Kurz: Právo

Charakteristika programu:    

Kurz nabízí seniorům základy práva, zajímavé odborné přednášky a odborná sdělení z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů a diskutovaných problémů práva. Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků, přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům kurzu zaslán před zahájením výuky. Kurz organizačně zajišťuje garant JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Kurz rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.

Podmínky přijímání zájemců:  maturita, důchodový věk, případně váleční veteráni (OR č.19/2019)

Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)

Certifikace: osvědčení o absolvování programu
    
Garant programu: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
     
Místo konání: 
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Délka studia:
1 rok, tj. 2 semestry, 1× 2 vyučovací hodiny týdně
V průběhu roku nelze přijímat nové zájemce.

Výukový den: vždy v pondělí od 10.00 do 11.30 hodin (nebo 9.45 – 11.15) – bude upřesněno před zahájením

Termín:
05. 10. 2020 – 14.12. 2020 (zimní semestr)
15. 02. 2021 – 03. 05. 2021 (letní semestr)

Rozsah:
44 (v hodinách celkem)

Výše úplaty za studium: 1 000, - Kč za kurz
 

Způsob a doba podání přihlášky: Od 8. 4. 2020 do 30. 6. 2020 
elektronicky  (odkaz na přihlášku zde)

výjimečně písemně na adresu: 

Mgr. Prouza 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Nám. Curieových 7                                                                      
116 40 Praha 1                                          
                                      
Současně s přihláškou je třeba doručit kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (postačí naskenovat a zaslat na e-mail: prouza@prf.cuni.cz).
Účastníci kurzu, kteří se hlásí opakovaně, nemusí již kopii znovu zasílat.
Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena do 10 dnů od zaslání vyrozumění o přijetí přihlášky. Platbu lze provést platebním příkazem. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu. 

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.

Bližší informace o studiu:
Mgr. Jaroslav Prouza, přízemí PF UK, č. dveří 24, tel. 221 005 243, e-mail: prouza@ prf.cuni.cz