Kurz: Právo

KURZ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU, AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Dvousemestrální kurz Právo nabízí seniorům základy práva a odborné přednášky z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů i aktuálně diskutovaných témat.

Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků - profesorů, docentů a odborných asistentů jednotlivých kateder fakulty.

Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů, zejména práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou však i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. problematika zdravotnického práva či internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do právních dějin.Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky.

Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. V případě potřeby budou přednášky probíhat též distančně online formou.

Podmínky přijímání zájemců:
 maturita, důchodový věk, případně váleční veteráni (OR č.19/2019)

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)

Certifikace: osvědčení o absolvování programu

Garant programu: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Pracoviště garantující program: Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Pracoviště zajišťující uskutečnění: Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Místo konání: Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

 

Délka studia:

1 rok, tj. 2 semestry, 1x 2 vyučovací hodiny týdně

V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.

Výukový den: vždy v pondělí od 10:00 do 11:30 hodin

 

Termín:

04. 10. 2021 – 13. 12. 2021 (zimní semestr)

14. 02. 2022 – 02. 05. 2022 (letní semestr)

 

Rozsah:                                                        44 hodin

 

 

Poplatek za studium:                                  1 000 Kč za kurz

Způsob a doba podání přihlášky:             Od 12. 4. 2021 do 30. 6. 2021

 

elektronicky  (odkaz na přihlášku zde)

                                     

Současně s přihláškou je třeba doručit kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (postačí naskenovat a zaslat na e-mail: strakova@prf.cuni.cz). Účastníci kurzu, kteří se hlásí opakovaně, nemusí již kopii dokladu o dosaženém vzdělání znovu zasílat.

Platba:

Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě poplatku za studium. Poplatek musí být uhrazen do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze provést bankovním převodem. Po úhradě poplatku za studium obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.


Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.

 

Bližší informace o studiu:

Ivana Straková, referentka

Oddělení komunikace a vnějších vztahů

přízemí PF UK, č. dveří 24

tel. 221 005 504

e-mail: strakova@ prf.cuni.cz