Anotace předmětů

Anotace předmětů

I. Úvod do problematiky sportovního práva (JUDr. David Kohout, Ph.D.)

Tento kurz slouží jako vstupní blok pro vymezení samotného pojmu tzv. sportovního práva, a to z perspektivy obecného národního práva, práva mezinárodního, interních normativních pravidel jednotlivých sportovních asociací i právní teorie. Kurz představuje v mezinárodním srovnání rozdílnost možných pohledů na uplatňování práva ve sportu a pozornost je věnována jednak základnímu ukotvení sportu v právu ČR, tak také institucionálnímu rámci jeho fungování (především z pohledu státních orgánů v sepjetí se sportovními asociacemi).

V kurzu jsou dále představeny základní principy a pojmy sportovněprávní regulace a povaha práv a povinností z nich plynoucích jednotlivým osobám (sportovní asociace, kluby, sportovci a další osoby).

Na základě tohoto kurzu by tak posluchači měli získat představu o různorodosti jednotlivých druhů právních norem a interních regulí ve sportovním prostředí a o jejich vzájemných hierarchických vztazích. S ohledem na specifika sportovního prostředí je tato znalost potom klíčová pro náležitou orientaci v ostatních oblastech „sportovního práva“ představovaných v dalších kurzech, které jsou součástí tohoto LL.M. programu.

 

II. Smlouvy ve sportu (JUDr. Vít Kučera)

V rámci tohoto modulu posluchači získají podrobnou představu o problematice smluvních vztahů ve sportovním prostředí, a to v kontextu aktuální ekonomické situace i každodenního fungování sportovních klubů a organizací současnosti.

Kromě obecné, teoretické části přibližující smluvní právo je tento modul zaměřen především na praktické promítnutí specifik sportu do konkrétních závazkových vztahů, zejména do profesionálních smluv mezi sportovními kluby a sportovci anebo do smluv v oblasti marketingu či merchandisingu.

 

III. Právní regulace dopingu (Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.)

Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexního přehledu o celosvětovém systému boje proti dopingu. Věnuje se jednotlivým definicím porušení antidopingových pravidel včetně sankcí ukládaným za tato porušení, a to na praktických příkladech konkrétních dopingových kauz.

Druhá část kurzu je pak věnována boji proti dopingu v České republice,  a to jak hmotněprávním otázkám zakotvení antidopingového závazku v předpisech sportovních spolků, tak procesněprávním otázkám a postupu při rozhodování o porušení antidopingových pravidlech.

 • Systém boje proti dopingu – právní úprava
 • Definice porušení antidopingových pravidel
 • Sankce za porušení antidopingových pravidel
 • Základní principy aplikace antidopingových norem
 • Court of Arbitration for Sport (CAS)
 • Boj proti dopingu v České republice
 • Rozhodování o porušení antidopingových pravidlech v České republice
 • Rozhodčí komise Českého olympijského výboru / Arbitrážní komise Národní sportovní agentury

 

IV. Spolkové právo a sport (JUDr. Jan Pauly)

Znalost problematiky spolkového práva a jeho vztahu ke sportu je klíčová pro porozumění fungování sportovního odvětví jako takového, a to z důvodu, že základem fungování sportovního odvětví, respektive sportovních svazů zajišťujících organizaci jednotlivých sportů či drtivé většiny sportovních klubů, je zejména spolkové právo, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku. V rámci přednáškového cyklu tak bude nejprve pozornost věnována stručnému vymezení spolkového práva jakožto právního základu fungování sportovního odvětví a následně bude přikročeno k tématům, jako je struktura a fungování sportovních svazů, možnosti ingerence ze strany států do vnitřních záležitostí sportovních svazů v kontextu zásady spolkové autonomie, nebo způsob řešení sporů týkajících se vnitrospolkových záležitostí.

 

V. Sport v mezinárodním kontextu a kontextu práva Evropské unie (JUDr. Jan Exner, JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.)

