Studenti se specifickými potřebami

Studenti se specifickými potřebami

 

Studentům PF se specifickými potřebami nabízí PF společně s rektorátem UK podpůrné služby (asistence při studiu, digitalizace literatury, individuální studijní plán ad.).

 

Za studenty se specifickými potřebami se dle klasifikace MŠMT považují

 

A. student se zrakovým postižením

    A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku

    A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu

B. student se sluchovým postižením

    B1. nedoslýchavý / uživatel verbálního jazyka

    B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka

C. student s pohybovým postižením

    C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)

    C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)

D. student se specifickou vývojovou poruchou učení

E. student s poruchou autistického spektra

F. student s duševní poruchou nebo chronickým somatickým onemocněním:

 

Kontaktní osoba pro studenty PF UK v Praze: JUDr. Lucie Široká, email: sirokal@prf.cuni.cz

 

Podrobnější informace na webových stránkách rektorátu UK v Praze: http://www.cuni.cz/UK-60.html