4. novela POS

4. novela POS

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych Vás informoval, že Akademický senát Univerzity Karlovy schválil předloženou čtvrtou novelu Pravidel pro organizaci studia na PF UK, která byla přijata Akademickým senátem Právnické fakulty dne 31. října 2019.

Text novely, důvodová zpráva a úplná znění Pravidel pro organizaci studia na PF UK po této novele jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty (zde).

Čtvrtá novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK přináší tyto změny:

  1. zrušení tzv. rychlého ukončení soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky (čl. 53 odst. 2 až 4),
  2. umožnění používání právních předpisů a jiných zdrojů při soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky (čl. 52 odst. 5),
  3. explicitní zakotvení možnosti studenta vyjádřit se v protokolu v případě, že neprospěl u části státní závěrečné zkoušky (čl. 53 odst. 5 a čl. 32 odst. 4).

Změny uvedené pod č. 1) a 3) nabudou účinnosti dne 1. ledna 2020, změna uvedená pod č. 2) dne 1. října 2020, a to pro studenty ve stávajících i novém magisterském studijním programu Právo a právní věda.

Věnujte prosím přijatým změnám pozornost.

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

předseda AS PF UK