Soudní dvůr EU (SDEU) uznal specifika sportu, který je odlišný od jiných průmyslových odvětví a vskutku se pokusil najít možnou adaptabilitu aplikace evropského práva na specifická pravidla sportovních asociací. Judikatura SDEU je hlavní náplní vyučované látky v prvním bloku tohoto kurzu řešícího základní otázku vztahu sportu a práva EU. Například rozsudek Bosman je jedním z nejcitovanějších precedentů v judikatuře SDEU a stal se vzorovým judikátem pro situace, kdy je třeba rozhodovat mezi svobodami vnitřního trhu EU a ospravedlněním překážek, které tento trh mohou potenciálně narušit (přestože přímo nediskriminují dle původu či občanství), zejména pokud není řešená problematika psaným právem EU dostatečně upravena (což je také případ sportu). Pojednáno bude o tom, zda judikatura SDEU ovlivnila ve vztahu ke sportu také výklad samotného práva EU, zejména směrem k nestátním subjektům, kterými jsou sportovní asociace, resp. jakým způsobem vztáhnout právo EU na pravidla sportovních asociací regulující výkon sportovní činnosti (ve světle regulérnosti a rovnováhy sportovních soutěží atd.). Pojednáno bude též o problematice veřejných podpor ve sportu. Absolventi budou schopni po ukončení kurzu rozlišit, na jaké situace se právo EU ve sportu vztahuje a na které už nedosáhne.

Cílem druhé části tohoto kurzu je seznámit studenty se základními právními aspekty fungování olympijského hnutí a ochrany olympijského vlastnictví. Díky absolvování kurzu získají studenti základní znalosti o složení a organizaci olympijského hnutí, poslání a úloze jeho tří základních pilířů (Mezinárodní olympijský výbor, mezinárodní sportovních federace, národní olympijské výbory), právech k olympijským hrám a dalším olympijským akcím a řešení sporů v rámci olympijského hnutí. Studenti rovněž získají základní znalosti týkající práv k olympijskému vlastnictví a jejich ochraně, včetně olympijského marketingu a komerčních příležitostí účastníků olympijských her. V neposlední řadě se studenti seznámí s tím, jakým způsobem ovlivňuje právo Evropské unie olympijské hnutí a ochranu olympijského vlastnictví. Studenti zakončí kurz domácí esejí na téma, které si sami vyberou v rámci tematického zaměření kurzu.

Olympijské hnutí

 1. Olympijská charta
 2. Složení a organizace olympijského hnutí
  • Mezinárodní olympijský výbor
  • Mezinárodní sportovní federace
  • Národní olympijské výbory
 3. Práva k olympijským hrám a dalším olympijským akcím
 4. Řešení sporů v rámci olympijského hnutí

Ochrana olympijského vlastnictví

 1. Práva k olympijskému vlastnictví
 2. Ochrana olympijských symbolik v České republice
 3. Olympijský marketing
 4. Komerční příležitosti pro účastníky olympijských her

 

VI. Právní odpovědnost ve sportu (JUDr. Martin Sup, Ph.D.)

Cílem modulu „Právní odpovědnost ve sportu“ je seznámit posluchače s právními aspekty právní odpovědnosti ve sportu, se zaměřením na soukromoprávní odpovědnost za sportovní úrazy. V rámci výuky bude mj. analyzována právní povaha sportovních pravidel, právní předpisy upravující sportovní prostředí, právní postavení sportovců a dalších sportovních subjektů a vztah mezi právními předpisy a sportovními pravidly. Pozornost bude věnována obecným předpokladům vzniku odpovědnosti a jejich specifikům v rámci sportovního prostředí. Bude představena judikatura českých soudů (včetně krátkého historického exkurzu), judikatura zahraničních soudů a různé teoretické přístupy k problematice.

