Zahraničí

Zahraničí

Vítejte na stránkách zahraničního oddělení PF UK. V této sekci naleznete základní informace věnované zahraniční spolupráci fakulty a možnostem studentů i akademických pracovníků zapojit se do těchto aktivit.

PF UK má vybudovanou širokou síť institucionalizovaných kontaktů v zahraničí a spolupracuje s mnoha evropskými i mimoevropskými univerzitami. Spolupráce probíhá v různých formách, zmínit je možno především tyto: 

1) Mezinárodní (vládní) smlouvy 
2) Meziuniverzitní dohody 
3) Fakultní dohody 
4) Program Erasmus+
5) Letní školy 
6) Výuka předmětů spolugarantovaných zahraničními partnerskými institucemi

 
Spolupráce však není omezována jen těmito institucionálními rámci. PF UK běžně hostí (mnohdy i v úzké spolupráci se studentskými spolky) mimořádné ad hoc přednášky zahraničních hostů či naopak pro své studenty zajišťuje v mezích finančních možností  mimořádné studijní aktivity v cizině (společné semináře apod.). 

Na studentské úrovni je hlavním předpokladem úspěšné účasti jednotlivých zájemců o zahraniční spolupráci jejich velmi dobrá jazyková vybavenost v příslušném cizím jazyce (slovem i písmem), dále pak kvalitní prospěch během studia na PF UK a motivace ke studiu v zahraničí či účasti na příslušné akci obsahově související se studiem na PF UK. V případě výběru mezi uchazeči se srovnatelnou úrovní jazykových a dalších znalostí o výjezd budou obvykle upřednostňováni studenti vyšších ročníků, popř. doktorandi vzhledem k tomu, že během pobytu v zahraničí mohou efektivněji propojovat nově nabyté informace se svou širší znalostí českého právního řádu.

V rámci přípravy studentů a rozšíření jejich znalostí, je poskytována ve spolupráci se zahraničním oddělením, katedrou jazyků, popř. dalšími pracovišti PF UK výuka odborných předmětů v cizích jazycích (uvedeny jsou v Karolince v přehledu povinně volitelných/volitelných předmětů). Tyto předměty vyučované v cizím jazyce, které jsou vypsány předem v Karolince, popř. jsou vypisovány zcela mimořádně (skrze Informační systém a/nebo Aktuality na webu), jsou doporučenou formou přípravy na případný zahraniční studijní či jiný obdobný pobyt. 

Obecně se doporučuje sledovat „Aktuality zahraničního oddělení a oddělení vědy...“ na webu PF UK, kde jsou uveřejňována aktuální sdělení ohledně vypisovaných termínů výběrových řízení, podmínek výjezdů, možnostech mimofakultních stipendií, workshopů, letních škol organizovaných mimo rámec UK apod., jejichž nabídky byly PF zaslány k uveřejnění. Podobně je vhodné sledovat nástěnky před zahraničním oddělením PF (č. d. 119), kde jsou průběžně uveřejňovány informace týkající se zahraničních vztahů a vzdělávání.