Kurz: Spotřebitelské právo

Kurz: Spotřebitelské právo

Obsahové zaměření kurzu:
Kurz je zaměřen na rozvíjení právní gramotnosti seniorů v otázkách ochrany spotřebitele. Výuka probíhá formou tří seminářů v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin s přestávkami. Cílem kurzu je pokrýt základní instituty spotřebitelského práva a komunikovat je formou srozumitelnou pro širokou veřejnost.

Účastníci kurzu se dozvědí o aktuálních problémech v této oblasti. Na praktických příkladech si vyzkouší řešení modelových situací a obdrží výukové materiály. Mezi probíraná témata budou patřit smlouvy o spotřebitelském úvěru, reklamace, uzavírání smluv mimo obchodní prostory či např. smlouvy uzavírané distančním způsobem.

Garant programu: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Martina Novotná, Mgr. Klára Adámková

Pracoviště garantující program: Centrum právních dovedností

Délka studia:
1 x za týden (3 semináře po 4 vyučovacích hodinách)

Výukový den: čtvrtek od 15:00 do 18:15 hod.

Termíny:
17. 10., 24. 10., 31. 10. 2019

Podmínky k přijetí ke studiu: maturita, důchodový věk

Výše úplaty za studium: 500, - Kč za kurz

Zakončení: seminární práce
 

Certifikace: osvědčení o absolvování programu

Způsob podání přihlášky:

Od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019 elektronicky, poštou, osobně v úředních hodinách
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.
Přihláška zde.

Adresa k podání přihlášek:
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
K rukám Mgr. Jaroslava Prouzy

Bližší informace o studiu:
Mgr. Jaroslav Prouza, přízemí PF UK, č. dveří 24, tel. 221 005 243, e-mail: prouza@ prf.cuni.cz
Referát pro celoživotní vzdělávání (CŽV), studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ), univerzitu třetího věku (U3V) a ceny