 

VII. Sport a marketing (PhDr. Jan Šíma, Ph.D., PhDr. Josef Voráček, Ph.D.)

Obsahem první části předmětu budou teoretická východiska, ale zejména praktické ukázky sponzoringu a reklamy ve sportu. Bude definován pojem sponzoring (sponzorování či sponzorství) a odlišen tak od pojmu dar a v praxi hojně používaným termínem „sponzorský dar“. Budou vymezeny typy sponzoringu (úroveň sponzora) a formy sponzoringu (koho nebo co lze sponzorovat). V praxi českých nejvyšších profesionálních soutěží budou prezentována konkrétní nejvýznamnější partnerská spojení všech forem sponzoringu. Samostatný blok bude věnován velmi rozšířené formě sponzoringu v podobě „naming rights“.

Sportovní reklama bude klasifikována podle orientace a podle účelu. Budou představeny druhy sportovní reklamy, vždy s konkrétní ukázkou jejího využití. Prezentovány budou konkrétní nabídky na nákup sportovní reklamy během sportovních přenosů, a to jak na komerčních stanicích, tak na veřejnoprávní TV. Ty budou obsahovat nejen klasickou reklamu v reklamním bloku, ale také sponzoring sportovního utkání či tzv. injektáž. Představeny budou méně známé, ale hojně využívané typy marketingu ve sportu, jako je guerilla marketing, ambush marketing, buzz marketing či grassroots marketing. Všechny tyto typy využívají různých forem sportovní reklamy.

Cílem předmětu je představit tradiční ale zejména nové možnosti sponzoringu a sportovní reklamy v praxi profesionálního, ale i amatérského sportu. Účastníci kurzu budou schopni sestavit nabídku pro sponzora, nabídnout aktivaci sponzoringu a zabývat se také hodnocením efektivity sponzoringu. Právě tato část bude představovat závěrečnou studijní povinnost. Studenti budou plnit praktický úkol související s hodnocením marketingových aktivit vybraných profesionálních klubů.

Obsahem druhé části modulu je nejen teoretický základ pro sportovní marketing, ale především praktické ukázky, případové studie úspěšných, neúspěšných i kontroverzních situací, které současný sport z marketingového pohledu nabízí. Bude prezentován celkový rozsah sportovního marketingu, který obsahuje nejen marketing v samotném sportu, ale také marketing nesportovních subjektů, využívajících sport, jako možný nástroj pro získávání zákazníků či budování vztahů s nimi. Dále bude pozornost zaměřena na vliv marketingu na modifikaci a práci s produktem a cenou ve sportu.

Dominantní a nejviditelnější část marketingu, marketingová komunikace, bude zahrnovat ukázky aktuálních a moderních nástrojů a trendů v současném sportovním odvětví, které se dají využít v profesionálním i amatérském sportu.

Účastníci budou mít celkový přehled o tom, co všechno zahrnuje sportovní marketing, ať už z pohledu marketingu v samotném sportovním odvětví, tak i z pohledu nesportovního odvětví využívajícího pro marketing sport. Účastníci budou dále schopni pochopit a pracovat s vlivem marketingu na sportovní produkt, cenu a jejich modifikaci, seznámit se s aktuálními trendy v oblasti marketingové komunikace.

 

VIII. Právo a sportovní příznivci (prof. JUDr. Radim Boháč , Ph.D., JUDr. David Kohout, Ph.D.)

Tento kurz se věnuje vybraným aspektům sepjetí sportu se sportovními příznivci.

V první části je pozornost upřena na postavení sportovních příznivců v rámci jejich účasti na sportovních akcích, a to především z pohledu tzv. negativních projevů fanoušků během sportovních akcí v právním kontextu (násilí, výtržnosti, rasistické a další projevy v souvislosti s konáním sportovních akcí). Tato část kurzu tak v mezinárodním srovnání analyzuje veřejnoprávní (mezinárodní, správní a trestní) i soukromoprávní (deliktní a spolkové) možnosti prevence a postihu takového jednání ze strany návštěvníků sportovních akcí, a to i s přihlédnutím k judikatuře a rozhodovací praxi sportovních organizací. Dále je z právního pohledu představena také problematika nekalého ovlivňování výsledků sportovních soutěží, a to opět s přihlédnutím k možným veřejnoprávním i soukromoprávním (spolkovým) způsobům právní reflexe tohoto problému, který je obecně v současné době považován celosvětově za jednu z největších hrozeb pro tzv. integritu sportovního prostředí.

