
 1. Uzavřena je knihovna, k dispozici je však velké množství elektronických zdrojů, včetně řady učebnic. Více informací zde: https://knihovna.prf.cuni.cz/aktuality/pristup-do-ceskych-i-zahranicnich-databazi-z-domova.
 1. O tom, zda se mají konat plánované schůze, porady a podobné akce na jednotlivých pracovištích fakulty, nebo zda budou odloženy na pozdější termín, rozhodnou ti, kdo je svolali.
 1. K získání potvrzení o studiu v tomto období prosím využívejte výhradně SIS; podrobný návod naleznete například na https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/wiki/view.php?pageid=43.
 1. Zbývající konkurz na výjezd v programu Erasmus proběhne podle původního harmonogramu, přes Skype.
 1. Termín pro přihlášení do soutěže SVOČ se posouvá na 31. března; termín pro odevzdání prací se zatím nemění.
 1. Výuka pokračuje! Namísto přednášek a seminářů však budou využívány distanční formy výuky a elektronické prostředky komunikace. Odpovědnost za konkrétní provedení a komunikaci vůči studentům mají vedoucí kateder a garanti předmětů, resp. jednotliví vyučující. Po období trvání těchto opatření nebudou v jednotlivých předmětech či seminárních skupinách uplatňována pravidla o povinné docházce (vyučující však mohou od studentů vyžadovat povinné plnění zadaných úkolů).

 

11. března 2020

 

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

děkan PF UK