Cílem bloku „Hazardní hry a jejich zdanění - Právo a sportovní příznivci“ je poukázat na spojitost hazardu a sportu a seznámit účastníky programu se základy hazardního práva v České republice. Výklad je rozdělen do tří částí. V první části je pojednáno o vztahu hazardu a sportu, konkrétně o problematice hazardu jako sportu, sportu jako předmětu hazardu a financování sportu z hazardu.

Druhá část pojednává o hazardních hrách, kde je pozornost zaměřena na veřejnoprávní úpravu regulace hazardních her a jejich provozování, a to v návaznosti na novou právní úpravu přijatou v roce 2016 (zákon o hazardních hrách). Výklad se zabývá vymezením hazardních her a působností zákona o hazardních hrách, základními pojmy, druhy hazardních her, provozováním a provozovateli hazardních her a konečně regulací hazardních her ze strany zákonodárce a také obcí.

Konečně třetí část výkladu se věnuje zdanění hazardních her. Účastníkům je postupně představena právní úprava zdanění provozování hazardních her v minulosti a v současnosti s důrazem na rozdíly jednotlivých právních úprav. Podrobně se výklad věnuje aktuální právní úpravě daně z hazardních her a pominuta není ani problematika zdanění hazardu jinými daněmi.

 

IX. Daně a sport (RNDr. Petr Couf)

(bude doplněno)

 

X. Rozhodování sporů ve sportu (JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D., JUDr. David Kohout, Ph.D.)

V tomto kurzu bude uceleně a ve vzájemných souvztažnostech představena klíčová a současně pro mnohé rozporuplná problematika rozhodování sporů ve sportu. Pozornost bude věnována zejména v praxi naprosto převažujícímu řešení sporů před orgány sportovních organizací, a to jak na úrovni ČR, tak na úrovni nadnárodní (orgány FIFA, CAS atp.). Současně však v této oblasti nebude opomenuta ani úloha a možnosti zapojení obecných soudů v ČR či relevantních mezinárodních soudních instancí (zejména ESLP).

První část kurzu se věnuje řešení sporů na úrovni národních sportovních asociací (FAČR, ČOV atp.), a to s přihlédnutím ke specifikům spolkového prostředí. Pozornost je věnována hlavním typům řízení před orgány sportovních asociací, v nichž se rozhoduje o právech nebo povinnostech jednotlivců (typicky sportovců) či právnických osob (zejména klubů). Diskutovány jsou zásady disciplinárních řízení, arbitrážních a kvazirozhodčích řízení, opravných prostředků uvnitř i vně příslušné sportovní asociace nebo výkonu rozhodnutí, která z těchto (a dalších) typů řízení vycházejí. Současně jsou v této první části však též představena východiska pro možné uplatnění soudní ochrany proti rozhodnutí spolku před obecnými soudy, popř. soudy mezinárodními.

Druhá část výukového bloku je věnována Rozhodčímu sportu pro sport (CAS). Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v první polovině osmdesátých let 20. století založil CAS s ambicí vyřešit spory v co nejkratším čase prostřednictvím expertů na specifickou sportovní problematiku a současně vyloučit jurisdikci řádných soudů, resp. zamezit rozhodování o sportovních asociacích v různých jurisdikcích světa. Výuka je nejprve zaměřena na otázku nezávislosti tohoto tribunálu, dále jaké druhy řízení CAS poskytuje a zda se podařilo změnit tento tribunál ve světle snahy zlepšit jeho fungování průběžnými změnami zakládacích a procesních předpisů CAS. Pojednáno bude též o vybraných judikátech CAS. Absolventi této části výuky budou detailně seznámeni nejen s funkcí a ambicemi CAS, ale získají také konkrétní znalosti o náležitostech podání, resp. za jakých podmínek a v jakých případech se k CAS lze obrátit. 

 

(Změna obsahu programu a vyučujících vyhrazena)